Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Ledighedsydelse-selvstændig-bibeskæftigelse- tilbagebetaling

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Ledighedsydelse-selvstændig-bibeskæftigelse- tilbagebetaling

Indlægaf Louise Schelde » lør apr 02, 2016 2:58 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 8-16 om ledighedsydelse - selvstændig virksomhed - bibeskæftigelse - tilbagebetaling

Resumé:
Når kommunen skal vurdere, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed eller ej, skal kommunen anvende kriterierne for vurdering af selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven.
I den konkrete sag blev borgeren anset for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ud fra en samlet vurdering af de faktiske og formelle forhold.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 - § 74d, stk. 2

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse - bekendtgørelse nr. 812 af 27. juni 2014 - § 4, § 14 og § 15

Bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed - bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005

Vejledning nr. 116 af 14. december 2005 til bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, efter hvilke kriterier eller regler det skal vurderes, om en modtager af ledighedsydelse anses for at drive selvstændig bibeskæftigelse.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 74d, stk. 2, 1. pkt., fastslår, at hvis en modtager af ledighedsydelse har arbejde af kortere varighed, nedsættes ledighedsydelsen med lønindtægten.

Det fremgår af § 4 i bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse, at udøvelse af selvstændig bibeskæftigelse medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Det fremgår endvidere af samme bekendtgørelses § 15, at fradrag for udøvelse af selvstændig bibeskæftigelse, jf. § 4, sker på baggrund af det timetal, der er anvendt, ganget med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring. Omregningssatsen er i 2014-niveau fastsat til 217,03 kr. Når der skal ske fradrag i ledighedsydelsen for den beregnede indtægt efter 1. pkt., finder § 14 tilsvarende anvendelse.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

62-13: fastslår bl.a. følgende om hobby og fleksjob: ”Det beror på en konkret vurdering, om en selvstændig bibeskæftigelse kan anses for hobby. Det er ikke afgørende, hvilket antal timer borgeren anvender på driften. Kommunen skal konkret vurdere, om arbejdet efter sin art og karakter normalt vil være en hobby."

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet din klage over X Kommunes afgørelse af 29. maj 2015.

Vi har truffet afgørelse i møde.

Der var enighed på mødet.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen
Det betyder, at vi er enige med kommunen i, at der skal ske fradrag for indtægter, men at vi hjemviser sagen til ny beregning.

Kommunen skal behandle din sag igen efter de retningslinjer, vi har angivet nedenfor i begrundelsen.

Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Fradrag for indtægter ved selvstændig bibeskæftigelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du i perioden fra den 15. maj 2013 til den 31. december 2013 havde indtægter ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, der skulle fradrages i din ledighedsydelse.

Vi har i den forbindelse vurderet konkret, at din beskæftigelse var selvstændig bibeskæftigelse.

Vi har lagt vægt på, at du udførte beskæftigelse i form af trylleforestillinger og udformning af ballondyr.

Du udførte i perioden fra 11. maj 2013 til 15. december 2013 forestillinger ved UU, TT, YY, ZZ og VV.

Vi har også lagt vægt på, at du modtog honorar for din optræden ved YY, og VV.

Vi har endvidere lagt vægt på dine oplysninger om, at du selv afholdt udgifter i forbindelse med dine forestillinger herunder til køb af balloner og kostumer.

Vi har tillige lagt vægt på dine oplysninger om, at din revisor har udfærdiget et regnskab, som viser det overskud, der har været, og at dette overskud er indberettet til SKAT.

Vi har videre lagt vægt på, at der ikke er oplysninger om, at du var ansat som lønmodtager hos kontraktparterne hverken hos UU, TT, YY, ZZ og VV eller hos SS eller RR.

Det fremgår således ikke, at du var omfattet af lønmodtagerforhold, herunder modtog lønsedler, hvor arbejdsgiver afregnede ATP og skat, havde ret til løn under ferie eller sygdom, var omfattet af et opsigelsesvarsel eller var underlagt instruktionsbeføjelser.

Vi har i øvrigt lagt kommunens oplysninger om, at du modtog ledighedsydelse i perioden fra den 15. maj 2013 til den 31. december 2013, til grund.

Efter reglerne sker der fradrag i ledighedsydelsen med 30 pct. af løn og anden indkomst, der træder i stedet for lønindkomst, indtil bruttoindkomsten inkl. arbejdsgiverens og den fleksjobvisiteredes eget pensionsbidrag udgør 13.446 kr. (2014-niveau) og med 55 pct. af indtægten derover.

Efter reglerne foretages fradrag for udøvelse af selvstændig bibeskæftigelse på baggrund af det timetal, der er anvendt, ganget med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring.

Udøvelse af selvstændig bibeskæftigelse medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Når kommunen skal vurdere, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed eller ej, skal kommunen anvende kriterierne for vurdering af selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven.

Selvstændig virksomhed drives ved beskæftigelse for egen eller ægtefællens regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte.

Tilbagebetaling

Vi vurderer, at du skal tilbagebetale ledighedsydelse, som du har modtaget for meget i perioden fra den 15. maj 2013 til den 31. december 2013.

Vi vurderer også, at du mod bedre vidende undlod at oplyse om selvstændig virksomhed.

Vi har lagt vægt på, at du havde arbejde som selvstændig erhvervsdrivende ved UU, TT, gennem SS ved YY, og gennem RR ved ZZ og fra VV.

Vi har videre lagt til grund, at du i perioden fra den 15. maj 2013 til den 31. december 2013 modtog ledighedsydelse.

Vi har også lagt vægt på, at du ikke oplyste om dit arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, før kommunen bad dig om at oplyse herom.

Vi har tillige lagt vægt på, at du blandt andet ved Erklæring om oplysningspligt af 29. maj 2013 havde modtaget vejledning om, at du skulle oplyse om ændringer i dine forhold, herunder arbejde som selvstændig erhvervsdrivende.

Vi har desuden lagt til grund, at du også i forbindelse med ansøgning om ledighedsydelse er orienteret om din oplysningspligt.

Hjemvisning til ny beregning

Vi vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst til, at det kan vurderes hvor stort et beløb, du skulle have fradraget i din ledighedsydelse.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at der i sagen fremgår forskellige oplysninger om samlet timetal, at disse forskellige timetal fremstår som skønsmæssigt ansat, at der ikke er angivet, hvilke kriterier er anvendt ved fastsættelsen af timetallet, og at det dermed ikke er muligt at fastslå, hvor mange timer, der reelt er anvendt.

Kommunen skal indhente oplysninger om hvor mange timer, du reelt har anvendt ved din beskæftigelse.

Kommunen skal herefter beregne, hvilket fradrag der skal foretages på baggrund af din indtægt med selvstændig bibeskæftigelse i 2013.

Vi skal bemærke, at der ved opgørelsen af, hvor mange timer du reelt har brugt i din selvstændige virksomhed, indgår tidforbrug til forberedelse, transport, indkøb og administration herunder udfærdigelsen af regnskaber og indgåelse af kontrakter.

Hjemvisningen af sagen betyder, at den er afsluttet hos os og sendt tilbage til kommunen. Kommunen skal derfor fortsætte behandlingen af din sag og træffe en ny afgørelse.

Du kan klage over kommunens afgørelse efter de almindelige regler, dvs. ved at henvende dig til kommunen inden fire uger.

Efter reglerne foretages fradrag for udøvelse af selvstændig bibeskæftigelse på baggrund af det timetal, der er anvendt, ganget med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring.

Når der skal ske fradrag i ledighedsydelsen for den beregnede indtægt, sker det med 30 pct. af den beregnede indkomst, indtil bruttoindkomsten udgør 13.446 kr. (2014-niveau) og med 55 pct. af indtægten derover.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst

cron