Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Flekslønstilskud - beregning - ferie uden løn - godtgørelse

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Flekslønstilskud - beregning - ferie uden løn - godtgørelse

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 10:18 am

Ankestyrelsens principafgørelse 1-18 om fleksløntilskud - beregning - ferie uden løn eller feriegodtgørelse - fuldtidsløn

Principafgørelsen fastslår
Beregning af fleksløntilskud
Når en person er ansat i fleksjob efter den 1. januar 2013 udbetaler kommunen et fleksløntilskud som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiveren.

Fleksløntilskuddet er fastsat til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb pr. kalendermåned. Det udgør 18.027 kr. i 2017.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af den forrige måneds lønindtægt, indtil lønindtægten inkl. pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 14.116 kr. (2017-niveau). For den lønindtægt, der ligger over 14.116 kr. (2017-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

Hvis løn og fleksløntilskud herefter udgør mere end den løn, som en fuldtidsansat i samme stilling ville få, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Fleksløntilskud i en måned med ferie uden løn eller feriegodtgørelse
Når en person ansat i fleksjob holder ferie uden løn eller feriegodtgørelse, nedsættes fleksløntilskuddet med det antal feriedage, som personen holder.

Beregningsmetoden er, at fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af den forrige måneds lønindtægt, indtil lønindtægten inkl. pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 14.116 kr. (2017-niveau). For den lønindtægt, der ligger over 14.116 kr. (2017-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

Herefter nedsættes fleksløntilskuddet med det antal feriedage, som personen holder. Det sker ved at dele fleksløntilskuddet med 21,6667, som er det gennemsnitlige antal dage pr. måned med ret til fleksløntilskud. Det fremkomne beløb ganges med det antal feriedage, som personen holder.

Fuldtidslønnen skal ikke nedsættes i anledning af ferie
Hvis løn og fleksløntilskud udgør mere end den løn, som en fuldtidsansat i samme stilling ville få, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb. Den månedsløn, som en fuldtidsansat ville få, skal ikke nedsættes i måneder, hvor den fleksjobansatte holder ferie uden løn eller feriegodtgørelse.

Eksempel på beregning
En person i fleksjob får i marts 2017 udbetalt 13.797,44 kr. og holder ni feriedage uden løn eller feriegodtgørelse i april 2017. Månedslønnen for fuldtidsarbejde udgør 31.352 kr.

30 pct. af lønindtægt og pension udgør 4.139,23 kr. (13.797,44 kr. * 0,3).

Fleksløntilskuddet for april 2017 udgør 13.887,77 kr. (18.027 kr. – 4.139,23 kr.).

Fleksløntilskuddet nedsættes med et beløb, der svarer til ni feriedage.

Fleksløntilskud for en feriedag udgør 640,97 kr. (13.887,77 kr. / 21,6667).

Fleksløntilskuddet for ni feriedage udgør 5.768,73 kr. (640,97 kr. * 9).

Fleksløntilskuddet nedsættes med ni feriedage og udgør for april 2017 8.119 kr. (13.887,77 kr. – 5.768,73 kr.)

Løn og fleksløntilskud udgør tilsammen 21.916,44 kr. (13.797,44 kr. + 8.119 kr.). Da månedslønnen for fuldtidsarbejde er 31.352 kr., nedsættes tilskuddet ikke yderligere.

Den konkrete sag

I den konkrete sag fastslog Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at den samme beregningsmetode som i eksemplet skulle anvendes.

Udvalget lagde vægt på, at det følger af bekendtgørelsens § 2, at fleksløntilskuddet er fastsat til et månedligt beløb, hvor der sker fradrag af forrige måneds lønindtægt. Der skulle derfor ikke ske nedsættelse af det månedlige fleksløntilskud inden fradraget af forrige måneds lønindtægt.

Udvalget lagde også vægt på, at hensynet til ligebehandling taler for ens behandling af alle borgere uanset bopælskommune, og at der ikke er tale om en regel, hvor det er forudsat, at kommunen fastlægger et serviceniveau. Udvalget bemærkede også, at det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opfattelse, at forrige måneds lønindtægt skal nedsætte det månedlige fleksløntilskud, før feriedage trækkes fra.

Udvalget vurderede desuden, at den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid i samme stilling, og som udgør loft for løn og fleksløntilskud, ikke skal nedsættes i en måned, hvor den fleksjobansatte holder ferie uden løn eller feriegodtgørelse.

Udvalget lagde vægt på lovforarbejderne, hvor det fremgår, at formålet med bestemmelsen om, at løn og fleksløntilskud ikke må overstige lønnen for fuld tid i samme stilling, er, at personer på sammenlignelige ansættelsesvilkår ikke skal opleve en indkomstfremgang ved overgang fra ordinær beskæftigelse til fleksjob samtidig med, at ordinært ansatte medarbejdere ikke vil opleve, at en ansat i fleksjob samlet set vil have en højere indtægt pr. måned end en ordinært ansat.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvilken beregningsmetode der finder anvendelse ved beregning af fleksløntilskud i en måned, hvor den fleksjobansatte holder ferie uden løn eller feriegodtgørelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatsloven) senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016.

• § 70 f, stk. 1-4.

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud nr. 1182 af 3. november 2017.

• § 2 og § 3, stk. 1-3 og 6.

Praksis
Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

• 51-16: Når en fleksjobansat i en måned foruden lønnen får udbetalt et ferietillæg, kan den fleksjobansatte højst få fleksløntilskud, løn og ferietillæg, der svarer til den løn og det ferietillæg en fuldtidsansat i samme stilling ville have ret til. Det vil sige, at der ved beregningen af loftet for fleksløntilskud og løn tages højde for, hvad en fuldtidsansat ville få i ferietillæg.

Vejledninger
Vejledning om fleksjob m.v. nr. 9345 af 7. april 2017.

• Eksempel 6 under punkt 7.4. Ferie i fleksjob.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om beregning af fleksløntilskud.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:


– Dit fleksløntilskud for april 2017 udgør 8.119 kr.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal derfor udbetale dig forskellen mellem det fleksløntilskud, du har fået, og det fleksløntilskud, du skulle have haft. Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at beregningen af dit fleksløntilskud for april 2017, hvor du holder ni feriedage uden løn eller feriegodtgørelse, skal ske ved først at nedsætte fleksløntilskuddet med forrige måneds løn og pension.

Fleksløntilskuddet skal dernæst nedsættes med et beløb, der svarer til fleksløntilskud for ni dage.

Vi vurderer også, at det beløb, som dit fleksløntilskud og din løn tilsammen højst kan udgøre, og som svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling, ikke skal nedsættes i anledning af din ferie.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du i april 2017 holder ni feriedage uden løn eller feriegodtgørelse. Du har ret til ledighedsydelse i ferien.

Du har ifølge indkomstregistret for marts 2017 fået udbetalt 11.764,42 kr. i løn før skat og uden ATP-bidrag og fri telefon. Dit og din arbejdsgivers pensionsbidrag for marts 2017 udgør 2.033,02 kr.

Din samlede indtægt i marts 2017 udgør 13.797,44 kr. (11.764,42 kr. + 2.033,02 kr.).

Fleksløntilskuddet, som for april 2017 udgør 18.027 kr., nedsættes med 30 procent af indtægten for marts 2017 under 14.116 kr. og med 55 procent af indtægten for marts 2017 over 14.116.

30 pct. af 13.797,44 kr. udgør 4.139,23 kr. (0,3 * 13.797,44 kr.).

Dit fleksløntilskud for 2017 uden fradrag af ni feriedage udgør 13.887,77 kr. (18.027 kr. – 4.139,23 kr.)

Du holder ni dages ferie i april 2017, hvor du får ledighedsydelse. Du har ikke ret til fleksløntilskud, når du holder ferie med ledighedsydelse.

Dit fleksløntilskud udgør pr. feriedag 640,97 kr. (13.887,77 kr. / 21,6667).

Dit fleksløntilskud for ni feriedage udgør 5.768,73 kr. (9 * 640,97 kr.).

Dit fleksløntilskud for april 2017 udgør 8.119 kr. (13.887,77 kr. – 5.768,73 kr.), når dine ni feriedage uden fleksløntilskud er trukket fra.

Dit fleksløntilskud og din løn for april 2017 udgør tilsammen 21.916,44 kr. (8.119 kr. + 13.797,44 kr.)

Fleksløntilskud og løn kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling, jf. arbejdsgiverens oplysning herom. Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Løn, pension og tillæg for en fuldtidsansat i din stilling udgør 31.352 kr.

Vi vurderer, at fleksløntilskuddet ikke skal nedsættes yderligere, da fleksløntilskud og løn tilsammen ikke udgør mere end lønnen for fuld tid.

Om reglerne
Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiveren.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af lønindtægten, indtil indtægten inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 13.446 kr. (2014-niveau). For den lønindtægt, der ligger over 13.446 kr. (2014-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

Fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud. Nedsættelsen af fleksløntilskuddet sker bagud i den følgende måned på baggrund af beregning af og fradrag i tilskuddet.

Fleksløntilskuddet og løn udbetalt af arbejdsgiveren kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling, jf. arbejdsgiverens oplysning herom. Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Personer, der under ferie ikke modtager løn eller feriegodtgørelse, er berettiget til ledighedsydelse under ferien.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron