Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Hjælp efter aktivloven - tilbagebetaling - uberettiget hjælp

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Hjælp efter aktivloven - tilbagebetaling - uberettiget hjælp

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 7:11 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 22-19 om hjælp efter aktivloven - tilbagebetaling - uberettiget modtaget hjælp - oplysningspligt - oplysningspligtens indtræden - mod bedre vidende - SU

Principafgørelsen samler praksis om oplysningspligt og betydningen af kommunens vejledning i forbindelse med tilbagebetaling af hjælp efter aktivloven, der er modtaget uberettiget og fastslår:

Det er en betingelse for, at kommunen kan kræve tilbagebetaling af hjælp efter aktivloven, der er modtaget uberettiget, at borgeren mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt eller mod bedre vidende har modtaget hjælpen.

1. Uberettiget modtaget hjælp
Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælp, der er modtaget uberettiget.

Det må derfor først vurderes, om borgeren opfylder de grundlæggende betingelser for at få hjælp.

2. Tilbagebetaling
Hvis borgeren uberettiget har modtaget hjælp, skal det undersøges, om betingelserne for at kræve hjælpen tilbagebetalt er opfyldt.

Kommunen skal i sin afgørelse begrunde:
 hvorfor borgeren uberettiget har modtaget hjælp, og
o hvorfor borgeren har tilsidesat sin oplysningspligt og
o hvorfor det er sket mod bedre vidende,
eller
o hvorfor borgeren i øvrigt har modtaget hjælpen mod bedre vidende.

2.1. Tilsidesat oplysningspligt
En person, der modtager hjælp efter aktivloven, har pligt til at oplyse om ændringer i sine forhold, der har betydning for hjælpen.

Der er pligt til at oplyse om ændringer, der har betydning for hjælpen, også selv om kommunen eventuelt fejlagtigt ikke tidligere har reageret på oplysningerne. Er oplysningspligten imidlertid overholdt, kan kommunens manglende reaktion få betydning for vurderingen af, om hjælpen er modtaget mod bedre vidende. Se afsnit 2.2.

2.1.1 Hvornår er oplysningspligten tilsidesat

Oplysningspligten er overholdt, hvis borgeren oplyser om ændringerne hurtigst muligt efter, at han eller hun bliver bekendt med disse, også selv om kommunen ikke kan nå at standse hjælpen eller beregne hjælpen for den aktuelle periode korrekt.

Oplysningspligten er også overholdt, hvis borgeren oplyser om ændringerne på et tidspunkt, hvor kommunen stadig kan nå at standse hjælpen eller beregne hjælpen for den aktuelle periode korrekt, selv om det ikke sker hurtigst muligt efter, at han eller hun er blevet bekendt med ændringerne.

Selv om kommunen ikke kan nå at standse hjælpen eller beregne hjælpen korrekt, er oplysningspligten således overholdt, hvis borgeren hurtigst muligt har oplyst om:
 Uddannelse, når borgeren får meddelelse om optagelse på en uddannelse
 Arbejde, når borgeren får meddelelse om, at have fået arbejde
 Indtægtens størrelse, når indtægten udbetales på borgerens konto, eller når borgeren har oplysninger om indtægtens størrelse.
 Øvrige forhold, når borgeren med rimelig sikkerhed er eller burde være klar over, at ændringen vil indtræde.

Hvis borgeren oplyser om ændringerne så sent, at kommunen ikke kan nå at beregne korrekt hjælp til vedkommende, skal kommunen undersøge, hvornår borgeren er blevet bekendt med ændringerne.

Det afgørende er, hvornår borgeren bliver bekendt med de ændringer, der medfører en ændret ret til hjælp, og om borgeren har oplyst om ændringerne hurtigst muligt herefter.

2.1.2 Oplysningspligten skal være tilsidesat mod bedre vidende
Der skal træffes afgørelse om tilbagebetaling af uberettiget modtaget hjælp, hvis borgeren mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt omkring de forhold, der medfører en ændret ret til hjælp.

Oplysningspligten er tilsidesat mod bedre vidende, hvis borgeren kan udlede af den skriftlige vejledning om oplysningspligten, at der er pligt til at give kommunen en bestemt oplysning, men ikke gør det, har borgeren tilsidesat sin oplysningspligt.

Det er således en forudsætning for at træffe afgørelse efter denne bestemmelse, at borgeren er blevet vejledt om sin oplysningspligt og om, hvilke typer af ændringer, der kan have betydning for hjælpen og derfor skal oplyses.

2.2. Mod bedre vidende modtaget hjælp
Hvis borgeren har modtaget uberettiget hjælp, skal kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis hjælpen er modtaget bedre vidende.

Hjælpen er modtaget mod bedre vidende, hvis borgeren i den aktuelle situation ved eller burde vide, at han eller hun ikke har ret til hjælp eller har modtaget for meget i hjælp.

Er borgeren vejledt skriftligt, f.eks. om sin oplysningspligt, og kan det af vejledningen udledes, at der ikke er ret til hjælp i den aktuelle situation, har borgeren modtaget hjælp mod bedre vidende.

Andre omstændigheder kan også føre til, at borgeren ved eller burde vide, at hjælpen er modtaget uberettiget.

Hvis borgeren tidligere har været i samme situation, og kommunen har truffet afgørelse om ophør, fradrag eller tilbagebetaling, vil borgeren vide eller burde vide, der i en tilsvarende situation ikke er ret til hjælp.

Hvis borgeren har opfyldt sin oplysningspligt, kan omstændighederne dog føre til, at kommunen er nærmest til at bære risikoen for fejlagtig udbetaling. Det kan f.eks. ske, hvis borgeren har oplyst om ændringerne, kommunen ikke reagerer på oplysningerne, og den manglende reaktion fra kommunen har skabt en berettiget forventning hos borgeren om, at der er ret til hjælp i den aktuelle situation.

I den konkrete sag havde kommunen truffet afgørelse om tilbagebetaling, fordi en borger uberettiget havde modtaget hjælp. Borgeren havde fået udbetalt hjælp for den måned, hvor hendes forsørgelse var dækket af SU. Kommunen vurderede, at borgeren havde tilsidesat sin oplysningspligt, da hun ikke havde oplyst om uddannelse og SU. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at hjælpen var modtaget uberettiget, da borgerens forsørgelse var dækket af SU. Beskæftigelsesudvalget vurderede også, at borgeren havde tilsidesat sin oplysningspligt, da hun ikke hurtigt muligt efter, at hun var blevet bekendt med, at hun overgik til SU, havde oplyst kommunen herom. Borgeren havde, dagen før hjælpen blev udbetalt, oplyst om, at hun overgik til SU. Kommunen kunne, på baggrund af den sene oplysning fra borger, ikke nå at standse uddannelseshjælpen til borgeren.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for tydeliggøre at belyse, hvornår oplysningspligten indtræder, og dermed hvornår den må anses for at være opfyldt.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2019.

• § 11, stk. 2 om social begivenhed
• § 91, stk. 1, nr. 1 om tilbagebetaling på grund af tilsidesættelse af oplysningspligt

Praksis

Kasserede:
Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk). Praksis er ændret:

A-37-04: Ansøgeren skulle tilbagebetale den hjælp, han havde modtaget uberettiget, idet han ikke havde overholdt sin oplysningspligt og senest den dag, han havde påbegyndt arbejde, havde oplyst dette til kommunen. Hvis ansøgeren havde opfyldt sin oplysningspligt, ville han kun have været berettiget til kontanthjælp indtil den første lønudbetaling. Han skulle derfor tilbagebetale den hjælp, der var beregnet til at leve af fra dette tidspunkt. Det forhold, at ansøgeren, der var 14-dages lønnet, først fik udbetalt sin løn med en uges forsinkelse, bevirkede ikke, at han var berettiget til hjælp, indtil den faktiske lønudbetaling.

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk). Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse:

14-10: Retten til kontanthjælp ophører med virkning fra tidspunktet for varetægtsfængsling. Personen var derfor ikke berettiget til kontanthjælp, som var udbetalt den 30. april efter varetægtsfængslingen den 27. april. Der henvises til A-32-05. Kontanthjælpen skulle imidlertid ikke tilbagebetales, fordi oplysningspligten ikke var tilsidesat, og at hjælpen ikke var modtaget mod bedre vidende.

O-57-99: Ved ikke at reagere på en oplysning om, at hustruen havde påtaget sig ekstra arbejde, begik kommunen en administrativ fejl, som forvaltningen var nærmest til at bære konsekvensen af. Ansøger burde dog selv senest ved underskrivelsen af den efterfølgende oplysningserklæring have gjort forvaltningen opmærksom på, at hustruen vedvarende havde ændret sin arbejdstid fra 24 til 32 timer om ugen. Ansøger havde derfor tilsidesat oplysningspligten i et sådant omfang, at en del af den herefter modtagne hjælp kunne anses for at være modtaget mod bedre vidende og derfor kunne kræves tilbagebetalt.

O-156-97: Kommunen havde ved en administrativ fejl fortsat udbetalingen, selvom kommunen var i besiddelse af op lysninger, der skulle bevirke ophør. Ankestyrelsen tog stilling til, hvornår en borger kan anses for at have modtaget hjælpen mod bedre vidende, hvor kommunen ved en administrativ fejl havde fortsat udbetalingen.

Den konkrete afgørelse

Afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om tilbagebetaling af uddannelseshjælp. Kommunen afgjorde sagen den 9. august 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du skal tilbagebetale for meget udbetalt uddannelseshjælp til kommunen med 2.644 kr., som du har fået udbetalt den 31. juli 2018.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat. Vi ændrer dog begrundelsen for kommunens afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen


Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din forsørgelse i august 2018 er dækket af SU.

Vi vurderer derfor, at du har modtaget uddannelseshjælp uberettiget den 31. juli 2018.

Vi vurderer også, at du har undladt at give kommunen oplysninger om, at du overgår til SU pr. 1. august 2018 i umiddelbar forlængelse af, at du blev bekendt med dette.

Vi vurderer i den forbindelse, at du er klar over, at du skal oplyse kommunen om SU, da det kan have betydning for din hjælp.

Vi vurderer også, at du allerede den 5. juli 2017 er klar over, at du kan søge om SU, når du er indmeldt på skolen.

Vi vurderer i den forbindelse, at du kun har modtaget SU til én ungdomsuddannelse tidligere, og at du derfor med rimelig sikkerhed kunne forvente at modtage SU efter ansøgning.

Vi vurderer også, at din mentor ikke har en sådan tilknytning til kommunen, at du har opfyldt din oplysningspligt ved at orientere hende om din ansøgning om SU.

Hvad er afgørende for resultatet
Uberettiget modtaget hjælp
Vi lægger vægt på, at du har fået udbetalt uddannelseshjælp den 31. juli 2018 for juli måned 2018.

Vi lægger også vægt på, at du har fået udbetalt SU den 31. juli 2018.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at SU er en forudbetalt ydelse.

Det betyder, at den SU der bliver udbetalt til dig den 31. juli 2018 er beregnet til at dække dit forsørgelsesbehov for august 2018.

Uddannelseshjælpen udbetales derimod bagud i en måned og skal dække efterfølgende måneds forsørgelse.

Det betyder, at den hjælp, som du får udbetalt den 31. juli 2018, også er beregnet til at dække dine forsørgelsesudgifter for august 2018.

Man kan kun få udbetalt uddannelseshjælp, hvis man ikke har andre forsørgelsesmuligheder.

Tilbagebetaling
Vi lægger vægt på, at du den 5. juli 2018 modtager et brev fra Y, hvoraf det fremgår, at du er tilmeldt grundforløbet for studenter, og at forløbet starter den 6. august 2018. Det fremgår også, at du kan søge om SU, når du er indmeldt på skolen.

Vi lægger i den forbindelse også vægt, at grundforløbet for studenter på Y er et opkvalificeringsforløb for personer, som har bestået STX-, HTX-, HHX- eller HF, og som vil starte på en erhvervsuddannelse på Y. Det fremgår af eIndkomst, at du har modtaget SU fra april 2014 til maj 2016. Vi lægger derfor til grund, at den SU, du har modtaget i denne periode, er udbetalt til samme gymnasiale uddannelse.

Vi lægger vægt på, at du først den 30. juli 2018, sender e-mail til din sagsbehandler i kommunen, hvor du oplyser, at du starter på et 10 ugers grundforløb for studenter den 6. august 2018, og at du vil modtage SU.

Vi lægger også vægt på, at kommunen ikke kan nå at standse din uddannelseshjælp, da du oplyser om SU den 30. juli 2018.

Vi lægger også vægt på, at du i erklæring om oplysningspligt af 4.
oktober 2017 er blevet skriftligt vejledt om din oplysningspligt, herunder at du har pligt til at give oplysninger til kommunen om ændringer i dine forhold, der kan have betydning for hjælpen.

Det fremgår heraf, at du skal oplyse om:
”Indtægt … Indtægter er også … stipendier og lån fra Statens Uddannelsesstøtte…”.

Vi er opmærksomme på, at dine oplysninger om, at du den 17. juli 2018 har kontaktet din mentor, fordi du har svært ved at svare på nogle spørgsmål i forbindelse med din ansøgning om SU.

Vi lægger dog vægt på, at kommunen har oplyst, at den mentor, som du henviser til ikke er ansat i kommunen, men en ansat hos det tilbudssted, som du var tilknyttet. Det fremgår også af de mails, som du har modtaget fra din mentor, at hun ud over at være din mentor, er uddannelses- og erhvervsvejleder i Y.

Vi er også opmærksomme på din oplysning om, at da skolen den 5. juli 2018 sender dig brevet om, at du er optaget, har du svært ved at kontakte medarbejdere i jobcenteret på grund af sommerferie.

Vi lægger dog vægt på, at du ikke har oplyst kommunen om uddannelse før den 30. juli 2018. Du kunne have opfyldt din oplysningspligt ved fx at sende en e-mail til kommunen.

Om reglerne

Efter reglerne er det en betingelse for at få hjælp til forsørgelsen, at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Efter Ankestyrelsens praksis skal en ydelsesmodtager skal oplyse om ændringerne i sine forhold, når vedkommende bliver bekendt med ændringerne. Hvis en ydelsesmodtager ikke oplyser om ændringer i sine forhold umiddelbart forlængelse af, at vedkommende bliver bekendt med, men på et senere tidspunkt oplyser herom, og kommunen på baggrund af den sene oplysning om ændringer ikke kan standse eller beregne korrekt hjælp, kan vedkommende ikke anses for at have opfyldt sin oplysningspligt.

Efter reglerne skal kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt.

Efter reglerne har personer, der får hjælp, pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron