Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Arbejdsskade - selvstændig erhvervsdrivende i fleksjob

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Arbejdsskade - selvstændig erhvervsdrivende i fleksjob

Indlægaf Louise Schelde » tors mar 16, 2017 4:49 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 8-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - selvstændig erhvervsdrivende - tilskud - fleksjob

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendes som hovedregel efter §17, hvis skadelidte, som følge af en arbejdsskade, har fået nedsat sin evne til at skaffe sig arbejdsindtægt med 15 procent eller derover. Der foretages en skønsmæssig vurdering, hvor der ved vurderingen af tabet skønnes over skadelidtes muligheder for at skaffe sig indtægt ved ethvert erhverv.
§ 17a er en undtagelse til lovens almindelige udgangspunkt og vedrører skadelidte, der efter arbejdsskaden visiteres til fleksjob. I de tilfælde beregnes erstatningen som forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og ledighedsydelsen eller indtjeningen i fleksjobbet.
Formålet med § 17a er at undgå, at skadelidte overkompenseres, hvis han efter en arbejdsskade visiteres til fleksjob og samtidig har et erhvervsevnetab på grund af arbejdsskaden.
Tilskud til selvstændig virksomhed tilkendes, hvis skadelidte har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i egen virksomhed. Der er således tale om en lempeligere vurdering i forhold til fleksjob for lønmodtagere, hvor der er et krav om nedsat arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv. Endvidere er skadelidte ikke berettiget til ledighedsydelse, hvis han ikke længere kan drive virksomheden.
Efter sit formål kan støtte til selvstændige erhvervsdrivende i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 70g sidestilles med det tilskud, der ydes til lønmodtagere, der er visiteret til fleksjob.
Uanset at tilskud til selvstændig virksomhed som nævnt på visse punkter adskiller sig fra tilskud til personer i fleksjob, finder Ankestyrelsen, at de to ordninger skal behandles efter samme regler.
Tabet af erhvervsevne for selvstændige erhvervsdrivende, der efter en arbejdsskade er tilkendt tilskud til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed, skal fastsættes efter arbejdsskadesikringslovens § 17a.
Erhvervsevnetabet for selvstændige, der er tilkendt tilskud, fastsættes derfor på grundlag af forskellen mellem indtjeningen, hvis arbejdsskaden ikke var sket, og indtjeningen efter skaden inklusiv tilskuddet.
I den konkrete sag havde skadelidte svingende resultater i virksomheden efter arbejdsskaden. Indtjeningen i virksomheden blev derfor fastsat skønsmæssigt på grundlag af et gennemsnit af den årlige indtjening i en 2-årig periode.

Lovgivning:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 17a

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen/sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om tab af erhvervsevne for selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 70g, skal behandles efter hovedreglen i arbejdsskadesikringslovens § 17 eller undtagelsen i § 17a.

2. Reglerne

§ 17a, stk. 1 og 2, fastslår, at tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob, fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og ledighedsydelsen eller indtjeningen i fleksjobbet. Indtjeningen før arbejdsskaden udgør det beløb, som tilskadekomne kunne have tjent på afgørelsestidspunktet, hvis arbejdsskaden ikke var indtrådt.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

56-16: om tab af erhvervsevne, når skadelidte er selvstændig erhvervsdrivende og tilkendt tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed efter den tidligere lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75. Nærværende principafgørelse er et supplement til principafgørelse 56-16, hvoraf det fremgår, at tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed efter den tidligere lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 kan sidestilles med det tilskud, der ydes til lønmodtagere, der er visiteret til fleksjob.

15-08: om tab af erhvervsevne, når skadelidte er bevilget fleksjob.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er

• Du har ret til 60 procent i erstatning for tab af erhvervsevne. Vi nedsætter derfor erstatningen fra 75 til 60 procent.
(…)

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Arbejdsskadestyrelsen har med virkning fra den 1. juli 2016 ændret navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du vil høre fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som nu beregner den nye erstatning.

Forsikringsselskabet vil herefter udbetale beløbet.

Begrundelse for afgørelsen om tab af erhvervsevne

Vi vurderer, at du har et midlertidigt tab af erhvervsevne på 60 procent.

Vi har fastsat dit erhvervsevnetab til forskellen mellem den indtjening, du ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket og indtjeningen i din selvstændige virksomhed inklusiv tilskuddet fra kommunen.

Om hvilke regler, der skal anvendes

Vi vurderer, at tilskud til selvstændige erhvervsdrivende efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 70 g kan sidestilles med tilskud til personer, der er visteret til fleksjob.

Selvstændige erhvervsdrivende kan få tilskud til bevarelsen af beskæftigelsen i deres selvstændige virksomhed, hvis arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat i forhold til deres virksomhed. Vurderingen af, om arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat i virksomheden, hviler på de samme hensyn som ved tilkendelse af fleksjob for lønmodtagere. Dog skal arbejdsevnen kun være nedsat i forhold til arbejdet i virksomheden og ikke i forhold til ethvert erhverv.

Vi er opmærksomme på, at du ikke er visiteret til fleksjob, men at du alene er fundet berettiget til at modtage tilskud til selvstændig virksomhed. Dette indebærer, at du, hvis du ikke længere kan drive din virksomhed, ikke er berettiget til ledighedsydelse eller fleksjob som lønmodtager. Kommunen kan dog visitere dig til fleksjob, hvis du opfylder de almindelige betingelser herfor.

Vi har lagt vægt på, at bestemmelsen i lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 70 g om tilskud til selvstændig virksomhed, er en videreførelse af bestemmelsen i den tidligere lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75, hvorefter selvstændigt erhvervsdrivende kunne visiteres til fleksjob på lige fod med lønmodtagere. Med indførelsen af den nye bestemmelse i § 70 g var det hensigten, at selvstændigt erhvervsdrivende fortsat skulle have mulighed for tilbud om støtte i form af tilskud, hvis deres arbejdsevne blev varigt og væsentligt nedsat. Ordningen blev dog justeret på grund af de særlige forhold, der gør sig gældende for selvstændigt erhvervsdrivende.

Uanset justeringerne, så tilskud til selvstændig virksomhed på visse punkter adskiller sig fra tilskud til personer i fleksjob, finder vi, at dit tab af erhvervsevne skal fastsættes efter reglen for personer, der er visiteret til fleksjob. Der er tale om en undtagelse til lovens almindelige udgangspunkt om, at erhvervsevnetabet bedømmes skønsmæssigt ud fra tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning.

Erstatningen er fastsat som en midlertidig erstatning, da du har fået bevilget tilskud for foreløbigt 5 år, hvor tilskuddet skal beregnes hvert år på grundlag af gennemsnittet af de to bedste ud af de tre seneste regnskabsår.

Om indtjeningen hvis arbejdsskaden ikke var sket

Vi skønner, at du ville have kunnet tjene omkring 512.000 kroner om året, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Vi har nedenfor vurderet, at din indtjeningsevne på skadestidspunktet svarer til skønsmæssigt 446.000 kroner. Vi henviser til begrundelsen nedenfor om årsløn.

Opreguleret til 2015-niveau svarer det til, at du ville have kunnet tjene omkring 512.000 kroner, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Om din faktiske indtjening efter arbejdsskaden

Vi vurderer, at din årlige indtjening i din selvstændige virksomhed inklusiv tilskuddet fra kommunen skal fastsættes skønsmæssigt til 210.702 kroner.

Du har fra den 18. november 2014 fået tilkendt tilskud til selvstændig virksomhed. Tilskuddet fra kommunen udgør i 2015 7.712,70 kroner om måneden svarende til 92.552,40 kroner om året.

Du har herudover haft indtægt fra din selvstændige virksomhed. Du har ifølge de indsendte regnskaber haft følgende indtjening i virksomheden:

2011 – 86.300

2012 – 168.800

2013 – 143.200

2014 – 114.000

2015 – 122.300

Vi skønner, at det vil give det mest retvisende billede af din indtjeningsevne i virksomheden, hvis der tages udgangspunkt i dine regnskaber for 2014 og 2015. Vi har herved lagt vægt på, at du var sygemeldt på grund af arbejdsskadens følger i perioden september-december 2013, og at du ikke herefter har formået at nå samme indtjeningsniveau i virksomheden som forud for denne sygemelding.

Den gennemsnitlige indtjening i din selvstændige virksomhed for 2014 og 2015 udgør herefter 118.150 kroner.

Hertil skal lægges tilskuddet fra kommunen, hvorfor din faktiske indtjening efter arbejdsskaden udgør 118.150 + 92.552,40 = 210.702,40 kroner.

Om lønnedgangen i procent

Lønforskellen svarer til en procentvis lønnedgang på cirka 58,8 procent.

512.000 – 210.702 / 512.000 * 100 = 58,8 procent.

Vi afrunder procenten til nærmeste tal deleligt med 5. Vi har derfor fastsat dit midlertidige erhvervsevnetab til 60 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af dine regnskaber for perioden fra 2011 til 2015, oplysninger fra eIndkomst for 2015 og de kommunale akter.

Om reglerne


Erstatning for tab af erhvervsevne kræver, at arbejdsskaden varigt har nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Tabet skal være mindst 15 procent.

Hvis tilskadekomne efter 1. januar 2013 bliver visiteret til fleksjob eller bliver tilkendt tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende som følge af en arbejdsskade, har tilskadekomne ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne svarende til forskellen mellem indtjeningen i fleksjobbet/virksomheden og den hypotetiske indtægt, tilskadekomne ville have haft, hvis skaden ikke var sket.

Indtjeningen i fleksjobbet udgør summen af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommunen. Indtjeningen i virksomheden udgør virksomhedens resultat og tilskuddet fra kommunen.

Der er tale om en undtagelse til lovens almindelige udgangspunkt om, at der sker en skønsmæssig vurdering af tab af erhvervsevne.

Om tilkendelsestidspunktet

Vi er enige med Arbejdsskadestyrelsen i, at der er dokumenteret et tab som følge af arbejdsskaden den 18. november 2014, hvor kommunens rehabiliteringsteam indstillede, at du var berettiget til at modtage tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.

Om reglerne

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendes fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne.

Når en person modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller i øvrigt er erhvervsmæssigt uafklaret er udgangspunktet, at tilkendelsestidspunktet fastsættes til afgørelsestidspunktet, da det ofte først er her, at vi kan vurdere, om der er et tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden. Vi fraviger udgangspunktet, når tabet er dokumenteret inden afgørelsestidspunktet.

(…)
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron