Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Flekslønstilskud - lønindtægt - lønloft - fuldtidsløn

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Flekslønstilskud - lønindtægt - lønloft - fuldtidsløn

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 8:43 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 39-19 om fleksløntilskud - lønindtægt - skattepligtig værdi - personalegoder - lønloft - fuldtidsløn

Principafgørelsen fastslår

Løn medfører fradrag i fleksløntilskuddet
Når en person er ansat i fleksjob, betaler arbejdsgiveren løn for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der udbetales af kommunen til den ansatte.

Kommunen beregner fleksløntilskuddet med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Ved beregning af fleksløntilskuddet nedsætter kommunen tilskuddet med 30 pct. af lønindtægten i fleksjobbet inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag og anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 14.686 kr. (2019-niveau). For den lønindtægt, der ligger over 14.686 kr. (2019-niveau) pr. måned før skat, nedsætter kommunen fleksløntilskuddet med 55 pct.

Lønindtægt er bl.a. løn, som er A-indkomst eller B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold, herunder ferietillæg.

Værdien af personalegoder medfører ikke fradrag i fleksløntilskuddet
Som hovedregel skal løn, som er A-indkomst eller B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, fradrages i fleksløntilskuddet.

Lønindtægt er efter reglerne om fleksløntilskud afgrænset til at betyde løn, som er udbetalt fra arbejdsgiver.

Det fremgår af lovforarbejderne, at det kun er den løn, der udbetales, der skal modregnes i fleksløntilskuddet.

Det betyder, at værdien af personalegoder som fx fri bil, fri telefon, fri kost og logi, arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring m.v. ikke medfører fradrag i fleksløntilskuddet.

Dette gælder, selvom personalegodet er A-indkomst, som den fleksjobansatte betaler arbejdsmarkedsbidrag og skat af.

Arbejdsgiveren oplyser om lønloftet
Løn og fleksløntilskud kan pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår med tillæg m.v. i den pågældende stilling (lønloftet).

Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end fuldtidslønnen med tillæg m.v. i den pågældende stilling, nedsætter kommunen fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Arbejdsgiveren oplyser i forbindelse med indgåelsen af aftalen om ansættelse i fleksjob, hvad lønnen på fuld tid på ordinære vilkår udgør i den pågældende stilling.

Værdien af et personalegode som fx fri bil, fri telefon, fri kost og logi, arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring m.v. er efter reglerne om fleksløntilskud ikke lønindtægt og skal derfor ikke indgå i den løn, der skal fradrages i fleksløntilskuddet.

Værdien af et sådant personalegode skal af samme grund derfor heller ikke indgå i lønloftet.

Kommunen skal i forbindelse med en aftale om ansættelse i fleksjob i lighed med andre sager, som behandles efter retssikkerhedsloven, sikre, at udbetaling af ydelser sker på et korrekt grundlag, og at alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne fleksløntilskuddet m.v. indgår i sagen. Kommunen skal derfor sikre, at arbejdsgiveren giver oplysninger om, hvad lønloftet udgør.

Kommunen skal ved fastlæggelse af lønloftet kontrollere, at det er de rigtige elementer, der indgår i den oplyste fuldtidsløn.

Det betyder, at kommunen – i det omfang en arbejdsgiver oplyser værdien af et personalegode som en del af lønnen ved ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling – skal fratrække værdien af personalegodet i den af arbejdsgiver oplyste fuldtidsløn for at fastlægge lønloftet.

De konkrete sager
I sag nr. 1 fastslog Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at værdien af fri telefon ikke skulle medføre fradrag i borgerens fleksløntilskud.

Udvalget slog også fast, at værdien af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke skulle medføre fradrag i borgerens fleksløntilskud.

I sag nr. 2 fastslog udvalget, at værdien af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke skulle medføre fradrag i borgerens fleksløntilskud.

Udvalget slog også fast, at værdien af den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring ikke skulle indgå i lønloftet.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt. Det har vi gjort for at afklare, om værdien af personalegoder, fx fri bil, fri telefon, fri kost og logi, arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring m.v., indgår i den fleksjobansattes løn og dermed skal fradrages i fleksløntilskuddet.

Samtidig er sagerne behandlet for at afklare, om værdien af sådanne personalegoder skal indgå i lønloftet.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016.

• § 70 f, stk. 2, om beregning af fleksløntilskud.
• § 70 f, stk. 3, om lønloftet.
• § 70 f, stk. 11, om bemyndigelse.

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud, nr. 1603 af 18. december 2018.

• § 1, stk. 1, nr. 1, litra a, om definition af lønindtægt.
• § 3, stk. 2, om beregning af fleksløntilskud.
• § 3, stk. 3, om lønloftet.

Vi har desuden anvendt bemærkninger til lov nr. 400 af 28. april 2014 i lovforslag nr. 140 2013.

Praksis
Gældende:
Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

16-18:
Arbejdsgiveren oplyser i forbindelse med indgåelsen af aftalen om ansættelse i fleksjob, hvad lønnen på fuld tid udgør i den pågældende stilling.

Kommunen skal i lighed med andre sager, som behandles efter retssikkerhedsloven, sikre, at udbetaling af ydelser sker på et korrekt grundlag, og at alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne fleksløntilskuddet m.v. indgår i sagen. Kommunen skal derfor sikre, at arbejdsgiveren giver oplysninger om, hvad lønloftet udgør.

Vejledninger
Vejledning om fleksjob m.v., nr. 9345 af 7. april 2017.

• Pkt. 7.2.2 Fradrag i fleksløntilskud.
• Pkt. 7.2.3 Loft for fleksløntilskud og løn.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 18-42384

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fleksløntilskud. Kommunen afgjorde sagen den 12. juni 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag. Resultatet er:

• Værdien af fri telefon medfører ikke fradrag i dit fleksløntilskud.

• Værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring medfører ikke fradrag i dit fleksløntilskud.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse om fri telefon.

Det betyder videre, at vi ændrer kommunens afgørelse om arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.

Kommunen skal forholde sig til, om det har betydning for dine fremtidige udbetalinger af fleksløntilskud, at værdien af fri telefon samt værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke skal indgå i lønloftet, når dit fleksløntilskud beregnes.

Kommunen skal desuden tage stilling til, om du har ret til yderligere udbetaling af fleksløntilskud for de måneder, hvor værdien af fri telefon og arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring har indgået i den lønindtægt, som kommunen har fradraget i dit fleksløntilskud. Kommunen kontakter dig.

Vi kritiserer, at kommunens afgørelse af 12. juni 2018 er mangelfuld, og at den ikke opfylder forvaltningslovens krav om begrundelse.

Vi kritiserer også, at kommunen ikke har genvurderet afgørelsen af 12. juni 2018. Det fører dog ikke til et andet resultat.

Begrundelse for afgørelsen om fri telefon

Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at værdien af fri telefon ikke indgår i den løn, som medfører fradrag i dit fleksløntilskud.

Hvad er afgørende for resultatet
Det fremgår af din lønseddel, at du har fri telefon som en del af din løn. Værdien af fri telefon er 233,33 kr. pr. måned.

Det fremgår også af din lønseddel, at fri telefon er en del af din A-indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af.

Vi lægger vægt på, at lønindtægt i reglerne om fleksløntilskud positivt er afgrænset til løn, som er A-indkomst eller B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Vi lægger også vægt på, at det fremgår af lovforarbejderne, at det kun er den løn, som er udbetalt, der skal modregnes i fleksløntilskuddet.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af fri telefon ikke indgår i den løn, som medfører fradrag i fleksløntilskuddet.

Om reglerne
Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiveren.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 procent af lønindtægten, indtil indtægten inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 13.000 kr. (2012- niveau). For den lønindtægt, der ligger over 13.000 kr. (2012-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 procent.

Fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud. Nedsættelsen af fleksløntilskuddet sker bagud i den følgende måned på baggrund af beregning af og fradrag i tilskuddet.

Fleksløntilskuddet og løn udbetalt af arbejdsgiveren kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling.

Det er arbejdsgiveren, som skal oplyse, hvad den ansatte i fleksjobbet vil være berettiget til i løn, hvis den pågældende er ansat på fuld tid. Arbejdsgiverens oplysning om, hvad lønnen på fuld tid på ordinære vilkår er, udgør lønloftet for, hvad fleksløntilskud og løn tilsammen højest kan udgøre.

Kommunen skal i lighed med andre sager, som behandles efter retssikkerhedsloven, sikre, at udbetaling af ydelser sker på et korrekt grundlag, og at alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne fleksløntilskuddet m.v. indgår i sagen. Kommunen skal derfor sikre, at arbejdsgiveren giver oplysninger om, hvad lønloftet udgør.

Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Indtægt, der har betydning for beregning af fleksløntilskuddet, er blandt andet:
• Løn, som er A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og hvoraf det samlede bidrag til en pensionsordning beregnes.
• Det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold. Det vil sige den ansattes eget og arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold og fastsat på baggrund af en overenskomst, herunder lokaloverenskomst eller en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

Efter reglerne er det kun den løn, som er udbetalt, der skal modregnes i fleksløntilskuddet.

Begrundelse for afgørelsen om arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring

Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke indgår i den løn, som medfører fradrag i dit fleksløntilskud.

Hvad er afgørende for resultatet
Det fremgår af din lønseddel, at du har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring som en del af din løn. Værdien af sundhedsforsikringen er 66,83 kr. pr. måned.

Det fremgår også af din lønseddel, at den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring er en del af din A-indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af.

Vi lægger vægt på, at lønindtægt i reglerne om fleksløntilskud positivt er afgrænset til løn, som er A-indkomst eller B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Vi lægger også vægt på, at det fremgår af lovforarbejderne, at det kun er den løn, som er udbetalt, der skal modregnes i fleksløntilskuddet.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke indgår i den løn, som medfører fradrag i fleksløntilskuddet.

Om reglerne
Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiveren.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 procent af lønindtægten, indtil indtægten inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 13.000 kr. (2012- niveau). For den lønindtægt, der ligger over 13.000 kr. (2012-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 procent.

Fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud. Nedsættelsen af fleksløntilskuddet sker bagud i den følgende måned på baggrund af beregning af og fradrag i tilskuddet.

Fleksløntilskuddet og løn udbetalt af arbejdsgiveren kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling.

Det er arbejdsgiveren, som skal oplyse, hvad den ansatte i fleksjobbet vil være berettiget til i løn, hvis den pågældende er ansat på fuld tid. Arbejdsgiverens oplysning om, hvad lønnen på fuld tid på ordinære vilkår er, udgør lønloftet for, hvad fleksløntilskud og løn tilsammen højest kan udgøre.

Kommunen skal i lighed med andre sager, som behandles efter retssikkerhedsloven, sikre, at udbetaling af ydelser sker på et korrekt grundlag, og at alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne fleksløntilskuddet m.v. indgår i sagen. Kommunen skal derfor sikre, at arbejdsgiveren giver oplysninger om, hvad lønloftet udgør.

Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Indtægt der har betydning for beregning af fleksløntilskuddet er blandt andet:
• Løn, som er A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og hvoraf det samlede bidrag til en pensionsordning beregnes.
• Det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold. Det vil sige den ansattes eget og arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold og fastsat på baggrund af en overenskomst, herunder lokaloverenskomst eller en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

Efter reglerne er det kun den løn, som er udbetalt, der skal modregnes i fleksløntilskuddet.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 18-67071

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fleksløntilskud. X Kommune afgjorde sagen den 28. september 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag. Resultatet er:

• Værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring medfører ikke fradrag i dit fleksløntilskud.

• Værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring skal ikke indgå i lønloftet.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse om, at værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke skal indgå i beregningen af dit fleksløntilskud.

Det betyder også, at vi stadfæster kommunens afgørelse om, at værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke skal indgå i lønloftet.

Begrundelse for afgørelsen om fradrag


Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke indgår i den løn, som medfører fradrag i dit fleksløntilskud.

Hvad er afgørende for resultatet
Det fremgår af din lønseddel, at du har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring som en del af din løn. Værdien af sundhedsforsikringen er 190 kr. pr. måned.

Det fremgår også af din lønseddel, at den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring er en del af din A-indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af.

Vi lægger vægt på, at lønindtægt i reglerne om fleksløntilskud positivt er afgrænset til løn, som er A-indkomst eller B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Vi lægger også vægt på, at det fremgår af lovforarbejderne, at det kun er den løn, som er udbetalt, der skal modregnes i fleksløntilskuddet.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke indgår i den løn, som medfører fradrag i fleksløntilskuddet.

Om reglerne
Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiveren.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 procent af lønindtægten, indtil indtægten inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 13.000 kr. (2012- niveau). For den lønindtægt, der ligger over 13.000 kr. (2012-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 procent.

Fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud. Nedsættelsen af fleksløntilskuddet sker bagud i den følgende måned på baggrund af beregning af og fradrag i tilskuddet.

Fleksløntilskuddet og løn udbetalt af arbejdsgiveren kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling.

Det er arbejdsgiveren, som skal oplyse, hvad den ansatte i fleksjobbet vil være berettiget til i løn, hvis den pågældende er ansat på fuld tid.

Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Indtægt der har betydning for beregning af fleksløntilskuddet er blandt andet:
• Løn, som er A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og hvoraf det samlede bidrag til en pensionsordning beregnes.
• Det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold. Det vil sige den ansattes eget og arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold og fastsat på baggrund af en overenskomst, herunder lokaloverenskomst eller en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

Efter reglerne er det kun den løn, som er udbetalt, der skal modregnes i fleksløntilskuddet.

Begrundelse for afgørelsen om lønloftet

Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke skal indgå i lønloftet.

Vi vurderer, at det forhold, at værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring efter reglerne om fleksløntilskud ikke er lønindtægt og derfor ikke skal indgå i den løn, der skal fradrages i fleksløntilskuddet, tilsvarende betyder, at værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke skal indgå i lønloftet.

Hvad er afgørende for resultatet
Din arbejdsgiver har ved oplysning om lønnen ved ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling oplyst værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring som værende en del af lønnen.

Din arbejdsgiver har oplyst, at fuldtidslønnen i alt i din stilling er 27.030 kr. pr. måned.

Vi lægger dog vægt på, at værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring efter reglerne om fleksløntilskud ikke er lønindtægt og derfor ikke skal indgå i den løn, der skal fradrages i fleksløntilskuddet. Vi henviser til begrundelsen om fradrag oven for.

Om reglerne
Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiveren.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 procent af lønindtægten, indtil indtægten inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 13.000 kr. (2012- niveau). For den lønindtægt, der ligger over 13.000 kr. (2012-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 procent.

Fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud. Nedsættelsen af fleksløntilskuddet sker bagud i den følgende måned på baggrund af beregning af og fradrag i tilskuddet.

Fleksløntilskuddet og løn udbetalt af arbejdsgiveren kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling.

Det er arbejdsgiveren, der skal oplyse, hvad den ansatte i fleksjobbet ville være berettiget til i løn, hvis den pågældende var ansat på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling. Arbejdsgiverens oplysning om, hvad lønnen på fuld tid på ordinære vilkår er, udgør lønloftet for, hvad fleksløntilskud og løn tilsammen højest kan udgøre.

Kommunen skal i lighed med andre sager, som behandles efter retssikkerhedsloven, sikre, at udbetaling af ydelser sker på et korrekt grundlag, og at alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne fleksløntilskuddet m.v. indgår i sagen. Kommunen skal derfor sikre, at arbejdsgiveren giver oplysninger om, hvad lønloftet udgør.

Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster