Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Inddrivelse - modregning - tilbagebetaling - opkrævning

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Inddrivelse - modregning - tilbagebetaling - opkrævning

Indlægaf Louise Schelde » søn jun 19, 2016 5:32 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Resume:

Udbetaling Danmark opkræver og inddriver beløb, som en pensionist skal tilbagebetale, når pensionisten har modtaget for meget i pension mod bedre vidende.
Udbetaling Danmark har flere valgmuligheder for at få det skyldige beløb tilbagebetalt. Udbetaling Danmark kan indgå en aftale med pensionisten om, hvordan det skyldige beløb skal tilbagebetales (frivillig afdragsordning). Udbetaling Danmark kan træffe en afgørelse om at fradrage (modregne) det skyldige beløb i pensionistens fremtidige pensionsudbetalinger. Udbetaling Danmark kan også fastsætte en afdragsordning ved brug af tabeltrækket eller yde henstand med betalingen efter reglerne i opkrævningsbekendtgørelsen.
Udbetaling Danmark skal vejlede pensionisten, der skal tilbagebetale for meget modtaget pension, om Udbetaling Danmarks muligheder for at opkræve og inddrive tilbagebetalingskravet. Udbetaling Danmark skal også vejlede om de muligheder, der er for at indgå en frivillig afdragsordning med Udbetaling Danmark, medmindre Udbetaling Danmark vælger at fastsætte en afdragsordning ved brug af tabeltræk.
Om opkrævning og inddrivelse
Ved opkrævning forstås udsendelse af opkrævninger og girokort m.v. til pensionisten og kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist og eventuel efterfølgende udsendelse af rykkere.
Ved inddrivelse - herunder inddrivelsesskridt foretaget i opkrævningen - forstås brug af de i lovgivningen fastsatte tvangsmidler og indgåelse af frivillige betalingsordninger over for skyldneren med henblik på betaling af de udestående fordringer. Som eksempler på tvangsinddrivelsesmidler kan nævnes fastsættelse af afdragsordninger, indtrædelsesret og modregning.
1. Frivillige afdragsordninger (betalingsaftaler)
Udbetaling Danmark kan forsøge at indgå en aftale med pensionisten om en frivillig afdragsordning, for at pensionisten kan tilbagebetale det skyldige beløb. Pensionisten vil på den måde kunne medvirke til at fastsætte størrelsen på det månedlige afdragsbeløb.
Udbetaling Danmark bør kun indgå aftaler om frivillige afdragsordninger, hvis det er uproblematisk. Det vil sige, at pensionisten skal vejledes om, hvilke muligheder Udbetaling Danmark har for at inddrive beløbet, herunder at Udbetaling Danmark alene kan træffe afgørelse om fradrag i fremtidige pensionsudbetalinger (modregning) efter at have foretaget en konkret betalingsevnevurdering. Udbetaling Danmark skal også vejlede pensionisten om, at pågældende ikke er forpligtet til at indgå en frivillig afdragsordning.
Findes det uproblematisk, kan det aftales, at hele det skyldige beløb betales tilbage på en gang. Ligesom det kan aftales, at der fradrages et bestemt beløb i fremtidige pensionsudbetalinger som månedlige afdrag.
Der skal foreligge en klar aftale med pensionisten om indholdet af den frivillige afdragsordning, forinden Udbetaling Danmark kan fradrage det aftalte beløb i fremtidige pensionsudbetalinger. Det bør fremgå af aftalen, hvor stort det månedlige afdragsbeløb er, og hvor lang tid det vil tage for pensionisten at afdrage hele gælden.
Hvis Udbetaling Danmark foreslår at indgå en aftale om en frivillig afdragsordning med et bestemt afdragsbeløb, og pensionisten ikke gør indsigelse overfor beløbet, kan Udbetaling Danmark ikke betragte den manglende indsigelse som en accept af det foreslåede beløb. Udbetaling Danmark kan således ikke begynde at fradrage beløbet i fremtidige pensionsudbetalinger, medmindre pensionisten har givet en tydelig accept af det foreslåede beløb.
En frivillig afdragsordning, herunder aftaler om at fradrage et bestemt beløb i fremtidige pensionsudbetalinger, kan når som helst tilbagekaldes af pensionisten. Ved tilbagekaldelse skal fradrag i pensionsudbetalingen straks ophøre.
2. Afgørelse om fradrag i fremtidige pensionsudbetalinger (modregning)
Udbetaling Danmark kan træffe afgørelse om at fradrage skyldige beløb i fremtidige pensionsudbetalinger, dvs. afgørelser om modregning i fremtidige pensionsudbetalinger. Udbetaling Danmark skal i den forbindelse være opmærksom på, at der er tale om fradrag i en aktuel forsørgelsesydelse.
Udbetaling Danmark bør derfor forsøge at indgå en aftale om en frivillig afdragsordning, før der kan træffes afgørelse om at fradrage (modregne) et beløb om måneden i fremtidige pensionsudbetalinger.
Udbetaling Danmark kan skriftligt vejlede om mulighederne for at få det skyldige beløb tilbagebetalt og samtidigt foreslå pensionisten at indgå en aftale om en frivillig afdragsordning. Udbetaling Danmark kan i samme brev partshøre over de oplysninger, som Udbetaling Danmark har indhentet om pensionistens økonomi til brug for en evt. afgørelse om modregning.
Hvis Udbetaling Danmark ikke kan blive enig med pensionisten om et rimeligt månedligt afdrag, skal Udbetaling Danmark lave en betalingsevnevurdering for at kunne fastsætte, hvor stort et beløb der kan fradrages (modregnes) for om måneden i de fremtidige pensionsudbetalinger, eller om der skal gives henstand med betalingen.
Ved en betalingsevnevurdering skal det konkret vurderes, hvor stort et beløb der kan ske fradrag for om måneden, uden at pensionisten kommer til at mangle det nødvendige til eget og eventuelt familiens underhold (modregningsbeløbets størrelse). Vurderingen foretages ud fra de økonomiske forhold i det enkelte tilfælde.
Hvis pensionisten har en formue, kan Udbetaling Danmark inddrage oplysningen om formuens størrelse ved vurderingen af modregningsbeløbets størrelse. Er formueoplysningerne indhentet uden pensionistens vidende, skal Udbetaling Danmark partshøre pensionisten over oplysningen om formuens størrelse og evt. foretagne dispositioner over formuen, inden Udbetaling Danmark træffer afgørelse om at fradrage (modregne) i pensionen.
3. Fastsatte afdragsordninger (inddrivelse ved brug af tabeltræk) eller henstand
Udbetaling Danmark kan også fastætte en afdragsordning ved brug af tabeltræk eller yde henstand med betalingen efter reglerne i opkrævningsbekendtgørelsen.
I tilfælde af inddrivelse ved brug af tabeltræk fastsættes afdragsordningen efter den tabel, der fremgår af inddrivelsesbekendtgørelsen, som tager udgangspunkt i skyldnerens nettoindkomst. En eventuel ægtefælles indkomst skal ikke medregnes til pensionistens indkomst. Udbetaling Danmark skal ikke foretage en betalingsevnevurdering, hvis afdragsordningen fastsættes efter tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsen.
Udbetaling Danmark skal som udgangspunkt yde henstand til skyldnere, som ikke har andre indtægter end førtidspension eller ikke har en årlig nettoindkomst, der overstiger minimumsgrænserne for fastsættelse af afdragsordninger.
Udbetaling Danmark skal vejlede om, i hvilke situationer Udbetaling Danmark skal yde henstand med betalingen.
Den konkrete sag
I den konkrete sag har Udbetaling Danmark truffet afgørelse om, at en pensionist havde modtaget for meget i folkepension, og at der kunne modregnes 4.522 kr. om måneden, indtil hele kravet var tilbagebetalt. Afdragsbeløbet svarede til hele pensionistens fremtidige pensionsudbetaling. Det fremgik ikke af afgørelsen eller sagens oplysninger i øvrigt, at der forinden var foretaget en betalingsevne-vurdering, som kunne begrunde størrelsen på det månedlige afdragsbeløb. Ankestyrelsen stadfæstede Udbetaling Danmarks afgørelse for så vidt angik tilbagebetalingspligten og hjemviste sagen om, hvordan pensionisten skulle tilbagebetale det skyldige beløb. Begrundelsen for hjemvisningen var, at Udbetaling Danmark ikke havde foretaget en betalingsevnevurdering forud for afgørelsen om modregning.

Lovgivning:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015 - § 32 og § 47, stk. 2.

Bekendtgørelse nr. 1386 af 5. december 2013 om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension m.v.

Bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at belyse Udbetaling Danmarks muligheder for at opkræve eller inddrive for meget udbetalt pension.

2. Reglerne

Lov om social pension § 32 fastslår, at Udbetaling Danmark kan fradrage [modregne] for meget udbetalt pension og boligstøtte i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne.

Lovens § 47, stk. 2, fastslår, at tilbagebetalingskravet opkræves af Udbetaling Danmark og kommunen efter regler fastsat af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 5, stk. 1, fastslår, at afdragsordningen som udgangspunkt skal fastsættes efter den tabel, som følger af § 5, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om inddrivelse af inddrivelse af gæld til det offentlige.

3. Andre principafgørelser

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

P-20-98: historisk, gælder ikke længere. For meget udbetalt pension kunne ikke automatisk modregnes fuldt ud i den aktuelle månedlige pensionsudbetaling. Fastsættelse af en tilbagebetalingsordning må foretages på grundlag af en konkret vurdering af de økonomiske forhold i det enkelte tilfælde, da den månedlige pensionsudbetaling er en aktuel forsørgelsesydelse. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

109-13: historisk, gælder ikke længere. Når en kommune skal opkræve et tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelige førtidspension m.v., kan kommunen enten yde henstand eller fastsætte en afdragsordning. En eventuel afdragsordning fastsættes efter den tabel, der fremgår af § 5, stk. 1, i inddrivelsesbekendtgørelsen med udgangspunkt i skyldnerens nettoindkomst. En eventuel ægtefælles indkomst skal ikke medregnes til skyldnerens indkomst. Kommunen skal ikke foretage en egentlig betalingsevnevurdering. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Resultatet er

• Du skal tilbagebetale den folkepension, som du har modtaget for meget i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. april 2014
Vi er således kommet til samme resultat som Udbetaling Danmark for så vidt angår tilbagebetalingspligten.

• Udbetaling Danmark skal behandle den del af din sag igen, som handler om, hvordan du skal betale det skyldige beløb tilbage
Det betyder, at vi hjemviser denne del af sagen. Vores afgørelse om hjemvisning betyder, at Udbetaling Danmarks afgørelse af 23. maj 2014 om modregning ikke gælder.

Det betyder også, at du har ret til at få udbetalt det beløb, som er blevet fradraget/modregnet i din månedlige pensionsudbetaling siden den 29. august 2014. Hvis du får beløbet udbetalt, skal du betale beløbet tilbage igen på et senere tidspunkt.

Udbetaling Danmark skal kontakte dig for at høre, om du ønsker at få tilbageført de beløb, som Udbetaling Danmark har modregnet i din pension siden den 29. august 2014.

Udbetaling Danmark kan indgå en frivillig afdragsordning med dig eller træffe en afgørelse om modregning af kravet i fremtidige pensionsudbetalinger. Udbetaling Danmark kan også fastsætte en afdragsordning ved brug af tabeltræk eller yde henstand med betalingen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Tilbagebetaling af for meget udbetalt pension

Ankestyrelsen vurderer, at du har modtaget for meget i folkepension, og at du skal tilbagebetale pension for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. april 2014.

Du har modtaget for meget i pension

Vi lægger vægt på, at din pension i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 blandt andet blev beregnet ud fra, at din ægtefælle havde en indkomst fra selvstændig virksomhed på 86.535 kr. Ifølge årsopgørelsen fra 2013 modtog din ægtefælle også 208.185 kr. i efterløn i 2013. Din pension burde derfor også have været beregnet på baggrund af denne indtægt.

Vi lægger også vægt på, at din pension i perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. april 2014 blandt andet blev beregnet ud fra, at din ægtefælle havde en indkomst fra selvstændig virksomhed på 9.142 kr. Ifølge oplysninger fra eIndkomst ville din ægtefælle på tidspunktet for Udbetaling Danmarks afgørelse også modtage 182.748 kr. i efterløn i 2014. Din pension burde derfor også have været beregnet på baggrund af denne indtægt.

Vi lægger Udbetaling Danmarks beregning til grund om, at du har fået udbetalt 38.535 kr. for meget i pensionstillæg i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. april 2014.

Beløbet er modtaget mod bedre vidende

Vi lægger vægt på, at X Kommune og Udbetaling Danmark i pensionsmeddelelserne orienterede dig om, hvilket indtægtsgrundlag der var benyttet ved beregningen af din pension. Du blev desuden orienteret om, at du skulle give besked om enhver ændring af din og din ægtefælles personlige og økonomiske forhold, som kunne medføre en ændring af pensionen. Du blev vejledt om, at det for eksempel kunne være ændring i indkomster eller formue. Det følger også af pensionsmeddelelserne, at du skulle kontrollere om det anvendte beregningsgrundlag svarede til dine aktuelle forhold.

Vi lægger hertil vægt på, at det også fremgår af dine pensionsmeddelelser, at din pension tillige blev beregnet ud fra din ægtefælles indkomster.

Du har forklaret, at du kontaktede Udbetaling Danmark i marts 2013, da du kunne se på din pensionsmeddelelse, at din ægtefælle ville have en lønindkomst på 400.000 kr. Det medførte, at du ikke fik udbetalt et pensionstillæg. Du har også forklaret, at du oplyste Udbetaling Danmark, at din ægtefælle var gået på efterløn pr. 1. august 2012, og du oplyste samtidig om efterlønnens størrelse. Derefter fik du igen udbetalt et pensionstillæg.

Vi lægger vægt på, at du efterfølgende modtog pensionsmeddelelser, hvor din ægtefælles lønindkomst var slettet. Vi lægger hertil vægt på, at din ægtefælles efterløn ikke fremgik af indtægtsgrundlaget for beregningen af din pension.

Vi finder, at du burde have rettet henvendelse til Udbetaling Danmark, da du på de efterfølgende pensionsmeddelelser kunne se, at det benyttede indtægtsgrundlag ikke svarede til de aktuelle indtægtsforhold.

Det er vores vurdering, at du burde have vidst, at din pension blev beregnet på et forkert indtægtsgrundlag, og at din ægtefælles efterløn ville have betydning for retten til eller størrelsen af din pension. Din henvendelse af 4. marts 2013 underbygger, at du var opmærksom på, at din pension var indtægtsafhængig.

Du skal derfor tilbagebetale den pension, som du uberettiget har modtaget i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. april 2014.

Indtægtsgrundlaget for pensionstillæg opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres som personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.

Den, der modtager pension, har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark (tidligere kommunen) om forandringer i forhold, der kan forventes at medføre ændringer af pensionen. Har pensionisten tilsidesat sin oplysningspligt eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget modtaget pension, skal beløbet, der er modtaget med urette, tilbagebetales.

Tilbagebetaling ved modregning

Vi finder, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst til, at vi kan træffe afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at tiltræde/tilsidesætte det månedlige afdragsbeløb (modregningsbeløb) på 4.522 kr.

Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om, at der kan modregnes 4.522 kr. om måneden, indtil hele kravet er tilbagebetalt. Udbetaling Danmark er kommet frem til afdragsbeløbet ved at se på din årsindkomst.

Vi lægger vægt på, at det ikke fremgår af afgørelsen eller sagens oplysninger i øvrigt, at Udbetaling Danmark har foretaget en betalingsevnevurdering, som kan begrunde fastsættelsen af størrelsen på det månedlige afdragsbeløb. Der foreligger i øvrigt ikke oplysninger om, at du skulle have en formue.

Vi finder, at afgørelsen om modregning er mangelfuldt begrundet og ud fra de foreliggende oplysninger truffet på et mangelfuldt oplysningsgrundlag.

Sagen hjemvises derfor til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark har flere valgmuligheder for at få det skyldige beløb tilbagebetalt. Udbetaling Danmark kan indgå en aftale med pensionisten, om hvordan det skyldige beløb skal tilbagebetales. Udbetaling Danmark kan træffe en afgørelse om at fradrage (modregne) det skyldige beløb i pensionistens fremtidige pensionsudbetalinger. Udbetaling Danmark kan også fastsætte en afdragsordning ved brug af tabeltrækket eller yde henstand med betalingen efter reglerne i opkrævningsbekendtgørelsen.

Udbetaling Danmark skal vejlede pensionisten, der skal tilbagebetale for meget modtaget pension om Udbetaling Danmarks muligheder for at opkræve og inddrive tilbagebetalingskravet. Udbetaling Danmark skal også vejlede om de muligheder, der er for at indgå en frivillig afdragsordning med Udbetaling Danmark, medmindre Udbetaling Danmark vælger at fastsætte en afdragsordning ved brug af tabeltræk.

Udbetaling Danmark kan forsøge at indgå en aftale med dig om en frivillig afdragsordning, for at du kan tilbagebetale det skyldige beløb. Du vil på den måde kunne medvirke til at fastsætte størrelsen på det månedlige afdragsbeløb.

Der skal foreligge en klar aftale mellem dig og Udbetaling Danmark forinden Udbetaling Danmark kan fradrage det aftalte afdragsbeløb i dine fremtidige pensionsudbetalinger. Hvis Udbetaling Danmark foreslår at indgå en aftale om en frivillig afdragsordning med et bestemt afdragsbeløb, og du ikke gør indsigelse overfor beløbet, kan Udbetaling Danmark ikke betragte den manglende indsigelse som en accept af det foreslåede beløb. Udbetaling Danmark kan således ikke begynde at fradrage beløbet i fremtidige pensionsudbetalinger, medmindre du har givet en tydelig accept af det foreslåede beløb. En sådan frivillig afdragsordning vil når som helst kunne tilbagekaldes af dig. Hvis det er aftalt, at tilbagebetalingen skal ske ved fratræk i fremtidige pensionsudbetalinger, så skal et sådan fratræk straks ophøre ved tilbagekaldelse.

Udbetaling Danmark skal have forsøgt at indgå en aftale om en frivillig afdragsordning, før der kan træffes afgørelse om at fradrage (modregne) et beløb om måneden i fremtidige pensionsudbetalinger.

Udbetaling Danmark skal være opmærksom på, at der er tale om en aktuel forsørgelsesydelse.

Hvis Udbetaling Danmark ikke kan blive enig med dig om et rimeligt månedligt afdrag, skal Udbetaling Danmark lave en betalingsevnevurdering for at kunne fastsætte, hvor stort et beløb der kan fradrages (modregnes) for om måneden i de fremtidige pensionsudbetalinger, eller om der skal gives henstand med betalingen.

Ved en betalingsevnevurdering skal det konkret vurderes, hvor stort et beløb der kan ske fradrag for om måneden, uden at pensionisten kommer til at mangle det nødvendige til eget og eventuel familiens underhold (modregningsbeløbets størrelse). Vurderingen foretages ved at sammenholde pensionistens indtægter og udgifter, således at pensionisten efterlades et rimeligt rådighedsbeløb at leve for.

Hvis pensionisten har en formue, kan Udbetaling Danmark inddrage oplysningen om formuens størrelse ved vurderingen af modregningsbeløbets størrelse. Er formueoplysningerne indhentet uden pensionistens vidende, skal Udbetaling Danmark partshøre pensionisten over oplysningen om formuens størrelse og evt. foretagne dispositioner over formuen, inden Udbetaling Danmark træffer afgørelse om at fradrage (modregne) i pensionen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til Efterløn og Folkepension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster