Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Fleksjob - selvstændig - beregning af tilskud

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Fleksjob - selvstændig - beregning af tilskud

Indlægaf Louise Schelde » tirs jan 05, 2021 5:50 pm

Ankestyrelsens principmeddelelse 85-19 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne - beregning af tilskud - flere anpartsselskaber - selvstændig bibeskæftigelse

Principmeddelelsen fastslår


Kommunen kan bevillige tilskud til en selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.

Efter den 1. januar 2013 beregner kommunen tilskuddet på baggrund af gennemsnittet af indtægten i de to bedste regnskabsår, der er afsluttet inden tilkendelsen af tilskuddet og indenfor de seneste tre år.

Har virksomheden været drevet som aktie- eller anpartsselskab, sker beregningen af årsindtægten på grundlag af selskabets skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Tilskudsmodtageren og den eventuelle ægtefælles andel af selskabets regulerede overskud/underskud tillægges arbejdsbetingede ydelser, der er modtaget fra selskabet.

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med en flerhed af selskaber

Når kommunen giver støtte til en selvstændigt erhvervsdrivende med flere selskaber, skal kommunen konkret vurdere, om tilskuddet skal beregnes på baggrund af indtægten i de samlede selskaber eller i dele af selskaberne. Vurderingen afhænger af, i hvilket omfang det arbejde, der gives støtte til, omfatter flere eller alle selskaber.

Det betyder, at kommunen skal foretage en konkret vurdering af, hvad det arbejde, som borgeren får støtte til, indebærer, og hvor mange af selskabernes opgaver, det berører.

Kommunen kan yde tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med en flerhed af selskaber, når der er driftmæssigt sammenhæng mellem selskaberne. Afgrænsningen heraf skal foretages på samme måde som på arbejdsløshedsforsikringsområdet.

Beregning af årsindtægt for aktie- og anpartsselskaber

Beregningen af årsindtægt skal ske på grundlag af aktie-og anpartsselskabernes skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Overskud/underskud beregnes ud fra alle virksomhedernes regnskaber år for år og sættes kun til nul, hvis det samlede resultat for et givent år resulterer i et underskud, så grundlaget for beregningen bliver udtryk for den selvstændiges hidtidige arbejdsfortjeneste ved drift af selvstændig virksomhed.

Sygedagpenge, der modtages i et beregningsår, tillægges ikke beregningsgrundlaget ved opgørelse af årsindtægt for anpartsselskaber.

Opgørelsen foretages af tilskudsmodtageren på et skema, der er udarbejdet af kommunen. Den selvstændige skal hvert år inden den 1. november sende ny opgørelse til kommunen.

Tilskuddet udgør et grundbeløb på 141.206 kr. (2019 niveau) pr. år. Grundbeløbet nedsættes med 30 pct. dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden, dels af anden arbejdsindkomst i beregningsperioden.

Kommunen udbetaler tilskuddet med 1/12 af det beregnede tilskud pr. måned.

Tilskuddet beregnes én gang årligt og er gældende for et kalenderår ad gangen.

Den konkrete sag

I den konkrete sag fastslog Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at der kan ydes tilskud til en selvstændigt erhvervsdrivende med en flerhed af selskaber, når det arbejde, som borgeren får støtte til, indebærer arbejde i flere eller alle selskaber, og der er en driftmæssig sammenhæng mellem selskaberne.

Den samlede virksomhed bestod af bl.a. et antal butikker fordelt i landet, som borgeren var direktør for.

Udvalget lagde vægt på, at reglerne må fortolkes således, at der efter gældende lov kan ydes tilskud til den samlede virksomhed.

Udvalget fastslog, at beregningen skal følge principperne angivet i bekendtgørelsen om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med en nedsat arbejdsevne § 10, stk. 2, med den konsekvens, at når den selvstændigt erhvervsdrivende har fået bevilliget tilskud til en flerhed af selskaber skal der ske sammenlægning af årsregnskaberne for disse selskaber.

Udvalget fastslog endvidere, at den selvstændigt erhvervsdrivende efter reglerne ikke kunne anses for selvstændigt erhvervsdrivende i et af sine anpartsselskaber, idet han ikke var indehaver af mindst 50 pct. af selskabskapitalen samt selskabskapitalens stemmeværdi i pågældende anpartsselskab.

Udvalget henviste til, at dette selskab ikke skulle indgå i beregningen, men at indtægterne fra dette selskab måtte nedsætte tilskuddet.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvornår der kan ydes tilskud til en flerhed af selskaber, og hvilken beregningsmetode, der finder anvendelse ved beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, når der er tilkendt tilskud til en flerhed af selskaber.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016.

• § 69 om støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed.

• § 70 g, om støttet i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.

Vi har desuden anvendt bemærkninger fra lovforslag nr. 53 af 1. november 2012 om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love.

Bekendtgørelsen nr. 1606 af 18. december 2018, om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.

• § 1, om betingelser for tilskud.

• § 2, stk. 5 og 6 om afgørende indflydelse.

• § 2, stk. 9, om selskabskonstruktion.

• § 7, stk.1, om tilskuddets størrelse.

• § 7, stk. 2, og stk. 3, om beregning én gang om året, medmindre der sker ændringer i den skattepligtige indkomst, som har ligget til grund for beregningen.

• § 8, stk. 1, om anvendelse af de to bedste år ud af de seneste afsluttede tre år.

• § 8, stk. 2, om første beregning.

• § 9, om at arbejdsindkomsten ikke indgår i beregningen, men nedsætter tilskuddet.

• § 10, stk.1 om opgørelse af årsindtægt for enkeltmandsvirksomhed.

• § 10, stk. 2, om opgørelse af årsindtægt for anpartsselskab.

• § 10, stk. 6, om at oplysningerne skal afgives på et skema.

• § 10, stk.7, om at skemaet skal attesteres af en revisor

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

N-10-07:

Ankestyrelsen har i principafgørelse N-10-07 fastslået, at i tvivlstilfælde, hvor spørgsmålet er, om der er tale om en selvstændig virksomhed, må der foretages en afgrænsning. Afgrænsningen må fortages ud fra den praksis, der har udmøntet sig for arbejdsløshedsforsikringen.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivene med nedsat arbejdsevne, nr. 9032 af 18. januar 2013.

• Til § 10, pkt. II. Aktieselskaber og anpartsselskaber.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over kommunens afgørelse om beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende. Kommunen afgjorde sagen den 17. januar 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Dit tilskud skal beregnes ud fra din samlede virksomhed.

• Kommunen skal indhente revisorattesterede skemaer og genberegne tilskuddet til din samlede selvstændige virksomhed på baggrund af skemaerne.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse om, at beregning af tilskud skal ske på baggrund af din samlede virksomhed.

Det betyder også, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, indhente et revisorattesteret skema og herefter beregne tilskuddet efter reglerne for aktie- og anpartsselskaber.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen om, at tilskuddet skal beregnes ud fra din samlede virksomhed

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der er bevilliget tilskud til dig, herunder din samlede virksomhed, som består af et holdingselskab samt 9 anpartsselskaber, hvorfor beregning af tilskud til selvstændig virksomhed skal ske på baggrund af regnskaber fra dit holdingselskab samt dine 9 anpartsselskaber.

Vi vurderer, at der således skal foretages en sammenlægning af regnskaber for de 10 selskaber år for år, hvorefter tilskuddet beregnes ud fra de samlet set bedste to år indenfor de seneste 3 år.

Overskud/underskud beregnes ud fra alle virksomheders regnskaber år for år og sættes kun til nul, når det samlede resultat for et givent år resulterer i et underskud.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er stifter, ejer samt direktør i et HOLDING ApS med 100 pct. ejerandele og 100 pct. stemmerettigheder.

Vi lægger herunder vægt på, at det af CVR- registret fremgår, at du er indehaver af et holdingselskab, der ejer et anpartsselskab (datterselskabet), der ejer de øvrige 8(datterselskaber) anpartsselskaber.

Af oplysningerne fra CVR registret fremgår, at dit datterselskab har til formål ”at eje aktier og anparter samt drive erhvervsvirksomhed med salg af sportsudstyr med særlig fokus på løbeudstyr samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. ”

Af beskrivelse af din arbejdsevne i forbindelse med bevilling af støtte til selvstændig virksomhed fremgår, at du er direktør i selskabet, og at dine arbejdsopgaver bl.a. består i at aflægge besøg i de 8 datterselskaber, som er butikker, der sælger sportsudstyr.

Af CVR registret fremgår, at du har ejerandele i 11 anpartsselskaber, hvori dine reelle ejerandele er:

• HOLDING ApS med 100 pct. ejerandele og 100 pct. stemmerettigheder.

• Datterselskab med 51 pct. ejerandele og 51 pct.stemmerettigheder.

• Butik 1 ApS med 51 pct. ejerandele og 51 pct. stemmerettigheder.

• Butik 2 ApS med 51 pct. ejerandele og 51 pct. stemmerettigheder.

• Butik 3 ApS med 51 pct. ejerandele og 51 pct. stemmerettigheder.

• Butik 4 ApS med 51 pct. ejerandele og 51 pct. stemmerettigheder.

• Butik 5 ApS med 51 pct. ejerandele og 51 pct. stemmerettigheder.

• Butik 6 ApS med 51 pct. ejerandele, og 51 pct. stemmerettigheder.

• Butik 7 ApS med 51 pct. ejerandele og 51 pct. stemmerettigheder.

• Butik 8 ApS med 51 pct. ejerandele og 51 pct. stemmerettigheder.

• Butik 9 ApS MED 25,50 pct. ejerandele samt stemmerettigheder.

Vi lægger vægt på, at selskabskonstruktionen sammenholdt med dine arbejdsopgaver bevirker, at der er tale om én selvstændig virksomhed, hvorfor tilskuddet skal beregnes ud fra ét samlet regnskab indeholdende regnskaber fra samtlige 10 anpartsselskaber, hvori dine ejerandele samt stemmerettigheder er over 50 pct.

Vi lægger vægt på, at du efter reglerne ikke anses for selvstændigt erhvervsdrivende i dit anpartsselskab Butik 9 ApS, idet du ikke er indehaver af mindst 50 pct. af selskabskapitalen samt selskabskapitalens stemmeværdi.

Butik 9 ApS skal følgelig ikke indgå i beregningen, men indtægter her fra skal nedsætte tilskuddet som anden arbejdsindkomst.

Sygedagpenge, der er modtaget i et beregnings år tillægges ikke.

Når der ydes tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende til ét anpartsselskab, skal årsindtægten efter reglerne sættes til kr. 0 i år, hvor årsindtægten er negativ.

Når der ydes tilskud til dig til en flerhed af selskaber, skal regnskaberne for alle dine selskaber inddrages i beregningsgrundlaget, og årsindtægten sættes kun til kr. 0, når det samlede resultat for et år giver underskud.

Ved vurdering af, at overskud/underskud, skal sættes til kr. 0, når det samlede resultat giver underskud, lægger vi vægt på, at årsindtægterne i dine selskaber skal opgøres således, at grundlaget for beregningen bliver udtryk for din hidtidige arbejdsfortjeneste ved drift af selvstændig virksomhed.

Begrundelse for afgørelsen om hjemvisning til indhentelse af revisorattest

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at sagen ikke er oplyst nok til, at vi kan afgøre, hvad du har ret til i tilskud til din selvstændige virksomhed.

Vi vurderer også, at kommunens vurdering ikke i tilstrækkelig grad er underbygget af faktuelle oplysninger. Der mangler navnlig oplysninger i form af et revisorattesteret skema.

De manglende oplysninger udgør en væsentlig del af kommunens beslutningsgrundlag og skal derfor indgå i den vurdering, som kommunen skal foretage, når den skal afgøre sagen. Oplysningerne vil derfor kunne have væsentlig betydning for afgørelsens resultat.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er tilkendt tilskud som støtte til selvstændigt erhvervsdrivende i 2018.

Vi lægger herudover vægt på, at tilskuddet beregnes som gennemsnittet af indtægten i de to bedste år, der er afsluttet inden tilkendelsen af tilskuddet og indenfor de seneste 3 år.

Det er således regnskaber for alle 10 anpartsselskaber for henholdsvis 2015, 2016 samt 2017, der skal benyttes til beregning af tilskuddet.

Overskud/underskud beregnes ud fra alle virksomheders regnskaber år for år og sættes kun til nul, når det samlede resultat for et givent år resulterer i et underskud.

Vi lægger vægt på, at efter reglerne skal oplysninger til brug for beregningen af tilskud til selvstændig virksomhed afgives af dig på et skema, der er udarbejdet af kommunen, som skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Vi lægger vægt på, at det følger af reglerne for tilskud til selvstændig virksomhed, at når der ydes tilskud til et anpartsselskab, skal beregningen af årsindtægten ske på grundlag af selskabets skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Selskabets regulerede overskud/underskud skal tillægges arbejdsbetingede ydelser, der er modtaget fra selskabet, herunder løn.

Hvad skal kommunen gøre

Kommunen skal foretage en ny beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ud fra årsregnskaberne fra dine 10 anpartsselskaber for henholdsvis 2015, 2016 samt 2017 som angivet i begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger til brug for beregningen skal afgives af dig på skemaer, som udarbejdes af kommunen og skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Vi kan oplyse, at KL har udarbejdet skemaer til brug for henholdsvis personlig drevne virksomheder uden revisorattestation, personlig drevne virksomheder med revisorattestation og Aktie- eller anpartsselskab – med revisorattestation.

Du skal afgive oplysningerne til beregning af dit tilskud på skemaer for Aktie- eller anpartsselskab med revisorattestation.

Kommunen skal, når den har beregnet tilskuddet ud fra oplysningerne afgivet på ovennævnte skemaer, nedsætte tilskuddet med de indtægter, du har fra Butik 9 ApS.

Hvis du ikke er enig i kommunens genberegning af tilskud på grundlag af din samlede virksomhed, kan du klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse.

Om reglerne

Hjemvisning af en sag betyder, at kommunen igen skal behandle sagen og træffe en helt ny afgørelse over for borgeren.

Kommunen skal ikke bare genvurdere den tidligere afgørelse og sende denne til Ankestyrelsen.

Hvis borger klager over kommunens nye afgørelse, skal kommunen genvurdere den nye afgørelse. Først herefter skal kommunen sende sagen til Ankestyrelsen.

Tilskuddet udgør et grundbeløb på 141.206 kr. (2019 niveau) pr. år. Grundbeløbet nedsættes med 30 procent dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden, dels af anden arbejdsindkomst i beregningsperioden.

Tilskuddet beregnes én gang årligt og er gældende for et kalenderår ad gangen.

Årsindtægten beregnes en gang årligt som gennemsnittet af indtægten i de to bedste hele regnskabsår, der er afsluttet før 1. november det pågældende år og inden for de seneste tre år.

I det år tilskuddet tilkendes første gang, beregnes tilskuddet som gennemsnittet af indtægten i de to bedste regnskabsår, der er afsluttet inden tilkendelsen af tilskuddet og indenfor de seneste tre år.

Kommunen skal foretage en ny beregning af tilskuddet, hvis der sker ændringer i den skattepligtige indkomst, som har ligget til grund for beregningen af tilskuddet. Kommunen skal samtidig afgøre, om ændringen medfører efterbetaling eller tilbagebetaling af foretagne udbetalinger.

Beregningen af tilskud til et aktie- eller anpartsselskab sker på grundlag af den selvstændige og den eventuelle ægtefælles samlede andel af selskabets overskud/underskud. Hertil lægges skattepligtige, arbejdsbetingede ydelser fra selskabet i form af løn inkl. selskabets indbetalinger til pensionsordninger, bestyrelseshonorarer og tantieme og andre skattepligtige ydelser fra selskabet, som f.eks. fri bil, telefon og bolig.

Det fremgår ikke, at sygedagpenge, der er modtaget i et beregnings år skal tillægges, når der beregnes støtte til aktie- eller anpartsselskaber ikke. Denne regel fremgår kun for enkeltmandsvirksomheder.

Arbejdsindkomst, som indgår i årsindtægten i virksomheden, nedsætter ikke tilskuddet som anden arbejdsindkomst.

Dette beregningsgrundlag anses som udtryk for den selvstændige og denne eventuelle ægtefælles hidtidige arbejdsfortjeneste ved drift af selvstændig virksomhed i selskabsform.

Opgørelse foretages af tilskudsmodtageren på et skema, der er udarbejdet af kommunen. Den selvstændige skal hvert år inden ¬den 1. november sende ny opgørelse til kommunen.

Ankestyrelsen har i principafgørelse N-10-07 fastslået, at i tvivlstilfælde, hvor spørgsmålet er, om der er tale om en selvstændig virksomhed, må der foretages en afgrænsning. Afgrænsningen må fortages ud fra den praksis, der har udmøntet sig for arbejdsløshedsforsikringen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron