Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Kontanthjælp - uddannelseshjælp - brøkpension

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Kontanthjælp - uddannelseshjælp - brøkpension

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 3:17 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 52-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - supplement til brøkpension - særlig støtte - formue - forbrug af formue - bevaret rådighed - låneforhold - personlig relation - dokumentation - foreliggende grundlag

Principafgørelsen fastslår
Kommunen kan ikke bevilge kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, supplement til brøkpension og særlig støtte til høje boligudgifter, hvis borgeren har formue, der kan dække forsørgelsen.

Kun hvis formuen er i behold og til rådighed for borgeren, og således ikke er forbrugt, kan der gives afslag på hjælp, eller hjælpen kan standses.

Hvis et beløb er hævet kontant, er udgangspunktet, at beløbet fortsat er til rådighed til forsørgelse. Borgeren har dog mulighed for at dokumentere eller sandsynliggøre, at en kontant formue er forbrugt, f.eks. ved kvittering fra modtageren eller udskrift fra modtagerens konto, der dokumenterer, at beløbet er indsat på kontoen i forbindelse med betalingen. Andre konkrete forhold kan dog også dokumentere eller sandsynliggøre forbruget.

Hvis et beløb er overført til en konto, der ikke tilhører borgeren, er udgangspunktet, at beløbet ikke længere er til rådighed til forsørgelse.

Hvis formuen er forbrugt, vil der være ret til udbetaling af hjælp. Hvis formuen er forbrugt uforsvarligt vil hjælpen kunne udbetales med tilbagebetalingspligt, hvis betingelserne for tilbagebetalingspligt i øvrigt er opfyldt.

Kommunen kan dog konkret vurdere, at borger har bevaret rådigheden over formuen. Hvis rådigheden er bevaret, vil der ikke være ret til udbetaling af hjælp – heller ikke med tilbagebetalingspligt.

Formuen må anses for bevaret, hvis det forhold, som ligger til grund for overførslen (gældsforhold eller gaveforhold) ikke vurderes at være reelt. Det vil være tilfældet, hvis:

- overførslen er sket til en person, som borgeren har en personlig relation til,
- overførslen er sket på et tidspunkt, hvor borgeren får hjælp eller må forvente at få brug for hjælp til forsørgelse, og
- borgerens begrundelse for overførslen ikke kan dokumenteres eller sandsynliggøres.

Det er kommunen, der har ansvaret for, at sagen er oplyst tilstrækkeligt. Kommunen skal derfor bede borgeren om oplysninger, der kan belyse formålet med og baggrunden for overførslen/betalingen, samt vejlede borgeren konkret om, hvilke typer af dokumentation det vil være relevant at komme med for at understøtte forklaringen.

Dokumentation af låneforhold
Kommunen skal bede om relevant dokumentation for, at:
1. der er givet penge fra den anden person til borgeren og
2. det var hensigten, at pengene skulle tilbagebetales

Et privat lånedokument kan ikke stå alene, men kan være et element ved kommunens vurdering af, om der foreligger et gældsforhold.

Faktiske forhold, der støtter at den anden person har givet penge til eller afholdt udgifter for borgeren (1) kan f.eks. være:
- kontoudtog, der viser overførsler fra den anden person til lånemodtager
- dokumentation for, at den anden person på tidspunktet for gældens opståen var i stand til at give pengene eller afholde udgifterne,
- dokumentation for, at borgeren har afholdt udgifter til det formål, pengene blev givet til,
- dokumentation for, at borgeren har afholdt udgifter, som han eller hun ikke selv har haft midler til
- at den anden person har ført regnskab med afholdte udgifter.

Faktiske forhold, der støtter hensigten om tilbagebetaling (2) kan f.eks. være:
- tekst på kontoudtog, der viser, at overførsel fra den anden person til borgeren var et lån
- oprindeligt udstedt lånedokument
- andre faktiske forhold, f.eks. at den anden person selv har måttet optage lån for at yde lånet.

Ovenstående er eksempler, idet også andre faktiske forhold vil kunne bidrage til det samlede grundlag for kommunens konkrete vurdering af, om der har bestået et låneforhold.

Det er uden betydning for, om rådigheden må anses for bevaret, om gælden er forfalden på tidspunktet for tilbagebetalingen af lånet. Dette vil kun være relevant ved en efterfølgende vurdering af, om der er tale om uforsvarlig økonomi, hvis formuen anses for at være forbrugt.

Gaveforhold kan sandsynligøres ved borgers forklaring eller parternes samstemmende forklaring om gaven, hvis denne forklaring understøttes af andre faktiske forhold i sagen. Et element ved vurderingen af, om et gaveforhold er sandsynliggjort, vil være gavens størrelse i forhold til det sædvanlige gaveniveau parterne imellem, samt om der har været en særlig anledning til at give gaven.

Ved vurderingen af transaktioner mellem børn og forældre skal der bl.a. lægges vægt på, at børn under 18 år ikke kan stifte gæld til forældrene, da forældrene har forsørgelsespligt over for barnet.

Det vil også være et element, at det ikke er usædvanligt, at forældre hjælper deres voksne børn (over 18 år) økonomisk, når de har brug for det. Der er således en formodning for, at overførsler fra forældre til børn, og periodevise betaling af børns udgifter, kost og logi ikke skal tilbagebetales, medmindre der er faste holdepunkter for et etableret låneforhold.

Hvis borgeren ikke medvirker ved sagens oplysning eller ikke giver samtykke til, at kommunen kan indhente nødvendige oplysninger, er det en betingelse for, at kommunen kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, at kommunen har vejledt borgeren om, hvilke oplysninger, der mangler, og konsekvensen, hvis borgeren ikke kommer med oplysningerne.

I sag nr. 1 (18-19165) gav kommunen afslag på uddannelseshjælp til en 21-årig kvinde, der i forbindelse med frigivelse af en børneopsparing, havde betalt gæld til sin far. Ankestyrelsen vurderede, at det var dokumenteret, at der bestod et gældsforhold til faderen. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der forelå et gældsbrev oprettet ca. 1 måned efter, at kvinden fyldte 18 år, hvoraf det fremgik, at hun fremover løbende ville optage lån til betaling af sport, telefon og forsikringer og at gælden forfaldt ved frigivelse af din børneopsparing. Ankestyrelsen lagde også vægt på, at der af gældsbrevet fremgik en løbende opskrivning af lånet med de udgifter, der var afholdt.

I sag nr. 2 (18-34529) gav kommunen afslag på uddannelseshjælp til en 18-årig kvinde, der i forbindelse med frigivelse af en børneopsparing ved sin 18 års fødselsdag havde overført hele beløbet til forældrene. Faderen havde oprettet et gældsbrev, der skulle dokumentere et låneforhold vedrørende kørekort, husleje og løbende forsørgelse. Ankestyrelsen vurderede, at der ikke bestod et gældsforhold. Ankestyrelsen lagde vægt på, at pigen var under 18 år på tidspunktet for den påståede gælds opståen og derfor under forældrenes forsørgelsespligt.

I sag nr. 3 (18-37489) gav kommunen afslag på kontanthjælp til en kvinde, der have overført 30.000 kr. til sin onkel samme dag, som hun søgte kontanthjælp. Kvinden oplyste, at hun skyldte onklen 40.000 kr. og at gælden stammede fra en flytning for ca. 2 år siden. Ankestyrelsen vurderede, at sagen ikke var tilstrækkeligt belyst til, at det kunne vurderes, om der forelå et gældsforhold. Ankestyrelsen vurderede, at det forhold alene, at der ikke forelå et gældsbrev ikke kunne begrunde, at der ikke var et gældsforhold. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen ikke nærmere havde undersøgt, om onkelen havde givet borgeren penge eller afholdt udgifter for hende i forbindelse med flytningen og i givet fald, om det var hensigten at pengene skulle tilbagebetales. Ankestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at kommunen kun havde bedt borgeren om et lånedokument, men ikke havde vejledt hende om, hvilken øvrig dokumentation det kunne være relevant at skaffe og ikke havde vejledt hende om konsekvenserne, hvis hun ikke skaffede den fornødne dokumentation.

I sag nr. 4 (18-29823) gav kommunen afslag på uddannelseshjælp til en ung mand, der havde modtaget arv efter sin far. Pengene var i løbet af de næste 3 dage hævet kontant i 7 portioner. Borgeren oplyste, at arven var en opsparing, hans far havde lavet til sin samlever, fordi de ikke var gift, og at han havde hævet pengene og givet dem til hende. Hun bekræftede skriftligt, at hun havde fået hele beløbet den 12. december. Kommunen havde bedt borgeren aflevere slutopgørelse fra skifteretten og havde vejledt om kommunens adgang til at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsen vurderede, at det ikke var dokumenteret eller sandsynliggjort, at pengene ikke tilhørte borgeren eller at arven var forbrugt. Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren trods vejledning ikke havde indsendt den dokumentation, kommunen havde bedt om, og at samleveren havde bekræftet at have modtaget beløbet samlet dagen før, det første af flere mindre beløb blev hævet.

I sag nr. 5 (18-49176) gav kommunen afslag på uddannelseshjælp. Borgeren havde på ansøgningstidspunktet en børneopsparing og overførte ca. 3 uger efter ansøgningen 29.338,39 kr. til sin mor. Hun oplyste, at det var betaling af gæld. Borgeren havde boet hos forældrene i en periode, hvor forældrene havde afholdt udgifter til forsørgelse og behandling. Ankestyrelsen vurderede, at det var sandsynliggjort, at moderen havde afholdt udgifter for borgeren, men at det ikke var dokumenteret eller sandsynliggjort, at beløbet skulle tilbagebetales. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var en låneaftale og at moderen havde oplyst, at der ville blive brug for pengene til borgeren til en operation næste år. Ankestyrelsen lagde også vægt på, at det ikke er usædvanligt, at forældre hjælper deres voksne børn, når disse har brug for det, og forældrene har mulighed for det.
Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet 5 sager principielt. Det har vi gjort for tydeligere at belyse, hvornår en formue er forbrugt og hvornår den må anses for bevaret, selv om der er sket en overførsel til en anden.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

• § 14, stk. 1, om formueopgørelse, hvor der ses bort fra 10.000 kr., og stk. 2, om formueopgørelse, hvor der ses bort fra den del af en formue, der er nødvendig til forbedring af boligstandard og erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), lov nr. 453 af 10. juni 1997, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018,

• § 10 om sagens oplysning,
• § 11 b om afgørelser på det foreliggende grundlag og
• § 12, stk. 1, nr. 3 om kommunens vejledningspligt.

Praksis

Kasserede:
Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historiske):

Ankestyrelsens principafgørelse 173-10, som fastslåer, at en kommune kan afslå at udbetale kontanthjælp med den begrundelse, at ansøgeren har hævet en formue inden for kortere tid uden at kunne godtgøre sine oplysninger om forbruget.

Ankestyrelsens principafgørelse 61-11, som fastslår, at en kommune kan have ret til at afslå at yde kontanthjælp til en person, der har en formue på over 10.000 kr., når borgeren samtidig med ansøgningen om kontanthjælp har overført et beløb fra sin bankkonto for at indfri privat gæld. I den konkrete sag forelå der ikke nogen dokumentation for en låneaftale og heller ikke dokumentation for, at gælden var forfalden. Ankestyrelsen vurderede, at der var en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem ansøgningen om kontanthjælp og overførslen af penge, at formuen ikke kunne anses for reelt at være forbrugt.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 18-19165

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om ophør af uddannelseshjælp på grund af formue. Kommunen afgjorde sagen den 2. februar 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til uddannelseshjælp fra den 1. januar 2018.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen


Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har formue, der kan dække din forsørgelse.

Vi vurderer, at din formue på ansøgningstidspunktet ikke overstiger formuegrænsen på 10.000 kr.

Vi lægger til grund, at du har forbrugt 11.321,38 kr. af din formue til forsørgelse i februar 2018.

Vi vurderer herudover, at en del af din formue er brugt til at betale gæld til din far. Vi vurderer, at der bestod et gældsforhold mellem dig og din far på det tidspunkt, hvor du overførte 19.000 kr. til ham.

Vi vurderer i den forbindelse, at det er dokumenteret, at din far har afholdt udgifter for dig og at det var meningen, at du skulle tilbagebetale disse beløb.

Vi har ikke ved afgørelsen taget stilling til, om en del af hjælpen til dig kan ydes mod tilbagebetalingspligt.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi er opmærksomme på, at det fremgår af sagens oplysninger, at du den 30. januar 2018 modtager 31.864,95 kr. i form af børneopsparing.

Betaling af gæld
Vi lægger dog vægt på, at det fremgår af dit kontoudtog, at du den 1. februar 2018 overfører 19.000 kr. til din far og at du oplyser, at det er betaling af gæld for udgifter, din far efter aftale har afholdt for dig siden 2015.

Vi lægger også vægt på, at der foreligger et gældsbrev dateret 1. marts 2015, hvoraf det fremgår, at du fremover løbende vil optage lån til betaling af sport, telefon og forsikringer, og at gælden forfalder ved frigivelse af din børneopsparing.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der af gældsbrevet fremgår en løbende opskrivning af lånet med de udgifter, der er afholdt.

Vi lægger dog vægt på, at det kun er udgifter til de formål, der er omfattet af gældsbrevet, der er omfattet af låneaftalen.

Vi lægger den opgørelse, der foreligger i sagen over de udgifter, der er omfattet af gældsbrevet til grund. Det fremgår heraf, at gælden ved frigivelse af børneopsparingen udgør 28.811,45 kr.

Øvrigt forbrug
Vi lægger vægt på, at du fra frigivelsen af din børneopsparing den 30. januar 2018 og frem til du betaler gæld til din far den 1. februar 2018, forbruger din formue ned til 20.543, 57 kr.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af dine kontoudtog, at beløbet er brugt løbende til betaling i butikker, restauranter, til betaling af husleje mv. Vi lægger derfor til grund, at du har forbrugt 11.321,38 kr. af din formue til forsørgelse.

Vi har ikke ved afgørelsen taget stilling til, om du ved forbruget har udvist uforsvarlig økonomi.

Opgørelse af formuen
Du har efter betaling af gæld til din far har et indestående på 1.543,57 kr. Du har herefter ikke en formue, som overstiger 10.000 kr.

Om reglerne
Efter reglerne kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov.

Kommunen ser dog bort fra beløb på 10.000 kr. for enlige, og 20.000 kr. for ægtefæller.

Efter Ankestyrelsens praksis er det en betingelse for at give afslag på hjælp eller standse hjælpen, at formuen er i behold. Kommunen kan konkret vurdere, at en borger har bevaret rådigheden over formuen, hvis overførslen er sket til en person, som borgeren har en personlig relation til på et tidspunkt, hvor borgeren får hjælp eller må forvente at få brug for hjælp til forsørgelse, og det ikke kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at der er givet penge fra långiver til borger og at det var hensigten, at pengene skulle tilbagebetales.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 18-34529

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om afslag på uddannelseshjælp. Kommunen afgjorde sagen den 13. april 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til uddannelseshjælp fra den 4. april 2018.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du den 3. april 2018 har 34.329,98 kr., der kan anvendes til forsørgelse.

Vi vurderer, at din børneopsparing ikke er brugt til betaling af gæld til dine forældre.

Vi vurderer, at overførslen er sket til en person, som du har en personlig relation til, og at overførslen er sket på et tidspunkt, hvor du må forvente at få brug for hjælp.

Vi vurderer i den forbindelse, at det er sandsynliggjort, at dine forældre har afholdt udgifter for dig.

Vi vurderer dog, at du ikke skal tilbagebetale beløbet til dine forældre. Vi vurderer, at det forhold, at der er udarbejdet et gældsbrev ikke i sig selv kan begrunde, at beløbet skal tilbagebetales.

Vi vurderer derfor, at formuen fortsat er i behold.

Kommunen har ved opgørelsen af din formue set bort fra 10.000 kr.

Vi er enige med kommunen i, at der ikke er grundlag for at se bort fra et beløb til uddannelse eller boligformål.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn om, at du kan leve af formuen i ca. 5,5 måneder fra den 4. april 2018.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi er opmærksomme på, at du den 3. april 2018 har overført 44.329,98 kr. til dine forældre, og at du søger om hjælp til forsørgelse den 4. april 2018.

Vi er også opmærksomme på, at du har oplyst, at du har anvendt beløbet til betaling af gæld.

Vi lægger dog vægt på, at du har oplyst, at gælden er opstået ved, at dine forældre har givet dig henstand med husleje samt lagt ud for betalingen af dit kørekort og dit løbende forbrug til forsørgelse.

Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at din far har udfærdiget et gældsbrev mellem dig og ham til dokumentation af gælden.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af gældsbrevet, at gælden er stiftet den 1. januar 2017. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du på dette tidspunkt er under 18 år.

Vi lægger vægt på, at dine forældre har forsørgelsespligt over for dig, indtil du fylder 18 år den 31. marts 2018. Alle udgifter ved din forsørgelse, indtil du fylder 18 år, herunder betaling for kørekort, husleje og løbende forsørgelse til tøj m.v. påhviler dine forældre, fordi de har forsørgelsespligt over for dig.

Vi lægger også vægt på, at en person under 18 år efter reglerne ikke selv kan stifte gæld, dvs. selv indgå aftaler, hvor den umyndige kommer til at skylde penge væk.

Opgørelse af formuen
Vi lægger vægt på, at du den 31. marts 2018 modtager 44.329,98 kr. i form af udbetalingen af din børneopsparing.

Vi lægger vægt på, at børneopsparing, der er frigivet, ikke er nævnt i loven som formue, der skal ses bort fra. Vi lægger også vægt på, at der ikke foreligger oplysninger om, at du ikke kan få pengene tilbage fra dine forældre.

Vi lægger vægt på, at der ikke foreligger oplysninger om, at dine boligforhold ikke er rimelige. Der er derfor ikke grund til at se bort fra et beløb til forbedring af boligstandarden.

Vi lægger også vægt på, at der ikke foreligger oplysninger om, at du i fremtiden får behov for at bruge penge til uddannelses- eller erhvervsformål.

Efter reglerne skal der ses bort fra 10.000 kr., som du må have i formue. Du har derfor 34.329,98 kr., der kan anvendes til forsørgelse.

Kommunen har beregnet, at du kan leve af formuen i ca. 5,5 måneder fra den 4. april 2018. Vi lægger vægt på, at kommunen ved denne beregning har taget udgangspunkt i den månedlige netto kontanthjælpssats på 6.182 kr.

Kommunen har oplyst, at du først kan søge igen den 15. september 2018, medmindre der sker ændringer i dine personlige eller økonomiske forhold.

Vi bemærker, at beregningen af din selvforsørgelsesperiode er vejledende.

Det betyder, at du ikke er afskåret fra at søge før, hvis der er ændringer i dine forhold, som gør, at du får behov for hjælp på et tidligere tidspunkt. Ved en ny ansøgning skal kommunen vurdere, om eller i hvilket omfang du kan få hjælp, evt. med tilbagebetalingspligt.

Om reglerne
Efter reglerne kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov.

Kommunen ser dog bort fra beløb på 10.000 kr. for enlige.

Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Efter reglerne er forældrene til et barn hver for sig forpligtet til at forsørge barnet.

Efter reglerne er børn og unge under 18 år mindreårige og dermed umyndige. En person under 18 år kan ikke stifte gæld, dvs. indgå aftaler, hvor den umyndige kommer til at skylde penge væk.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 3, j.nr. 18-37489


Du har klaget over X Kommunes afgørelse om afslag på kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 16. maj 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, indhente oplysninger, der kan belyse, om der eksisterer et låneforhold mellem dig og din onkel.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst til, at det kan vurderes, om du den 30. april 2018 har formue, der kan dække dit forsørgelsesbehov.

Vi vurderer, at du har overført penge til en person, som du har en personlig relation til, og at overførslen er sket på et tidspunkt, hvor du må forvente at få brug for hjælp til forsørgelse.

Vi vurderer dog, at der mangler oplysninger om, om din onkel har givet dig penge i forbindelse med din flytning, og om det var hensigten, at du skulle tilbagebetale et beløb til din onkel.

Vi vurderer, at det forhold alene, at der ikke foreligger et gældsbrev ikke kan begrunde, at der ikke er et gældsforhold.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du den 30. april 2018 henvender dig hos kommunen for at ansøge om hjælp til forsørgelse.

Vi lægger også vægt på, at du samme dag overfører 30.000 kr. til din onkel.

Vi er opmærksomme på din oplysning om, at du har betalt gæld til din onkel, som du har lånt penge af i forbindelse med, at du for 2 år siden flyttede i rækkehus.

Vi er opmærksomme på, at kommunen har bedt dig om oplysninger i form af f.eks. lånedokument, og at du ikke har fremlagt dokumentation for gælden, idet du oplyser, at der alene foreligger en mundtlig aftale om lånet mellem dig og din onkel.

Vi lægger dog også vægt på, at kommunen ikke har undersøgt nærmere, om der din onkel har givet dig penge eller afholdt udgifter, der påhvilede dig i forbindelse med din flytning i rækkehus og hvis ja, om det var hensigten, at du skulle tilbagebetale dette beløb. Kommunen har heller ikke vejledt dig om, hvilken øvrig dokumentation, det ville være relevant at skaffe eller om, hvilken konsekvens det vil have, hvis du ikke skaffer den fornødne dokumentation.

Hvad skal kommunen gøre
Kommunen skal indhente oplysninger, der kan belyse, om der eksisterer et låneforhold mellem dig og din onkel.

Kommunen skal undersøge, om det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at din onkel i forbindelse med din flytning har givet dig penge eller afholdt udgifter for dig, f.eks. ved kontoudtog, der viser overførsler fra din onkel til dig, dokumentation for, at din onkel har afholdt udgifter, der påhvilede dig, dokumentation for, at din onkel på tidspunktet for lånet var i stand til at yde dig lån, eller dokumentation for, at du har afholdt udgifter til flytning, som du ikke har haft midler til.

Andre konkrete forhold kan dog også dokumentere eller sandsynliggøre at der er overført penge fra din onkel til dig eller at han har afholdt udgifter for dig. Kommunen skal i den forbindelse vejlede dig om, hvilken dokumentation, det ville være relevant at skaffe.

Kommunen skal også vejlede dig om, hvilken konsekvens det vil have, hvis du ikke skaffer den fornødne dokumentation.

Hvis kommunen herefter vurderer, at det er dokumenteret eller sandsynliggjort, at din onkel har givet dig penge eller afholdt udgifter for dig, skal kommunen herefter
undersøge, om det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at det har været hensigten, at du skulle tilbagebetale beløbet til din onkel, f.eks. ved tekst på kontoudtog, der viser, at overførsel fra din onkel til dig var et lån eller andre faktiske forhold, f.eks. at din onkel selv har måttet optage lån for at yde lånet til dig.

Andre konkrete forhold kan dog også dokumentere eller sandsynliggøre hensigten om tilbagebetaling. Kommunen skal i den forbindelse vejlede dig om, hvilken dokumentation, det ville være relevant at skaffe.

Kommunen skal også vejlede dig om, hvilken konsekvens det vil have, hvis du ikke skaffer den fornødne dokumentation.

Kommunen skal herefter igen vurdere, om du har ret til kontanthjælp fra ansøgningstidspunktet.

Hvis kommunen herefter vurderer, at din formue var i behold på ansøgningstidspunktet, skal kommunen vurdere, om der kan ses bort fra formue af hensyn til din boligstandard og/eller af hensyn til dine erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Kommunen skal også vurdere, hvor længe formuen kan dække dit forsørgelsesbehov.

Hjemvisningen af sagen betyder, at den er afsluttet hos os og sendt tilbage til kommunen. Kommunen skal derfor fortsætte behandlingen af din sag og træffe en ny afgørelse.

Du kan klage over kommunens afgørelse efter de almindelige regler, dvs. ved at henvende dig til kommunen inden fire uger.

Om reglerne
Efter reglerne kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov.

Kommunen ser dog bort fra beløb på 10.000 kr. for enlige, og 20.000 kr. for ægtefæller.

Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Efter Ankestyrelsens praksis er det en betingelse for at give afslag på hjælp eller standse hjælpen, at formuen er i behold. Kommunen kan konkret vurdere, at en borger har bevaret rådigheden over formuen, hvis overførslen er sket til en person, som borgeren har en personlig relation til, på et tidspunkt, hvor borgeren får hjælp eller må forvente at få brug for hjælp til forsørgelse, og det ikke kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at der er givet penge fra långiver til borger og at det var hensigten, at pengene skulle tilbagebetales.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 4, j.nr. 18-29823

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om formue. Kommunen afgjorde sagen den 14. marts 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til uddannelseshjælp fra den 12. februar 2018.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du den 12. februar 2018 har formue, der kan anvendes til forsørgelse.

Vi vurderer på det foreliggende grundlag, at arven efter din far tilhører dig.

Vi vurderer også, at det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at du har givet pengene til din fars samlever.

Vi vurderer derfor, at kun en del af formuen var forbrugt den 12. februar 2018.

Kommunen har ved opgørelsen af din formue set bort fra 10.000 kr.

Vi er enige med kommunen i, at der ikke er grundlag for at se bort fra yderligere beløb.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn om, at du kan leve af formuen i ca. 5,2 måneder fra den 12. december 2017, hvor du fik pengene udbetalt.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du den 12. december 2017 har fået udbetalt 24.604,10 kr. i arv efter din far.

Vi lægger vægt på, at arv ikke er nævnt i loven som en formue, der skal ses bort fra.

Vi er opmærksomme på, at du oplyser, at pengene ikke er dine, men en arv efter din far til din fars samlever, og at pengene blot er indsat på din konto for, at du skulle give dem videre til hende. Du oplyser i den forbindelse, at din far har aftalt dette med hans samlever.

Vi lægger dog vægt på, at kommunen har bedt dig om at sende slutopgørelse fra Skifteretten vedrørende arv i forbindelse med din fars bortgang, men at du ikke har fremsendt dokumentationen.

Vi lægger vægt på, at kommunen i den forbindelse har vejledt dig om, at hvis du ikke sendte de ønskede oplysninger, ville sagen blive afgjort med de oplysninger, der var til stede i sagen.

Vi lægger også vægt på, at aftalen mellem din far og hans samlever ikke er nedskrevet i et testamente.

Vi er opmærksomme på at du den 13., 14., og 15. december 2017 kontant har hævet 3 x 5.000 kr. på din konto, og at du den 2. februar 2018 kontant har hævet 2 x 2.000. Du har således i alt foretaget kontanthævninger for 19.000 kr. på din konto.

Vi er også opmærksomme på, at du har indsendt et brev fra din fars samlever, hvor hun bekræfter, at hun den 12. december 2017 har fået udbetalt 24.000 kr. fra dig, og at der var tale om penge fra en opsparing, som din far havde oprettet til hende.

Vi lægger dog vægt på, at oplysningerne fra din fars samlever ikke stemmer overens med dine kontoudtog, hvoraf det fremgår, at du først foretager kontanthævningerne henholdsvis den 13., 14., og 15. december 2017 samt den 2. februar 2018.

Kommunen har opgjort din formue til 14.000 kr. (24.000 kr. – 10.000 kr.)

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der ikke foreligger oplysninger om, at dine boligforhold ikke er rimelige. Der er derfor ikke grund til at se bort fra et beløb til forbedring af boligstandarden.

Vi lægger ligeledes vægt på, at der ikke foreligger oplysninger om, at du vil få brug for pengene til erhvervs- eller uddannelsesformål.

Kommunen har beregnet, at du kan leve af formuen i ca. 5,2 måneder fra den 12. december 2017, hvor du fik pengene udbetalt. Vi lægger vægt på, at kommunen ved denne beregning har taget udgangspunkt i den månedlige nettokontanthjælpssats på 2.664 kr.

Vi har ikke ved afgørelsen taget stilling til, om der kan kræves tilbagebetaling af udbetalt hjælp for december 2017 og januar 2018.

Om reglerne
Efter reglerne kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov.

Kommunen ser dog bort fra beløb på 10.000 kr. for enlige.

Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Efter reglerne kan kommunen anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til. Hvis borgeren ikke medvirker eller ikke giver samtykke til, at kommunen kan indhente oplysninger, skal kommunen behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 5, j.nr. 18-49176

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om afslag på uddannelseshjælp på grund af formue. Kommunen afgjorde sagen den 5. juli 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:


• Du har ikke ret til uddannelseshjælp fra den 12. juni 2018.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat. Vi bemærker dog, at kommunen ikke har fortaget en beregning af, i hvor lang tid du kan leve af formuen. Kommen skal derfor lave en beregning af din selvforsørgelsesperiode.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du den 12. juni 2018, har formue på 19.238,39 kr., der kan dække din forsørgelse.

Vi vurderer, at formuen ikke er brugt til betaling af gæld.

Vi vurderer, at overførslen er sket til en person, som du har en personlig relation til, og at overførslen er sket på et tidspunkt, hvor du må forvente at få brug for hjælp.

Vi vurderer, at det er sandsynliggjort, at din mor har afholdt dine udgifter siden juli 2017.

Vi vurderer dog, at det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at det var hensigten, at du skulle tilbagebetale beløbet til din mor. Vi vurderer, at det forhold, at din mor kan henvise til de afholdte udgifter ikke alene dokumenterer eller sandsynliggør, at det var hensigten, at du skulle tilbagebetale de beløb, din mor har afholdt for dig.

Kommunen har ved opgørelsen af din formue set bort fra 10.000 kr.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du på ansøgningstidspunktet den 12. juni 2018 har 29.238,39 kr. i form af udbetalt børneopsparing.

Når der ses bort fra 10.000 kr., udgør din formue 19.238,33 kr. (29.238,33 kr. – 10.000 kr.).

Vi er opmærksomme på, at du overfører 29.338,39 kr. til din mor den 4. juli 2018.

Vi lægger vægt på, at du på dette tidspunkt havde ansøgt om hjælp.

Vi er opmærksomme på, at din mor, som er din partsrepræsentant har oplyst, at hvis hun havde vidst, at din børneopsparing var til disposition, skulle du have bidraget til husholdningen det seneste år. Din mor henviser også til, at hun har afholdt dine udgifter til bl.a. til psykologer, telefon- og tandlægeregninger, medicin, briller, transport, mad, lommepenge og alle dine andre udgifter.

Vi lægger dog vægt på, at der ikke foreligger en låneaftale mellem dig og din mor. Vi lægger også vægt på, at det fremgår af din ansøgning under punktet ’hvordan har du klaret dig indtil nu’, at du har været forsørget af dine forældre, ligesom du har oplyst kommunen, at du ikke betaler for at bo hjemme.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det ikke er usædvanligt at forældre hjælper deres voksne børn, når disse har behov og forældrene har mulighed for det.

Vi lægger også vægt på din mors oplysninger om, at der er brug for pengene til din kønsoperation næste år.

Perioden, hvor du skal klare dig for din formue
Kommunen skal foretage en beregning af, hvor længe din formue på 19.237,33 kr. kan dække din forsørgelse.

Kommunen skal herefter oplyse dig om, hvornår du kan ansøge om hjælp igen.

Vi bemærker, at beregningen af din selvforsørgelsesperiode er vejledende.

Om reglerne
Efter reglerne kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov.

Kommunen ser dog bort fra beløb på 10.000 kr. for enlige, og 20.000 kr. for ægtefæller.

Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Efter Ankestyrelsens praksis er kommunen forpligtet til at beregne, hvor længe en person kan klare sig uden hjælp.

Efter Ankestyrelsens praksis skal kommunen, ved fastsættelsen af den periode, hvor en person skønnes at kunne forsørge sig for sin formue, tilgodese, at personen som minimum har et beløb til rådighed, som svarer til, hvad personen ville kunne have modtaget netto per måned, hvis der havde været ret til hjælp til forsørgelse.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster