Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Arbejdsskade - fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Arbejdsskade - fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 6:40 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 17-19 om arbejdsskade - fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende

Principafgørelsen fastslår

Tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob efter fleksjobordningen for lønmodtagere, og som samtidig har indtjening ved arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, skal fastsættes efter reglen om beregning af tab af erhvervsevne for personer visiteret til fleksjob.

Formålet med erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven er at kompensere skadelidte for en mistet evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Formålet med den særlige regel om tab af erhvervsevne for skadelidte visiteret til fleksjob er at undgå, at skadelidte overkompenseres, hvis han efter en arbejdsskade visiteres til fleksjob og samtidig har et erhvervsevnetab på grund af arbejdsskaden. Reglen er en undtagelse til lovens almindelige udgangspunkt og vedrører alene skadelidte, der efter arbejdsskaden visiteres til fleksjob.

Tabet fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden, og ledighedsydelsen eller indtjeningen i fleksjobbet, tillagt eventuel indtægt ved arbejde som selvstændig erhvervsdrivende. Dette for at undgå, at skadelidte overkompenseres. Indtjeningen før arbejdsskaden udgør det beløb, som skadelidte kunne have tjent, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Indtjeningen i fleksjobbet udgør summen af lønnen fra arbejdsgiver og tilskuddet fra kommunen. Hvis skadelidte har underskud som selvstændig erhvervsdrivende skal dette ikke indgå i fastsættelsen af tab af erhvervsevne, da dette ellers vil medføre overkompensation. Det er uden betydning, om indtjeningen ved arbejde kommer fra en af skadelidte oprettet virksomhed.

I den konkrete sag var skadelidte visiteret til fleksjob efter fleksjobordningen for lønmodtagere. Skadelidte var uddannet kosmetolog og udførte kosmetologbehandlinger i sit private hjem. Skadelidte havde herfra en indtjening på 6.000 kroner i det år, hvor hun modtog ledighedsydelse og senere løn i fleksjob samt fleksjobtilskud. Indtjeningen på de 6.000 kroner skulle medtages ved beregningen af tabet af erhvervsevne efter reglen om beregning af tab af erhvervsevne til personer visiteret til fleksjob for at undgå, at skadelidte blev overkompenseret.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om indtjeningen ved arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, skal indgå i vurderingen af tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringslovens § 17 a for skadelidte, der er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob efter fleksjobordningen for lønmodtagere, eller vurderingen af tab af erhvervsevne i stedet skal ske efter arbejdsskadesikringslovens § 17.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om arbejdsskadesikring, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som er ændret ved lov nr. 706 af 8. juni 2018.

• § 17, stk. 1 og 2, om erstatning for tab af erhvervsevne

• § 17 a, om erstatning for tab af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob

Praksis

Gældende:
Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

56-16: Om tilskuddet tilkendt til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed efter den tidligere lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 sidestilles med tilskuddet til lønmodtagere i fleksjob.

29-18: Tab af erhvervsevne fastsættes skønsmæssigt, når skadelidte er selvstændig erhvervsdrivende og er tilkendt tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed efter den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 70 g.

Den konkrete afgørelse

Forsikringsselskabet har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 3. november 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til 75 procent i erstatning for tab af erhvervsevne for perioden den 30. november 2016 til den 23. januar 2017. Vi forhøjer derfor erhvervsevnetabsprocenten fra 60 til 75 procent.

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse for denne periode.

• Du har ret til 45 procent i erstatning for tab af erhvervsevne for perioden den 24. januar 2017 til den 31. juli 2017.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse for denne periode, da vi er kommet til samme resultat.

• Du har ret til 20 procent i erstatning for tab af erhvervsevne fra den 1. august 2017. Vi nedsætter derfor erhvervsevnetabsprocenten fra 25 til 20 procent.

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse for denne periode.

• Din årsløn er 312.000 kroner.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om årsløn, da vi er kommet til samme resultat.

Du vil høre fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som nu beregner den nye erstatning. Forsikringsselskabet vil herefter udbetale beløbet.

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal tage spørgsmålet om tab af erhvervsevne op til revision den 1. april 2019.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kontakter dig.

Begrundelsen for afgørelsen om tab af erhvervsevne for perioden den 30. november 2016 til den 23. januar 2017

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at du som følge af arbejdsskaden har et midlertidigt tab af erhvervsevne på skønsmæssigt 75 procent, mens du er på sygedagpenge eller kontanthjælp.

Vi vurderer, at din erhvervsmæssige situation er for uafklaret til, at vi kan træffe en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Det er dog tilstrækkeligt sandsynliggjort, at arbejdsskadens følger forhindrer dig i at genoptage arbejdet som rengøringsassistent og landbrugsmedhjælper i samme omfang som tidligere, og i at opnå samme indtjening som før arbejdsskaden.

Hvad er afgørende for resultatet
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendte ved deres afgørelse den 8. august 2016 hjernerystelse samt gener i nakke og lænderyg som en arbejdsskade. Du pådrog dig skaderne som følge af hændelsen den 10. oktober 2014.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsatte også ved afgørelsen den 8. august 2016 dit varige mén til skønsmæssigt 18 procent som følge af, at du har konstant hovedpine lokaliseret til panden. Hovedpinen forværres i løbet af dagen. Du har kvalme, synsforstyrrelser, hukommelses- og koncentrationsbesvær. Du har også stivhed og smerter i nakken. Din bevægelighed i nakken er nedsat. Du har daglige smerter i ryggen, der stråler ud til venstre balde, lår og til tæer. Din bevægelighed i ryggen er nedsat.

Vi lægger vægt på, at du på skadestidspunktet arbejdede som ufaglært. Du havde en evne til at tjene skønsmæssigt 312.000 kroner årligt. Vi henviser til vores begrundelse for afgørelsen om årsløn nedenfor. Det svarer til, at du i 2017-niveau ville have kunnet tjene cirka 328.000 kroner. Du arbejdede på skadestidspunktet som rengøringsassistent hos A og som landbrugsmedhjælper hos B. Du arbejdede samlet set svarende til fuld tid. Begge jobs var fysisk krævende.

Derudover lægger vi vægt på, at du er uddannet kosmetolog i Polen. Du havde selvstændig skønhedsklinik i Polen i cirka 14 år, inden du kom til Danmark i august 2011.

Arbejdsskaden forhindrer dig i at vende tilbage til dit arbejde som rengøringsassistent og landbrugsmedhjælper i samme omfang som før arbejdsskaden. Begge jobs indebærer mange funktioner, der vil være belastende for din ryg og nakke, ligesom du heller ikke vil kunne arbejde på fuld tid på grund af din hovedpine. Du vil heller ikke kunne arbejde inden for andre arbejdsområder, hvor du vil være i stand til at oppebære en tilsvarende indtjening, som du kunne på skadestidspunktet. Du har desuden sprogmæssige udfordringer i forhold til det danske sprog, hvilket kan være en hindring, når du skal finde arbejde på det brede arbejdsmarked.

Vi lægger også vægt på, at du efter skadestidspunktet har været i virksomhedspraktik, som viste, at du var i stand til at arbejde omkring seks timer om ugen.

Du blev sygemeldt efter skadestidspunktet. Du startede den 27. oktober 2015 i virksomhedspraktik hos frisør C. På grund af dine gener var det før dette tidspunkt ikke muligt for dig at påbegynde kommunal afklaring af din erhvervsevne. Dine arbejdsopgaver hos frisør C bestod af at feje, rydde op, lægge håndklæder sammen, vaske hår og lakere negle. Du var i virksomhedspraktikken frem til den 26. januar 2016. Du kunne arbejde fire timer om ugen fordelt på to dage. Du var glad for praktikken.

I perioden den 8. marts 2016 til den 30. november 2016 var du i virksomhedspraktik hos D som husassistent. Dine arbejdsopgaver bestod i at vande blomster, lægge betræk på hovedpuder, tørre hylder af, forberede vogne til møder samt kopiere. Du startede med at arbejde fire timer om ugen fordelt på to dage. Du øgede dog arbejdstiden til seks timer om ugen fordelt på tre dage. Din effektivitet var på 50-70 procent. Du var glad for praktikken og den blev forlænget to gange.

Vi lægger også vægt på, at du ved siden af virksomhedspraktikkerne har arbejdet som kosmetolog i dit eget hjem svarende til omkring fire timer om ugen. Du ordner negle, øjenbryn, vipper med videre. Ifølge dine skatteoplysninger tjente du i 2016 cirka 6.000 kroner.

Vi vurderer, at virksomhedspraktikkerne og dit arbejde som kosmetolog udført i hjemmet har vist, at du med arbejdsskadens følger er i stand til at arbejde omkring 10 timer om ugen. Vi vurderer, at den sidste virksomhedspraktik er forenelig med dine skånebehov. Derudover har det været muligt for dig at arbejde cirka fire timer om ugen som kosmetolog. Dit arbejde som kosmetolog i dit eget hjem skal medtages i den samlede vurdering af din indtjeningsevne med arbejdsskadens følger. Henset til dine funktionsbegrænsninger vurderer vi, at det ikke er muligt for dig at arbejde flere timer om ugen end cirka 10 timer.

Vi skønner på baggrund af ovenstående, at arbejdsskaden har nedsat din erhvervsevne med 75 procent.

Vi finder ikke grundlag for at tilsidesætte det tilkendelsestidspunkt, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fastsat. Vi vurderer derfor også, at dit tab af erhvervsevne er dokumenteret den 30. november 2016, hvor du havde endt nummer to virksomhedspraktik, og din helbredsmæssige tilstand var tilstrækkeligt afklaret.

Oplysningerne fremgår særligt af oplysninger fra kommunen, dine skatteoplysninger og dine oplysninger i mail af den 2. september 2018.

Om reglerne
Erstatning for tab af erhvervsevne kræver, at arbejdsskaden har nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Tabet skal være mindst 15 procent.

Som udgangspunkt skal den erhvervsmæssige situation være afklaret, før der træffes afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Når tilskadekomne modtager sygedagpenge, er situationen uafklaret.

Der kan dog træffes en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Dette kræver, at der både er en afklaring af de helbredsmæssige forhold, og det skal være afklaret, at tilskadekomne på grund af arbejdsskaden ikke kan komme tilbage til sit hidtidige arbejde i samme omfang som tidligere eller til et andet arbejde, der giver en tilsvarende indtægt.

Begrundelsen for afgørelsen om tab af erhvervsevne for perioden den 24. januar 2017 til den 31. juli 2017

Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at du som følge af arbejdsskaden har et midlertidigt tab af erhvervsevne på 45 procent, mens du er på ledighedsydelse.

Vi vurderer, at tabet af erhvervsevne skal fastsættes efter forskellen mellem den indtjening, du ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket, og ledighedsydelsen tillagt din indtjening som selvstændig erhvervsdrivende.

Vi vurderer også, at dit tab af erhvervsevne skal vurderes efter arbejdsskadesikringslovens § 17 a.

Hvad er afgørende for resultatet
Du blev visiteret til fleksjob den 24. januar 2017. Du overgik herefter til ledighedsydelse. Du havde samtidig indtjening fra kosmetologbehandlinger udført i dit eget hjem. Du har således oppebåret indtjening ved arbejde som selvstændig erhvervsdrivende.

Om indtjeningen, hvis arbejdsskaden ikke var sket

Vi vurderer, at du ville have kunnet tjene 327.973 kroner om året, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Vi har opreguleret din indtjeningsevne på skadestidspunktet til 2017-niveau. Opregulering er et udtryk for den almindelige lønudvikling. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen om årsløn nedenfor.

Om ledighedsydelsen


Din ledighedsydelse udgjorde 44.991 kroner for perioden februar 2017 til og med april 2017. Dette svarer til en årlig indtjening på 179.964 kroner. Vi henviser til beregningen, som fremgår Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af den 3. november 2017, som vi er enige i.

Om din indtjening fra kosmetologbehandlingerne i hjemmet

Det fremgår af dine skatteoplysninger, at du i 2017 tjente 6.000 kroner fra dit arbejde som kosmetolog, hvor du udførte behandlinger i dit eget hjem.

Vi vurderer, at indtægten skal medtages ved siden af ledighedsydelsen. Det ændrer ikke på vores vurdering, at du ikke har oprettet en virksomhed til formålet. Det skyldes, at du har fået indtægt ved arbejde, som du er uddannet til, ved siden af ledighedsydelsen.

Om lønnedgangen i procent

Du har en lønnedgang på 43,3 procent.

327.973 kroner – (179.964 kroner + 6.000 kroner) / 327.973 kroner x 100 = 43,3 procent.

Vi afrunder procenten til nærmeste tal, deleligt med 5. Vi har derfor fastsat dit midlertidige erhvervsevnetab til 45 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af dine skatteoplysninger.

Om reglerne
Erstatning for tab af erhvervsevne kræver, at arbejdsskaden varigt har nedsat skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Tabet skal være mindst 15 procent.

Hvis skadelidte efter en arbejdsskade bliver visiteret til fleksjob som følge af arbejdsskaden, har skadelidte ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne svarende til forskellen mellem ledighedsydelsen og den hypotetiske indtægt, skadelidte ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Hvis skadelidte også har indtægt ved arbejde ved siden af ledighedsydelsen, skal denne indtægt indgå i vurderingen af tab af erhvervsevne for at undgå, at skadelidte overkompenseres. Det skyldes, at formålet med erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven er at kompensere skadelidte for en mistet evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Når skadelidte ved siden af ledighedsydelsen eller indtjeningen i fleksjob, også har indtjening ved arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, skal indtjeningen også medtages i beregningen for at undgå, at skadelidte overkompenseres.

Der er tale om en undtagelse til arbejdsskadelovens almindelige udgangspunkt om, at der skal ske en skønsmæssig vurdering af tab af erhvervsevne.

Begrundelsen for afgørelsen om tab af erhvervsevne for perioden fra den 1. august 2017

Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at du som følge af arbejdsskaden har et midlertidigt tab af erhvervsevne på 20 procent, mens du er i fleksjob hos E.

Vi vurderer også, at dit erhvervsevnetab skal fastsættes til forskellen mellem den indtjening, du ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket, og indtjeningen i fleksjobbet, inklusive tilskuddet fra kommunen, tillagt din indtjening fra kosmetologbehandlingerne i hjemmet.

Endelig vurderer vi, at erstatningen skal fastsættes som en midlertidig erstatning, da der er tale om et midlertidigt fleksjob, som du er visiteret til efter 1. januar 2013.

Hvad er afgørende for resultatet
Du blev ansat i fleksjob hos E den 1. august 2017. Du havde samtidig indtjening fra kosmetologbehandlinger udført i dit eget hjem. Du har således oppebåret indtjening ved arbejde som selvstændig erhvervsdrivende.

Om indtjeningen hvis arbejdsskaden ikke var sket

Vi vurderer, at du ville have kunnet tjene 327.973 kroner om året, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Vi har opreguleret din indtjeningsevne på skadestidspunktet til 2017-niveau. Opregulering er et udtryk for den almindelige lønudvikling. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen om årsløn nedenfor.

Om indtjeningen i fleksjobbet

Vi vurderer, at din indtjening i fleksjobbet hos E, inklusive tilskuddet fra kommunen svarer til 249.370 kroner årligt. Vi henviser til beregningen, som fremgår Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af den 3. november 2017, som vi er enige i.

Om din indtjening fra kosmetologbehandlingerne i hjemmet

Det fremgår af dine skatteoplysninger, at du i 2017 tjente 6.000 kroner fra dit arbejde som kosmetolog, hvor du udførte behandlinger i dit eget hjem.

Vi vurderer, at indtægten skal medtages ved siden af indtjeningen i fleksjob. Det ændrer ikke på vores vurdering, at du ikke har oprettet en virksomhed til formålet. Det skyldes, at du har fået indtægt ved arbejde, som du er uddannet til, ved siden af indtjeningen i fleksjob.

Om lønnedgangen i procent

Du har en lønnedgang på 22,1 procent.

327.973 kroner – (249.370 kroner + 6.000 kroner) / 327.973 kroner x 100 = 22,1 procent.

Vi afrunder procenten til nærmeste tal, deleligt med 5. Vi har derfor fastsat dit midlertidige erhvervsevnetab til 20 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af dine skatteoplysninger.

Om reglerne
Erstatning for tab af erhvervsevne kræver, at arbejdsskaden varigt har nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Tabet skal være mindst 15 procent.

Hvis tilskadekomne efter den 1. januar 2013 visiteres til fleksjob som følge af en arbejdsskade, har tilskadekomne ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne svarende til forskellen mellem indtjeningen i fleksjobbet og den hypotetiske indtægt, tilskadekomne ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Indtjeningen i fleksjobbet udgør summen af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommunen.

Hvis den tilskadekomne også har indtægt ved arbejde ved siden af indtjeningen i fleksjobbet, skal denne indtægt indgå i vurderingen af tab af erhvervsevne for at undgå, at skadelidte overkompenseres.

Der er tale om en undtagelse til arbejdsskadelovens almindelige udgangspunkt om, at der skal ske en skønsmæssig vurdering af tab af erhvervsevne.

Begrundelsen for afgørelsen om årsløn


Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at din årsløn skal fastsættes skønsmæssigt til 312.000 kroner, da indtjeningen året forud for arbejdsskaden ikke er retvisende for din reelle indtjeningsevne.

Vi finder ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings skønsmæssige fastsættelse af din årsløn. Vi henviser derfor til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af den 3. november 2017. Du arbejdede på skadestidspunktet samlet set svarende til fuld tid i dit arbejde som rengøringsassistent hos A og som landbrugsmedhjælper hos B.

Din advokat anfører, at du i perioden den 15. september 2013 til den 14. september 2014 havde en højere indkomst fra dit arbejde hos A, fordi der til den bidragspligtige A-indkomst på 174.896 kroner skal tillægges søgnehelligdagsbetaling, feriepenge, eget og arbejdsgivers ATP-bidrag samt pensionsbidrag.

Vi bemærker hertil, at den bidragspligtige A-indkomst, som fremgår af dine skatteoplysninger (e-Indkomst), indeholder søgnehelligdagsbetaling og feriepenge. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har også udregnet din egen og arbejdsgivers pensionsbidrag, som de har lagt til den bidragspligtige A-indkomst. Herudover er det samlede ATP-bidrag tillagt.

Din advokat anfører også, at du har været sygemeldt siden arbejdsskaden, og at du fra juli 2014 til og med oktober 2014 havde en højere indtjening, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har lagt til grund, når indtjeningen for oktober 2014 medtages.

Vi vurderer, at indtjeningen for oktober 2014 ikke kan medtages i dine skatteoplysninger, fordi du kom til skade den 10. oktober 2014. Din indtjening for hele oktober 2014 er således ikke retvisende for din indtjeningsevne på skadestidspunktet. I forhold til vurderingen af din indtjening fra B er der derfor taget udgangspunkt i dine skatteoplysninger til og med september 2014. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har foretaget en skønsmæssig vurdering af, hvad din indtjeningsevne var på skadestidspunktet fra dit arbejde hos B, idet du alene havde været ansat siden den 15. juni 2014 og idet du også havde afholdt ferie, hvor du ikke fik løn. De har vurderet, at du på skadestidspunktet havde en indtjeningsevne svarende til skønsmæssigt 110.000 kroner årligt fra dit arbejde hos B.

Oplysningerne fremgår særligt af dine skatteoplysninger.

Om reglerne
Tilskadekomnes årsløn er som hovedregel den samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskaden. Årslønnen fastsættes efter totalindkomstprincippet.

Årslønnen fastsættes efter et skøn, når særlige indtægts- eller ansættelsesforhold gør sig gældende, eller hvis indtjeningen i året forud for arbejdsskaden ikke er retvisende for tilskadekomnes reelle indtjeningsevne.

Begrundelsen for afgørelsen om revisionstidspunktet

Din erhvervsmæssige situation er uafklaret, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fastsat revision i din sag til den 1. april 2019.

Vi finder ikke grundlag for at ændre revisionstidspunktet. Det skyldes, at du er bevilliget midlertidigt fleksjob, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring senest afgjorde spørgsmålet om tab af erhvervsevne den 3. november 2017.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron