Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Kontanthjælp - social begivenhed - midlertidig forsørgelse

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Kontanthjælp - social begivenhed - midlertidig forsørgelse

Indlægaf Louise Schelde » tirs jan 05, 2021 5:41 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 81-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - social begivenhed - midlertidig forsørgelse - fængsling - arbejde - formue

Principmeddelelsen fastslår


Det er en betingelse for at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, at disse ændringer bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

En ændring i forholdene, der afskærer borgeren fra forsørgelse i hidtidigt omfang, kaldes en ”social begivenhed”. Ændringen alene medfører dog ikke, at en borger har ret til hjælp. Det er også en betingelse, at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Udgangspunktet er, at hjælpen ophører, hvis begge betingelser ikke længere er opfyldt. Det vil således som udgangspunkt være korrekt af kommunen at træffe afgørelse om ophør af hjælpen, når borgeren får arbejde, får formue, tager til udlandet, holder ferie eller indsættes i varetægtsfængsel eller til afsoning.

En borger kan dog være berettiget til hjælp på baggrund af ændringer i sine forhold, der er indtrådt tidligere, selv om der i en periode rent faktisk ikke er ydet hjælp til forsørgelse efter aktivloven, f.eks. fordi borgeren har levet af sin opsparing, har været forsørget i udlandet, har holdt ferie, har været indsat i fængsel eller har været forsørget på anden midlertidig vis. I den situation har borgeren hele tiden været udsat for en social begivenhed, men forsørgelsen har i en periode været dækket gennem f.eks. forbrug af en formue eller gennem anden forsørgelse.

Afbrydelse på grund af anden forsørgelse – genoptagelse af hjælpen efter afbrydelsen

Er perioden med anden forsørgelse kortvarig, skal hjælpen ikke ophøre, hvis den sociale begivenhed, der ligger til grund for udbetaling af hjælpen, ikke er ophørt. I de tilfælde skal hjælpen afbrydes midlertidigt, sådan at der ikke beregnes hjælp for de dage, hvor borgeren er forsørget af andre midler og sådan, at hjælpen igen beregnes uden ny ansøgning fra det tidspunkt, hvor den midlertidige forsørgelsesmulighed ophører. En forsørgelsesmulighed betragtes som midlertidig, hvis dens varighed ikke er over en måned. Eventuelle indtægter, der er erhvervet under selvforsørgelsesperioden, og som ikke har været årsagen til det midlertidige ophør, trækkes fra i hjælpen, da hjælpen ikke er ophørt.

Når situationen ændrer sig – hjælpen genoptages fra standsningstidspunktet

Det kan også ske, at der opstår en situation, hvor kommunen med rette har vurderet, at den sociale begivenhed er ophørt, men hvor nye oplysninger viser, at det forhold, som gav grundlag for en standsning af hjælpen, alligevel ikke medfører, at den sociale begivenhed er ophørt. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en fuldtidsansættelse viser sig at ophøre inden for kort tid. I de tilfælde skal borgeren ikke udfylde ansøgning på ny efter arbejdsforholdets ophør. I stedet skal kommunen beregne hjælpen kontinuerligt, således at hjælpen også beregnes for den periode, hvor borgeren har været i arbejde, og arbejdsindtægter, der optjenes i arbejdsforholdet, skal trækkes fra i hjælpen som en indtægt.

Genoptagelse af hjælpen forudsætter, at borgeren har henvendt sig til kommunen og oplyst om den nye situation. Henvendelsen skal ske hurtigst muligt efter, at borgeren bliver bekendt med de ændrede forhold.

I sag nr. 1 (19-38692) blev borgeren, der modtog kontanthjælp, indkaldt til afsoning den 2. september med henblik på at afsone 10 dages fængsel. Borgeren ville således være forsørget af Kriminalforsorgen i de 10 dage, hvor han afsonede.

Forsørgelsen var dog af midlertidig karakter og af mindre varighed end en måned.

Der var ikke oplysninger i sagen om, at de forhold, der forud for afsoningen gjorde, at borgeren ikke var i stand til at skaffe det fornødne til sin forsørgelse, var ændret hverken ved indsættelsen i fængsel eller ved løsladelsen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der var tale om et ubrudt kontanthjælpsforløb, og at hjælpen skulle genoptages ved løsladelsen. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede kommunens afgørelse.

I sag nr. 2 (19-36480) startede borgeren i arbejde den 8. april. Borgeren henvendte sig igen til kommunen den 7. maj med oplysning om, at han var blevet fyret. Ansættelsen skete på ordinære vilkår, på fuld tid, og der var ikke på forhånd tale om en midlertidig ansættelse.

Den 8. april måtte det forventes, at borgeren fremover ville være selvforsørgende.

I maj, hvor borgeren henvendte sig igen, blev kommunen imidlertid klar over, at ansættelsen ikke havde ført til selvforsørgelse. Den sociale begivenhed ophørte således ikke ved overgang til arbejde i april.

Kommunen inddrog oplysningerne om, at arbejdsforholdet var ophørt efter få uger og beregnede kontanthjælp til borgeren som et ubrudt forløb for hele april måned.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede kommunens afgørelse.

I sag nr. 3 (19-29074) startede borgeren i arbejde den 5. marts og havde sidste arbejdsdag den 25. marts. Ansættelsen skete på ordinære vilkår, på fuld tid, og der var ikke på forhånd tale om en midlertidig ansættelse.

Den 5. marts måtte det således forventes, at borgeren fremover ville være selvforsørgende. Den 26. marts, hvor borgeren første gang henvendte sig og oplyst om ansættelsen samt at denne var ophøret, var kommunen klar over, at ansættelsen ikke havde ført til selvforsørgelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at den sociale begivenhed ikke ophørte ved overgang til arbejde i marts. Ansættelsen medførte ikke, at han fremover havde mulighed for at skaffe det fornødne til sin forsørgelse. Kommunen havde korrekt inddraget oplysningerne om, at arbejdsforholdet var ophørt efter 3 uger og havde også beregnet kontanthjælpen som et ubrudt forløb.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede kommunens afgørelse.

I sag nr. 4 (19-43626) startede borgeren i arbejde d. 13. marts og havde sidste arbejdsdag den 15. marts. Ansættelsen skete på ordinære vilkår, på fuld tid, og der var ikke på forhånd tale om en midlertidig ansættelse.

Den 13. marts måtte det således forventes, at hun fremover ville være selvforsørgende.

Ansættelsesforholdet ophørte dog efter få dage. Kommunen blev den 20. marts, hvor hun henvendte sig igen, klar over, at ansættelsen ikke havde ført til selvforsørgelse. Dermed var der tale om nye oplysninger, der havde betydning for vurderingen af, om hun fortsat havde ret til hjælp efter den 13. marts.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at den sociale begivenhed ikke var ophørt, da ansættelsen ikke medførte, at hun fremover havde mulighed for at skaffe det fornødne til sin forsørgelse. Kommunen burde have inddraget oplysningerne om, at arbejdsforholdet var ophørt efter kort tid og have beregnet kontanthjælpen som et ubrudt forløb med fradrag for den indtægt, som hun modtog den 31. marts.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede med disse bemærkninger kommunens afgørelse om fradrag for marts måneds indtægter i marts måneds hjælp.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet 4 sager principielt. Det har vi gjort for at afklare praksis, når en borger, der er ramt af en social begivenhed, kortvarigt opnår anden, midlertidig forsørgelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), Lov nr. 455 af 10. juni 1997, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, § 11, stk. 2, nr. 1-3 om social begivenhed.

• § 11, stk. 2, nr. 2 og 3 om social begivenhed.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Ankestyrelsens principafgørelse O-28-97 om kontanthjælp - aktivering - jobtræning - social begivenhed - arbejdsforhold - delvist ophør

Ankestyrelsens principafgørelse A-22-01 om kontanthjælp - orlov - ægtefælles sygebehandling i udlandet - social begivenhed

Ankestyrelsens principafgørelse A-24-01 om kontanthjælp - social begivenhed - ægtefælle - værnepligt - tvungen – udlandet

Ankestyrelsens principafgørelse A-47-05 om kontanthjælp - social begivenhed – folkepension

Ankestyrelsens principafgørelse 74-11 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed – arbejdsophør

Ankestyrelsens principafgørelse 75-11 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed – arbejdsophør

Ankestyrelsens principafgørelse 71-12 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - ægtefælle – efterløn

Ankestyrelsens principafgørelse 174-12 om kontanthjælp - udlandsophold - udbetaling – optjeningsprincip

Ankestyrelsens principafgørelse 14-16 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - tilbagebetaling - uberettiget modtaget - udrejse - oplysningspligt - nova

Ankestyrelsens principafgørelse 13-19 om særlig støtte - loftet for indtægt - hidtidig nettoindtægt - oprindelig social begivenhed

Ankestyrelsens principafgørelse 42-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - stor indtægt - ægtefælles indtægter - fradrag - beregning - arbejdstimefradrag - aconto udbetalinger - overløb - ansøgningsmåned - ophørsmåned

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk). Praksis om, at retten til udbetaling af hjælp ophører ved fængsling er indarbejdet i denne meddelelse:

Ankestyrelsens principafgørelse A-32-05 om kontanthjælp - ophør – varetægtsfængsling

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 19-38692

Du har klaget over X Kommunens afgørelse om ophør af kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 5. august 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til kontanthjælp i hele september 2019 med fradrag for de 10 dage, hvor du afsoner.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Det betyder, at kommunen uden yderligere ansøgning skal genoptage beregningen af løbende kontanthjælp til dig med virkning løsladelsen, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

(…)

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du er forsørget af Kriminalforsorgen i de 10 dage, du afsoner i september 2019.

Vi vurderer derfor, at der ikke kan beregnes løbende hjælp til forsørgelse for dig i de dage.

Vi vurderer dog også, at forsørgelsen er af midlertidig karakter. Vi vurderer derfor, at der er tale om ubrudt kontanthjælpsforløb.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at det fremgår af din sag, at du er indkaldt til afsoning den 2. september 2019. Du skal afsone 10 dages fængsel.

Vi lægger vægt på, at de forhold, der forud for afsoningen gjorde, at du ikke var i stand til at skaffe det fornødne til din forsørgelse, ikke er ændret ved indsættelsen i fængsel.

Vi lægger således vægt på, at det alene er det forhold, at du under indsættelsen er forsørget af Kriminalforsorgen, der medfører, at du i dette tidsrum ikke har behov for kontanthjælp til din forsørgelse.

Vi lægger videre vægt på, at denne forsørgelsesmulighed ophører ved løsladelsen.

Vi lægger i øvrigt til grund, at de forhold, der forud for afsoningen gjorde, at du ikke var i stand til at skaffe det fornødne til din forsørgelse, heller ikke er ændret ved din løsladelse fra fængsel.

Vi lægger også vægt på, at afbrydelsen af hjælpen er mindre end en måned.

(…)

Om reglerne

Efter reglerne er det en betingelse for at få hjælp til forsørgelsen, at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold, der bevirker, at personen ikke har mulighed for at skaffe sig det nødvendige til forsørgelsen.

Efter Ankestyrelsens praksis skal hjælpen ikke ophøre på grund af en midlertidig forsørgelsesmulighed, hvis den sociale begivenhed, der ligger til grund for udbetaling af hjælpen ikke er ophørt. I de tilfælde skal der ikke beregnes hjælp for de dage, hvor borgeren er forsørget af andre midler, men hjælpen skal genoptages uden ny ansøgning, når den midlertidige forsørgelsesmulighed ophører. En forsørgelsesmulighed betragtes som midlertidig, hvis dens varighed ikke er over en måned. Eventuelle indtægter, der er erhvervet under selvforsørgelsesperioden trækkes fra i hjælpen, da hjælpen ikke er ophørt.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 19-36480

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om beregning af din kontanthjælp for april 2019. Kommunen afgjorde sagen den 5. april 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til kontanthjælp for hele april 2019 med fradrag for 2 dages ferie og med fradrag for din arbejdsindtægt udbetalt i april 2019.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din sociale begivenhed ikke ophørte ved overgang til arbejde i april 2019. Vi vurderer, at din ansættelse ikke medførte, at du fremover havde mulighed for at skaffe det fornødne til din forsørgelse.

Vi vurderer, at det på tidspunktet for din ansættelse måtte forventes, at ansættelsen ville medføre, at du fremover kunne skaffe det fornødne til din forsørgelse.

Vi vurderer imidlertid, at det er korrekt, at kommunen har inddraget oplysningerne om, at arbejdsforholdet var ophørt efter få uger og har beregnet kontanthjælp til dig som et ubrudt forløb.

Vi vurderer derfor, at din lønindtægt i april 2019 skal fradrages i din kontanthjælp for april 2019.

(…)

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du startede i arbejde den 8. april 2019, og at din ansættelse ophørte inden for en måned. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du henvendte dig igen til kommunen den 7. maj 2019 med oplysning om, at du var blevet fyret.

Vi er opmærksomme på, at ansættelsen skete på ordinære vilkår, på fuld tid, og at der ikke på forhånd var tale om en midlertidig ansættelse.

Vi er således opmærksomme på, at det den 8. april 2019 måtte forventes, at du fremover ville være selvforsørgende.

Vi lægger dog vægt på, at du fratrådte stillingen efter en ansættelsesperiode på under en måned.

Vi lægger således vægt på, at kommunen i maj 2019, hvor du henvendte dig igen, var klar over, at ansættelsen ikke havde ført til selvforsørgelse.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at en korterevarende ansættelse på under en måned ikke ville føre til ophør af hjælpen, hvis det på forhånd var klart, at der kun var tale om en korterevarende ansættelse. I det tilfælde ville indtægterne fra arbejdet blive fratrukket i ydelsen.

(…)

Om reglerne

Efter reglerne er det en betingelse for at få hjælp til forsørgelsen, at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold, der bevirker, at personen ikke har mulighed for at skaffe sig det nødvendige til forsørgelsen.

Efter Ankestyrelsens praksis er kommunen forpligtet til at inddrage nye faktiske oplysninger i forbindelse med sagens behandling. Kommunen er således som udgangspunkt både berettiget – men også forpligtet – til at træffe afgørelse på grundlag af de ændrede forhold.

Hvis kommunen således med rette har vurderet, at den sociale begivenhed er ophørt, men nye oplysninger viser, at det forhold, som gav grundlag for en standsning af hjælpen, alligevel ikke medfører, at den sociale begivenhed er ophørt, skal borgeren ikke udfylde ansøgning på ny efter arbejdsforholdets ophør. I stedet skal kommunen beregne hjælpen kontinuerligt, således at hjælpen også beregnes for den periode, hvor borgeren har været i arbejde, og arbejdsindtægter, der optjenes i arbejdsforholdet, skal trækkes fra i hjælpen som en indtægt. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en fuldtidsansættelse viser sig at ophøre inden for kort tid. Genoptagelse af hjælpen forudsætter, at borgeren har henvendt sig til kommunen og oplyst om den nye situation. Henvendelsen skal ske hurtigst muligt efter, at borgeren bliver bekendt med de ændrede forhold.

(…)

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 3, j.nr. 19-29074

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om beregning af kontanthjælp i marts 2019. Kommunen afgjorde sagen den 31. juli 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag om beregning af kontanthjælp på grund af indtægt fra arbejde i marts 2019.

Resultatet er:

• Du har ret til beregning af kontanthjælp for perioden 1. marts 2018 til 31. marts 2018 med fradrag for din arbejdsindtægt udbetalt den 28. marts 2018.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse.

(…)

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din sociale begivenhed ikke ophørte ved overgang til arbejde i marts 2018. Vi vurderer, at din ansættelse ikke medførte, at du fremover havde mulighed for at skaffe det fornødne til din forsørgelse.

Vi vurderer, at det på tidspunktet for din ansættelse måtte forventes, at ansættelsen ville medføre, at du fremover kunne skaffe det fornødne til din forsørgelse.

Vi vurderer også, at kommunen korrekt havde inddraget oplysningerne om, at arbejdsforholdet var ophørt efter 3 uger og derfor har beregnet kontanthjælp til dig som et ubrudt forløb.

Vi vurderer derfor, at din indtægt den 28. marts 2018 skal fradrages i din kontanthjælp for perioden fra den 1. marts 2018 til den 31. marts 2018.

(…)

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du startede i arbejde den 5. marts 2018, og at du havde sidste arbejdsdag den 25. marts 2018. Vi lægger også vægt på, at du først informerede kommunen om ansættelsesforholdet den 26. marts 2018.

Vi lægger vægt på, at du fratrådte stillingen efter en ansættelsesperiode på under en måned.

Vi lægger således vægt på, at kommunen den 26. marts 2018, hvor du henvendte dig første gang, var klar over, at ansættelsen ikke havde ført til selvforsørgelse.

(…)

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at en korterevarende ansættelse på 3 uger ikke ville føre til ophør af hjælpen, hvis det på forhånd var klart, at der kun var tale om 3 ugers ansættelse. I det tilfælde ville indtægterne fra arbejdet blive fratrukket i ydelsen.

Om reglerne

Efter reglerne er det en betingelse for at få hjælp til forsørgelsen, at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold, der bevirker, at personen ikke har mulighed for at skaffe sig det nødvendige til forsørgelsen.

Efter Ankestyrelsens praksis er kommunen forpligtet til at inddrage nye faktiske oplysninger i forbindelse med sagens behandling. Kommunen er således som udgangspunkt både berettiget – men også forpligtet – til at træffe afgørelse på grundlag af de ændrede forhold.

Hvis kommunen således med rette har vurderet, at den sociale begivenhed er ophørt, men nye oplysninger viser, at det forhold, som gav grundlag for en standsning af hjælpen, alligevel ikke medfører, at den sociale begivenhed er ophørt, skal borgeren ikke udfylde ansøgning på ny efter arbejdsforholdets ophør. I stedet skal kommunen beregne hjælpen kontinuerligt, således at hjælpen også beregnes for den periode, hvor borgeren har været i arbejde, og arbejdsindtægter, der optjenes i arbejdsforholdet, skal trækkes fra i hjælpen som en indtægt. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en fuldtidsansættelse viser sig at ophøre inden for kort tid. Genoptagelse af hjælpen forudsætter, at borgeren har henvendt sig til kommunen og oplyst om den nye situation. Henvendelsen skal ske hurtigst muligt efter, at borgeren bliver bekendt med de ændrede forhold.

Efter reglerne skal indtægter som hovedregel fradrages i hjælpen. Dette gælder også ægtefællens indtægter. Visse indtægter er undtaget fra fradrag. Dette gælder dog kun, hvis de særligt er nævnt i loven.

Efter Ankestyrelsens praksis skal indtægter fratrækkes i kontanthjælpen i den måned, hvor indtægten udbetales.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 4, j.nr. 19-43626

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om din ret til kontanthjælp for marts 2019. Kommunen afgjorde sagen den 26. marts 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til beregning af kontanthjælp for perioden 8. marts 2019 til 31. marts 2019 med fradrag for din arbejdsindtægt udbetalt den 31. marts 2019.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, din sociale begivenhed ikke er ophørt ved overgang til arbejde i marts 2019.

Vi vurderer, at din ansættelse ikke medførte, at du fremover havde mulighed for at skaffe det fornødne til din forsørgelse.

Vi vurderer, at det på tidspunktet for din ansættelse måtte forventes, at ansættelsen ville medføre, at du fremover kunne skaffe det fornødne til din forsørgelse.

Vi vurderer imidlertid, at kommunen burde have inddraget oplysningerne om, at arbejdsforholdet var ophørt efter kort tid og have beregnet kontanthjælp til dig som et ubrudt forløb.

Vi vurderer derfor, at den indtægt, du modtager den 31. marts 2019 skal trækkes fra i din hjælp for marts 2019.

(…)

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du startede i arbejde den 13. marts 2019, og at du havde sidste arbejdsdag den 15. marts 2019.

Vi er opmærksomme på, at ansættelsen skete på ordinære vilkår, på fuld tid, og at der ikke på forhånd var tale om en midlertidig ansættelse.

Vi er således opmærksomme på, at det den 13. marts 2019 måtte forventes, at du fremover ville være selvforsørgende.

Vi lægger dog vægt på, at ansættelsesforholdet ophørte efter få dage.

Vi lægger således vægt på, at kommunen den 20. marts 2019, hvor du henvendte dig igen, var klar over, at ansættelsen ikke havde ført til selvforsørgelse. Dermed er der tale om nye oplysninger, der har betydning for vurderingen af, om du fortsat havde ret til hjælp efter den 13. marts 2019.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at en korterevarende ansættelse på to dage ikke ville føre til ophør af hjælpen, hvis det på forhånd var klart, at der kun var tale om få dages ansættelse. I det tilfælde ville indtægterne fra arbejdet blive fratrukket i ydelsen.

Om reglerne

Efter reglerne er det en betingelse for at få hjælp til forsørgelsen, at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold, der bevirker, at personen ikke har mulighed for at skaffe sig det nødvendige til forsørgelsen.

Efter Ankestyrelsens praksis er kommunen forpligtet til at inddrage nye faktiske oplysninger i forbindelse med sagens behandling. Kommunen er således som udgangspunkt både berettiget – men også forpligtet – til at træffe afgørelse på grundlag af de ændrede forhold.

Hvis kommunen således med rette har vurderet, at den sociale begivenhed er ophørt, men nye oplysninger viser, at det forhold, som gav grundlag for en standsning af hjælpen, alligevel ikke medfører, at den sociale begivenhed er ophørt, skal borgeren ikke udfylde ansøgning på ny efter arbejdsforholdets ophør. I stedet skal kommunen beregne hjælpen kontinuerligt, således at hjælpen også beregnes for den periode, hvor borgeren har været i arbejde, og arbejdsindtægter, der optjenes i arbejdsforholdet, skal trækkes fra i hjælpen som en indtægt. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en fuldtidsansættelse viser sig at ophøre inden for kort tid. Genoptagelse af hjælpen forudsætter, at borgeren har henvendt sig til kommunen og oplyst om den nye situation. Henvendelsen skal ske hurtigst muligt efter, at borgeren bliver bekendt med de ændrede forhold.

Efter reglerne skal indtægter som hovedregel fradrages i hjælpen. Dette gælder også ægtefællens indtægter. Visse indtægter er undtaget fra fradrag. Dette gælder dog kun, hvis de særligt er nævnt i loven.

Efter Ankestyrelsens praksis skal indtægter fratrækkes i kontanthjælpen i den måned, hvor indtægten udbetales.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster