Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Arbejdsskade - ledighedsydelse - fleksjob - beregning

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Arbejdsskade - ledighedsydelse - fleksjob - beregning

Indlægaf Louise Schelde » ons nov 29, 2017 8:51 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 87-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - ledighedsydelse - fleksjob - beregning

Principafgørelsen fastslår

Tab af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob, fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og ledighedsydelsen eller indtjeningen i fleksjobbet.
I de situationer hvor tilskadekomnes indtægtsgrundlag ændrer sig, fordi tilskadekomne overgår fra et indtægtsgrundlag til et andet, fx fra ledighedsydelse til løn og tilskud i fleksjob og tilbage til ledighedsydelse igen, skal der ske en beregning af de enkelte perioder for sig.
Ankestyrelsen vurderer, at den særlige beregningsregel er en undtagelsesbestemmelse.
Bestemmelsens ordlyd og forarbejderne skelner begge mellem situationen på ledighedsydelse og situationen i fleksjob, men indeholder derudover ingen yderligere tilkendegivelser om selve beregningen af tabet.
I den konkrete sag havde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring foretaget en gennemsnitsberegning på baggrund af en samlet periode på knap 1 ½ år. I perioden havde tilskadekomne skiftet indtægtsgrundlag tre gange. Tilskadekomne havde i perioden modtaget ledighedsydelse, løn/tilskud fra fleksjob og ledighedsydelse igen. Tabet blev beregnet til 45 procent. Gennemsnitsberegningen var ikke retvisende for det faktiske tab, da tilskadekomne i perioderne på ledighedsydelse havde et højere tab, som den konkrete gennemsnitsberegning ikke tog højde for. Ankestyrelsens beregning af de enkelte indtægtsperioder for sig viste, at tilskadekomne havde ret til 55 procent i perioderne på ledighedsydelse og 45 procent i perioden i fleksjob.
Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at fastslå den hidtidige beregningspraksis for tab af erhvervsevne efter lovens § 17a.

Reglerne

Love og bekendtgørelser


Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017.

• § 17 a, om erstatning for tab af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob
Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

247-10 og 248-10: Principafgørelserne fastslår, at § 17 a, på baggrund af en indskrænkende formålsfortolkning også finder anvendelse, når tilskadekomne overgår fra fleksjob til ledighedsydelse.

Den konkrete afgørelse

XX Forsikring har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 7. november 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til 55 procent i midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne fra den 15. maj 2014 til 9. marts 2015, hvor du modtog ledighedsydelse.
• Du har ret til 45 procent i midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne fra den 10. marts 2015 til 31. december 2015, hvor du var i fleksjob.
• Du har ret til 55 procent i midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne fra den 1. januar 2016 til 29. februar 2016, hvor du modtog ledighedsydelse.
• Du har ret til 45 procent i midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne fra den 1. marts 2016, hvor du igen var i fleksjob.
Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse. Vi hæver procenten fra 45 til 55 i de perioder, hvor du modtog ledighedsydelse. Vi er nået til samme resultat som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for så vidt angår perioden fra den 1. marts 2016, hvor du er i fleksjob.

Du vil høre fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som nu beregner den nye erstatning. Forsikringsselskabet vil herefter udbetale beløbet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal snarest muligt genoptage sagen og således ikke afvente den fastsatte revision 1. marts 2018.

Begrundelse for afgørelsen om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne i perioden 15. maj 2014 til 9. marts 2015 (ledighedsydelse)

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til 55 procent i midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne fra den 15. maj 2014 til 9. marts 2015, hvor du modtog ledighedsydelse.

Ankestyrelsen vurderer, at der i tilfælde, hvor der er flere perioder med forskelligt indkomstgrundlag, skal ske en særskilt beregning for hver periode.

Ankestyrelsen har derfor beregnet dit midlertidige tab af erhvervsevne for fire forskellige perioder, da du på tidspunktet for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse havde haft to perioder på ledighedsydelse og to perioder med løn og tilskud fra fleksjob.

Til sidst vurderer Ankestyrelsen, at lønberegningen skal foretages på baggrund af den konkrete indtægt på ledighedsydelse eller fra fleksjobbet og ikke på baggrund af et skønsmæssigt fastsat indtjeningsniveau.

Hvad er afgørende for resultatet

Om sammenhængen mellem arbejdsskaden og visitering til fleksjob

Ankestyrelsen vurderer indledningsvist, at der er sandsynliggjort en sammenhæng mellem arbejdsskaden og visiteringen til fleksjob.

Vi lægger vægt på, at du kom til skade den 13. oktober 2011 med venstre skulder. Du var sygemeldt i omkring to uger umiddelbart efter skaden og genoptog arbejdet den 30. oktober 2011. Du arbejdede herefter på fuld tid frem til din sygemelding og efterfølgende operation den 25. april 2012. Efter operationen var du ikke i stand til at genoptage dit arbejdet, og du blev opsagt med fratræden den 16. november 2012.

Kommunen visiterede dig i marts 2013 til Jobværkstedet med henblik på afklaring af fremtidig arbejdsevne. Du kom efterfølgende i arbejdsprøvning hos YY, hvor du arbejdede 17 timer om ugen med en effektivitet på 100 procent. Vurderingen var, at 17 timer var det maksimale, du magtede uden en yderligere forværring af smerterne. Vurderingen var også, at der ikke kunne peges på andre arbejdsområder, som kunne medføre et højere timetal.

I forbindelse med visiteringen til fleksjob har kommunen vurderet dine skånehensyn i forhold til venstre skulder til at være;

• undgå opgaver over skulderhøjde særligt med venstre arm,
• tilstræb opgaver hvor venstre arm kan holdes tæt ind mod kroppen,
• undgå tunge løft generelt,
• behov for skiftende og varierende arbejdsstillinger,
• undlad fysisk tungt arbejde med venstre arm og
• undgå ensidigt gentagne bevægelser særligt med venstre arm.
Vi lægger også vægt på, at der ikke er oplysninger om andre konkurrerende sygdomme, som nedsætter din erhvervsevne. Du havde omkring december 2012 også gener i højre skulder, men det fremgår af sagens oplysninger, at højre skulder blev behandlet med blokader med rimelig effekt. På tidspunktet for visiteringen til fleksjob angav du således højre skulder til næsten at være normal. At højre skulder i sig selv bliver betegnet som sårbar og udsat er ikke i sig selv nok til at foretage fradrag i erstatningen.

Samlet finder vi ved vurderingen af dit erhvervsevnetab efter arbejdsskadeloven, at der er sammenhæng mellem arbejdsskaden og visiteringen til fleksjob.

Du er ansat i et midlertidigt fleksjob, og vi ved ikke, hvordan din erhvervsmæssige situation ender med at blive. Vi har derfor truffet en midlertidig afgørelse om dit tab af erhvervsevne.

Ankestyrelsen gør opmærksom på, at ovenstående begrundelse om årsagssammenhængen er gældende for alle 4 delafgørelser, men fremgår alene under den første afgørelse af hensyn til længden på afgørelsen.

Beregningen for perioden 15. maj 2014 til 9. marts 2015

Da størstedelen af perioden på ledighedsydelse er fra 2014, har vi nedreguleret perioden på ledighedsydelse fra 2015-satserne til 2014-satserne. Det har vi gjort for at kunne sammenligne din indtjening på ledighedsydelse med din indtjening inden arbejdsskaden, som skal opreguleres til tidspunktet for modtagelsen af ledighedsydelsen.

Ledighedsydelse pr. måned i 2014: 15.618 kr.

ATP bidrag pr. måned: 270 kr.

I alt: 15.888 kr.

Opreguleret til årlig indtjening (15.888 * 12): 190.656 kr.

Vi har herefter opreguleret din indtjening før arbejdsskaden til 2014-niveau og sammenholdt din mulige indtjening uden arbejdsskaden med indtjeningen på ledighedsydelse.

Det er sket ved at dividere din indtægt før skaden med maksimumårslønnen for skadeåret og gange med maksimumårslønnen for 2014. Det er et udtryk for den almindelige lønudvikling.

Din indtægt på 410.000,00 kr. i år 2011 ganges med brøken 491.000/459.000 (maksimumårslønnen i henholdsvis 2014 og i 2011 hvor du kom til skade). Uden arbejdsskaden kunne du have tjent 438.583,88 kr. årligt i 2014-niveau.

Dette giver en indtægtsnedgang på 247.927,88 kr. svarende til en procentvis nedgang på 56,5 procent, hvilket afrundes til 55 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af oplysningerne fra kommunen, SKAT (eIndkomstregisteret), journal fra hospitalet og svar på spørgeskema dateret 12. april 2013 med bilag.

Om reglerne

Erstatning for tab af erhvervsevne kræver, at arbejdsskaden varigt har nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Tabet skal være mindst 15 procent.

Hvis tilskadekomne efter en arbejdsskade bliver visiteret til fleksjob som følge af arbejdsskaden, har tilskadekomne ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne svarende til forskellen mellem ledighedsydelsen og den hypotetiske indtægt, tilskadekomne ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Hvis tilskadekomne efter 1. januar 2013 bliver visiteret til fleksjob som følge af en arbejdsskade, har tilskadekomne ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne svarende til forskellen mellem indtjeningen i fleksjobbet og den hypotetiske indtægt, tilskadekomne ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Indtjeningen i fleksjobbet udgør summen af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommunen.

Der er tale om en undtagelse til arbejdsskadelovens almindelige udgangspunkt om, at der skal ske en skønsmæssig vurdering af tab af erhvervsevne.

Begrundelse for afgørelsen om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne i perioden 10. marts 2015 til 31. december 2015 (fleksjob)

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til 45 procent i midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne fra den 10. marts 2015 til 31. december 2015, hvor du var i fleksjob.

Hvad er afgørende for resultatet

Beregningen er foretaget på baggrund af hele måneders indtjening. Det vil sige, at vi har anvendt din indtjening i fleksjobbet fra 1. april 2015 til 31. december 2015 svarende til 9 måneder. Den indtjening har vi opreguleret til en årlig indtjening og sammenholdt den med din opregulerede indtjening inden arbejdsskaden i 2015-niveau.

Indtjeningen i fleksjobbet

Løn i fleksjob (inkl. opsparede feriepenge): 40.585,77 kr.

Opsparede feriepenge: 4.522,87 kr.

Din løn uden feriepenge: 36.062,9 kr.

Samlet bidrag til ATP: 360 kr.

Af det samlede ATP-bidrag udgjorde dit eget bidrag 120 kr. (1/3), og din arbejdsgivers ATP-bidrag udgjorde 240 kr. (2/3).

Din løn uden feriepenge, men med dit bidrag til ATP i perioden, udgjorde herefter 36.182,9 kr.

Opreguleret til årlig indtjening:

Løn pr. måned: 36.182,9/9 4.020,32 kr.

Årlig løn: 4.020,32 * 12 *47/52 43.605,03 kr.

Feriepenge: 4.522,87 / 9 * 12 * 47/52 5.450,64 kr.

Arbejdsgivers pensionsbidrag: 0 kr.

Arbejdsgivers ATP-bidrag: 240 / 9*12 320,00 kr.

I alt: 49.375,67 kr.

Fleksløntilskud

Fleksløntilskud: 139.135,00 kr.

Samlet ATP: 6.368,00 kr.

I alt: 145.503,00 kr.

Omregnet til årligt tilskud:

145.503 kr / 9 * 12 = 194.004,00 kr.

Fleksløn og tilskud i alt: 243.379,67 kr.

Vi har opreguleret din indtjening før arbejdsskaden til 2015-niveau og sammenholdt din mulige indtjening uden arbejdsskaden med indtjeningen i fleksjobbet inkl. tilskud.

Det er sket ved at dividere din indtægt før skaden med maksimumårslønnen for skadeåret og gange med maksimumårslønnen for 2015. Det er et udtryk for den almindelige lønudvikling.

Din indtægt på 410.000,00 kr. i år 2011 ganges med brøken 498.000/459.000 (maksimumårslønnen i henholdsvis 2015 og i 2011, hvor du kom til skade). Uden arbejdsskaden kunne du have tjent 444.836,60 kr. årligt i 2015-niveau.

Dette giver en indtægtsnedgang på 201.456,93 kr. svarende til en procentvis lønnedgang på 45,3 procent, som afrundes til 45 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af oplysningerne fra kommunen, SKAT (eIndkomstregisteret), journal fra hospitalet og svar på spørgeskema dateret 12. april 2013 med bilag.

Om reglerne

Ankestyrelsen henviser til afsnittet om regler i den første delafgørelse, som også er gældende for denne delafgørelse.

Begrundelse for afgørelsen om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne i perioden 1. januar 2016 til 29. februar 2016 (ledighedsydelse)

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til 55 procent i midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne fra den 1. januar 2016 til 29. februar 2016, hvor du modtog ledighedsydelse.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi har opreguleret de to måneders ledighedsydelse i januar og februar 2016 til 1 års indtægt og sammenlignet med din opregulerede indtjening før arbejdsskaden i 2016-niveau.

Ledighedsydelsen: 32.050,00 kr.

ATP-bidrag: 568,00 kr.

I alt: 32.618,00 kr.

Opreguleret til årlig indtjening: 32.618 / 2 x 12 195.708,00 kr.

Vi har opreguleret din indtjening før arbejdsskaden til 2016-niveau og sammenholdt din mulige indtjening uden arbejdsskaden med indtjeningen på ledighedsydelse.

Din indtægt på 410.000,00 kr. i år 2011 ganges med brøken 505.000/459.000 (maksimumårslønnen i henholdsvis 2016 og i 2011, hvor du kom til skade). Uden arbejdsskaden kunne du have tjent 451.089,32 kr. årligt i 2016-niveau.

Dette giver en indtægtsnedgang på 255.381,32 kr. svarende til en procentvis nedgang på 56,61, som afrundes til 55 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af oplysningerne fra kommunen, SKAT (eIndkomstregisteret), journal fra hospitalet og svar på spørgeskema dateret 12. april 2013 med bilag.

Om reglerne

Ankestyrelsen henviser til afsnittet om regler i den første delafgørelse, som også er gældende for denne delafgørelse.

Begrundelse for afgørelsen om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne i perioden fra 1. marts 2016 (fleksjob)

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til 45 procent i midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne fra den 1. marts 2016, hvor du igen var i fleksjob.

Hvad er afgørende for resultatet

Ankestyrelsen har beregnet din indtjening i fleksjobbet inkl. flekslønstilskud fra 1. marts 2016 til 30. september 2016 og omregnet indtjeningen til en årlig indtjening. Vi har herefter sammenholdt den årlige indtjening med din opregulerede indtjening før arbejdsskaden i 2016-niveau.

Indtjeningen i fleksjobbet inkl. flekslønstilskud

A-indkomst (inkl. opsparede feriepenge): 40.140,63 kr.

Opsparede feriepenge: 4.481,13 kr.

Din løn uden feriepenge: 35.659,50 kr.

Samlet bidrag til ATP: 567,90 kr.

Af det samlede ATP-bidrag udgjorde dit eget bidrag 189,30 kr. (1/3), og din arbejdsgivers ATP-bidrag udgjorde 378,60 kr. (2/3).

Din løn uden feriepenge, men med dit bidrag til ATP i perioden, udgjorde herefter 35.848,80 kr.

Vi har omregnet denne indtjening til en årlig indtjening.

Løn pr. måned: 35.848,80 kr. / 7 mdr. 5.121,26 kr.

Årlig løn: 5.121,26 kr. x 12 mdr. x 47/52 55.545,94 kr.

Feriepenge: 4.481,13 kr. / 7 x 12 x 47/52 6.943,29 kr.

Arbejdsgivers pensionsbidrag: 0,00 kr.

Arbejdsgivers ATP-bidrag: 378,60 kr. / 30,6 x 52 643,37 kr.

I alt: 63.132,60 kr.

Dit flekslønstilskud fremgår af oplysningerne fra SKAT (eIndkomstsregisteret).

Flekslønstilskud (ikke-bidragspligtig A-indkomst): 103.815,00 kr.

ATP-bidrag: 4.758,00 kr.

I alt: 108.573,00 kr.

Vi har omregnet flekslønstilskuddet i perioden til et årligt flekslønstilskud.

Årligt flekslønstilskud:108.573,00 kr. / 7 x 12 mdr. 186.125,14 kr.

Din samlede indtjening i fleksjob med flekslønstilskud udgør herefter årligt 249.257,74 kr. (63.132,60 + 186.125,14).

Vi har opreguleret din indtjening før arbejdsskaden til 2016-niveau og sammenholdt din mulige indtjening uden arbejdsskaden med indtjeningen i fleksjobbet inkl. tilskud.

Din indtægt på 410.000,00 kr. i år 2011 ganges med brøken

505.000/459.000 (maksimumårslønnen i henholdsvis 2016 og i 2011, hvor du kom til skade). Uden arbejdsskaden kunne du have tjent 451.089,32 kr. årligt i 2016-niveau.

Nedgangen i indtjeningen er herefter 201.831,58 (451.089,32 - 249.257,74). Dette giver en procentvis lønnedgang på 44,7 procent, som afrundes til 45 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af oplysningerne fra kommunen, SKAT (eIndkomstregisteret), journal fra hospitalet og svar på spørgeskema dateret 12. april 2013 med bilag.

Om reglerne

Ankestyrelsen henviser til afsnittet om regler i den første delafgørelse, som også er gældende for denne delafgørelse.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster