Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Ressourceforløbsydelse - indtægter - efterbetaling

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Ressourceforløbsydelse - indtægter - efterbetaling

Indlægaf Louise Schelde » tirs jan 23, 2018 9:50 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 101-17 om ressourceforløbsydelse - indtægter - efterbetaling - tilbagebetaling

Principafgørelsen fastslår


En person har ret til ressourceforløbsydelse uden hensyn til egen formue eller en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Hvis modtageren af ressourceforløbsydelsen har indtægter, skal indtægterne fradrages i ressourceforløbsydelsen. Fradrag i ressourceforløbsydelsen skal ske i de måneder, hvor indtægten kommer til udbetaling.

Reglerne om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse skal bruges, hvis en efterbetaling af en indtægt dækker samme formål og samme tidsrum som den tidligere udbetalte ressourceforløbsydelse.

I det tilfælde kan indtægten ikke trækkes fra i hjælpen for den måned, hvor den kommer til udbetaling. Dette gælder selv om kommunen vælger ikke at rejse et tilbagebetalingskrav. Det fælder også selv om kravet efter bestemmelsen er undtaget fra tilbagebetaling, f.eks. fordi borgeren har været i tilbud.

Hvis borgeren ikke har modtaget hjælp i den periode, indtægten vedrører, skal indtægten trækkes fra efter reglerne om fradrag for indtægter. Det betyder, at indtægten skal trækkes fra i hjælpen for udbetalingsmåneden. Det samme gælder, hvis den efterbetalte indtægt er højere end den hjælp, der skal tilbagebetales efter reglerne for dobbeltforsørgelse. I det tilfælde kan den overskydende indtægt trækkes fra i hjælpen for udbetalingsmåneden.

Hvis indtægten i det tilfælde ikke er blevet trukket fra i udbetalingsmåneden, skal det vurderes, om betingelserne er opfyldt for at kræve tilbagebetaling efter reglerne om tilbagebetaling på grund af tilsidesat oplysningspligt eller hjælp, der er modtaget uberettiget og mod bedre vidende.

I den konkrete sag modtog borgeren en efterbetaling af forsikringsydelse sammen med en udbetaling for den aktuelle måned i oktober 2016. Borgeren modtog også en ydelse for november 2016, der blev udbetalt samme måned.

Borgeren havde modtaget ressourceforløbsydelse siden den 2. juli 2016.

Kommunen krævede tilbagebetaling af det beløb, der ville være blevet trukket fra i ressourceforløbsydelsen for perioden 2. juli 2016 til 30. september 2016, hvis ydelsen var kommet til udbetaling, samt de beløb, der skulle være trukket fra for perioderne oktober 2016 og november 2016, men som ikke var blevet trukket fra, fordi borgeren ikke havde oplyst om indtægterne.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at forsikringsudbetalingen var en indtægt, der skulle trækkes fra krone for krone i ressourceforløbsydelsen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede også, at indtægten for perioden 2. juli 2016 til 30. september 2016 skulle behandles efter reglerne om dobbeltforsørgelse, da indtægterne skulle være fratrukket i ressourceforløbsydelsen, hvis de var kommet løbende til udbetaling i perioden, og at borgeren derfor havde været dobbeltforsørget i perioden 2. juli 2016 til 30. september 2016.

Ressourceforløbsydelsen for perioden 2. juli 2016 til 30. september 2016 skulle dog ikke tilbagebetales, da borgeren havde været i tilbud i den periode, han havde været dobbeltforsørget.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede videre, at indtægten, der var udbetalt for perioden den 1. oktober 2016 til den 31. oktober 2016 skulle trækkes fra i ressourceforløbsydelsen for oktober 2016, og at indtægten, der var udbetalt for perioden 1. november 2016 til 30. november 2016 skulle trækkes fra i ressourceforløbsydelsen for november 2016. Beløbene skulle tilbagebetales, da borgeren havde tilsidesat sin oplysningspligt.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare sammenhængen mellem reglerne om fradrag for indtægter i ressourceforløbsydelsen og reglerne om tilbagebetaling af ydelser efter aktivloven.

Reglerne

Love og bekendtgørelser


Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

• § 69 j, stk. 5, om fradrag for indtægter i ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

• § 91, stk. 1, nr. 2 om tilbagebetaling på grund af uberettiget modtaget ydelse.

• § 94 om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Ankestyrelsens principafgørelse A-11-05, der fastslår, at hjælp ydet under aktivering ikke skal tilbagebetales, uanset at modtager senere har opnået en indtægt, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte kontanthjælp, idet personen i en sådan situation har ydet noget til gengæld for hjælpen.

Ankestyrelsens principafgørelse P-20-03, der på pensionsområdet fastslår, at efterbetaling af privat pension for en periode, for hvilken der var tilkendt social pension, skal bedømmes efter princippet om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse måned for måned.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse. Kommunen afgjorde sagen den 8. februar 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:


• Din indtægt i form af løbende pension fra Y pension skal trækkes fra i din ressourceforløbsydelse krone for krone i den måned, den kommer til udbetaling.

• Du skal ikke tilbagebetale for meget udbetalt ressourceforløbsydelse til kommunen, som du har fået udbetalt for perioden fra den 2. juli 2016 til den 30. september 2016.

• Du skal tilbagebetale for meget udbetalt ressourceforløbsydelse til kommunen, som du har fået udbetalt for perioden 1. oktober 2016 til 30. november 2016.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse om fradrag i ressourceforløbsydelsen og tilbagebetaling for oktober og november måned 2016, men at vi ændrer kommunens afgørelse om tilbagebetaling for perioden 2. juli 2016 til 30. september 2016.

Begrundelse for afgørelsen om fradrag i ressourceforløbsydelsen

Sådan vurderer vi sagen


Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at udbetalingen fra Y pension er en indtægt, der skal trækkes fra krone for krone i din ressourceforløbsydelse.

Vi vurderer, at indtægten for perioden 2. juli 2016 til 30. september 2016 skal behandles efter reglerne om dobbeltforsørgelse. Vi vurderer i den forbindelse, at indtægterne skulle være fratrukket i ressourceforløbsydelsen, hvis de var kommet løbende til udbetaling i perioden.

Vi vurderer, at indtægten, der er udbetalt for perioden den 1. oktober 2016 til den 31. oktober 2016 skal trækkes fra i ressourceforløbsydelsen for oktober 2016.

Vi vurderer også, at indtægten, der er udbetalt for perioden 1. november 2016 til 30. november 2016 skal trækkes fra i ressourceforløbsydelsen for november 2016.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du den 1. oktober 2016 modtager 42.956 kr. fra Y pension, som dækker perioden 1. september 2015 til 31. oktober 2016.

Heraf dækker 30.782,97 kr. september 2015 til og med 1. juli 2016. Vi lægger vægt på, at denne periode ligger før, du kom på ressourceforløbsydelse.

9.105,03 kr. dækker perioden 2. juli 2016 til 30. september 2016. Vi lægger vægt på, at der er tale om en efterbetaling, der udbetales på et senere tidspunkt end den periode, ydelsen vedrører.

3.068 kr. dækker perioden 1. oktober 2016 til 31. oktober 2016. Vi lægger vægt på, at denne ydelse udbetales samme måned, som den vedrører.

Vi lægger også vægt på, at du den 30. november 2016 modtager 3.068 kr., som dækker perioden 1. november 2016 til 30. november 2016. Vi lægger vægt på, at denne ydelse udbetales samme måned, som den vedrører.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at kommunen ikke har foretaget fradrag for indtægterne i din ressourceforløbsydelse.

Vi lægger også vægt på, at udbetalingerne er løbende udbetalinger af invalidepension fra en privat forsikringsordning, der skal dække tab af erhvervsevne.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der ikke kan ses bort fra udbetaling for tab af erhvervsevne fra en privat forsikringsordning. Der er i aktivloven udtømmende opregnet de tilfælde, hvor der ved beregning af hjælp kan ses bort fra indtægter

Om reglerne

Efter reglerne har en person ret til ressourceforløbsydelse uden hensyn

til egen formue eller en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Såfremt modtageren af ressourceforløbsydelsen har indtægter, skal disse fradrages i ressourceforløbsydelsen.

Fradrag i ressourceforløbsydelsen skal ske i de måneder, hvor indtægten kommer til udbetaling.

Efter reglerne skal der ikke foretages fradrag i ressourceforløbsydelsen i

de tilfælde, hvor indtægter ikke skal fradrages efter undtagelsesbestemmelserne i aktivloven.

Begrundelse for afgørelsen om tilbagebetaling for den 2. juli 2016 til den 30. september 2016.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har været dobbeltforsørget i perioden 2. juli 2016 til 30. september 2016.

Det betyder, at vi vurderer, at du efter at have modtaget ressourceforløbsydelse for perioden, har modtaget et beløb, der dækker samme formål og samme tidsrum som den udbetalte hjælp.

Vi vurderer dog, at du har været i tilbud i den periode, du har været dobbeltforsørget. Du skal derfor ikke tilbagebetale ressourceforløbsydelse for perioden 2. juli 2016 til 30. september 2016.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du fra den 2. juli 2016 modtager ressourceforløbsydelse, som er månedsvis bagudbetalt.

Vi lægger også vægt på, at du den 1. oktober 2016 modtager 42.956 kr. fra Y pension. Heraf dækker 9.105,03 kr. perioden 2. juli 2016 til 30. september 2016.

Vi lægger vægt på, at udbetalingen af invalidepensionen er beregnet til at dække din forsørgelse i samme periode som den udbetalte ressourceforløbsydelse.

Vi lægger vægt på kommunens oplysninger om, at du har været i virksomhedspraktik i perioden 14. juni 2016 til 9. december 2016.

Om reglerne

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person, der har modtaget hjælp, senere får udbetalt en erstatning, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp.

Efter reglerne kan kommunen ikke træffe beslutning om tilbagebetaling af den hjælp, som en person modtager under tilbud.

Begrundelse for afgørelsen om tilbagebetaling for den 1. oktober 2016 til den 30. november 2016.

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at du har modtaget en del af din ressourceforløbsydelse uberettiget i perioden 1. oktober 2016 til 30. november 2016.

Vi vurderer også, at du har tilsidesat din oplysningspligt.

Vi vurderer i den forbindelse, at du på udbetalingstidspunktet i oktober og november 2016 burde være klar over, at du skulle oplyse om udbetalingerne fra Y pension.

Vi vurderer, at kommunen klart har vejledt dig om, at du skal kontakte kommunen, hvis du har forsikringsudbetalinger med henblik på at få vurderet, om der skal ske fradrag i ressourceforløbsydelsen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du den 31. oktober 2016 modtager invalidepension fra Y pension med 3.068 kr., der dækker perioden 1. oktober 2016 til 31. oktober 2016.

Vi lægger også vægt på, at du den 30. november 2016 modtager invalidepension fra Y pension, der dækker perioden 1. november 2016 til 30. november 2016.

Vi lægger vægt på, at disse indtægter skulle være fradraget i ressourceforløbsydelsen. Vi henviser til begrundelsen ovenfor under ”fradrag i ressourceforløbsydelsen”.

Vi lægger videre vægt på, at kommunen ikke har noteret en henvendelse fra dig, hvor du oplyser om indtægterne. Vi lægger i den forbindelse også vægt på, at du i din klage har erkendt, at du ikke har oplyst om indtægterne. Vi er opmærksomme på, at du har oplyst, at hverken bevillingsbrevet eller den underskrevne erklæring om oplysningspligt fik dig til at tænke, at forsikringsudbetalingerne ville være omfattet af oplysningspligten eller at de skulle trækkes fra i ressourceforløbsydelsen.

Vi lægger dog vægt på, at du i forbindelse med bevilling af ressourceforløbsydelse den 7. juli 2016 blev oplyst om, at hvis du har pensionsordning eller erstatning, som du får udbetalt løbende, skal du oplyse om det, da nogle erstatninger skal fratrækkes i ressourceforløbsydelsen.

Vi lægger også vægt på, at du samme dag underskrev en erklæring om oplysningspligt, hvoraf det fremgår, at du skal oplyse om alle ændringer i dine indtægtsforhold.

Om reglerne

Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger om ændringer i sine forhold, der har betydning for hjælpen eller når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget ressourceforløbsydelse.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2045
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til førtidspension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron