Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Uddannelseshjælp - dobbeltforsørgelse - SU - tilbagebetaling

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Uddannelseshjælp - dobbeltforsørgelse - SU - tilbagebetaling

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 7:07 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 21-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - dobbeltforsørgelse - SU - påbegyndt uddannelse - tilbagebetaling - tilsidesat oplysningspligt - vejledning - mod bedre vidende

Principafgørelsen samler praksis om tilbagebetaling og SU og fastslår:

Der er ikke ret til den bagudbetalte hjælp, når en borger overgår til en forudbetalt ydelse, f.eks. SU. Dette skyldes, at forsørgelsen er dækket af en anden ydelse. Den sociale begivenhed er derfor ophørt.

Der er heller ikke ret til den bagudbetalte hjælp fra det tidspunkt, en borger påbegynder uddannelse, selv om borgeren ikke modtager SU. Dette skyldes, at der ikke er ret til hjælp til forsørgelse under uddannelse. Retten til at modtage hjælp til forsørgelse ophører i dette tilfælde den dag, uddannelsen påbegyndes.

Når det skal vurderes, om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal tilbagebetales i forbindelse med, at borgeren påbegynder uddannelse, skal det først undersøges, om den udbetalte SU er en efterbetaling. Hvis SU er udbetalt efter hjælpen til forsørgelse, og borgeren ikke har været i tilbud i den periode, hjælpen er udbetalt for, kan der rejses krav om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse.

Hvis SU og hjælp udbetales samme dag, kan bestemmelsen om dobbeltforsørgelse ikke anvendes. Bestemmelsen kan heller ikke anvendes, hvis borgeren har været i tilbud i den periode, som hjælpen kræves tilbagebetalt for.

Hvis reglerne om dobbeltforsørgelse ikke kan anvendes, og hjælpen er modtaget uberettiget, skal det undersøges, om oplysningspligten er tilsidesat, eller om hjælpen er modtaget mod bedre vidende.

Der kan kræves tilbagebetaling på grund af tilsidesat oplysningspligt, hvis borgeren er vejledt om, at han eller hun skal oplyse om det forhold, der medfører, at ydelsen er modtaget uberettiget og ikke rettidigt har oplyst herom. Det er ikke en betingelse for at kræve tilbagebetaling på grund af tilsidesat oplysningspligt, at borgeren er eller burde være klar over, at der ikke er ret til hjælpen. Det er tilstrækkeligt, at borgeren er eller burde være klar over, at der er pligt til at oplyse. Dette skyldes, at kommunen, når den modtager oplysningen, har anledning til at vejlede borgeren om retsvirkningen.

Der kan også kræves tilbagebetaling, når en borger mod bedre vidende har modtaget hjælp, som han eller hun ikke havde ret til. Det er ikke en betingelse for at kræve tilbagebetaling af hjælp, der er modtaget uberettiget og mod bedre vidende, at kommunen har vejledt borgeren. Det er dog en betingelse, at det kan dokumenteres, at borgeren vidste eller burde vide, at der ikke var ret til hjælpen i den aktuelle situation.

Dette kan blandt andet dokumenteres, hvis det ud af den givne vejledning med tilstrækkelig tydelighed kan udledes, at der ikke er ret til hjælp i den givne situation.

Uberettiget modtaget på grund af SU
Hvis borgeren har modtaget SU, der dækker forsørgelsen i samme periode som den udbetalte hjælp, vil hjælpen være modtaget uberettiget.

Der kan kræves tilbagebetaling på grund af tilsidesat oplysningspligt, hvis borgeren er vejledt om, at han eller hun skal oplyse om SU og ikke rettidigt har oplyst herom.

Der kan også kræves tilbagebetaling, hvis ydelsen er modtaget mod bedre vidende. Det vil sige, hvis borgeren vidste eller burde vide, at der ikke var ret til den bagudbetalte hjælp ved overgang til forudbetalt SU.

Borgeren har således ikke modtaget hjælpen mod bedre vidende, hvis der i forbindelse med fradrag for indtægter alene er vejledt om, at indtægter i form af SU har betydning for hjælpen, da det ikke er reglerne om fradrag for indtægter, der medfører, at hjælpen er modtaget uberettiget.

Uberettiget modtaget på grund af uddannelse
Hvis borgeren begynder på en uddannelse, vil den hjælp, der er modtaget til forsørgelse fra det tidspunkt, hvor uddannelsen påbegyndes, være modtaget uberettiget.

Der kan kræves tilbagebetaling på grund af tilsidesat oplysningspligt, hvis borgeren er vejledt om, at han eller hun skal oplyse om påbegyndt uddannelse og ikke rettidigt har oplyst herom.

Der kan også kræves tilbagebetaling, hvis ydelsen er modtaget mod bedre vidende. Det vil sige, hvis borgeren vidste eller burde vide, at der ikke var ret til at modtage hjælp til forsørgelse, når man er påbegyndt en uddannelse.

Tilbagebetaling af hjælp, der er modtaget under uddannelse efter uddannelsespålæg
Kommunen skal kræve uddannelseshjælpen tilbagebetalt, hvis borger, der er under uddannelse efter uddannelsespålæg, har modtaget uddannelseshjælp i en overgangsperiode og efterfølgende får udbetalt SU med tilbagevirkende kraft.

Det er en forudsætning for at træffe afgørelse efter denne tilbagebetalingsbestemmelse, at kommunen har truffet afgørelse om at fortsætte udbetalingen af uddannelseshjælp under en uddannelse, der er påbegyndt efter uddannelsespålæg. Det forhold, at kommunen ikke har standset udbetalingen af uddannelseshjælpen, kan ikke sidestilles med en afgørelse om forsat udbetaling af hjælp.

Den konkrete sag
I den konkrete sag var borgeren påbegyndt uddannelse på et tidspunkt mellem den 1. og den 9. september, hvilket der først den 9. september blev oplyst til kommunen om. Hun havde i slutningen af august modtaget uddannelseshjælp for august og havde efterfølgende modtaget SU for september. Den sene udbetaling af SU skyldtes, at hun havde søgt SU sent dog inden den 20. september.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at borgeren var dobbeltforsørget i september måned. Borgeren havde imidlertid været i tilbud i hele august, hvorfor der ikke kunne kræves tilbagebetaling efter reglerne om dobbeltforsørgelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede også, at borgeren ikke havde ret til udbetaling af uddannelseshjælp til forsørgelse i den periode, hvor hun var under uddannelse, og at hun havde tilsidesat sin oplysningspligt om, at hun var optaget på en uddannelse, fordi hun ikke havde oplyst om uddannelse, da hun blev optaget på uddannelsen. Det var dog ikke muligt at vurdere, fra hvilket tidspunkt, hjælpen var modtaget uberettiget af denne grund, fordi opstartsdatoen var ukendt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede videre, at borgeren ikke havde ret til udbetaling af uddannelseshjælp, når forsørgelsen var dækket af SU, men at det ikke var muligt at vurdere, om hun havde tilsidesat sin oplysningspligt i forhold til SU, da det var ukendt, hvornår borgeren blev klar over, at hun ville være berettiget til SU for september.

Endelig vurderede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at borgeren ikke vidste eller burde vide, at hun ikke havde ret til den bagudbetalte uddannelseshjælp ved overgang til uddannelse eller ved overgang til forudbetalt SU, da kommunen ikke havde vejledt om dette.

Sagen blev hjemvist, så kommunen kunne undersøge, hvornår hun var påbegyndt uddannelse, og hvornår hun var klar over, at hun kunne modtage SU for september.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at belyse sammenhængen mellem overgangen fra forsørgelsesydelse til SU og reglerne for tilbagebetaling af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov Nr. 455 af 10. juni 1997 om aktiv socialpolitik, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2019.

• § 11, stk. 2, nr. 3 om social begivenhed
• § 12, stk. 1 om ret til hjælp til personer under uddannelse.
• § 91, stk. 1, nr. 1 om tilbagebetaling på grund af tilsidesættelse af oplysningspligt, stk. 2 om tilbagebetaling af ydelser, der er modtaget uberettiget og mod bedre vidende og stk. 3 om tilbagebetaling af uddannelseshjælp under uddannelse efter uddannelsespålæg.
• § 94 om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018.

• 11, stk. 2 om borgers pligt til at oplyse om ændringer af betydning for hjælpen.

Praksis
Gældende:
Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

A-7-08: Fastslår, at det af den givne vejledning skal kunne udledes, at der ikke er ret til den udbetalte hjælp.

A-31-04: Fastslår, at retten til bagudbetalt kontanthjælp ophører samtidig med overgang til forudbetalt SU

Kasserede:
Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk).

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse:

76-11: Fastslår, at man er dobbeltforsørget, når man får udbetalt kontanthjælp og efterfølgende SU for samme periode, fordi kontanthjælp udbetalt i slutningen af en måned skal bruges til forsørgelse i den efterfølgende måned.

87-10: Fastslår, at der er pligt til at oplyse om påbegyndt uddannelse, der er SU-berettiget og at hjælpen skal tilbagebetales fra det tidspunkt, hvor hjælpen kunne være standset, såfremt oplysningspligten var opfyldt.

Den konkrete afgørelse

Afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om tilbagebetaling af uddannelseshjælp. Kommunen afgjorde sagen den 17. september 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du skal tilbagebetale uddannelseshjælp for perioden fra den 9. august 2016 til den 30. august 2016.

• Kommunen skal behandle din sag om tilbagebetaling for perioden 1. august 2016 til 8. august 2016 igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, undersøge, hvornår du er påbegyndt uddannelse, og hvornår du er vejledt om muligheden for at søge SU til denne uddannelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Dobbeltforsørgelse
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du er dobbeltforsørget i september 2016.

Det betyder, at vi vurderer, at du efter at have modtaget uddannelseshjælp for august 2016, har modtaget SU, der dækker samme formål og samme tidsrum som den udbetalte hjælp.

Vi vurderer dog, at du har været i tilbud i hele den periode, som hjælpen er udbetalt for, og som ligger forud for den periode, hvor du har været dobbeltforsørget. Du skal derfor ikke tilbagebetale på grund af reglerne om dobbeltforsørgelse.

Uberettiget modtaget hjælp
Vi vurderer, at din forsørgelse i september 2016 er dækket af SU. Vi vurderer, at du ikke har ret til udbetaling af uddannelseshjælp, når din forsørgelse er dækket af SU.

Vi vurderer også, at du er påbegyndt uddannelse senest den 9. september 2016. Vi vurderer, at du ikke har ret til udbetaling af uddannelseshjælp til forsørgelse i en periode, hvor du er under uddannelse. Vi vurderer dog, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst til, at det kan vurderes, hvornår du har påbegyndt uddannelse.

Tilsidesat oplysningspligt om uddannelse
Vi vurderer, at du har tilsidesat din oplysningspligt om, at du var optaget på en uddannelse. Vi vurderer også, at du vidste, at du skulle oplyse kommunen om uddannelse.

Vi vurderer, at pligten til at oplyse om uddannelse indtræder på det tidspunkt, hvor du ved, at du er optaget på uddannelsen. Vi vurderer dog, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst til, at det kan vurderes, fra hvilket tidspunkt, du blev bekendt med at være optaget på uddannelsen, og dermed fra hvilket tidspunkt oplysningspligten er indtrådt.

Tilsidesat oplysningspligt om SU
Vi vurderer, at pligten til at oplyse om SU indtræder, når med rimelig sikkerhed ved eller burde vide, at du vil modtage SU under uddannelsen. Vi vurderer dog også, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at det kan vurderes, om du har tilsidesat din oplysningspligt i forhold til SU.

Hjælpen er ikke modtaget mod bedre vidende Vi vurderer, at du ikke vidste eller burde vide, at du ikke havde ret til den bagudbetalte uddannelseshjælp ved overgang til forudbetalt SU.

Hvad er afgørende for resultatet


Dobbeltforsørgelse
Vi lægger vægt på, at du i slutningen af august 2016 modtager uddannelseshjælp for august 2016.

Vi lægger også vægt på, at du efterfølgende modtager SU for september og oktober 2016.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at SU er en forudbetalt ydelse.

Det betyder, at den SU der bliver udbetalt til dig for september 2016 er beregnet til at dække dit forsørgelsesbehov i september 2016.

Uddannelseshjælpen udbetales derimod bagud i en måned og skal dække efterfølgende måneds forsørgelse.

Det betyder, at den hjælp, som du får udbetalt i slutningen af august 2016, også er beregnet til at dække dine forsørgelsesudgifter i september 2016.

Den udbetalte hjælp skal således dække forsørgelsen i samme periode som den udbetalte SU.

Du har været i tilbud i august 2016
Vi lægger vægt på, at du har været i STU-forløb, som er bevilget efter LAB-loven i hele august 2016, og at forløbet først er afsluttet den 8. september 2016.

Uberettiget modtaget hjælp
Vi lægger vægt på, at din forsørgelse i september 2016 er dækket af SU. Vi henviser til begrundelsen ovenfor.

Vi lægger også vægt på, at du påbegynder uddannelse senest den 9. september 2016, da din far oplyser kommunen om, at du er påbegyndt uddannelse.

Tilsidesat din oplysningspligt om påbegyndt uddannelse
Vi lægger vægt på, at din far først den 9. september 2016 oplyser kommunen om, at du er påbegyndt uddannelse. Vi lægger til grund, at uddannelsen er påbegyndt senest den 9. september 2016. Vi lægger vægt på kommunens oplysninger om, at dine forældre ved henvendelsen den 9. september 2016 oplyste, at ”Der er sket opstart af uddannelse på VUC”.

Vi lægger også vægt på, at du den 27. april 2016 har underskrevet en vejledning om, at du har pligt til at oplyse, når du er optaget på en uddannelse.

Vi lægger dog også vægt på, at det ikke af sagen fremgår, hvornår du blev bekendt med, at du var optaget på uddannelsen.

Tilsidesat oplysningspligt om SU
Vi er opmærksomme på, at din forsørgelse i september 2016 er dækket af SU.

Vi er også opmærksomme på, at du den 26. april 2016 har underskrevet en vejledning om, at du har pligt til at oplyse om indtægter fra SU.

Vi lægger dog vægt på, at din far ved henvendelse til kommunen den 23. september 2016 oplyser, at du har søgt SU for sent, men at der er søgt inden den 20. september 2016.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det ikke af sagen fremgår, hvornår du blev optaget på uddannelsen, og hvornår du vidste, at du ville være berettiget til SU for september 2016.

Tilbagebetaling for perioden 9. august 2016 til 31. august 2016
Vi lægger vægt på, at den hjælp, du har fået udbetalt for perioden 9. august 2016 til 31. august 2016 er beregnet til at dække forsørgelsen i perioden 9. september 2016 til 30. september 2016.

Vi lægger vægt på, at du i denne periode var under uddannelse. Vi lægger også vægt på, at du ikke har oplyst om, at du var optaget på uddannelsen forud for den 9. september 2016.

Tilbagebetaling for perioden 1. august 2016 til 8. august 2016
Sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at det kan vurderes, om du var under uddannelse i perioden 1. september 2016 til 8. september 2016.

Vi lægger vægt på, at der mangler oplysninger om, hvornår du er påbegyndt uddannelsen.

Det kan derfor ikke vurderes, om du har modtaget uddannelseshjælp uberettiget på grund af uddannelse i perioden 1. august 2016 til 8. august 2016.

Vi er opmærksomme på, at din forsørgelse i perioden 1. september 2016 til 8. september 2016 er dækket af SU. Du har derfor modtaget uddannelseshjælp uberettiget på grund af SU perioden 1. august 2016 til 8. august 2016.

Sagen er dog ikke tilstrækkeligt oplyst til, at det kan vurderes, om du har tilsidesat din oplysningspligt i forhold til SU.

Vi lægger vægt på, at der mangler oplysninger om, hvornår du blev klar over, at du var berettiget til SU for september 2016.

Vi bemærker, at det er en betingelse for at kræve tilbagebetaling på grund af tilsidesat oplysningspligt, at den tilsidesatte oplysningspligt omfatter det forhold, der medfører, at hjælpen er modtaget uberettiget.

Hjælpen er ikke modtaget mod bedre vidende
Vi lægger vægt på, at du ikke i ”erklæring om oplysningspligt” eller på anden måde ses at være vejledt om, at der ikke er ret til den bagudbetalte hjælp ved overgang til en forudbetalt ydelse eller om, at der ikke er ret til bagudbetalt hjælp ved påbegyndelse af uddannelse.

Hvad skal kommunen gøre
Kommunen skal undersøge, hvornår du er påbegyndt uddannelse.

Hvis dette tidspunkt ligger forud for den 9. september 2016, kan kommunen kræve tilbagebetaling på grund af uddannelse fra det tidspunkt, hvor du reelt er påbegyndt uddannelse.

Vi henviser til begrundelsen ovenfor under ”tilsidesat oplysningspligt om påbegyndt uddannelse”.

Hvis du er påbegyndt uddannelse senere end den 1. september 2016, skal kommunen også undersøge, hvornår du er vejledt om, at du ville være berettiget til SU for september 2016. Kommunen kan i den forbindelse undersøge, om en sådan vejledning gives, når man optages på uddannelsen, samt hvornår du har fået meddelelse om dette.

Hvis dette tidspunkt ligger forud for den 9. september 2016, kan kommunen kræve tilbagebetaling på grund af tilsidesat oplysningspligt om SU fra det tidspunkt, hvor du var klar over, at du ville være berettiget til SU for september 2016.

Vi henviser til begrundelsen ovenfor under ”tilsidesat oplysningspligt vedrørende SU”.

Hjemvisningen af sagen betyder, at den er afsluttet hos os og sendt tilbage til kommunen. Kommunen skal derfor fortsætte behandlingen af din sag og træffe en ny afgørelse.

Du kan klage over kommunens afgørelse efter de almindelige regler, dvs. ved at henvende dig til kommunen inden fire uger.

Om reglerne
Efter reglerne kan man ikke få udbetalt uddannelseshjælp, hvis forsørgelsen kan dækkes af en anden ydelse.

Efter reglerne kan kommunen ikke yde uddannelses-/kontanthjælp til personer, der er under uddannelse.

Efter reglerne kan kommunen træffe afgørelse tilbagebetaling, når en person, der har modtaget hjælp, senere får udbetalt en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp. Kommunen kan dog ikke træffe beslutning om tilbagebetaling af den hjælp, som en person modtager under tilbud.

Efter reglerne skal kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt.

Efter reglerne skal kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter aktivloven.

Efter reglerne har personer, der får hjælp, pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

Efter Ankestyrelsens praksis er man dobbeltforsørget, hvis man modtager hjælp til forsørgelse og efterfølgende modtager SU for samme periode. Kontanthjælp udbetalt i slutningen af en måned skal bruges til forsørgelse i den efterfølgende måned.

Efter Ankestyrelsens praksis er der pligt til at oplyse om påbegyndt uddannelse, der er SU-berettiget og at hjælpen skal tilbagebetales fra det tidspunkt, hvor hjælpen kunne være standset, såfremt oplysningspligten var opfyldt.

Efter Ankestyrelsens praksis skal det af den givne vejledning kunne udledes, at der ikke er ret til den udbetalte hjælp.

Efter Ankestyrelsens praksis ophører retten til bagudbetalt kontanthjælp ophører samtidig med overgang til forudbetalt SU

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron