Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Uddannelseshjælp - kontanthjælp - 4 ugers ferie - udlandet

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Uddannelseshjælp - kontanthjælp - 4 ugers ferie - udlandet

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 11:06 am

Ankestyrelsens principafgørelse 37-18 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - 4 ugers ferie - antal feriedage

Principafgørelsen fastslår
En person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder.

Retten til ferie betyder, at personen ikke har pligt til at stå til rådighed i sammenlagt 4 uger, hvilket svarer til 28 dage.

Personen har ret til at afholde sin ferie i udlandet.

Uddannelses- og kontanthjælp udbetales som et månedligt beløb og dækker dermed alle syv kalenderdage i en uge, herunder også lørdag og søndag.

For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp svarer 4 ugers ferie derfor til 28 dage.

Den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger. En ferieperiode må højst vare 2 uger.

De 4 ugers ferie kan efter aftale med kommunen deles i to perioder på hver 2 uger, eller afholdes ugevis eller på enkelte dage.

Det er en betingelse for at afholde ferie, at feriens placering er aftalt med kommunen.

Det betyder, at der skal indgås aftale for alle de kalenderdage, der ønskes ferie, også for feriedage, der afholdes på weekend- eller helligdage.

I den konkrete sag havde kommunen lagt til grund, at 4 ugers ferie svarer til 20 hverdage.

Kommunen vejledte derfor borger forkert om, hvor mange feriedage der var tilbage, da borger i slutningen af ferieåret anmodede om ferie. Borger meddelte, at hun ville forlænge den bevilgede ferie med en dag uden ydelse. Hun forlængede derefter ferien yderligere en dag uden aftale herom. Kommunen traf afgørelse om at stoppe hjælpen midlertidigt. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgt ændrede kommunens afgørelse. Borger havde flere feriedage tilbage end kommunen havde vejledt om. Borger kunne have aftalt ferie med ydelse i en længere periode. Borger skulle derfor stilles, som om hun var vejledt korrekt.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at fastslå, hvor mange dage 4 ugers ferie med ret til uddannelses- eller kontanthjælp svarer til.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

• § 5, stk. 4, om ret til ophold i udlandet under ferie
• § 13, stk. 7, nr. 7, om undtagelse fra rådighedspligten under ferie
• § 13, stk. 11, om retten til ferie
• § 13, stk. 12, om at feriens placering skal aftales med kommunen
• § 89, stk. 1, om at hjælp til forsørgelse udbetales som et månedligt beløb

Praksis
Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Ankestyrelsens principafgørelse 68-15, der bl.a. fastslår, at når feriegodtgørelse efter ferielovgivningen skal trækkes fra i hjælpen, kan der kun foretages fradrag for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. Efter ferieloven skal ferie holdes med fem dage om ugen. Det vil sige, at lørdag og søndag ikke indgår i beregningen af ferieugen. I modsætning hertil udbetales uddannelses- og kontanthjælp som et månedligt beløb og dækker dermed alle syv kalenderdage i en uge, herunder også lørdag og søndag. Antallet af feriedage skal derfor omregnes til kalenderdage, når det vurderes, hvor mange dage en feriegodtgørelse omfatter.

Ankestyrelsens principafgørelse 12-16, der bl.a. fastslår, at det er en betingelse for at få hjælp efter aktivloven, at man opholder sig i Danmark. Personer, der opholder sig i udlandet, kan derfor som hovedregel ikke få hjælp til forsørgelsen. Hvis en uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager har modtaget hjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder, har personen ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen ikke skal stå til rådighed. Ferien kan afholdes i udlandet.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om midlertidigt ophør af kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 25. september 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen har ikke ret til at stoppe din kontanthjælp i perioden fra den 8. september 2017 til den 10. september 2017.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal derfor udbetale kontanthjælp til dig for perioden fra den 8. september 2017 til den 10. december 2017, dvs. for 3 dage.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunens opgørelse af dine feriedage er forkert.

Vi vurderer i den forbindelse, at 4 ugers ferie svarer til 28 dage.

Vi vurderer derfor, at kommunen har vejledt dig forkert om, hvor mange feriedage du har til gode.

Vi vurderer også, at du bør stilles som om kommunen har vejledt dig korrekt, da du anmoder om at holde ferie med ydelse fra den 4. september 2017.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du den 20. september 2016 har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder.

Du har derfor ret til op til 4 ugers ferie med kontanthjælp i perioden fra den 21. september 2016 til den 20. september 2017.

De 4 ugers ferie kan efter aftale med kommunen deles i to perioder på hver 2 uger, eller afholdes ugevis eller på enkelte dage.

Vi lægger også vægt på, at du anmoder om ferie fra den 4. september 2017, og at kommunen i den forbindelse vejleder dig om, at du har 4 feriedage tilbage.

Det fremgår af sagen, at du er bevilget ferie med ydelse i perioden fra den 4. september 2017 til den 7. september 2017. Du har meddelt kommunen, at du forlænger ferien med 1 dag – den 8. september 2017 - uden ydelse. Du er dog først kommet hjem fra din ferie i Italien den 9. september 2017.

Kommunen har ved opgørelsen af dine feriedage lagt til grund, at 4 ugers ferie svarer til 20 hverdage.

Vi vurderer, at 4 ugers ferie med ret til uddannelses- eller kontanthjælp svarer til 28 dage.

Vi lægger herved vægt på, at uddannelses- og kontanthjælp udbetales som et månedligt beløb og dermed dækker alle syv kalenderdage i en uge, herunder også lørdag og søndag.

Vi lægger også vægt på, at det som udgangspunkt er en betingelse for at modtage hjælpen, at personen står til rådighed.

Pligten til at stå til rådighed gælder dog ikke, når personen har ret til ferie.

Vi lægger desuden vægt på, at det som hovedregel er en betingelse for at modtage hjælpen, at personen opholder sig her i landet.

En modtager af uddannelses- eller kontanthjælp har dog ret til at opholde sig i udlandet, når den pågældende har ret til ferie med ydelse.

Retten til 4 ugers ferie med ydelse betyder således, at personen ikke har pligt til at stå til rådighed og kan opholde sig i udlandet i en periode på sammenlagt 4 uger, svarende til 28 dage.

En person, der ønsker at holde ferie med ydelse, skal indgå aftale med kommunen for alle feriedage, også for så vidt angår feriedage, der afholdes på weekend- eller helligdage.

Vi lægger vægt på, at du har 6 feriedage tilbage, da du anmoder om ferie fra den 4. september 2017.

Vi lægger herved vægt på, at du på daværende tidspunkt har afholdt 22 feriedage i følgende perioder/dage:

• 29. september 2016 – 4. oktober 2016 (6 feriedage)
• 7. november 2016 – 8. november 2016 (2 feriedage)
• 14. november 2016 – 15. november 2016 (2 feriedage)
• 23. december 2016 (1 feriedag)
• 12. juni 2017 - 15. juni 2017 (4 feriedage)
• 7. juli 2017 – 13. juli 2017 (7 feriedage).

Vi lægger således vægt på, at du, hvis du var blevet vejledt korrekt af kommunen, kunne have aftalt ferie med ydelse i perioden fra den 4. september 2017 til den 9. september 2017.

Kommunen har derfor ikke haft grundlag for at stoppe din kontanthjælp, heller ikke den 10. september 2017, hvor du ikke holder ferie og igen opholder dig her i landet.

Om reglerne

Efter reglerne har en person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, ret til op til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger. En ferieperiode må højst vare 2 uger.

Efter reglerne er det en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering.

De 4 ugers ferie kan efter aftale med kommunen deles i to perioder på hver 2 uger, eller afholdes ugevis eller på enkelte dage.

Efter reglerne er det en betingelse for at modtage kontanthjælp, at ansøgeren ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at personen aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder.

Efter reglerne har modtageren af hjælp ikke pligt til at stå til rådighed, når den pågældende har ret til ferie.

Efter reglerne kan kommunen ikke yde hjælp til personer, som opholder sig i udlandet, fordi hjælpen er bestemt til at opfylde et forsørgelsesbehov her i landet. Dog kan personer med ret til ferie opholde sig i udlandet.

Efter reglerne udbetales hjælp til forsørgelse normalt som et månedligt beløb. Udbetalingen sker bagud for en måned.

Efter reglerne skal kommunen i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Efter Ankestyrelsens praksis kan kommunens manglende eller mangelfulde vejledning efter omstændighederne føre til, at den berørte borger skal stilles, som om kommunen havde ydet en korrekt og fyldestgørende vejledning eller bistand, og borgeren havde handlet i overensstemmelse hermed.

Mødebehandling


Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster