Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Kontanthjælp - 225 timers reglen - fradrag af indtægter

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Kontanthjælp - 225 timers reglen - fradrag af indtægter

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 3:23 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 54-18 om kontanthjælp - 225-timersreglen - ægtepar - bortfald - beregning - fradrag for indtægter - arbejdsløshedsdagpengemodtager

Principafgørelsen fastslår
Når en ægtefælle modtager kontanthjælp med de almindelige satser, og den anden ægtefælle modtager arbejdsløshedsdagpenge, er den ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge omfattet af det skærpede arbejdskrav i de måneder, hvor en ægtefælleberegning medfører en ret til supplerende hjælp.

Kommunen skal derfor hver måned beregne, om en ægtefælleberegning i den pågældende måned medfører, at ægtefællen, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, får ret til supplerende hjælp.

Hvis der beregningsmæssigt er ret til supplerende hjælp i den konkrete måned, og den ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, ikke opfylder det skærpede arbejdskrav, skal hjælpen til ægteparret beregnes efter reglerne om beregning af hjælp til ægtepar, hvor én af ægtefællerne ikke opfylder det skærpede arbejdskrav. Dette vil medføre, at der ikke beregnes kontanthjælp til den ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og at indtægten i form af arbejdsløshedsdagpenge derfor skal fradrages fuldt ud i hjælpen til den ægtefælle, der modtager kontanthjælp, jf. principafgørelse 83-17.

I de måneder, hvor en ægtefælleberegning medfører, at ægtefællen,
der modtager arbejdsløshedsdagpenge, ikke får ret til supplerende hjælp, skal beregningen foretages efter reglerne for den almindelige ægtefælleberegning. Det betyder, at der beregnes hjælp til den ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og at indtægten i form af arbejdsløshedsdagpenge trækkes fra i den beregnede hjælp til denne ægtefælle og først herefter overføres overskuddet til fradrag i hjælpen til den ægtefælle, der modtager kontanthjælp.

I den konkrete sag modtog den ene ægtefælle hjælp som forsørger. Den anden ægtefælle modtog arbejdsløshedsdagpenge og i enkelte måneder supplerende kontanthjælp (som forsørger) til sine arbejdsløshedsdagpenge. Ægtefællen, der modtog kontanthjælp var undtaget fra det skærpede arbejdskrav, og ægtefællen, der modtog arbejdsløshedsdagpenge, havde ikke arbejdet 225 timer inden for de seneste 12 måneder. Kommunen traf afgørelse om ophør af hjælp til den ægtefælle, der modtog arbejdsløshedsdagpenge og trak herefter hendes dagpenge fuldt ud fra i hjælpen til den ægtefælle, der fortsat modtog kontanthjælp.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at den ægtefælle, der modtog arbejdsløshedsdagpenge kun beregningsmæssigt var bortfaldet i de måneder, hvor hun ville være berettiget til at modtage supplerende kontanthjælp, hvis hendes hjælp ikke var bortfaldet som følge af det skærpede arbejdskrav. Ankestyrelsen lagde vægt på, at hun ikke havde modtaget supplerende kontanthjælp hver måned.

Kommunen skulle derfor beregne hjælpen igen og måned for måned beregne, om ægtefællen, der modtog arbejdsløshedsdagpenge i den konkrete måned, ville være berettiget til supplement, hvis hendes hjælp ikke var bortfaldet. Kun hvis hun beregningsmæssigt ville have haft ret til supplement, hvis hjælpen ikke var bortfaldet, skulle hjælpen beregnes efter reglerne for hjælp til ægtepar, hvor én af ægtefællerne ikke opfylder det skærpede arbejdskrav.

I de øvrige måneder skulle fradraget ske efter de almindelige regler for fradrag for ægtefællens indtægter, dvs. der skulle beregnes hjælp til den ægtefælle, der modtog arbejdsløshedsdagpenge, før indtægten blev trukket fra.
Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvordan indtægter trækkes fra i hjælpen, når en borger, der modtager kontanthjælp er gift med en ægtefælle, der tidligere sporadisk har modtaget supplerende kontanthjælp til arbejdsløshedsdagpenge og hvis hjælp er bortfaldet på grund af 225-timersreglen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), Lov nr. 455 af 10. juni 1997, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

• § 11, stk. 1 og 2 om hjælp til forsørgelse
• § 13 f, stk. 1 og stk. 2 om det skærpede rådighedskrav
• § 26, stk. 1, om ægtefælleberegningen
• § 26, stk. 5 om beregning af kontanthjælp til ægtepar, hvor den ene ægtefælle ikke opfylder det skærpede rådighedskrav.

Praksis
Gældende:
Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Ankestyrelsens principafgørelse 83-17, der fastslår, at der ikke er særlige regler i aktivloven om fradrag for indtægter, når den ene ægtefælles hjælp er bortfaldet på grund af 225-timersreglen. Det betyder, at alle indtægter, der ikke er undtaget fra fradrag – også arbejdsindtægter fra den ægtefælle, hvis hjælp er bortfaldet - skal trækkes fra i den berettigede ægtefælles hjælp efter de almindelige regler.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11, Nr. 10310 af 20. december 2016

• Pkt. 1.1.1 om personkredsen for 225-timersreglen

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fradrag for din ægtefælles dagpenge i din kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 20. oktober 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal beregne din hjælp igen fra den 1. oktober 2017.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen. Du skal være opmærksom på, at den nye behandling godt kan føre til det samme resultat.

Kommunen skal, inden den beregner din hjælp, måned for måned vurdere, om din ægtefælle ville være berettiget til supplerende kontanthjælp, hvis hendes hjælp ikke var bortfaldet.

Kommunen skal herefter beregne din hjælp igen efter de retningslinjer, der er angivet i denne afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din ægtefælles indtægter i form af arbejdsløshedsdagpenge skal trækkes fra i din hjælp.

Vi vurderer dog, at din ægtefælle kun er omfattet af 225-timersreglen – og at hjælpen derfor beregningsmæssigt kun er bortfaldet - i de måneder, hvor hun ville være berettiget til at modtage supplerende kontanthjælp, hvis hendes hjælp ikke var bortfaldet.

Vi vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst til, at vi kan vurdere, om din ægtefælle ville være berettiget til supplerende kontanthjælp efter den 1. oktober 2017, hvis hendes hjælp ikke var bortfaldet.

Sagen er derfor ikke tilstrækkeligt belyst til, at det kan vurderes, om kommunen har beregnet din hjælp korrekt efter den 1. oktober 2017.

Kommunen skal derfor beregne din hjælp igen måned for måned efter de retningslinjer, vi har angivet herunder.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at din ægtefælles ret til kontanthjælp er bortfaldet den 1. oktober 2017. Vi henviser til vores afgørelse af d.d. til din ægtefælle herom.

Vi lægger også vægt på, at din ægtefælle modtager arbejdsløshedsdagpenge, og at hun ifølge kommunens udbetalingshistorik i 2017 kun har modtaget supplerende kontanthjælp i 4 ud af 9 måneder.

Det er således ikke hver måned, der har kunnet beregnes supplerende kontanthjælp til hende.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at din ægtefælle i de måneder, hvor hun alene modtager arbejdsløshedsdagpenge og ikke ville være berettiget til supplerende kontanthjælp, selv om hendes hjælp ikke var bortfaldet, ikke skal opfylde 225 timersreglen, men alene skal opfylde rådighedsreglerne i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen.

I disse måneder vil hendes ret til hjælp ikke være bortfaldet, og hendes indtægter vil skulle fradrages efter en almindelig ægtefælleberegning.

Vi lægger også vægt på, at kommunen ikke ses at have vurderet, om din ægtefælle ville være berettiget til supplerende hjælp efter den 1. oktober 2017.

Hvad skal kommunen gøre
Kommunen skal måned for måned fra den 1. oktober 2017 vurdere, om en ægtefælleberegning medfører, at din ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, ville have ret til supplerende hjælp, hvis hendes ret til hjælp ikke var bortfaldet.

Hvis der ville være ret til supplerende hjælp i den konkrete måned, skal kommunen ikke beregne kontanthjælp til din ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge. Hendes indtægt i form af arbejdsløshedsdagpenge skal derfor i disse måneder fradrages fuldt ud i din hjælp.

Hvis der ikke ville være ret til supplerende kontanthjælp i den konkrete måned, skal der beregnes hjælp til din ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge og hendes indtægt i form af arbejdsløshedsdagpenge skal trækkes fra i den beregnede hjælp til din ægtefælle og først herefter overføres overskuddet til fradrag i din hjælp.

Sagen er hjemvist. Det betyder, at kommunen fortsætter sagsbehandlingen og træffer en ny afgørelse.

Du kan klage over kommunens nye afgørelse ved at henvende dig til kommunen inden for 4 uger.

Om reglerne
Efter reglerne yder kommunen yder hjælp til forsørgelse til personer, som har været ude for ændringer i deres forhold, som bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og hvis behov ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Hjælpen til et ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til.

I ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse, der er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder (f.eks. arbejdsløshedsdagpenge), og hvor der derfor stadig beregnes uddannelses- eller kontanthjælp til den anden ægtefælle, vil den ægtefælle, der modtager hjælpen, skulle opfylde kravet om 225 timers arbejde.

Hvis en eller begge ægtefæller ikke opfylder det skærpede rådighedskrav på 225 timers arbejde inden for 12 måneder, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle.

Efter Ankestyrelsens praksis er der ikke er særlige regler i aktivloven om fradrag for indtægter, når den ene ægtefælles hjælp er bortfaldet på grund af 225-timersreglen. Det betyder, at alle indtægter, der ikke er undtaget fra fradrag – også arbejdsindtægter fra den ægtefælle, hvis hjælp er bortfaldet - skal trækkes fra i den berettigede ægtefælles hjælp efter de almindelige regler.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 7. september 2018 vejledende til Ankestyrelsen bl.a. udtalt, at ”Hvis en beregning efter § 26, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik medfører, at ægtefællen, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, får ret til supplerende hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik i enkelte måneder, skal beregningen foretages efter § 26, stk. 5-8, i loven i de måneder. I de måneder, hvor en beregning efter lovens § 26, stk. 1 medfører, at ægtefællen, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, ikke får ret til supplerende hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik, skal beregningen foretages efter § 26, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. ”

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron