Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Pension - afgørelse - agterskrivelse - partshøring - ugyldig

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Pension - afgørelse - agterskrivelse - partshøring - ugyldig

Indlægaf Louise Schelde » fre dec 23, 2016 12:55 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 72-16 om pensionsloven - afgørelsesbegrebet - partshøring - meddelelse af afgørelser - notatpligt - ugyldighed

Resumé:
I sager om omregning og efterregulering af pension, hvor der sker nedsættelse af pensionen, er Udbetaling Danmark forpligtet til at partshøre borgeren. Dette kan ske i form af en agterskrivelse.
Det fremgår af forarbejderne til pensionsloven, at det i agterskrivelsen bør fremgå, at ændringen af pensionen vil blive gennemført som varslet, med mindre Udbetaling Danmark modtager bemærkninger inden for en nærmere angivet frist.
Hvis borgeren derimod kommer med bemærkninger eller oplysninger, inden udløbet af partshøringsfristen, har Udbetaling Danmark efter almindelige forvaltningsretlige regler pligt til at meddele borgeren en afgørelse efter udløbet af partshøringsfristen. Der er ikke hjemmel i pensionsloven til at fravige dette udgangspunkt.
Når borgeren kommer med bemærkninger inden fristen, har borgeren en berettiget forventning om, at agterskrivelsen ikke vil få virkning efter sit indhold uden, at Udbetaling Danmark tager stilling til borgerens bemærkninger. Udbetaling Danmark tilkendegiver da også i partshøringen, at agterskrivelsen vil få virkning efter sit indhold dagen efter udløbet af partshøringsfristen, hvis borgeren ikke kommer med bemærkninger.
Udbetaling Danmark skal meddele borgeren en afgørelse uanset, om borgerens bemærkninger giver anledning til en ændret vurdering af sagen eller ej.
Afgørelsen skal meddeles borgeren på en måde, så det fremstår klart og tydeligt, at der er truffet en afgørelse, og hvornår afgørelsen er truffet.
Konsekvenser af en manglende meddelelse
Hvis reglerne om meddelelse af en afgørelse ikke er overholdt, medfører det afgørelsens ugyldighed.
Formålet med partshøring er blandt andet, at myndigheden forholder sig til borgerens bemærkninger og inddrager dem i sagens behandling.
Reglerne om partshøring er en garantiforskrift, der medfører en afgørelses ugyldighed, medmindre det kan udelukkes, at fejlen har haft betydning for afgørelsens resultat.
Afgørelsen bør meddeles skriftligt. Hvis afgørelsen meddeles mundtligt, skal dette fremgå af et offentlighedsnotat, og borgeren bør samtidig vejledes om muligheden for at få en skriftlig afgørelse samt gives klagevejledning, så borgeren ved, at der er mulighed for at klage.
Den konkrete sag
I den konkrete sag sendte Udbetaling Danmark borgeren en partshøring i form af en agterskrivelse, hvoraf det fremgik, at borgeren havde fået for meget i pension det foregående år, og at det for meget modtagne beløb skulle betales tilbage.
Det fremgik videre af partshøringen, at hvis borgeren var enig i oplysningerne, skulle borgeren ikke foretage sig noget. Så ville agterskrivelsen gælde som afgørelse fra dagen efter partshøringsfristen udløb.
Hvis borgeren ikke var enig i oplysningerne, skulle borgeren ringe til Udbetaling Danmark inden for en fastsat frist.
Borgeren henvendte sig flere gange inden for fristen – både skriftligt og mundtligt, da borgeren ikke var enig i oplysningerne og ville ”gøre indsigelse” og ”klage”.
Udbetaling Danmark foretog først reelle sagsbehandlingsskridt i sagen, da partshøringsfristen var udløbet. På dette tidspunkt sendte Udbetaling Danmark et nyt brev til borgeren, hvoraf det fremgik, at Udbetaling Danmark ”fastholdt sin afgørelse”. Udbetaling Danmark henviste til dagen efter udløbet af partshøringsfristen som afgørelsesdato. Derefter sendte Udbetaling Danmark sagen til Ankestyrelsen som en klagesag.
Ankestyrelsen kunne i den konkrete sag på baggrund af det samlede forløb, herunder sagsbehandlingsfejlenes karakter og omfang, ikke udelukke, at det havde haft betydning for sagen, hvorfor Ankestyrelsen ophævede afgørelsen og sendte sagen tilbage til Udbetaling Danmark.

Lovgivning:
Forvaltningsloven, som senest er bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014 § 2 og § 19

Lov om offentlighed i forvaltningen, lov nr. 606 af 12. juni 2013 § 13

Lov om social pension, lov nr. 217 af 16. maj 1984, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse 1239 af 13. oktober 2016 § 39 og § 39b

Lovforslag 166 2013/2014 Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag punkt 2.2.7.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at belyse om, der i sager om omregning og efterregulering af pension er hjemmel til, at en partshøring i form af en agterskrivelse kan få virkning efter sit indhold uden, at myndigheden tager stilling til sagen på ny, og uden yderligere meddelelse af afgørelsen, når borgeren inden for partshøringsfristen har gjort indsigelse.

2. Reglerne

I forarbejderne til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte mv Lovforslag nr. L 166 2013/2014) punkt 2.2.7. fastslår, at hvis pensionen nedsættes som følge af et ændret indkomstgrundlag skal der ske partshøring i overensstemmelse med forvaltningslovens regler herom. Det fremgår, at det vil være hensigtsmæssigt, at partshøringen foregår ved agterskrivelse. Ifølge lovforslaget kan dette ske ved varsling af en ændring, som vil blive gennemført medmindre borgeren gør indsigelse inden for en nærmere angivet frist. Begrundelsen for ændringen skal fremgå af agterskrivelsen.

Den situation, hvor borgeren gør indsigelse er således ikke reguleret i forarbejderne, hvorfor de almindelige forvaltningsretlige regler gælder.

Det følger heraf, at en afgørelse skal meddeles på en måde, så det fremgår klart og tydeligt for borgeren, at der er truffet en afgørelse, hvad den går ud på, og hvornår den er truffet.

Endvidere følger det af forarbejderne til forvaltningslovens § 19 om partshøring, at en part skal have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse til sagen, inden den afgøres. I modsat fald forsvinder formålet med partshøringen.

Det følger af principperne for god forvaltningsskik, at kommunen skal svare på borgerens spørgsmål og relevante bemærkninger i sagen.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

83-15: Det følger af principperne for god forvaltningsskik, at kommunen skal svare på borgerens spørgsmål og relevante bemærkninger i sagen. I den konkrete sag skulle kommunen derfor i begrundelsen for afgørelsen forholde sig til borgerens anmodning om at få et ressourceforløb.

4. Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

• Vi ophæver Udbetaling Danmarks afgørelse i din sag.
• Udbetaling Danmarks skal træffe en ny afgørelse i din sag.
Det betyder, at Udbetaling Danmark skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Udbetaling Danmark skal i forbindelse med, at der træffes ny afgørelse i sagen tage stilling til, hvilken betydning, den nye afgørelse har for det efterfølgende sagsforløb herunder, om der er grundlag for at genoptage efterfølgende afgørelser i din pensionssag på ulovbestemt grundlag.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er ugyldig, fordi den lider af væsentlige sagsbehandlingsfejl, der hver især er garantiforskrifter.

Vi kan ikke udelukke, at fejlene har haft betydning for afgørelsens resultat.

Ankestyrelsen vurderer, at Udbetaling Danmark ikke havde grundlag for at betragte partshøringen i form af agterskrivelse af 12. juni 2016, som en afgørelse, når du kom med bemærkninger. Der er således ikke hjemmel til at anse brevet som en afgørelse.

Afgørelsen er ikke er meddelt dig, sådan at det fremstod klart og tydeligt for dig, at der var truffet afgørelse i din sag, og hvornår dette var sket efter, du tilkendegav, at du havde bemærkninger til indholdet af Udbetaling Danmarks partshøring i form af en agterskrivelse.

På baggrund af formuleringen af partshøringen måtte du være berettiget til at gå ud fra, at agterskrivelsen alene ville få virkning efter sit indhold uden yderligere meddelelse til dig, hvis du ikke kom med bemærkninger.

Hertil kommer, at vi finder, at formålet med partshøringen forsvinder, når Udbetaling Danmark undlader at forholde sig til dine bemærkninger – eller i hvert fald undlader at meddele dig resultatet heraf.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at Udbetaling Danmark i sin partshøring tilkendegav, at nedsættelsen af din pension ville ske som varslet, hvis ikke du kom med bemærkninger. Klagefristen ville så løbe fra dagen efter udløbet af partshøringsfristen. Fristen ville udløbe den 3. juli 2016.

Vi lægger vægt på, at du flere gange henvendte dig til Udbetaling Danmark både mundtligt og skriftligt med bemærkninger til sagen, herunder skrev du, at du ville gøre indsigelse mod kravet, ligesom du under en telefonsamtale spurgte, om Udbetaling Danmark havde modtaget din ”klage”.

Vi lægger vægt på, at Udbetaling Danmark fastholdt, at du kun kunne klage efter den 3. juli 2016. Udbetaling Danmark har ikke noteret, hvordan sagsgangen ville være, når du kom med bemærkninger til agterskrivelsen.

På trods af at du kom med bemærkninger, foretog Udbetaling Danmark den 13. juli 2016 en revurdering af sagen. I revurderingen henviste Udbetaling Danmark til sin ”afgørelse af 3. juli 2016. ” Selv om du flere gange inden fristens udløb gjorde indsigelse – såvel skriftligt som mundtligt – lod Udbetaling Danmark altså alligevel agterskrivelsen få virkning efter sit indhold og efter Udbetaling Danmarks egen opfattelse således, at afgørelsen var truffet dagen efter, at fristen for indsigelser udløb.

Oplysningerne fremgår særligt af

Følgende fremgår af partshøringen af 12. juni 2016:

”Du skal tage stilling til nye oplysninger om din indkomst for 2015

Vi skriver til dig, fordi vi har fået din årsopgørelse fra SKAT.

Oplysningerne fra SKAT bruger vi til at gøre op, om du har fået det i pension for 2015, som du havde ret til. Du skal derfor tage stilling til, om vi har brugt de rigtige indkomstoplysninger i vores beregning.

Vores beregning viser, at du har fået for meget i pension og skal betale 1.128 kr. tilbage.

Det skal du gøre

Hvis du er enig i oplysningerne, skal du ikke gøre noget.

Hvis du ikke er enig i oplysningerne, skal du ringe til os senest den 2. juli 2016.

Hører vi ikke fra dig, gælder afgørelsen på de næste sider fra den 3. juli 2016. Fra den dato har du mulighed for at klage. Det kan du læse mere om i afsnittet 'Klagevejledning'. ”

Den 14. juni 2016 ringede du til Udbetaling Danmark. Følgende fremgår af telefonnotatet:

Efterregulering

OPLYSNINGER

Borger ringer på baggrund af brev om efterregulering pension.

VURDERING

Foretaget kontrol af indkomst iflg. SKATs årsopgørelse sammenholdt med hidtidig anvendt beregningsgrundlag.

Efterregulering skyldes, at der er udbetalt efterløn først i oktober mdr. 2015 pr. kr 3.355 bevirker, at der fremkommer krav kr.1.128.

STATUS

Forklaret borger om ovenstående. Borger er uenig, da efterløn ikke skal indgå i vores beregning.

Borger vil sende klage. Klagen afventes. ”

Den 15. juni 2016 kontaktede du Udbetaling Danmark skriftligt. Det fremgår blandt andet af din henvendelse, at;

”Jeg skal herved gøre indsigelse mod dette krav, da jeg ikke har modtaget efterløn i ovennævnte periode, som det hævdes i skrivelsen. ”

Den 21. juni 2015 kontaktede du Udbetaling Danmark telefonisk. Følgende fremgår af telefonnotatet

”Klage -

Oplysninger

Borger ringer for at høre om vi har modtaget hans klage.

Vurdering

Oplyst at det har vi og at den bliver behandlet hurtigst muligt.

Omdøbt dokument til klage- øvrige.

Status

Sag afsluttet. ”

Du kontaktede på ny Udbetaling Danmark den 27. juni 2016. Følgende fremgår af telefonnotatet:

”Klage -efterregulering 2015

Oplysninger

Pgl. ringer for at høre hvornår han vil modtage svar vedr. klage over efterregulering for 2015.

Vurdering

Oplyser at han kan klage efter den 3.7.2016, men kan se at vi har modtaget hans klage den 16.6.2016.

Jeg oplyser at der vil gå noget tid før han hører fra os. Oplyser at der ikke kommer gebyr på eller renter.

Jeg oplyser at betalings mulighederne.

Status

Sagen afsluttet. ”

Om reglerne

En afgørelse er en beslutning, der fastlægger, hvad der gælder eller skal gælde for borgeren. Den træffes ensidigt (af en forvaltningsmyndighed). En agterskrivelse adskiller sig fra en afgørelse ved netop ikke at fastlægge, hvad der skal være ret men ved alene at være en tilkendegivelse om, hvad myndigheden mener skal være ret, hvis der ikke kommer yderligere oplysninger, der kan medføre en ændret vurdering.

Partshøring er en garantiforskrift, der har til formål at sikre, dels at borgeren er bekendt med, at der verserer en sag i forvaltningen, dels hvilke faktiske oplysninger – og når det sker i form af agterskrivelse – også hvilke vurderinger sagen indeholder. Borgeren har på den måde mulighed for at komme med rettelser og at tilkendegive sine synspunkter forud for, at der træffes afgørelse i sagen.

Hvis myndigheden helt undlader at forholde sig til de oplysninger, der måtte fremkomme i partshøringsforløbet, kan der stilles spørgsmålstegn ved om partshøringen har været reel.

En afgørelse skal meddeles til modtageren, og dette skal ske i en form, så det står modtageren klart, at der er truffet en afgørelse. Meddelelse af afgørelsen for modtageren er også en garantiforskrift.

Afgørelsen kan meddeles både skriftligt og mundtligt, men hvis meddelelsen sker mundtligt skal det efter offentlighedslovens § 13, stk. 2 noteres ned, da der er tale om et væsentligt sagsbehandlingsskridt.

Det kan naturligvis ikke udelukkes, at Udbetaling Danmark faktisk har forholdt sig til dine bemærkninger, men det er på den anden side ikke dokumenteret i sagen, at det skulle være tilfældet, hverken som notat eller som brev.

Selv om hverken overholdelse af notatpligt eller meddelelse af afgørelsen i skriftlig form er garantiforskrifter, kommer den manglende dokumentation – hvis Udbetaling Danmark rent faktisk har forholdt sig til bemærkningerne og har truffet en afgørelse efter udløbet af partshøringsfristen – til at betyde, at vi ikke kan lægge til grund, at det er tilfældet.

Samlet set finder vi på ovennævnte baggrund, at det er usikkert hvornår Udbetaling Danmark traf en afgørelse, og hvad afgørelsens endelig indhold var. Vi finder ikke, at Udbetaling Danmark i afgørelsesform har inddraget og taget stilling til de indsigelser, du havde efter Udbetaling Danmark sendte dig en partshøring (i form af en agterskrivelse). På baggrund heraf sender vi sagen tilbage til Udbetaling Danmark, som skal træffe en ny afgørelse.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2045
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til førtidspension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 3 gæster

cron