Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Formue - kapitalpensioner - tilbagekøbsret - realudligning

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Formue - kapitalpensioner - tilbagekøbsret - realudligning

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 6:55 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 19-19 om formue - kapitalpensioner - tilbagekøbsret - delvist tilbagekøb - vejledning - realudligning

Principmeddelelsen samler praksis om pensionsopsparingers betydning for retten til kontanthjælp og særlig støtte og fastslår:

Det er en betingelse for at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, at ansøger ikke har formue, som kan dække det økonomiske behov. Der ses dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Derudover ses der i seks måneder fra ansøgningstidspunktet (karensperioden) bort fra formue i form af kapitalpensioner, aldersopsparing, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret.

Efter udløbet af karensperioden ses der fortsat bort fra de samme pensioner mv., som ikke overstiger en bagatelgrænse på 50.000 kr., for ægtefæller 100.000 kr.

Kapitalpensioner m.v., der ikke kan tilbagekøbes, betragtes ikke som formue. Der skal ved udløb af karensperioden ses bort fra 50.000 kr./100.000 kr. af en pensionsopsparing, der kan tilbagekøbes, uanset om ansøger herudover også måtte have pensioner uden tilbagekøbsret.

Der er pensionsordninger, hvor delvist tilbagekøb med det beløb, der overstiger bagatelgrænsen, ikke er muligt. I de tilfælde vil borgeren ved udløb af karensperioden have pligt til at tilbagekøbe hele pensionsopsparingen.

Når en pension er tilbagekøbt, og provenuet er udbetalt til borgerens konto, betragtes provenuet som almindelig formue. Kommunen skal herefter vurdere, om der er grundlag for at se bort fra hele eller dele af formuen efter de almindelige regler om bundgrænse samt bolig-, erhvervs- og uddannelsesformål.

Der kan ikke efter udløbet af karensperioden ses bort fra kapitalpensioner m.v., som kan tilbagekøbes, med den begrundelse, at beløbet ved udbetaling vil blive gjort til genstand for kreditorforfølgning. Betaling af forfalden gæld med formuen vil dog ikke være uforsvarlig økonomi.

Den konkrete sag
I en konkret sag havde borgeren en mindre pensionsopsparing med tilbagekøbsret og en større pensionsopsparing uden tilbagekøbsret. Pensionsopsparingen med tilbagekøbsret kunne tilbagekøbes delvist.

Efter udløbet af karensperioden tilbagekøbte borgeren på baggrund af kommunens vejledning hele pensionsopsparingen med tilbagekøbsret. Kommunen standsede herefter udbetalingen af kontanthjælp.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at borgeren ikke havde haft pligt til at opsige hele sin pensionsopsparing med tilbagekøbsret.

Kommunen burde have vejledt borgeren om muligheden for delvist tilbagekøb af pensionsopsparingen med et beløb, der overstiger 50.000 kr. Borgeren skulle derfor stilles, som om hun var korrekt vejledt i kommunen og havde handlet i overensstemmelse hermed (realudligning). Borgeren skulle således i forhold til retten til kontanthjælp stilles, som om hun alene havde tilbagekøbt pensionen delvist.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt til præcisering af, at pensionsopsparinger, der ikke kan tilbagekøbes, ikke betragtes som formue og ikke omfattes af reglerne om, hvor længe og i hvilket omfang der ses bort fra formue i form kapitalpensioner m.v.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2019

• § 14, stk. 1, om, at der ikke kan ydes hjælp, hvis ansøger har formue, der overstiger 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.
• § 15 om hjemmel til fastsættelse af bestemmelser om, at der ses bort fra kapitalpensioner m.v.

Bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v. nr. 1711 af 26. november 2017, som er fastsat i medfør af aktivlovens § 15.

• § 1, stk. 1, om, at der i seks måneder (karensperioden) ses bort fra kapitalpensioner m.v. med tilbagekøbsret
• § 2 om, at der efter udløbet af karensperioden ses bort fra kapitalpensioner m.v. med tilbagekøbsret, der ikke overstiger 50.000 kr.

Praksis
Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

95-15: principafgørelsen fastslår blandt andet, at en borger, der ikke har fået den fornødne vejledning eller bistand i kommunen, efter omstændighederne skal stilles, som om han/hun fra begyndelsen havde modtaget korrekt vejledning og bistand i kommunen, for eksempel ved at modtage hjælp med tilbagevirkende kraft.

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk), da praksis er indarbejdet i denne principafgørelse:

A-13-06: principafgørelsen fastslår, at beløb, der fremkommer ved delvis tilbagekøb af kapitalpension, betragtes som almindelig formue, i det omfang beløbet er til rådighed.

A-2-00: principafgørelsen fastslår, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at se bort fra realiserbare kapitalpensioner, uanset at det kunne forudses, at det realiserede beløb ville blive gjort til genstand for kreditorforfølgning.

Afgørelsen ændrer ikke på praksis, men har afklarende karakter.

Vejledninger
Vi har også anvendt vejledning om lov om aktiv socialpolitik nr. 39 af 5. marts 1998.

• Pkt. 78, 80 og 82 om hhv. kapitalpensioner, pensioner med tilbagekøbsret og delvis genkøb af pensionsopsparing.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over (udeladt) afgørelse om ophør af kontanthjælp og særlig støtte. Kommunen afgjorde sagen den 10. juli 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til kontanthjælp og særlig støtte fra og med den 1. juli 2018.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal efterbetale dig kontanthjælp og særlig støtte for perioden 1. juli 2018 til 8. november 2018.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at du ikke havde pligt til den 11. juni 2018 at opsige hele din pensionsopsparing i (udeladt) på 62.867,50 kr.

Vi vurderer, at kommunen har ydet mangelfuld vejledning i forbindelse med sagens behandling i kommunen, og at du som følge heraf har oplevet et retstab.

Vi vurderer i den forbindelse, at kommunen burde have vejledt dig om, at du kun havde pligt til at få udbetalt den del af din pensionsopsparing, der overstiger 50.000 kr.

Vi vurderer, at du bør stilles, som var du korrekt vejledt i kommunen og havde handlet i overensstemmelse hermed (realudligning).

Vi vurderer, at du – hvis du var vejledt korrekt - alene ville havde fået udbetalt den del af pensionsopsparingen i (udeladt), der overstiger 50.000 kr., svarende til netto 10.294 kr.

Hvad er afgørende for resultatet

Du havde ikke pligt til at tilbagekøbe hele din pension i (udeladt)
Vi lægger vægt på, at det fremgår af pensionsinfo, at du pr. 18. december 2017 har en privattegnet pension i (udeladt) på 62.704 kr.

Derudover har du arbejdsgiveroprettede pensionsordninger hos (udeladt) på i alt 524.961 kr. pr. 1. november 2017. Vi er opmærksomme på, at pensionsordningerne i (udeladt) ikke kan tilbagekøbes.

Vi lægger vægt på, at pensionsopsparingen i (udeladt) kan tilbagekøbes til en værdi af netto ca. 50.000 kr.

Vi lægger samtidig vægt på, at det fremgår af en mail fra (udeladt) af 26. juli 2018, at du kunne have fået din pensionsopsparing udbetalt delvist, hvis du havde spurgt om det.

Kommunen har vejledt dig forkert
Vi lægger vægt på, at kommunen den 11. juni 2018 vejleder dig om at opsige pensionsopsparingen i (udeladt) med henblik på selvforsørgelse fra 1. august 2018. Kommunen har således ikke vejledt dig om muligheden for delvis tilbagekøb af pensionsopsparingen i (udeladt).

Du har lidt et retstab
Vi lægger vægt på din oplysning om, at du på baggrund af kommunens vejledning hæver pensionsopsparingen i (udeladt) i sin helhed.

Vi lægger også vægt på, at kommunen den 10. juli 2018 træffer afgørelse om ophør af kontanthjælp og særlig støtte med henvisning til, at du den 13. juni 2018 har fået udbetalt 50.294 kr. i form af pensionsopsparing fra (udeladt).

Kommunen opgør din formue til 40.294 kr. og skønner, at du vil kunne leve af formuen frem til den 9. november 2018. Du har derfor ikke fået udbetalt kontanthjælp og særlig støtte for perioden 1. juli 2018 til 9. november 2018.

Vi lægger til grund, at din pensionsopsparing i (udeladt) på udbetalingstidspunktet havde en værdi på 62.867,50 kr.

Vi henviser til det oplyste om, at du har fået udbetalt 50.294 kr. fra (udeladt), og at der er betalt en afgift på 20 %.

Vi lægger derfor også til grund, at du ved indfrielse af opsparingen i det omfang, den overstiger 50.000 kr. – dvs. med 12.867,50 kr. - ville få udbetalt 10.294 kr.

Vi lægger endelig vægt på, at du har modtaget kontanthjælp og særlig støtte med 399 kr. pr. dag.

Dit behov for forsørgelse vil således ikke være dækket i en hel dag med beløbet på 294 kr., hvormed din formue oversteg 10.000 kr.

Det betyder, at det ikke havde haft betydning for din ret til kontanthjælp og særlig støtte, hvis du den 13. juni 2018 alene havde fået udbetalt det af opsparingen, der oversteg bagatelgrænsen.

Om reglerne
Efter reglerne kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og
ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov.

Kommunen ser dog bort fra beløb på 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtefæller.

Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at
kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør
bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller
uddannelsesmuligheder.

Loven fastslår udtømmende, hvilke andre beløb, der kan ses bort fra. Der ses således i et vist omfang bort fra efterbetalinger af offentlige ydelser, som følger af afgørelse eller dom, visse legater og erstatninger for tab af erhvervsevne samt engangsbeløb på mindre end 150.000 kr., der udbetales fra forsikringer om visse kritiske sygdomme.

Derudover ses der efter reglerne i en periode på 6 måneder (karensperiode) bort fra opsparinger, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, såsom kapitalpensioner, samt livsforsikringer m.v., der kan tilbagekøbes.

Efter udløbet af karensperioden ses der bort fra formue i form af sådanne opsparinger m.v., som kan tilbagekøbes, og som ikke overstiger 50.000 kr. før afgifter, gebyrer o.l.

Ifølge vejledning til reglerne vil ansøgere, der har kapitalpensioner, som overstiger bagatelgrænsen, ofte kunne nøjes med at genkøbe kapitalpensionen m.v. delvist. Der er dog ordninger, hvor delvist genkøb ikke er muligt.

Reglerne dækker ifølge vejledningen herom ikke indestående på almindelig bankkonto, uanset at det er beregnet til fratræden på arbejdsmarkedet. Sådanne opsparinger betragtes som almindelig formue.

Efter Ankestyrelsens praksis betragtes beløb, som fremkommer ved delvis tilbagekøb af en kapitalpension, således som almindelig formue.

Aldersopsparinger m.v., der ikke kan tilbagekøbes, betragtes ifølge vejledningen til reglerne ikke som formue. Kapitalpensioner m.v., som indehaveren ikke kan råde over, omfattes således ikke af reglerne.

Efter reglerne skal en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Formålet med myndighedernes vejledningspligt er ifølge Folketingets Ombudsmand at imødekomme borgernes informationsbehov og undgå, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser udsættes for retstab.

Ifølge Folketingets Ombudsmand antages det, at en myndighed har pligt til at vejlede en borger, som myndigheden er i forbindelse med, selv om borgeren ikke direkte eller indirekte har bedt om vejledning, men hvor det fremstår som naturligt og relevant at give borgeren vejledning. Det gælder bl.a. i tilfælde, hvor myndighedens svar eller handlemåde ellers kan virke vildledende. Det gælder også, når borgeren på en urimelig måde kan blive fastlåst eller miste en rettighed, hvis myndigheden ikke vejleder om forhold, som borgeren ikke synes at være bekendt med.

Efter Ankestyrelsens praksis skal en borger, der ikke har fået den fornødne vejledning eller bistand i kommunen, efter omstændighederne stilles, som om han/hun fra begyndelsen havde modtaget korrekt vejledning og bistand fra kommunen, for eksempel ved at modtage hjælp med tilbagevirkende kraft.

Bemærkninger til klagen

Din partsrepræsentant (udeladt) har bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om realudligning kan finde anvendelse i sagen.

Din partsrepræsentant henviser til, at det på side 403 i Social og forvaltningsret, 6. udgave, af Jon Andersen fremgår, at urigtig eller utilstrækkelig vejledning udover med erstatningsansvar kan sanktioneres med realudligning, dvs. ved at afgørelsen ophæves, og den kompetente myndighed får pålæg om at træffe en ny afgørelse, hvorved borgeren stilles, som om der var givet korrekt vejledning. I visse tilfælde kan dette resultere i, at borgeren får tillagt et pengebeløb. I andre tilfælde må der træffes en ny afgørelse, hvorved borgeren får tillagt den ydelse, som borgeren kunne have søgt om, hvis han havde fået korrekt vejledning.

Derudover henviser din partsrepræsentant til, at det fremgår af retssikkerhedsvejledningen, at manglende eller mangelfuld vejledning efter Ankestyrelsens praksis kan betyde, at Ankestyrelsen træffer en ny afgørelse, der retter op på den manglende eller forkerte vejledning, således at borgeren stilles, som om der fra begyndelse var givet korrekt vejledning. Din partsrepræsentant henviser i den forbindelse til Ankestyrelsens principafgørelser 65-10, 22-18 og 95-15.

Din partsrepræsentant oplyser, at det er åbenbart, at sagen havde fået et andet udfald, hvis du fra start var givet korrekt vejledning. Du ville da alene have tilbagekøbt ca. 13.000 kr. Efter afgift ville dette beløb udgøre 10.400 kr.

Vi henviser til afgørelsens begrundelse.

Bemærkninger til kommunens sagsbehandling

Vi er opmærksomme på, at det fremgår af kommunens breve af 28. maj 2018 og 11. juni 2018, at kommunen har været af den opfattelse, at der efter udløbet af karensperiode på seks måneder ikke skal ses bort fra op til 50.000 kr. af pensionsopsparinger med tilbagekøbsret, når modtager af hjælp også har pensionsopsparinger, der ikke kan tilbagekøbes, som overstiger 50.000 kr.

Vi er således opmærksomme på, at det er en retsvildfarelse, der er årsag til, at kommunen i brev af 28. maj 2018 skriver, at dit samlede indestående i (udeladt) på 524.961 kr., som ikke kan tilbagekøbes, medfører, at pensionsordningen i (udeladt) har betydning for din fortsatte ret til kontanthjælp og særlig støtte efter 30. juni 2018, hvis den kan tilbagekøbes.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster