Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Klagefrist - digital klage - ubetydelig fristoverskridelse

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Klagefrist - digital klage - ubetydelig fristoverskridelse

Indlægaf Louise Schelde » lør jan 09, 2021 5:01 pm

Ankestyrelsens principmeddelelse 29-20 om klagefrist - digital klage - ubetydelig fristoverskridelse

Principmeddelelsen fastslår


Fristoverskridelsens længde kan ikke i sig selv føre til, at en klagefrist kan fraviges.

Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister, at en klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat, det vil sige senest 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber. Dette indebærer, at en klage, der er modtaget hos myndigheden klokken 00:00 og derefter først kan anses for at være kommet frem efter døgnets udløb.

En klage kan først anses for at være modtaget hos myndigheden, når den er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse. Det er ikke tilstrækkeligt, at klagen er overgivet til digital forsendelse.

Udgangspunktet er, at det er afsenderen, der bærer risikoen for en forsendelse, herunder den tid der går, indtil forsendelsen er tilgængelig i myndighedens postkasse. En part kan ikke gå ud fra, at en klage afsendt fra en digital postkasse er leveret i myndighedens digitale postkasse straks.

Klagefristen kan dog fraviges, hvis der er særlige grunde til det. Det gælder blandt andet hvis der er uforudsete årsager til en forsinkelse i forsendelsen, som afsenderen ikke kan bære ansvaret for. Det kan for eksempel være systemnedbrud hos myndigheden.

I den konkrete sag sendte partsrepræsentanten to digitale klager på klagefristens sidste dag kort før midnat. Klagerne var først tilgængelige i myndighedens postkasse efter døgnets udløb, og Ankestyrelsen lagde derfor til grund, at begge klager var modtaget for sent.

Ankestyrelsen vurderede, at der ikke forelå særlige grunde i sagen, som gjorde, at der kunne ses bort fra klagefristen.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare betydningen af, at klagen er sendt digitalt inden klagefristens udløb, men først leveret – kommet frem - i myndighedens digitale postkasse efter fristens udløb, og for at afklare, om en ubetydelig fristoverskridelse i sig selv kan føre til dispensation fra klagefristen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, LBK nr 826 af 16/08/2019 (Retssikkerhedsloven)

• § 67, om klagefrister

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

26-16: Et brev sendt digitalt anses for at være kommet frem, når det er tilgængeligt for adressaten – for eksempel i indbakken i e-Boks. Det er ikke et krav, at brevet er blevet åbnet og indholdet læst af adressaten.

Praksis er indarbejdet i denne principmeddelelse.

Ankestyrelsen har ikke andre principmeddelelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 9330 af 21. marts 2019

• Pkt. 267 om klagefristens begyndelse

• Pkt. 268 om klagefristens udløb

• Pkt. 273 om dispensation fra klagefristen

Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister nr. 9533 af 26. juni 2018

• Pkt. 5.2 om klagefristens udløb for digitale klager

• Pkt. 6 om at det er afsender, der bærer risikoen for sin forsendelse

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste. A Kommune har afgjort sagen den 16. august 2018.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Ankestyrelsen kan ikke behandle sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at klagen er modtaget for sent.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at afgørelsen er sendt til din e-boks den 16. august 2018. Vi antager, at du har modtaget afgørelsen samme dag. Klagefristen udløb derfor den 13. september 2018.

Vi lægger også vægt på, at den indsendte dokumentation viser, at din partsrepræsentant sendte to klager.

Den første klage blev sendt direkte til kommunens mailadresse. Det fremgår af brevhovedet på den mail, som kommunen har sendt i kopi, at kommunen modtog mailen den 14. september 2018 klokken 00.00. Det følger af blandt andet Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister, at døgnet udløber klokken 23.59. Mailen er derfor først modtaget i kommunen efter døgnets udløb.

Den efterfølgende klage blev sendt fra din partsrepræsentant via e-boks. Den digitale forsendelse er leveret fra din partsrepræsentants system til e-boks den 13. september 2018 klokken 23:58:39. E-Boks har leveret klagen i kommunens digitale postkasse den 14. september 2018 klokken 00:01:30.

Det gælder for begge klager, at de først kan anses for at være modtaget i kommunen, når de er tilgængelige i henholdsvis kommunens mailsystem og i kommunens digitale postkasse. Det er ikke tilstrækkeligt, at de er overgivet til forsendelse.

Det er afsenderen, der bærer risikoen for en forsendelse, herunder den tid, der går indtil forsendelsen er kommet frem i modtagerens system. For digitale forsendelser skal forsendelsen være tilgængelig i kommunens system for at være kommet frem. Vi henviser blandt andet til Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister.

Vi vurderer derfor, at begge klager først er modtaget i A Kommune den 14. september 2018, og at der derfor er klaget for sent.

Vi har overvejet, om fristoverskridelsens længde i sig selv kan føre til, at vi fraviger klagefristen. Vi vurderer, at det ikke i sig selv kan berettige en fravigelse fra klagefristen, selv om fristen alene blev overskredet med få minutter.

Vi bemærker, at klagefristen er en lovbestemt frist, som ikke kan fraviges, medmindre der i øvrigt foreligger særlige grunde i sagen.

Vi har derfor overvejet, om der i øvrigt foreligger særlige grunde i sagen, der gør, at der kan ses bort fra den korte overskridelse af fristen.

Vi vurderer, at det ikke er tilfældet.

Det er her indgået i vores vurdering, at klagerne er overgivet til forsendelse inden døgnets udløb, men at det ikke kan være forventeligt, at en digital forsendelse når frem i samme sekund, som den er sendt.

Det er også indgået i vores vurdering, at afsenderen er advokat, og som professionel aktør i særlig grad bør indse, at man som afsender ikke kan forvente, at en digital forsendelse er kommet frem i samme sekund, som den er sendt, og at det er afsender, der bærer forsendelsesrisikoen.

Det er også indgået i vores vurdering, at afgørelsen handler om tabt arbejdsfortjeneste for 7,4 timer ugentligt og derfor ikke kan anses for at være af særligt indgribende karakter. Der er ikke tale om fuldstændig fratagelse af forsørgelsesgrundlag eller lignende.

Om reglerne

Klagen skal ske inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Vi kan se bort fra, at fristen ikke er overholdt, når der er en særlig grund til det. En særlig grund kan være alvorlig sygdom i hele perioden eller omkring klagefristens udløb, bortrejse, hospitalsindlæggelse eller andre hindringer, som ikke skyldes klagerens forhold. Det er den, der klager, der skal vise dokumentation for, at der har været en særlig grund til, at klagefristen ikke er overholdt.

Det fremgår af Ankestyrelsens principmeddelelse 26-16, at leveringen af et brev i en digital postkasse ikke altid sker med det samme, brevet er afsendt. Der kan således være en vis tidsforskydning ved forsendelse via e-boks. Det kan derfor ikke antages, at en klage afsendt fra en digital postkasse kort før midnat er leveret i myndighedens digitale postkasse inden dagens udløb, senest klokken 23:59. Det skyldes, at når en meddelelse afsendes fra en digital postkasse, bliver den først leveret til e-boks, som herefter skal forestå levering til adressaten.

Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister, pkt. 5.2, at en klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat, det vil sige senest 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber.

Det fremgår også af Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister, pkt. 6, at hvis parten afsender klagen digitalt, er det som udgangspunkt partens ansvar at sørge for, at en klage er modtaget i en myndigheds it-system senest kl. 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber.

Det fremgår af § 10 i Lov om Offentlig Digital Post at meddelelser, der sendes under anvendelse af Digital Post, anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til sygedagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst

cron