Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Folkepensionens grundbeløb - fremført underskud-selvstændig

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Folkepensionens grundbeløb - fremført underskud-selvstændig

Indlægaf Louise Schelde » lør apr 02, 2016 2:36 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 1-16 om folkepensionens grundbeløb - fremførte underskud - selvstændig erhvervsdrivende

Resumé:
Efter pensionsloven foretages der en indtægtsregulering af pensionsydelserne på grundlag af et indtægtsgrundlag. Indtægtsgrundlaget opgøres på forskellig måde afhængig af, hvilken pensionsydelse der indtægtsreguleres.
Indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb opgøres på baggrund af pensionistens indtægt ved personligt arbejde. Forudsætningen for, at indkomsten indgår i indtægtsgrundlaget som indtægt ved personligt arbejde er, at indkomsten indgår i den personlige indkomst efter personskatteloven.
Fremførte underskud af selvstændig virksomhed i den personlige indkomst kan ikke fratrækkes i indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb. De fremførte underskud i den personlige indkomst kan alene fratrækkes indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillægget.
Folkepensionens grundbeløb
Pensionslovens § 27 og bekendtgørelsens regler om opgørelse af indtægten ved personligt arbejde gør udtømmende op med reglerne om fastsættelse af indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb.
Indtægter ved personligt arbejde omfatter lønindtægt eller indtægt, der midlertidigt træder i stedet herfor, samt indtægt fra egen virksomhed, i hvis drift den pågældende tager aktivt del, hvis disse indtægter indgår i den personlige indkomst efter personskatteloven.
Der er derfor ikke hjemmel til at fratrække tidligere indkomstårs negative personlige indkomst ved opgørelsen af pensionistens indtægt ved personligt arbejde.
I den konkrete sag har Udbetaling Danmark afvist at lade fremført underskud fra tidligere år benytte i beregningen af folkepensionens grundbeløb fra januar 2014. Folkepension er påbegyndt 1. januar 2012 og i 2014 skal pensionen beregnes på baggrund af indtægten fra senest afsluttede årsopgørelse. Pensionisten havde et virksomhedsresultat i 2012 på 3.320.301 kr. og et underskud fra tidligere indkomstår på 3.604.503 kr.
Pensionstillægget
Pensionslovens § 29 om indtægtsgrundlaget for pensionstillægget omfatter den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Personskattelovens regler og begreber anvendes derfor i et videre omfang end ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb.
Personskattelovens regler om fremførsel af underskud i pensionistens personlige indkomst finder dermed anvendelse ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens pensionstillæg.

Lovgivning:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015 - § 27, stk. 1 og § 29, stk. 1, nr. 1

Bekendtgørelse om social pension – bekendtgørelse nr. 1200 af 12. november 2014 - § 31, stk. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om en pensionist kan fremføre underskud i den personlige indkomst fra tidligere indkomstår i indtægtsgrundlaget for henholdsvis folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget.

2. Reglerne

Lov om social pension § 27, stk. 1, fastslår, at indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb opgøres af pensionistens indtægt ved personligt arbejde.

Det fremgår af § 31, stk. 2, i bekendtgørelse om social pension, at der ved opgørelsen af indtægten ved personligt arbejde fra egen virksomhed for personer uden for virksomhedsordningen fratrækkes de udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indtægten.

Lov om social pension § 29, stk. 1, nr. 1, fastslår, at indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillægget blandt andet opgøres af pensionistens og en eventuel ægtefælles personlige indkomst og positive kapitalindkomster.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har behandlet din klage over Udbetaling Danmarks afgørelse truffet den 11. september 2014.

Resultatet er

• Indtægten fra din selvstændige virksomhed i 2014 skal opgøres på baggrund af virksomhedsresultatet fra 2012
• Det fremførte underskud i din personlige indkomst skal fratrækkes i indtægtsgrundlaget for beregning af dit pensionstillæg
• Det fremførte underskud i din personlige indkomst skal ikke fratrækkes i indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb
Det betyder, at det er virksomhedsresultatet fra 2012 på 3.320.301 kr., der skal indgå i opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb.

Det betyder ligeledes, at det er din beregningsmæssige personlige indkomst efter fradrag for fremførte underskud i den personlige indkomst, der skal indgå i indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillægget i 2014.

Vi er således kommet frem til samme resultat som Udbetaling Danmark i deres genvurdering af sagen 19. december 2014.

Der var enighed på mødet.

Vi finder grundlag for at kritisere Udbetaling Danmarks sagsbehandling. Se nærmere i afsnit om bemærkninger til Udbetaling Danmarks sagsbehandling.

Begrundelsen for afgørelsen

Anvendelse af årsopgørelsen fra 2012 i indtægtsgrundlaget for 2014

Ankestyrelsen finder, at indtægten fra din selvstændige virksomhed i 2014 skal opgøres på baggrund af virksomhedsresultatet fra 2012.

Vi lægger vægt på, at du modtog udbetaling af folkepension fra den 1. januar 2012.

Vi lægger ligeledes vægt på, at du er selvstændig erhvervsdrivende og beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven, og at der ikke foreligger oplysninger om, at du i 2014 havde ændret din tilslutning til virksomhedsordningen.

Vi finder på denne baggrund, at indtægten fra din selvstændige virksomhed skal fastsættes på grundlag af seneste afsluttede årsopgørelse, da der ikke er oplysninger, der kan give anledning til at fravige hovedreglen for den årlige fastsættelse af pension.

Pensionen fastsættes automatisk en gang om året med virkning fra den 1. januar for det pågældende kalenderår. Som hovedregel fastsættes pensionen på grundlag af den seneste skattemæssige årsopgørelse.

Ved den første pensionsberegning og ved beregning af pension på grundlag af den forventede fremtidige indtægt skal der ved beregning til en selvstændig erhvervsdrivende, der bevarer sin virksomhed efter overgang til pension, tages udgangspunkt i forholdene i det seneste afsluttede (slutlignede) indkomstår, med mindre pensionisten dokumenterer, at der vil ske ændringer med hensyn til tilslutningen til virksomhedsordningen for det kommende år. Det kan f.eks. ske ved, at pensionisten får sin seneste skattemæssige årsopgørelse ændret som følge af, at pensionisten har omgjort sin beslutning vedrørende tilslutning til virksomhedsordningen - eller ved at lade sig forskudsregistrere som omfattet af virksomhedsordningen for det kommende år.

Indtægtsgrundlaget for pensionstillægget

Det fremførte underskud i den personlige indkomst skal fratrækkes i indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillægget.

Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter pensionsloven tager man hensyn til skattelovgivningens regler om overførsel af indkomster mellem ægtefæller. Endvidere tages der hensyn til eksempelvis personskattelovens og virksomhedsskattelovens regler om, at man kan fremføre et eventuelt underskud til de følgende indkomstår eller overføre et underskud til en ægtefælle samt til modregning af aktieindkomst mellem ægtefæller.

Hvis den personlige indkomst er negativ, da kan denne i underskudsåret fradrages i en eventuel ægtefælles personlige indkomst, derefter i ægtefællens positive nettokapitalindkomster opgjort under et. Det resterende underskud i den personlige indkomst kan fremføres til senere indkomstår og fradrages først i positive nettokapitalindkomster og derefter i personlig indkomst.

Vi lægger vægt på, at du i indkomståret 2012 modregnede fremførte underskud i din personlige indkomst for i alt 3.604.503 kr., hvorefter din beregningsmæssige personlige indkomst for 2012 var 0 kr.

Indtægtsgrundlaget for folkepensionens grundbeløb

Det fremførte underskud i den personlige indkomst skal ikke fratrækkes i indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb.

Indtægt ved personligt arbejde indgår i indtægtsgrundlaget i den periode, hvor udbetalingen sker. Forudsætningen for, at indkomsten kan indgå i indtægtsgrundlaget som indtægt ved personligt arbejde, er, at indkomsten indgår i den personlige indkomst efter personskatteloven, og at indkomsten knytter sig til en aktiv arbejdsindsats i det år, hvor indkomsten indtjenes.

Selvstændige erhvervsdrivende kan trække udgifter fra, når de er med til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Disse fradrag kan også foretages ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget.

Efter reglerne i pensionslovens § 29, stk. 1 om opgørelse af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg mv., er der bl.a. henvist til den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7. Ved opgørelse at indtægtsgrundlaget efter pensionslovens § 29, finder personskattelovens regler og begreber dermed anvendelse i et videre omfang, end ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb.

Vi lægger vægt på, at indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb opgøres ved pensionistens indtægt ved personligt arbejde.

Vi lægger ligeledes vægt på, at der ikke er hjemmel i lov om social pension til at fratrække fremførte underskud i den personlige indtægt ved opgørelsen af pensionistens indtægt ved personligt arbejde.

Bemærkninger til Udbetaling Danmarks sagsbehandling

Vi finder det kritisabelt, at Udbetaling Danmark oprindeligt traf afgørelse i sagen den 11. september 2014, men at Udbetaling Danmark først sendte afgørelsen til dig den 3. november 2014.

Afgørelsen har først retsvirkning fra det tidspunkt, hvor denne er meddelt til dig.

Ud for en konkret vurdering finder vi dog ikke, at dette har haft betydning for afgørelsens resultat, da Udbetaling Danmark har genvurderet sagen og denne er klagesagsbehandlet i Ankestyrelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til Efterløn og Folkepension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster