Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - ferie

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - ferie

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 6:26 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 15-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - feriegodtgørelse udbetalt ved ferieårets begyndelse

Principafgørelsen fastslår

Automatisk udbetalt feriegodtgørelse efter ferieloven ved ferieårets begyndelse, skal som udgangspunkt trækkes fra i hjælpen, når borgeren holder ferie

Indtægter skal som hovedregel trækkes fra i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Feriegodtgørelse efter ferieloven skal som udgangspunkt trækkes fra i hjælpen, når borgeren holder ferie, og med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Det gælder også, når borgeren automatisk får udbetalt feriegodtgørelse ved ferieårets begyndelse, fordi beløbet er på under 1.500 kr.

Det betyder, at automatisk udbetalt feriegodtgørelse som udgangspunkt ikke skal trækkes fra i hjælpen på udbetalingstidspunktet, men derimod på det tidspunkt, hvor borgeren holder ferie.

Kommunen skal som hovedregel undersøge borgerens ferieplaner

Inden kommunen træffer afgørelse, skal kommunen undersøge, om borger har planer om at holde ferie med den automatisk udbetalte feriegodtgørelse i det ferieår, som feriegodtgørelsen er beregnet til at dække.

Kommunen skal i den forbindelse vejlede borgeren om reglerne for afholdelse af ferie, herunder at en borger, der modtager hjælp, skal aftale placeringen af ferie med feriegodtgørelsen med kommunen inden ferien påbegyndes.

Hvis borgeren ikke svarer på kommunens henvendelse om ferieplaner, og der i øvrigt ikke er oplysninger i sagen, der tyder på, at borgeren måtte ønske at holde ferie med feriegodtgørelsen, skal kommunen trække feriegodtgørelse fra krone for krone i hjælpen på det tidspunkt, hvor den automatisk udbetalte feriegodtgørelse bliver udbetalt. Det samme gælder, hvis borgeren svarer, at han eller hun ikke har planer om at holde ferie med feriegodtgørelsen. Det gælder også, hvis borgeren svarer, at han eller hun ikke har planer om at holde ferie med feriegodtgørelsen, men har brugt feriegodtgørelsen omkring tidspunktet for udbetalingen på andre formål end forsørgelse under ferieafholdelse.

Hvis kommunen har eller får oplysning om, at borgeren kommer i ordinært arbejde omkring det tidspunkt, hvor den automatiske udbetaling finder sted, og borgerens ret til hjælp som følge af det ordinære arbejde ophører, behøver kommunen dog ikke undersøge borgerens ferieplaner.

Kommunen kan i denne situation lægge til grund, at den automatisk udbetalte feriegodtgørelse skal bruges til at holde ferie for i forbindelse med det ordinære arbejde. Dette gælder dog ikke, hvis der er dokumentation i sagen for, at feriegodtgørelsen er brugt til andre formål end forsørgelse under ferieafholdelse.

Hvis en borger har oplyst, at han eller hun agter at holde ferie med feriegodtgørelsen, men det efterfølgende viser sig, at borgeren rent faktisk ikke har holdt ferie med feriegodtgørelsen, skal kommunen vurdere, om betingelserne for at kræve tilbagebetaling af hjælpen for den måned, hvor feriegodtgørelsen er udbetalt, er opfyldt. Det forudsætter, at kommunen kan godtgøre, at borgen enten har forsømt sin oplysningspligt mod bedre vidende eller har modtaget den for meget udbetalte hjælp mod bedre vidende.

I sag nr. 1 fik borgeren den 4. april 2018 automatisk udbetalt feriegodtgørelse ved begyndelsen af ferieåret 2018/2019. Der var tale om to udbetalinger, der begge var på under 1.500 kr. Kommunen trak feriegodtgørelsen fra i borgerens kontanthjælp for april 2018. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg hjemviste sagen til undersøgelse af, om borgeren havde planer om at holde ferie i ferieåret 2018/2019. Kommunen havde ikke hørt borgeren om evt. ferieplaner.

I sag nr. 2 fik borgeren den 4. april 2018 automatisk udbetalt feriegodtgørelse ved begyndelsen af ferieåret 2018/2019, da der var tale om et beløb på under 1.500 kr. Kommunen trak feriegodtgørelsen fra i borgerens uddannelseshjælp for april måned 2018. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede kommunens afgørelse. Feriegodtgørelsen skulle ikke trækkes fra i borgerens uddannelseshjælp for april 2018, idet feriegodtgørelsen var beregnet til at dække ferie i ferieåret 2018/2019, og borger havde oplyst i klagen, at han skulle bruge feriegodtgørelsen i sin sommerferie. Borger var kommet i ordinært arbejde den 28. maj 2018 og hans hjælp var som følge heraf ophørt.
Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt. Det har vi gjort for at afklare om den feriegodtgørelse, som en borger efter ferieloven automatisk får udbetalt ved ferieårets begyndelse, fordi beløbet er under 1.500 kr., skal trækkes fra krone for krone i hjælpen på udbetalingstidspunktet, eller om den først skal trækkes fra i hjælpen, når borger holder ferie, og så med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2019.

• § 30, stk. 1, om fradrag for indtægter
• § 32 om fradrag for feriegodtgørelse.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018.

• § 10 om kommunens pligt til at oplyse sagen tilstrækkeligt
• § 11, stk. 1, nr. 1, om at kommunen kan bede borger medvirke til sagens oplysning
• § 11 b om borgers medvirken og afgørelse på det foreliggende grundlag
• § 12, nr. 3, om kommunens pligt til at orientere borgeren skriftligt om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker til sagens oplysning

Forvaltningslov (forvaltningsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

• § 19, stk. 1, om partshøring

Ferielov, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015.

• § 30, stk. 3, om udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieårets begyndelse, når beløbet er 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag

Praksis

Gældende:
Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

82-17, der fastslår, at indtægter trækkes fra i hjælpen for den måned, hvor indtægten bliver udbetalt.

67-15, der fastslår, at feriegodtgørelse skal fradrages krone for krone i hjælpen, når feriens placering ikke er aftalt med kommunen. Borger kan i den situation ikke anses for at holde ferie, da borger i så fald ikke er fritaget for sin rådighedspligt i det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

127-12, der fastslår, at feriegodtgørelse er indtægt, der skal trækkes fra i hjælpen. Hovedreglen er, at indtægter skal trækkes fra i kontanthjælpen. Feriegodtgørelse skal normalt trækkes fra, når ferien holdes, med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. Når feriepengene udbetales efter ferieårets afslutning, og der ikke holdes ferie på udbetalingstidspunktet, kan reglen i § 32 ikke anvendes, og den udbetalte feriegodtgørelse skal trækkes fra krone for krone.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr.18-35393
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, undersøge, om du har planer om at holde ferie i ferieåret 2018/2019.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at den feriegodtgørelse, som du har fået udbetalt automatisk den 4. april 2018, er beregnet til at dække ferie i ferieåret, der går fra 1. maj 2018 til 30. april 2019.

Vi vurderer, at automatisk udbetalt feriegodtgørelse ved ferieårets begyndelse som udgangspunkt ikke skal trækkes fra i hjælpen på udbetalingstidspunktet, men først medføre fradrag i hjælpen på det tidspunkt, hvor du holder ferie.

Vi vurderer i den forbindelse, at den udbetalte feriegodtgørelse skal trækkes fra i din kontanthjælp for april 2018, hvis du ikke har planer om at holde ferie eller rent faktisk ikke holder ferie med den udbetalte feriegodtgørelse i ferieåret 2018/2019.

Vi vurderer, at sagen ikke er oplyst nok til, at vi kan afgøre, om din feriegodtgørelse udbetalt den 4. april 2018 skal trækkes fra i din kontanthjælp for april 2018.

Vi vurderer, at der mangler oplysning, om du har planer om at holde ferie med den udbetalte feriegodtgørelse i ferieåret 2018/2019.

Vi vurderer, at den manglende oplysning udgør en væsentlig del af kommunens beslutningsgrundlag og derfor skal indgå i den vurdering, som kommunen skal foretage, når den afgør sagen. Oplysningen vil derfor kunne have væsentlig betydning for afgørelsens resultat.

Vi vurderer også, at kommunens muligheder for at oplyse sagen ikke er udtømt.

Vi vurderer derfor, at kommunen ikke har haft ret til at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du den 4. april 2018 får udbetalt feriegodtgørelse med 345 kr. for 0,42 feriedage og med 74 kr. for 10,46 feriedage.

Vi lægger endvidere vægt på, at der er tale om en automatisk udbetaling af feriegodtgørelse efter ferieloven ved begyndelsen af ferieåret 2018/2019, da feriegodtgørelserne er på under 1.500 kr.

Kommunen vurderer, at feriegodtgørelserne skal trækkes fra krone for krone i din kontanthjælp for april måned 2018.

Vi lægger dog vægt på, at der ikke er oplysninger i sagen om, hvorvidt du har planer om at holde ferie med den automatisk udbetalte feriegodtgørelse i ferieåret 2018/2019.

Vi lægger endelig vægt på, at kommunen ikke har hørt dig over oplysningen om udbetalingen af feriegodtgørelsen, inden afgørelsen blev truffet, og i den forbindelse heller ikke har bedt dig om oplyse, om du har planer om at holde ferie med den automatisk udbetalte feriegodtgørelse.

Hvad skal kommunen gøre
Kommunen skal indhente oplysninger hos dig, om du har planer om at holde ferie i ferieåret 2018/2019 med den automatisk udbetalte feriegodtgørelse.

Kommunen skal i den forbindelse vejlede dig skriftlig om konsekvenserne, hvis du ikke medvirker ved sagens oplysning.

Kommunen skal også i den forbindelse vejlede dig om reglerne for afholdelse af ferie, herunder at placeringen af ferie med feriegodtgørelsen skal aftales med kommunen, inden ferien påbegyndes.

Kommunen skal på baggrund af oplysningerne foretage en ny vurdering af, om den automatisk udbetalte feriegodtgørelse skal trækkes fra krone for krone i din kontanthjælp for april 2018, eller om den skal trækkes fra på det tidspunkt, hvor du holder ferie, med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. Ud fra det skal kommunen afgøre sagen igen. Hvis kommunen ikke giver dig fuldt ud medhold, skal kommunen beskrive i afgørelsen, hvad der er indgået af hovedhensyn og faktiske oplysninger i vurderingen.

Du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse.

Om reglerne
Efter reglerne skal indtægter som hovedregel fradrages i hjælpen.

Efter Ankestyrelsens praksis trækkes indtægter normalt fra i hjælpen for den måned, hvor indtægten bliver udbetalt.

Efter reglerne bliver feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg trukket fra i hjælpen, når ferien holdes. Der foretages så fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække.

Efter Ankestyrelsens praksis er feriegodtgørelse en indtægt, der skal trækkes fra i hjælpen. Feriegodtgørelse skal normalt trækkes fra, når ferien holdes, med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. Når feriegodtgørelsen udbetales efter ferieårets afslutning, og der ikke holdes ferie på udbetalingstidspunktet, skal den udbetalte feriegodtgørelse trækkes fra krone for krone.

Efter Ankestyrelsens praksis skal feriegodtgørelse fradrages krone for krone i hjælpen, når feriens placering ikke er aftalt med kommunen, da borgeren så ikke kan anses for at holde ferie.

Efter reglerne i ferieloven udbetaler Feriekonto eller den, der efter ferielovens § 31 administrerer feriegodtgørelsen, feriegodtgørelse for et optjeningsår til lønmodtageren, uanset om ferie holdes, når beløbet er 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Efter reglerne har kommunen ansvaret for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at kommunen kan træffe afgørelse.

Kommunen kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til.

Kommunen kan hente visse oplysninger med samtykke fra den, der søger om eller får hjælp. Andre oplysninger kan indhentes uden samtykke.

Hvis borgeren ikke medvirker ved sagens oplysning, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke.

Kommunen skal give borgeren skriftlig besked om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker.

Efter reglerne skal kommunen gøre en part bekendt med bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, som parten ikke kan antages at være bekendt med, og som er til ugunst for parten. Kommunen må ikke træffe afgørelse, før parten har haft lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 18-37112

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Din feriegodtgørelse udbetalt den 4. april 2018 skal ikke trækkes fra i din uddannelseshjælp for april 2018.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at den feriegodtgørelse, som du har fået udbetalt automatisk den 4. april 2018, er beregnet til at dække ferie i ferieåret, der går fra 1. maj 2018 til 30. april 2019.

Vi vurderer, at automatisk udbetalt feriegodtgørelse ved ferieårets begyndelse som udgangspunkt ikke skal trækkes fra i hjælpen på udbetalingstidspunktet, men først medføre fradrag i hjælpen på det tidspunkt, hvor der holdes ferie.

Vi vurderer endelig, at der ikke skal ske fradrag i din uddannelseshjælp for april 2018 for den automatisk udbetalte feriegodtgørelse, da du er kommet i ordinært arbejde den 28. maj 2018 med ophør af hjælpen til følge, og du har planer om at holde sommerferie med feriegodtgørelsen.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du den 4. april 2018 får udbetalt feriegodtgørelse med 1.429,46 kr. for 4,18 feriedage.

Vi lægger endvidere vægt på, at der er tale om en automatisk udbetaling af feriegodtgørelse efter ferieloven ved begyndelsen af ferieåret 2018/2019, da feriegodtgørelsen er på under 1.500 kr.

Vi lægger også vægt på din oplysning om, at du skulle bruge feriegodtgørelsen i din sommerferie.

Vi lægger endelig vægt på, at du er begyndt i ordinært arbejde den 28. maj 2018, og at din uddannelseshjælp derfor er ophørt.

Om reglerne
Efter reglerne skal indtægter som hovedregel fradrages i hjælpen.

Efter Ankestyrelsens praksis trækkes indtægter normalt fra i hjælpen for den måned, hvor indtægten bliver udbetalt.

Efter reglerne bliver feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg trukket fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække.

Efter Ankestyrelsens praksis er feriegodtgørelse en indtægt, der skal trækkes fra i hjælpen. Feriegodtgørelse skal normalt trækkes fra, når ferien holdes, med det antal dage som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. Når feriegodtgørelsen udbetales efter ferieårets afslutning, og der ikke holdes ferie på udbetalingstidspunktet, skal den udbetalte feriegodtgørelse trækkes fra krone for krone.

Efter Ankestyrelsens praksis skal feriegodtgørelse fradrages krone for krone i hjælpen, når feriens placering ikke er aftalt med kommunen, da borgeren så ikke kan anses for at holde ferie.

Efter reglerne i ferieloven udbetaler Feriekonto eller den, der efter ferielovens § 31 administrerer feriegodtgørelsen, feriegodtgørelse for et optjeningsår til lønmodtageren, uanset om ferie holdes, når beløbet er 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster