Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Arbejdsskade - tjenesterejse - privat færden

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Arbejdsskade - tjenesterejse - privat færden

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 8:01 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 36-19 om arbejdsskade - arbejdets forhold - tjenesterejse - privat færden

Principafgørelsen fastslår
Sikrede er som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadeloven, når en skade opstår under en tjenesterejse.

Dette gælder, når skaden opstår i direkte forbindelse til arbejdet, som udføres under tjenesterejsen. Det gælder også, når skaden opstår i nødvendig eller naturlig forbindelse til tjenesterejsen. Eksempelvis skader, der opstår i forbindelse med:

- Transport
- Spisning, også udenfor logiet
- Normal færden på og udenfor logiet
- Nødvendige og naturlige gøremål i forbindelse med rejsen

Skader, som sker på grund af rent private forhold eller uden relation til arbejdet og selve tjenesterejsen, er derimod ikke omfattet. Enkeltstående handlinger under tjenesterejsen kan bringe sikrede udenfor lovens dækning, selv om man som udgangspunkt er omfattet under hele tjenesterejsen.

For skader sket fra 1. januar 2017 forstås en tjenesterejse som en arbejdsrelateret rejse i Danmark eller i udlandet. Rejsen skal være forbundet med overnatning og på forhånd være bestemt til at have en varighed på mindre end 28 dage.

For skader sket før 1. januar 2017 foretager arbejdsskademyndighederne en samlet vurdering af, om sikrede var på tjenesterejse. Et afgørende moment er rejsens varighed. Der er dog ingen nedre grænse for, hvor kort en tjenesterejse kan være.

De konkrete sager
I sag nr. 1 havde sikrede under en tjenesterejse medbragt en motionscykel og lod den lejede bil stå ved kundens fabrik og cyklede hjem til hotellet af motionsmæssige hensyn. Om lørdagen cyklede sikrede fra hotellet og tilbage til kundens fabrik for at hente udlejningsbilen. Under denne cykeltur kørte sikrede ind i en bus.

Ankestyrelsen vurderede, at skaden ikke var sket i forbindelse med arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Vi lagde vægt på, at ulykken skete en lørdag, og at sikrede ikke havde arbejdsopgaver før mandag morgen. Vi lagde også vægt på, at sikrede havde forladt det midlertidige logi, og var ude at cykle af motionsmæssige hensyn.

Endelig lagde vi vægt på, at en motionscykeltur ikke kan betegnes som en nødvendig færden i forbindelse med en tjenesterejse. Sikredes færden må således anses for at være foretaget i hans egen interesse, og skaden skete i hans fritid og under en færden, der ikke havde nogen nødvendig eller naturlig forbindelse med hans arbejde.

I sag nr. 2 blev en udsendelse til Sverige for at udføre arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver anset for at være en tjenesterejse og ikke en udstationering. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der var tale om et ophold af kortere varighed og af midlertidig karakter.
Sikrede kom til skade i forbindelse med, at han faldt over en cementfod ved parkeringsanlægget på hotellet. Vi vurderede, at skaden var en følge af arbejdet eller de forhold, det var foregået under. Vi lagde vægt på, at sikrede var på tjenesterejse, og at hændelsen skete ved nødvendig færden på det midlertidige logi, hvor sikrede var indkvarteret i forbindelse med tjenesterejsen.
Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at præcisere i hvilket omfang, sikrede i forbindelse med en tjenesterejse er omfattet af loven under aktiviteter, der ikke direkte hører til arbejdet.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som er ændret ved lov nr. 706 af 8. juni 2018.

• § 5, om hændelsen sket under arbejdet eller arbejdets forhold
• § 4, om skader opstået under befordring til og fra arbejde

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde nr. 1606 af 9. december 2016

Praksis

Principafgørelse 32-19 er kasseret, og gælder ikke længere., da afgørelsen i sag nr. 2 ved en fejl ikke var medtaget.

Principafgørelse 88-11, som blev kasseret ved 32-19, og som handlede om skader opstået under tjenesterejse samt vurderingen af, hvornår der er tale om en tjenesterejse, er indarbejdet i denne principafgørelse. Sagen, som den kasserede principafgørelse vedrørte, var omfattet af den tidligere bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 18-43124

Du har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om, at skaden ikke skyldes arbejdets forhold, hvorfor du ikke er omfattet af arbejdsskadeloven. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 22. marts 2018.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Skaden skete ikke som følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at du ikke er kommet til skade som følge af arbejdet eller de forhold hvorunder arbejdet foregår.

Vi lægger vægt på, at skaden opstod i forbindelse med en cykeltur, som du foretog af motionsmæssige hensyn. Vi lægger også vægt på, at cykelturen foregik en lørdag, og at du ikke havde nogen planlagte arbejdsopgaver før mandag morgen.

Hvad er afgørende for resultatet
Du har oplyst, at du var udsendt på en tjenesterejse til Ungarn på en serviceopgave for en kunde.

Du har oplyst, at serviceopgaven startede den 11. juli 2017 og havde forventet afslutning mandag den 31. juli 2017 med hjemrejse den 1. august 2017. Rejsen havde således en planlagt varighed på 21 dage.

Du har oplyst, at du boede på et hotel i perioden og havde lejet en bil til transport mellem lufthavn, kundens fabrik og hotellet.

Fredag den 29. juli 2017 cyklede du fra kundens fabrik og tilbage til hotellet på din medbragte cykel.

Lørdag den 30. juli 2017 cyklede du så fra hotellet tilbage til fabrikken for at hente din udlejningsbil, som du havde ladet stå dagen før. Under denne cykeltur kørte du ind i en bus og væltede. Du pådrog dig skader på ribben og nakke.

En skade, som opstår under en tjenesterejse, er som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadeloven. Dette gælder, når skaden opstår i direkte forbindelse til arbejde. Det gælder også, når skaden opstår i nødvendig eller naturlig forbindelse til tjenesterejsen.

Skader, som opstår på grund af rent private forhold eller uden relation til arbejdet og selve tjenesterejsen, er derimod ikke omfattet af arbejdsskadeloven.

Vi lægger vægt på, at du havde forladt dit hotel og var ude at cykle af motionsmæssige hensyn. Vi lægger endvidere vægt på, at du kom til skade en lørdag, hvor du ikke havde nogen planlagte arbejdsopgaver før mandag morgen.

Vi vurderer derfor, at skaden ikke er sket i forbindelse med arbejdet. Vi vurderer endvidere, at en cykeltur foretaget af motionsmæssige hensyn, ikke har en naturlig eller nødvendig forbindelse med tjenesterejsen.

Det forhold, at du var på vej fra dit hotel til din midlertidige arbejdsplads kan ikke føre til et andet resultat, da formålet med din færden var uden relation til arbejdet.

Vi kan derfor ikke anerkende ulykken som en arbejdsskade.

Oplysningerne fremgår særligt af din anmeldelse af skaden, dine svar af 22. november 2017, 19. december 2017 og 17. januar 2018, samt din arbejdsgivers svar af 18. oktober 2017.

Om reglerne
Ved arbejdsskade forstås efter arbejdsskadeloven en ulykke, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Skader, som sker på arbejdet under udførelsen af ens sædvanlige arbejde, er omfattet af arbejdsskadeloven. Skader, som sker på grund af rent private forhold, er derimod ikke omfattet.

Det er tilskadekomne, som har bevisbyrden for, at skaden er sket under arbejdet eller arbejdets forhold.

I forbindelse med tjenesterejser er tilskadekomne i et videre omfang dækket, end han ville være i forbindelse med arbejde ved sin sædvanlige arbejdsplads.

Tilskadekomne er under tjenesterejsen i et vist omfang omfattet af loven under aktiviteter, der ikke direkte hører til arbejdet, for eksempel under spisning, normal færden på det midlertidige logi og under daglige indkøb. Dækningen omfatter dog ikke, hvis tilskadekomne af private årsager tager fra det midlertidige logi.

Der er tale om en tjenesterejse, hvis det er en arbejdsrelateret rejse i Danmark eller i udlandet. Rejsen skal være forbundet med overnatning og på forhånd være bestemt til at have en varighed på mindre end 28 dage.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j. nr. 1210794-10

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i principielt møde truffet afgørelse om en skade, som du var udsat for den 26. november 2008, hvor du kom til skade med din venstre skulder under udførelse af arbejdsopgaver i Sverige for din arbejdsgiver.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, hvornår der er tale om en tjenesterejse, og hvornår der er tale om en udstationering.

Resultatet er
• Ulykken den 26. november 2008, hvor du kom til skade med din venstre skulder, er en arbejdsskade

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen, som nu skal tage stilling til, om du har ret til erstatning eller andre ydelser efter loven.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at dit ophold i Sverige var en udsendelse af kortere varighed, der kan sidestilles med en tjenesterejse. Det betyder, at du som udgangspunkt er dækket af loven under hele opholdet.

Vi vurderer videre, at hændelsen, hvor du faldt over en cementfod samtidig med, at du holdt fast i et hegn, er årsag til skaden i din venstre skulder. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at det, at få hevet armen bagud, er egnet til at forårsage en skade i skulderen.

Vi har lagt til grund, at du var på kundebesøg i Sverige i perioden 24. november 2008 til 5. december 2008. Du kom til skade den 26. november 2008, da du ved parkeringsanlægget på hotellet faldt over en cementfod og greb fat i et hegn, hvorved din skulder gik af led. Din arbejdsgiver har bekræftet varigheden af opholdet.

Lovens udgangspunkt er, at skader, der sker under transport mellem hjem og arbejde, ikke kan dækkes efter loven, da skaden ikke sker som led i arbejdet. Ved en udstationering, hvor man i længere tid er udsendt til arbejde et andet sted end ens normale arbejdssted, gælder dette udgangspunkt også. Hvis der derimod er tale om en tjenesterejse, altså en udsendelse af kortere varighed, er man dækket i videre omfang, idet udgangspunktet her er, at man er på arbejde under hele rejsen. Skader sket under private ærinder og lignende vil dog som udgangspunkt ikke være dækket.

Vi har lagt vægt på, at dit ophold i Sverige varede 10 arbejdsdage, og at du skulle udføre en konkret opgave for din arbejdsgiver, i form af opstart af et anlæg. Under opholdet var du indkvarteret på et hotel, som var udvalgt og betalt af din arbejdsgiver. Vi vurderer således, at der var tale om et ophold af kortere varighed, og at opholdet og dit arbejde var af midlertidig og ikke mere permanent karakter. Opholdet kan derfor sidestilles med en tjenesterejse.

Det afhænger af en konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte sag, om et ophold i udlandet er en tjenesterejse eller en udstationering. I denne vurdering kan eksempelvis indgå følgende forhold:

• Om det arbejde, som den tilskadekomne udfører under opholdet, er kortvarigt eller har karakter af at være mere varigt

• vordan den tilskadekomne har indrettet sig under opholdet – eksempelvis om der er tale om fast bopæl i form af lejlighed eller midlertidig indretning på eksempelvis et hotel, eller om den tilskadekomnes familie er med under opholdet

Det er ikke afgørende, om arbejdsgiveren eller den tilskadekomne kalder opholdet en tjenesterejse eller en udstationering. Det er Arbejdsskademyndighedernes kompetence at afgøre dette.

Ved en ulykke forstås efter arbejdsskadeloven en personskade, som er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage. Ulykken skal være en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Arbejdsskadestyrelsen har i deres afgørelse henvist til arbejdsskadelovens § 2. Vi vurderer, at der utvivlsomt er etableret et antagelsesforhold, og at det derfor er lovens § 5, der skal anvendes.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen og lægeerklæring I samt dine og din arbejdsgivers oplysninger til sagen.

Bemærkninger til klagen

Du har i klagen oplyst, at du var på kundebesøg/opstart i Sverige fra 24. november 2008 til 5. december 2008 og ekstraordinært igen fra 15. december 2008 til 18. december 2008. Du mener derfor, at dette må betegnes som en tjenesterejse og ikke en udstationering.

Vi bemærker, at din arbejdsgiver har bekræftet dine oplysninger omkring varigheden af opholdet. Vi har derfor lagt dine oplysninger til grund for vores vurdering af sagen. Vi henviser til begrundelsen ovenfor.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

• de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen
• Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 15. februar 2010. Ved denne afgørelse vurderede Arbejdsskadestyrelsen, at du ikke var omfattet af lovens personkreds
• klagen til Ankestyrelsen
• Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering
• notat fra telefonsamtale af 1. marts 2011
• din e-mail af 3. marts 2011

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af afgrænsningen mellem en tjenesterejse og udstationering.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til sygedagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron