Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Særlig større efter § 34 - Brøkpension - udmåling

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Særlig større efter § 34 - Brøkpension - udmåling

Indlægaf Louise Schelde » fre dec 23, 2016 2:12 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 83-16 om særlig støtte - personkreds - brøkpension - udmåling

Resumé:
Generelt om særlig støtte
En borger, som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan efter aktivloven få særlig støtte, hvis ansøgeren har været ude for en social begivenhed.
Førtidspensionister, der modtager brøkpension
En førtidspensionist, der modtager brøkpension efter § 27 a, er omfattet af den personkreds, som kan være berettiget til særlig støtte.
En førtidspensionist der modtager brøkpension, opfylder betingelsen om at have været ude for en social begivenhed.
Kommunen er forpligtet til at foretage en vurdering af, om en borger, der modtager brøkpension efter § 27 a, ud fra en konkret beregning er berettiget til særlig støtte. Beregningen kan godt føre til det resultat, at borger ikke er berettiget til særlig støtte.
Udmåling af hjælpen
Kommunen skal ved behandling af en sag om særlig støtte til en borger, som modtager brøkpension, først udmåle borgerens brøkpension. Kommunen skal ved beregningen heraf foretage to vurderinger. Først skal kommunen supplere borgers brøkpension op til det niveau, som borger ville være berettiget til at modtage i hjælp efter aktivlovens §§ 22- 26. Herefter skal kommunen tage stilling til, om brøkpensionisten har ret til et behovsbestemt supplement. Ved vurderingen heraf skal kommunen foretage en konkret vurdering af borgers økonomiske forhold.
Vedrørende udmåling af supplement til brøkpension henviser vi til Ankestyrelsens principafgørelse nummer 1-11, 2-11, og 3 -11.
Først efter at de to vurderinger er foretaget, skal kommunen foretage en konkret beregning af, om borger også kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Denne beregning skal foretages efter reglerne herom i bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.
Den konkrete sag
I den konkrete sag har kommunen givet borger afslag på særlig støtte med den begrundelse, at borger modtager supplerende kontanthjælp til brøkpension og derfor ikke er omfattet af den persongruppe, som er berettiget til særlig støtte. Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg fandt, at borgere, som modtager supplement til brøkpension, er omfattede af den personkreds, som kan have ret til særlig støtte.

Lovgivning:
Lov om aktiv socialpolitik – jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016 - § 11, stk. 1, og stk. 2, § 27 a, og § 34, stk. 1, og stk. 8.

Bekendtgørelse nr. 829, af 27. juni 2016, om særlig støtte efter aktivlovens § 34, § 1.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at præcisere, at borgere, som modtager brøkpension, er omfattet af den persongruppe, som kan være berettiget til særlig støtte.

Principafgørelsen præciserer også, hvordan kommunen skal udmåle den særlige støtte til personer, der modtager brøkpension efter lovens § 27 a.

2. Reglerne

Grundlaget for vurderingen af sagen er lov om aktiv socialpolitik – jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016 - § 11, stk. 1, og stk. 2, § 27 a og § 34, stk. 1, og stk. 8.

Grundlaget for vurderingen af sagen er også bekendtgørelse nr. 829, af 27. juni 2016

om særlig støtte efter aktivlovens § 34, § 1.

Det fremgår af Lov om aktiv socialpolitik § 11, stk. 1, og stk. 2, at kommunen yder hjælp i form af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Efter stk. 2 er det en betingelse for at få hjælpen, at

1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør,
2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og
3) at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.


Det fremgår af Lov om aktiv socialpolitik § 34, stk. 1, at personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 22-25 kan få en særlig støtte.

Det fremgår af Lov om aktiv socialpolitik § 34, stk. 8, at beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregningen af støtten efter stk. 1, herunder regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter.

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 829, af 27. juni 2016 om særlig støtte efter aktivlovens § 34, at der kan ydes støtte til personer, som har været ude for en ændring af deres forhold, og som er særligt vanskeligt stillede på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Støtten ydes særskilt eller som supplement til udbetaling af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 22-25.

Det fremgår af Lov om aktiv socialpolitik § 27 a, at

”Hjælpen til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, kan pr. måned højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til integrationsydelsen, jf. § 22. ”

Det fremgår af Socialministeriets vejledning nr. 39 af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik, punkt 103, at

”En generel forudsætning for at kunne få særlig støtte efter § 34 er, at betingelserne i § 11 er opfyldte. Dvs., at man er berettiget til at modtage hjælp til forsørgelse efter § 25. Det er ikke en forudsætning, at der rent faktisk ydes hjælp til forsørgelse efter § 25. F.eks. vil dagpengemodtagere, der på grund dagpengenes størrelse ikke har behov for hjælp til forsørgelse efter § 25, kunne være berettigede til at få særlig støtte efter § 34. ”

Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelser 1-11, 2-11, og 3-11 om brøkpension – supplement – udmåling – niveau, at

”Hjælpen skal udmåles efter reglerne i aktivloven, herunder reglerne for starthjælp (nu integrationsydelse, uddannelseshjælp) eller kontanthjælp og med fradrag for indtægter og formue. På samme måde som ved almindelig udmåling af løbende hjælp til forsørgelse efter aktivloven indgår eventuel boligstøtte, særlig støtte efter aktivlovens § 34 eller børneydelser ikke ved beregningen af hjælpen.

Vi har lagt vægt på, at formålet med indførelsen af § 27 a var at sikre, at brøkpensionister ikke stod uden et reelt forsørgelsesgrundlag efter pensionsreformen, idet de ikke længere var berettiget til personligt tillæg efter pensionsreglerne.

Vi har endvidere lagt vægt på, at § 27 a står i kapitel 4 om kontanthjælpsreglerne, og at hjælpen herefter ydes som en bruttoydelse. ”

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

1-11, 2-11 og 3-11 som fastslår, at en førtidspensionist, der modtager brøkpension, ville - hvis pensionisten ikke særskilt var omfattet af § 27a i aktivloven - opfylde betingelserne for at få løbende supplerende hjælp til forsørgelse efter reglerne i § 25 og § 26.

Fastslår også, at kommunen ved udmålingen af supplement til brøkpension skal foretage to vurderinger, da den samlede hjælp i form af brøkpension og supplement til brøkpension som minimum skal svare til det niveau, som ansøger ville have været berettiget til at få udbetalt løbende efter reglerne om løbende hjælp til forsørgelse i aktivloven. Hjælpen skal udmåles efter reglerne i aktivloven og med fradrag for indtægter og formue. På samme måde som ved almindelig udmåling af løbende hjælp til forsørgelse efter aktivloven indgår eventuel boligstøtte, særlig støtte efter aktivlovens § 34 eller børneydelser ikke ved beregningen af hjælpen. Ved beregningen indgår oplysninger om borgerens og ægtefællens bruttoindtægter.

Den anden vurdering indebærer, at kommunen skal tage stilling til, om brøkpensionisten herudover har ret til yderligere supplement op til et maksimalt niveau, der svarer til fuld førtidspension. Der er tale om et behovsbestemt supplement, der forudsætter en konkret vurdering af de økonomiske forhold.

4. Den konkrete afgørelse

Du har klaget over xx Kommunes afgørelse om afslag på særlig støtte til høje boligudgifter. xx Kommune afgjorde sagen den 3. juni 2015.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til særlig støtte, hvis du opfylder lovens øvrige betingelser for ret til særlig støtte.
Det betyder, at vi ændrer denne del af kommunens afgørelse.

Kommunen skal foretage en konkret beregning af, om du er berettiget til at modtage særlig støtte til høje boligudgifter.

• Kommunen skal også behandle spørgsmålet om ret til særlig støtte med tilbagevirkende kraft.
Det betyder, at vi hjemviser denne del af sagen til behandling, og at kommunen også skal afgøre denne del af sagen. Du skal være opmærksom på, at behandlingen af sagen godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen undersøge, om den har vejledt dig om særlig støtte ved bevillingen af brøkpension.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Om ret til særlig støtte

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du er omfattet af den personkreds, som kan have ret til særlig støtte til høje boligudgifter.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er førtidspensionist og modtager brøkpension.

Vi lægger også vægt på, at det forhold, at du modtager brøkpension, ikke i sig selv kan begrunde et afslag på særlig støtte.

Om reglerne

Efter reglerne kan der ydes særlig støtte til personer, der har været ude for ændringer i deres forhold (en social begivenhed), og som er særlig vanskeligt stillet grundet høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Efter reglerne er det en betingelse for at kunne få særlig støtte, at man opfylder betingelserne for ret til hjælp efter aktivloven. Det vil sige, at man skal opfylde betingelserne for ret til løbende hjælp til forsørgelse. Det er imidlertid ikke en forudsætning, at der rent faktisk ydes hjælp til løbende forsørgelse. For eksempel vil dagpengemodtagere, der på grund af dagpengenes størrelse ikke har behov for hjælp til løbende forsørgelse, kunne være berettigede til at få særlig støtte til høje boligudgifter. Det samme gælder for førtidspensionister, der modtager brøkpension.

Bemærkninger til kommunen

Beregning af hjælp

Vi bemærker til orientering, at kommunen ved behandling af en sag om særlig støtte til en borger, som modtager brøkpension, først skal udmåle borgerens brøkpension. Herefter skal kommunen foretage en konkret beregning af, om borger også kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter.

Kommunen skal ved udmålingen af supplement til brøkpension foretage to vurderinger.

Den første vurdering består i, at den samlede hjælp i form af brøkpension og supplement til brøkpension som minimum skal svare til det niveau, som borgeren ville have været berettiget til at få udbetalt løbende efter reglerne om løbende hjælp til forsørgelse i aktivloven.

Det betyder, at supplement til brøkpension skal udmåles efter reglerne i aktivloven, herunder reglerne for integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp og med fradrag for indtægter og formue.

På samme måde som ved almindelig udmåling af løbende hjælp til forsørgelse efter aktivloven indgår eventuel boligstøtte samt særlig støtte efter aktivlovens § 34 ikke ved beregningen af hjælpen. Ved beregningen indgår oplysninger om borgerens (og ægtefællens – hvis borger er gift) bruttoindtægter.

Den anden vurdering indebærer, at kommunen skal tage stilling til, om brøkpensionisten herudover har ret til yderligere supplement op til et maksimalt niveau, der svarer til fuld førtidspension. Der er tale om et behovsbestemt supplement, der forudsætter en konkret vurdering af de økonomiske forhold.

Efter, at disse to vurderinger er foretaget, skal kommunen foretage en konkret beregning af, om borger også kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Denne beregning skal foretages efter reglerne herom i bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2045
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til førtidspension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron