Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Revalidering - genoptagelse - Østre Landsrets dom

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Revalidering - genoptagelse - Østre Landsrets dom

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 8:14 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 38-19 om revalidering - ophør af revalideringsydelse - tilbagevirkende kraft - genoptagelse - forældelse - Østre Landsrets dom

Principafgørelsen fastslår

De forvaltningsretlige principper vedrørende kravet om klar hjemmel for at kunne træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft gælder også for revalideringsydelse.

Udbetaling af revalideringsydelse kan først standses, når der er truffet en gyldig afgørelse. Der er ikke grundlag for at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft, og stop af revalideringsydelse sker ikke automatisk.

Fortolkningen af betingelserne for ophør af revalideringsydelse skal ske i overensstemmelse med de fortolkningsprincipper, der er fastslået i en dom fra Østre Landsret af 4. maj 2018.

I dommen fastslår landsretten, at udbetalingen af sygedagpenge først kan standses efter sygedagpengelovens § 7 om arbejdsdygtighed, når der er truffet en afgørelse. Landsretten fastslår, at der efter sygedagpengelovens § 7 ikke er grundlag for at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft, og at stop for udbetaling af sygedagpenge ikke sker automatisk. Se principafgørelse 40-18.

En revalidend har kun ret til revalideringsydelse, hvis revalidenden følger ”Min Plan”.

En revalidend har dog mulighed for at bevare revalideringsydelsen ved kortvarige afbrydelser i revalideringsforløbet, hvis afbrydelserne ikke har betydning for, at revalidenden kan gennemføre ”Min Plan” med hensyn til mål og indhold.

Når en revalidend ikke følger ”Min Plan”, skal det afgøres, om revalidenden fortsat har ret til revalideringsydelse.

Når den bevilgede revalideringsperiode er udløbet, kan der desuden ske forlængelse af revalideringsperioden på grundlag af en samlet vurdering af en række konkrete oplysninger. I vurderingen indgår for eksempel oplysninger, om hvorvidt revalidendens nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne har forhindret pågældende i at gennemføre planen, eller om konkrete omstændigheder i forbindelse med syge børn, barsel, manglende pasningsmuligheder eller særlige sociale forhold midlertidigt forsinker revalidenden i at gennemføre ”Min Plan”.

Så længe jobplanen ikke er udløbet, træffes afgørelsen efter aktivlovens § 54. Når den oprindeligt bevilgede revalideringsperiode er udløbet, og revalidenden fortsat har brug for revalidering, sker en eventuel forlængelse af perioden med revalidering efter aktivlovens § 56.

Der er ikke hjemmel til at træffe afgørelser om ophør af revalideringsydelse med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at revalideringsydelsen ikke kan standses fra en tidligere dato end afgørelsesdatoen. Kommunen skal træffe en gyldig afgørelse, inden udbetalingen af revalideringsydelse kan standses. Det gælder, uanset om ”Min Plan” er udløbet eller gennemført.

Virkningstidspunkt
Dommen betyder, at Ankestyrelsen ændrer praksis i denne type sager med virkning fra domstidspunktet den 4. maj 2018.

Genoptagelse

På baggrund af Østre Landsrets dom anser Ankestyrelsen den tidligere praksis for at være baseret på en forkert fortolkning af loven (retsvildfarelse).

Som konsekvens af dommen og praksisændringen skal kommunerne og Ankestyrelsen tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af revalideringsydelse efter tidligere praksis er standset med tilbagevirkende kraft.

Der kan være tale om, at revalideringsydelsen er blevet stoppet før kommunens afgørelse fra det tidspunkt, hvor det er dokumenteret, at revalidenden ikke længere fulgte planen i forhold til mål og indhold.

I andre tilfælde kan der være tale om, at revalideringsydelsen er blevet stoppet med tilbagevirkende kraft efter det tidspunkt, hvor planen er udløbet.

Afgørelse om genoptagelse skal træffes af den myndighed, der senest har realitetsbehandlet sagen.

Genoptagelse af sager på baggrund af dommen skal ske på myndighedens eget initiativ.

Ankestyrelsen vurderer, at det er muligt for styrelsen at identificere de relevante sager. Ankestyrelsen genoptager derfor sagerne af egen drift og kontakter de berørte borgere.

Ankestyrelsen orienterer kommunerne. De enkelte kommuner skal vurdere, om de kan identificere sagerne, eller om de skal vejlede lokalt om muligheden for at søge om genoptagelse.

Forældelse

Der skal ved behandlingen af en sag om genoptagelse tages stilling til, om der er indtrådt forældelse efter reglerne i lov om forældelse af fordringer. Den løbende udbetaling af revalideringsydelse forældes efter tre år. Fristen for forældelse regnes løbende (successivt) fra det tidspunkt, hvor hver enkelt ydelse kunne have været krævet betalt. Det vil sige fra forfaldstidspunktet.

Ankestyrelsen har fastsat datoen for Østre Landsrets dom som skæringstidspunkt for afbrydelse af forældelsesfristen. Det betyder, at krav på revalideringsydelse, der kunne have været krævet betalt mere end 3 år før den 4. maj 2018, er forældede, medmindre forældelsesfristen i det konkrete tilfælde har været afbrudt.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare rækkevidden af Østre Landsrets dom af 4. maj 2018 for sager om standsning af revalideringsydelse. Efter dommen kan udbetalingen af sygedagpenge først standses efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed, når der er truffet en afgørelse. Se principafgørelse 40-18.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2019.
• § 46, stk. 1, om betingelserne for revalidering.
• § 51, om at revalidering sker i overensstemmelsen med en faslagt ”Min Plan” eller en helhedsorienteret plan.
• § 53, om at revalidenden kun har ret til revalideringsydelse, når ”Min Plan ” eller en helhedsorienteret plan følges.
• § 54, om kortvarige afbrydelse af revalideringsforløbet.
• § 56, stk. 1, nr. 1, om forlængelse af revalidering efter udløb af revalideringsplanen

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

40-18: Udbetalingen af sygedagpenge kan først standses efter sygedagpengelovens § 7 om arbejdsdygtighed, når der er truffet en afgørelse.

3-10: Revalideringsydelsen kunne ikke bevares, når der i en længere periode ikke var iværksat virksomhedspraktik som forudsat i jobplanen. Det var i den forbindelse uden betydning, hvad årsagen var, til at jobplanen ikke blev fulgt. Revalideringsydelsen skulle derfor standses.

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasseret og indarbejdet i denne principafgørelse:

20-12: Så længe jobplanen ikke er udløbet, træffes afgørelsen efter aktivlovens § 54. Når den oprindeligt bevilgede revalideringsperiode er udløbet, og revalidenden fortsat har brug for revalidering, sker en eventuel forlængelse af perioden med revalidering efter aktivlovens § 56.

Den konkrete afgørelse:

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om stop for din revalideringsydelse og afslag på yderligere revalidering. A Kommune afgjorde sagen den 12. marts 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til revalideringsydelse fra den 16. juni 2017 til og med den 12. marts 2018. ¬
• Din ret til revalideringsydelse stopper den 12. marts 2018. ¬
• Du har ikke ret til yderligere revalidering.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse om, hvilken dato din revalideringsydelse stopper.

Det betyder også, at du har ret til efterbetaling af revalideringsydelse, indtil kommunen traf en gyldig afgørelse om stop for revalideringsydelse.

Det vil sige, at du har ret til efterbetaling af revalideringsydelse fra den 16. juni 2017 til den 12. marts 2018.

Hvis du samtidig for samme tidsrum har modtaget en anden forsørgelsesydelse tager kommunen eventuelt stilling til tilbagebetaling.

Det betyder også, at vi stadfæster kommunens afgørelse, om at du ikke har ret til yderligere revalidering.

Begrundelse for afgørelsen om stop for revalideringsydelse

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der ikke er grundlag for at træffe afgørelse om stop for revalideringsydelse med tilbagevirkende kraft.

Kommunen skal træffe en gyldig afgørelse, inden udbetaling af revalideringsydelse kan standses.

Dette gælder, uanset om det på et tidligere tidspunkt er dokumenteret, at du ikke følger ”Min Plan”.

Vi er enige i kommunens vurdering af, at det den 16. juni 2017 ikke var realistisk, at du kunne gennemføre dit revalideringsforløb i forhold til mål og indhold. Målet var, at du skulle have gennemført B uddannelsen i januar 2018.

Vi vurderer i den forbindelse, at kommunen ikke har ret til at stoppe revalideringsydelsen fra et tidligere tidspunkt end den 12. marts 2018, hvor kommunen traf afgørelse i sagen.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at jobplanen (nu kaldet ”Min Plan”) fra 2012 udløb den 30. juni 2014.

Du fik bevilget revalidering med revalideringsydelse til gennemførelse af B uddannelsen i perioden 1. august 2012 til 30. juni 2014. Kommunen begrundede bevillingen med dine psykiske og fysiske problemstillinger.

Vi lægger vægt på, at din jobplan efterfølgende blev forlænget flere gange.

Jobplanen blev senest forlænget til udløb den 31. januar 2018. Kommunen forlængede hermed planen ud over 5 år med henvisning til dine helbredsmæssige begrænsninger.

Målet med jobplanen (”Min Plan”) fra 2012 var, at du skulle gennemføre B uddannelsen og herved blive selvforsørgende på det ordinære arbejdsmarked.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at uddannelsesinstitutionen C den 7. april 2017 oplyste, at du ikke var set i skolen siden i uge 11.
Du oplyste den 28. april 2017 over for kommunen, at du på grund af sygefravær ikke kunne gå til eksamen inden sommerferien i de to planlagte fag. Du manglede desuden et D fag.

Ifølge C kunne du tidligst starte på dette forløb i august 2017, og du kunne tidligst færdiggøre det i juni 2018.

C har desuden oplyst den 18. maj 2017, at du siden 2012 kun har formået at færdiggøre x modulet og første del af y. C har oplyst, at det betragtes som tvivlsomt, om du kunne færdiggøre uddannelsen i juni 2018. C har henvist til, at du har manglet afleveringer og dermed manglede indstilling til eksamen i 2014, 2015 og 2016. Du kunne heller ikke gå til eksamen i juni 2017.

Vi har inddraget dine oplysninger, om at du den 30. juni 2017 fortsat var meget syg, men at du har forsøgt at lave dine opgaver for at kunne gå til eksamen efter sommerferien.

På denne baggrund vurderer vi, at din manglende gennemførelse af planlagte eksaminer i 2014, 2015 og 2016 og dine helbredsmæssige forhold, har betydet, at du ikke var i stand til at følge og gennemføre din jobplan med hensyn til mål og indhold.

Uanset at vi anser det for dokumenteret, at du den 16. juni 2017 ikke fulgte ”Min Plan” i forhold til mål og indhold, var kommunen først berettiget til at stoppe din revalideringsydelse den 12. marts 2018, hvor kommunen traf en gyldig afgørelse om stop for ydelsen.

Vi bemærker, at Ankestyrelsen den 29. november 2017 traf afgørelse om at hjemvise kommunens afgørelse af 15. juni 2017. Kommunen skulle herefter træffe afgørelse på ny. Kommunen har således først truffet en gyldig afgørelse om stop for din ydelse den 12. marts 2018.

Begrundelse for afgørelsen om yderligere revalidering

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din helbredsmæssige tilstand er uafklaret, og at det derfor er usikkert, om du har sådanne begrænsninger i din arbejdsevne, at du har behov for yderligere revalidering for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet og forsørge dig selv.

Det er i den forbindelse vores vurdering, at det er usikkert, om revalidering kan hjælpe dig til selvforsørgelse med de begrænsninger, som du har.

Vi vurderer, at der derfor ikke var grundlag for yderligere revalidering, herunder fastlæggelse af en ny jobplan (”Min Plan”).

Vi vurderer, at der er behov for en afklaring af dine helbredsmæssige forhold, før kommunen kan tage stilling til dine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Kommunen kan i den forbindelse overveje muligheden for at inddrage rehabiliteringsteamet med henblik på at afgive indstilling i din sag.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på oplysningerne af 2. december 2017 i lægeattest, LÆ 125, om at du 1. februar 2017 blev undersøgt af en vagtlæge, og at du 2. marts 2017 var på hospitalet, hvor du fik påvist nyresten via CT-skanning.

Lægen har oplyst, at der blev forsøgt operation, som ikke lykkedes. Behandling foregik herefter på anden vis. Lægen oplyser, at du havde ret voldsomme smertesymptomer i tiden fra primo februar til midten af april 2017, og at smerterne forhindrede dig i at møde op på skolen.

Det fremgår af ældre lægelige oplysninger i sagen, at du har været svært overvægtig, siden du var barn. Du har været oppe på at veje 210 kilo og vejer som 56 årig 170 kilo. Lægen oplyser, at du siden din ungdom har haft rygsmerter, især lændesmerter. Røntgen har vist slidgigt. Lægen har antaget, at disse smerter er belastningsrelaterede og sekundære til den store overvægt.

Du fik i 2005 konstateret sukkersyge, type 2. Du lider af søvnapnø i udtalt grad, og du har haft god effekt af behandling fra sygehus. Du tager flere forskellige slags medicin, herunder flere smertestillende midler. Du har senest haft symptomer på nyresten i september 2017.

Din læge konkluderer, at du på grund af voldsom overvægt ikke vil kunne stå eller gå i længere tid ad gangen. Din gang er langsom og vuggende.

På denne baggrund vurderer vi, at der ved ophør af din revalideringsydelse skal ske en yderligere helbredsmæssig afklaring med henblik på fortsat afklaring af din arbejdsevne. Forløb til afklaring af din arbejdsevne skal tage højde for dine skånebehov, som er beskrevet i din læges oplysninger.

Om reglerne

Revalideringsydelse
Det fremgår af reglerne, at udbetaling af revalideringsydelse er betinget af, at revalidering sker i overensstemmelse med en fastlagt ”Min Plan” (jobplan), og at jobplanen bliver fulgt.

Revalidenden kan bevare revalideringsydelse under kortvarige afbrydelser i revalideringsforløbet, der ikke har betydning for at gennemføre jobplanen med hensyn til mål og indhold.

Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 3-10, at udbetaling af revalideringsydelse er betinget af, at revalideringen sker i overensstemmelse med en fastlagt jobplan, og at denne bliver fulgt.

Når en revalidend ikke følger jobplanen, træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt den pågældende har ret til revalideringsydelse. Hvis jobplanen ikke er udløbet, træffes afgørelsen efter aktivlovens § 54.

Når den revalideringsperiode, der oprindeligt var bevilget, er udløbet, træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt der kan ske forlængelse af jobplanen efter aktivlovens § 56. vi henviser til Ankestyrelsens principafgørelse 20-12.

Det fastslås i Ankestyrelsens principafgørelse 40-18, at udbetalingen af sygedagpenge først kan standses efter sygedagpengelovens § 7 om arbejdsdygtighed, når der er truffet en afgørelse.

Der er efter sygedagpengelovens § 7 ikke grundlag for at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Kommunen skal træffe en afgørelse, inden udbetalingen af sygedagpenge kan standses. Dette gælder uanset om det på et tidligere tidspunkt er dokumenteret, at borger ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Revalidering
Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, herunder personer, der er berettiget til ledighedsydelse, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Kommunen giver tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter aktivloven eller anden lovgivning, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv.

Om rehabiliteringsplanens forberedende del
Rehabiliteringsplanens forberedende del skal anvendes ved vurderingen af, om en persons arbejdsevne er så begrænset, at den pågældende skal tilbydes revalidering. Beslutningen om revalidering skal ikke forelægges for rehabiliteringsteamet.

Den forberedende del skal bl.a. indeholde den praktiserende læges aktuelle og opdaterede vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde. Vurderingen udarbejdes via lægeattest, LÆ 265, og sker på baggrund af en konsultation.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i principafgørelse 21-14 fastslået, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal udarbejdes eller opdateres i alle tilfælde, hvor der træffes afgørelse om retten til revalidering. Det betyder, at kommunen skal anvende rehabiliterings planens forberedende del i forbindelse med en afgørelse om ret til revalidering.

Principafgørelsen fastslår også, at manglende udarbejdelse eller opdatering af rehabiliteringsplanen, herunder manglende indhentelse af den praktiserende læges vurdering, som udgangspunkt medfører ugyldighed, medmindre den manglende udarbejdelse efter en konkret væsentlighedsvurdering må anses for ikke at have påvirket afgørelsens resultat.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til sygedagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Bing [Bot] og 0 gæster

cron