Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Ledighedsydelse - fradrag af indtægt - optjeningsperiode

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Ledighedsydelse - fradrag af indtægt - optjeningsperiode

Indlægaf Louise Schelde » søn jul 09, 2017 7:50 am

Ankestyrelsens principafgørelse 48-17 om Ledighedsydelse - fradrag - indtægt - optjeningsperiode

Principafgørelsen fastslår
Det er kun lønindtægten fra arbejde udført i en ledighedsydelsesperiode, der skal fradrages i ledighedsydelsen. Hvis arbejdet er udført i en periode uden ledighedsydelse, f.eks. inden borgeren blev visiteret til fleksjob, skal lønindtægten ikke fradrages.

For ledighedsydelsesmodtagere er optjeningsperioden afgørende for, om en lønindtægt skal fradrages.
Indtægter, som træder i stedet for lønindtægter, skal fradrages efter samme princip som for lønindtægter.

Udbetalingstidspunktet har altså ikke betydning for fradraget i ledighedsydelse, når der er tale om fradrag for lønindtægt eller for indtægter, som træder i stedet for lønindtægt.
Det betyder, at efterbetalte beløb ikke skal fradrages, hvis optjeningsperioden ligger uden for en ledighedsydelsesperiode.
De konkrete sager:

I en sag begyndte en borger at modtage ledighedsydelse i august 2015. Borgeren fik efterbetalt tabt arbejdsfortjeneste for perioden september 2013 til februar 2014.
Ankestyrelsen vurderede, at tabt arbejdsfortjeneste var en indtægt, som trådte i stedet for lønindtægt og derfor efter sin art var en indtægt, som kunne medføre fradrag i ledighedsydelsen. Indtægten var imidlertid optjent i en periode, hvor borgeren ikke modtog ledighedsydelse, og skulle derfor ikke medføre fradrag.

I en anden sag begyndte en borger at modtage ledighedsydelse i august 2015. Borgeren modtog tabt arbejdsfortjeneste for perioden fra juli måned 2013 til november måned 2015.
Kommunen fradrog 30 procent af den del af den tabte arbejdsfortjeneste, som vedrørte ledighedsydelsesperioden, i ledighedsydelsen.

Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelse.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt. Det har vi gjort for at præcisere, at det er optjeningstidspunktet, der er afgørende for, om en lønindtægt eller indtægt, som træder i stedet for lønindtægt, skal medføre fradrag i ledighedsydelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

• § 74 d, stk. 3 og stk. 5 om fradrag i ledighedsydelse på grund af indtægter.
Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse nr. 892 af 29. juni 2017.

• §§ 3 og 5, om fradrag for indtægter.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

8-16:

Når kommunen skal vurdere, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed eller ej, skal kommunen anvende kriterierne for vurdering af selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven.

I den konkrete sag blev borgeren anset for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ud fra en samlet vurdering af de faktiske og formelle forhold.

59-11:

Der skal ikke foretages fradrag i ledighedsydelse for forhøjelse af tjenestemandspension som følge af en arbejdsskade (tilskadekomstpension).

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at det ikke var hensigten at forskelsbehandle borgere, der modtager ledighedsydelse, i forhold til borgere, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller fleksydelse, hvor der ikke sker fradrag for tilskadekomstpension.

Tilskadekomstpension kunne rummes i reglen i bekendtgørelsen om, at der ikke skal ske fradrag i ledighedsydelse for erstatninger, herunder erstatninger efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

13-10:

Der skulle ikke ske fradrag i ledighedsydelsen for en fratrædelsesgodtgørelse, som var udbetalt efter overenskomst. Det fremgik af sagens oplysninger, at der blev udbetalt løn i opsigelsesperioden, og at fratrædelsesgodtgørelsen først blev udbetalt efter, at ansøger endeligt var fratrådt sin stilling.

Fratrædelsesgodtgørelsen trådte derfor ikke i stedet for løn i opsigelsesperioden.

Det betød, at ansøger var berettiget til udbetaling af ledighedsydelse fra et tidligere tidspunkt.

A-13-05:

Ved beregning af ledighedsydelse kunne kontanthjælp betragtes som en indtægt, der trådte i stedet for arbejdsindtægt.

80-09:

Der var ikke hjemmel til at foretage fradrag i ledighedsydelsen for lønindtægt på anden måde end efter forholdet mellem arbejdstid i ugen og 37 timer.

A-29-04:

Der var ikke lovhjemmel til at foretage fradrag i ledighedsydelse for det beløb, der blev udbetalt fra en bistandsfond.

Ydelsen kunne ikke anses for at være en af de indtægter, der efter bekendtgørelsen skulle fradrages. Bistandsfondsydelsen blev udbetalt efter en individuel vurdering af, om der var økonomiske problemer og af familiens situation som helhed. Ydelsen blev anset for at være et supplement til ledighedsydelsen, og den blev ydet efter en konkret trangsvurdering.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 2016-4034-28372

Du har klaget over Kommunes afgørelse om fradrag i ledighedsydelse. Kommunen afgjorde sagen den 19. april 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen havde ikke ret til at foretage fradrag i din ledighedsydelse for udbetalingen i december måned 2015 af tabt arbejdsfortjeneste.
Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at dine indtægter i form af tabt arbejdsfortjeneste ikke skal fradrages i din ledighedsydelse.

Vi vurderer i den forbindelse, at dine indtægter er for en periode, inden du begyndte at modtage ledighedsydelse.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du har indtægter i form af tabt arbejdsfortjeneste med kr. 87.327,05, og at disse indtægter er for perioden fra den 1. september 2013 til den 28. februar 2014.

Vi lægger videre vægt på, at du først begyndte at modtage ledighedsydelse den 17. august 2015.

Vi bemærker, det er optjeningstidspunktet, der er afgørende for, om en lønindtægt eller indtægt, som træder i stedet for lønindtægt, skal medføre fradrag i ledighedsydelse.

Om reglerne

Efter reglerne medfører indtægter, der træder i stedet for lønindtægter, fradrag i ledighedsydelsen, herunder indtægter i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Sag nr. 2, j.nr. 2016-4034-32652

Du har klaget over Kommunes afgørelse om tilbagebetaling af ledighedsydelse. Kommunen afgjorde sagen den 23. marts 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen havde ret til at foretage fradrag i din ledighedsydelse for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste for perioden fra den 11. august 2015 til den 26. november 2015.
Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen om fradrag for tabt arbejdsfortjeneste

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at dine indtægter i form af tabt arbejdsfortjeneste skal fradrages i din ledighedsydelse.

Vi vurderer også, at kommunen har beregnet dit fradrag korrekt.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du har indtægter i form af tabt arbejdsfortjeneste med kr. 486.688 for perioden fra den 1. juli 2013 til den 26. november 2015.

Vi lægger videre vægt på, at du siden 11. august 2015 har modtaget ledighedsydelse.

Den udbetalte tabte arbejdsfortjeneste for perioden fra den 11. august 2015 til den 26. november 2015 skal derfor fradrages i ledighedsydelsen for samme periode.

Vi lægger tillige vægt på, kommunen på baggrund af oplysninger fra forsikringsselskabet opgjort, at du har fået udbetalt kr. 21.045,30 i tabt arbejdsfortjeneste for perioden fra den 11. august 2015 til den 26. november 2015.

Heraf skal der ske fradrag med 30 %, hvilket udgør kr. 6.313,59.

Om reglerne

Efter reglerne nedsættes ledighedsydelsen med lønindtægten, hvis en modtager af ledighedsydelse har arbejde af kortere varighed.

Indtægter, der træder i stedet for lønindtægter medfører fradrag i ledighedsydelsen, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Efter reglerne sker der fradrag i ledighedsydelsen med 30 pct. af løn og anden indkomst, der træder i stedet for lønindkomst, indtil bruttoindkomsten inkl. arbejdsgiverens og den fleksjobvisiteredes eget pensionsbidrag udgør 13.446 kr. (2014-niveau) og med 55 pct. af indtægten derover.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron