Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Personlig assistance - fleksjob - selvstændig - skånehensyn

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Personlig assistance - fleksjob - selvstændig - skånehensyn

Indlægaf Louise Schelde » ons okt 05, 2016 12:58 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 50-16 om handicapkompensation - personlig assistance - fleksjob - selvstændig virksomhed - skånehensyn - arbejdsgiver - lede og fordele arbejdet

Resumé:
Der kan gives personlig assistance til opgaver, der indholdsmæssigt følger stillingsindholdet, når en borger modtager støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grund af nedsat arbejdsevne.
Der kan ikke gives personlig assistance, hvis den overvejende del af stillingsindholdet ikke kan udføres af borger selv. Der kan derimod godt bevilges personlig assistance, hvis borger blot skal have hjælp til at udføre en eller flere delopgaver i forbindelse med stillingsindholdet.
Er det i den selvstændige virksomhed konkret muligt at tage de fornødne skånehensyn, f.eks. ved fordeling af arbejdet til andre ansatte, kan der dog ikke gives personlig assistance til konkrete funktioner, som den pågældende ikke kan bestride.
Hensynet til den nedsatte arbejdsevne må afvejes over for stillingsindholdet. Der kan ikke kræves fordeling af opgaver i en sådan grad, at stillingsindholdet udhules.
I en konkret sag vurderede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at en borger, som modtog tilskud til sin virksomhed som slagtermester, og som havde flere ansatte, skulle bevilges personlig assistance til bl.a. lettere udskæring og produktion. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at opgaverne hermed indholdsmæssigt fulgte borgers erhverv som selvstændig slagtermester, også når de tungere opgaver var uddelegeret.
Borger skulle også bevilges personlig assistance til planlægning af indkøb og udkørsel af varer, da borger selv kunne udføre indkøb og udkørsel og kun havde behov for assistance til planlægningen.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg var enig med kommunen i, at der ikke skulle bevilges personlig assistance til opgaver med tungere udskæring. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at borgers virksomhed havde flere ansatte, og at det ville være muligt for ham som arbejdsgiver at tage hensyn til den nedsatte arbejdsevne ved at lede og fordele arbejdet således, at han blev fritaget for de tungeste udskæringsopgaver.

Lovgivning:

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af den 7. juli 2009 - § 6, stk. 2, og stk. 3, om den personlige assistents opgaver, § 7, stk. 2, og stk. 3, om ordningens omfang.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015 - § 70g om støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed.

Bekendtgørelse nr. 22 af 17. januar 2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne - § 1, stk. 1, nr. 1, om betingelserne for støtten.

Vejledning nr. 9032 af 18. januar 2013 til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, bemærkninger til § 1, stk. 1, nr. 1.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at belyse, i hvilket omfang der ved vurderingen af berettigelse til personlig assistance til en borger, der er bevilget støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grund af nedsat arbejdsevne, kan gives personlig assistance til konkrete funktioner, som den pågældende ikke kan bestride, herunder hvilket hensyn der i denne forbindelse skal tages til stillingsindholdet.

2. Reglerne

Ifølge lov om kompensation til handicappede i erhverv § 6 kan tilskud ydes til en virksomhed til aflønning af en personlig assistent for virksomhedens indehaver. Den personlige assistent skal bistå personen med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig personlig assistance til. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen.

Ifølge samme lovs § 7, stk. 3, ydes tilskuddet som udgangspunkt i 20 timer pr. uge for en fuldtidsansat. En person, der har mere end én funktionsnedsættelse eller har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan efter en konkret vurdering få tilskud op til fuld tid.

Ifølge bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v., § 14 kan der ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver, og ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

Ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70g kan jobcenteret give tilbud om støtte i form af tilskud til personer, som driver selvstændig virksomhed. Det er blandt andet en betingelse, at borger udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden.

Ifølge bekendtgørelse nr. 22 af 17. januar 2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne § 1, stk. 1, nr. 1, skal den selvstændigt erhvervsdrivende for at få tilskud have en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Ifølge vejledning nr. 9032 af 18. januar 2013 til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne hviler vurderingen af, om arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat i virksomheden, på de samme hensyn som ved tilkendelse af fleksjob for lønmodtagere.

Ifølge reglerne for lønmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 e) skal jobcentret i forbindelse med etableringen af et fleksjob på en virksomhed komme med en vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor mange timer personen kan arbejde i fleksjobbet, og af arbejdsintensiteten. Vurderingen danner grundlag for aftalen om fleksjob mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Jobcenteret skal foretage en ny vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, hvis arbejdsgiveren og den ansatte er enige om ændringen og i fællesskab anmoder herom.

3. Andre principafgørelser

Gældende


19-10: der kan bevilges tilskud til personlig assistance til personer i fleksjob, herunder selvstændige i fleksjob. Det er en betingelse for bevilling af tilskud til personlig assistance, at personen med funktionsnedsættelsen selv skal kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver, og at ansættelsen af den personlige assistent ikke har karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

I den konkrete sag var der tale om en person, der drev selvstændigt landbrug med biavl. Det fremgår ikke af sagen, at der var andre ansatte. Borger var indtil fleksjobbevillingen på 50 % bevilget tilskud til personlig assistance med 20 timer ugentligt til at bistå hende med praktiske arbejdsfunktioner, tunge løft og særligt fysisk krævende arbejde med dyr og maskiner. Der var tale om tilskud til personlig assistance i gennemsnitlig 20 timer ugentligt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg var enig med nævnets begrundelse om, at personlig assistance og løntilskud i fleksjob udgjorde to forsørgelsesgrundlag, der godt ville kunne udbetales samtidig, såfremt betingelserne i øvrigt var opfyldt.

Borger havde et konkret behov for personlig assistance til praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som fulgte af beskæftigelsen i hendes landbrugsvirksomhed, men det fremgik ikke med tilstrækkelig klarhed, hvordan arbejdet var tilrettelagt i den selvstændige virksomhed.

Kommunen skulle derfor søge dette afklaret til belysning af behovet for tilskud til personlig assistance til den selvstændige.

77-12: en borger kunne bevilges personlig assistance til de fysisk krævende arbejdsopgaver med modtagelse, flytning, rokering og udpakning af varer samt rengøring, som borgeren på grund af sin funktionsnedsættelse (følger efter hjertelidelse) ikke selv kunne varetage. Derimod kunne borgeren ikke få personlig assistance til arbejdsopgaverne med varebestilling, regnskab, kundebetjening og prismærkning af varer, som borgeren havde oplyst, han selv kunne udføre.

Der var tale om en borger, der var indehaver af en legetøjsbutik, hvor han var ansat i fleksjob. Han var bevilget fleksjob på grund af hjertesygdom. Det fremgår ikke af sagen, at der i virksomheden var andre ansatte.

Det fremgår af sagen, at borgeren tidligere var bevilget personlig assistance i 13 timer om ugen i gennemsnit, og at denne bevilling omfattede dels assistance til de fysisk krævende arbejdsopgaver, dels assistance til arbejdsopgaverne med kundebetjening og prismærkning af varer.

Reguleringen af timetallet var sket på baggrund af et opfølgningsmøde med borger, hvor han havde redegjort for arbejdsfordelingen mellem ham og hans personlige assistent.

N-9-08: betingelserne for ansættelse af personlig assistance var ikke opfyldt, idet den personlige assistent ikke beskæftigede sig med arbejdsopgaver, som fulgte ansøgers erhverv som handelsrejsende/kreaturhandler.

Det fremgår af sagen, at ansøger selv havde oplyst til kommunens jobcenter, at hans primære arbejde bestod af svinetransport, som han selv klarede eller fik hjælp til fra andre. Den personlige assistent klarede arbejdet i stalden alene, klippede hæk og holdt de udendørs arealer.

Assistentens beskæftigelse ansås alene at have karakter af arbejde som almindelig medhjælper i stalden og på ejendommen.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet din sag om klage over X Kommunes afgørelse af 6. august 2014.

Resultatet er:

 Du havde ret til personlig assistance med 6 timer om ugen fra den 6. februar 2013.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse om udmåling af personlig assistance.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, regler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du fra den 6. februar 2013 ikke er tilstrækkeligt kompenseret med det antal timer, du er bevilget af kommunen.

Vi er i den forbindelse enige med kommunen i, at du er kompenseret i forhold til:
• ekspedition med 1 time ugentligt
• Bakkesalg og klargøring i butik med 2 timer ugentligt
Vi er også enige med kommunen i, at der ikke skal ydes personlig assistance til:
• rengøring
• tungere udskæring
• aflæsning af varer og
• administration
Vi vurderer dog, at du herudover skulle have personlig assistance til:
• indkøb og udlevering af varer med 1 time ugentligt
• lettere udskæring og produktion med 2 timer ugentligt
Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at kommunens afgørelse af 6. august 2014 hviler på en konkret undersøgelse af behovet for personlig assistance, der omfatter en gennemgang af dine konkrete arbejdsfunktioner i løbet af en dag.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du efter det oplyste udfører ekspedition af kunder med 1 time ugentligt, samt bakkesalg og klargøring i butik med 2 timer ugentligt.

Vi lægger også vægt på, at du efter det oplyste kun varetager opgaver med rengøring, aflæsning af varer og administration i det omfang, du selv kan udføre opgaverne uden assistance.

Om tungere udskæring lægger vi vægt på, at du har en virksomhed med flere ansatte, og at det vil være muligt for dig som arbejdsgiver at tage hensyn til din nedsatte arbejdsevne, ved at lede og fordele arbejdet således, at du fritages for de tungeste udskæringsopgaver.

Om indkøb og udlevering af varer lægger vi vægt på, at du efter det oplyste har behov for hjælp til planlægning og udarbejdelse af indkøbslister, og at dette behov hidtil har været varetaget af den personlige assistent. Vi lægger også vægt på, at arbejdet med indkøb og udkørsel af varer, efter det oplyste udgør 4-6 timer ugentligt, men at assistancebehovet alene vedrører planlægningen.

Om lettere udskæring og produktion lægger vi vægt på, at opgaverne hermed indholdsmæssigt følger dit erhverv som selvstændig slagtermester, også selv om de tungere opgaver er uddelegeret. Vi lægger videre vægt på, at disse arbejdsopgaver efter det oplyste varetages sammenlagt 3 timer ugentligt, og at dele af opgaverne kan udføres uden assistance.

Om reglerne

Efter reglerne skal den personlige assistent bistå personen med praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig assistance til. Der kan bevilges tilskud op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder 37 timer om ugen. Ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt.

Efter Ankestyrelsens praksis er det ikke en betingelse for at modtage personlig assistance som selvstændig, der modtager tilskud på grund af nedsat arbejdsevne, at den pågældende selv kan udføre de konkrete arbejdsopgaver, der ønskes assistance til. Det er dog en betingelse, at den personlige assistent udfører arbejdsopgaver, som følger ansøgers erhverv.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster