Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Kontanthjælp - sanktioner - beregning - antal dage

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Kontanthjælp - sanktioner - beregning - antal dage

Indlægaf Louise Schelde » lør jan 09, 2021 12:20 pm

Ankestyrelsens principmeddelelse 91-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - sanktioner - periodesanktioner - beregning - antal dage - hverdage

Principmeddelelsen fastslår


Nedsættelse af integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Kontant-, uddannelseshjælp og integrationsydelse udbetales som et månedligt beløb og dækker dermed alle syv kalenderdage i en uge, herunder også lørdage, søndage og helligdage.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at modtage hjælpen, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt, herunder at pågældende står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kommunen skal efter aktivloven foretage fradrag i ydelsen for det antal dage, der er gået, fra borgeren udebliver fra en samtale, undlader at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, undlader at lægge sit CV ind i Jobnet eller undlader at tjekke sine jobforslag, til den dag hvor borgeren genoptager kontakten, tilmelder sig, eller lægger sit CV ind i Jobnet.

Fradrag og nedsættelser i hjælpen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet.

Opgørelse af antallet af dage, hvor der skal ske fradrag og fradragets størrelse

Fradraget skal ske for den periode, hvor borgeren ikke har opfyldt betingelserne for at modtage hjælp. Det betyder, at fradraget sker for det antal dage, der er gået, fra borgeren udebliver fra fx en samtale, indtil borgeren genopretter kontakten til kommunen. I denne periode indgår også weekend- og eller helligdage. I opgørelsen af antallet af dage, hvor der skal ske fradrag, skal der således ikke sondres mellem hverdage, weekend- eller helligdage.

Fradraget sker med en gennemsnitssats pr. dag, hvor personen er udeblevet fra en samtale m.v. Gennemsnitssatsen fastsættes på grundlag af den årlige hjælp og fastsættes pr. dag beregnet på grundlag af en 5-dages-uge. For beregningen af fradragets størrelse betyder dette, at der gives et højere fradrag pr. dag.

Det betyder også, at der skal ske fradrag med denne gennemsnitssats pr. dag, for hver dag borger er udeblevet, uanset om der er tale om weekenddage eller hverdage, dog således at der for hver 7 dages udeblivelse højst fradrages for 5 dage.

Fradraget i en kalendermåned kan ikke overstige hjælpen for den samme måned.

I den konkrete sag havde kommunen truffet afgørelse om fradrag i borgerens hjælp, da borgeren var udeblevet uden rimelig grund fra samtaler. Borgeren rettede henvendelse til kommunen mere end en måned senere. Kommunen foretog fradrag for det antal hverdage, der var gået, fra borgeren udeblev fra første samtale, og til borgeren genoprettede kontakten til kommunen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der skulle ske fradrag i borgerens hjælp i perioden, hvor borgeren ikke opfyldte betingelserne for at modtage ydelsen. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede også, at der skulle foretages fradrag for antallet af dage, hvor borgeren udeblev fra første samtale, og indtil kontakten blev genoprettet. I denne periode skulle helligdage og weekenddage også indgå. Kommunen kunne dog ikke foretage fradrag for de manglende dage, da fradrag skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at fastslå, hvordan antallet af dage, der skal ske fradrag for ved sanktioner efter §§ 37 og 38 i aktivloven, opgøres.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), Lov nr. 455 af 10. juni 1997, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019.

• § 35, stk. 1, om kommunens skriftlige vejledningspligt i forbindelse med sanktioner

• § 35, stk. 2, 2. punktum, om at fradraget skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet

• § 35, stk. 3, om fastsættelse af gennemsnitssats og fradrag

• § 37, stk. 1, om fradrag i hjælpen på grund af udeblivelse fra samtaler

• § 38, stk. 1, om fradrag i hjælpen på grund af manglende tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret eller manglende CV i Jobnet

• § 38, stk. 2, om fradrag i hjælpen på grund af manglende tjek af jobforslag på Jobnet.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Ankestyrelsens principafgørelse 4-11, der bl.a. fastslår, at når kommunen skal foretage fradrag i kontanthjælpen, fordi en borger er udeblevet fra et tilbud, skal fradraget ske inden for tre hele kalendermåneder efter udeblivelsen.

Ankestyrelsens principafgørelse 37-18, der bl.a. fastslår, at uddannelses- og kontanthjælp udbetales som et månedligt beløb og dækker dermed alle syv kalenderdage i en uge, herunder også lørdag og søndag.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016, om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp

• Pkt. 3, om sanktioner.

Den konkrete afgørelses

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fradrag i din kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 4. juni 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal foretage fradrag i din kontanthjælp i perioden fra den 30. april 2019 til den 3. juni 2019, svarende til 25 dage, fordi du udeblev fra samtaler i jobcentret.

Det betyder, at vi er enige med kommunen i, at der skal ske fradrag, men at vi ændrer antallet af dage, som der skal ske fradrag for.

Fradrag i hjælpen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet, hvorfor kommunen ikke kan foretage yderligere fradrag for din udeblivelse fra samtalerne.

Kommunen kontakter dig.

Vi kritiserer, at kommunen ikke har overholdt fristen på 4 uger for at genvurdere afgørelsen. Det fører dog ikke til et andet resultat.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du uden rimelig grund er udeblevet fra en samtale i jobcentret den 30. april 2019 og den 27. maj 2019.

Vi vurderer også, at der ikke er andre forhold, der kan begrunde, at du ikke skulle møde til samtalen den 30. april 2019 og den 27. maj 2019.

Vi vurderer også, at kommunen har beregnet fradraget forkert.

Hvad er afgørende for resultatet

Kommunen har visiteret dig som værende aktivitetsparat.

Vi lægger vægt på, at du er udeblevet fra en samtale i jobcentret den 30. april 2019. Du er også udeblevet fra en samtale den 27. maj 2019.

Vi lægger også vægt på, at du allerede er underlagt en sanktion for udeblivelse fra samtalen den 30. april 2019, og det er derfor uden betydning for fradraget, at du er udeblevet fra yderligere en samtale i den samme periode.

Vi lægger også vægt på, at du ved din henvendelse den 3. juni 2019 genoprettede kontakten til jobcentret.

Vi lægger herudover vægt på, at kommunen i indkaldelsesbrevet af 27. marts 2019 og i indkaldelsesbrevet 6. maj 2019 skriftligt har vejledt dig om konsekvensen for hjælpen ved udeblivelse. Du er også blevet vejledt om, hvad du skulle gøre for igen at blive berettiget til hjælpen.

Vi er opmærksomme på din oplysning om, at du ikke har fået tjekket din e-boks, fordi du ikke har været opmærksom på, at du ville blive indkaldt til en samtale.

Vi lægger dog vægt på, at du er forpligtet til at sikre, at post kan afleveres, digitalt eller almindeligt, at det er en kontanthjælpsmodtagers eget ansvar at gøre sig bekendt med sin daglige post.

Vi lægger yderligere vægt på, at når en borger har tilmeldt sig Digital Post fra offentlige myndigheder, er det bindende, og har den retsvirkning, at myndigheden kan sende alle dokumenter og meddelelser til borgerens digitale postkasse i stedet for fysisk post. Det er borgerens ansvar at holde øje med post i den digitale postkasse.

Vi lægger herudover vægt på, at din udeblivelse fra jobsamtalen i jobcentret den 30. april 2019 og den 27. maj 2019 ikke skyldtes de forhold, som du blev visiteret aktivitetsparat på baggrund af, da udeblivelserne skyldes, at du ikke har tjekket din e-boks.

Vi lægger også vægt på, at kommunen har opnået kontakt til dig om årsagen til din udeblivelse, inden den traf afgørelse i sagen.

Vi lægger endelig vægt på, at fradraget i din kontanthjælp ville fremme din rådighed, da det er vigtigt, at du møder til jobsamtaler i jobcentret. Det er vigtigt, fordi du har problemer ud over ledighed, hvorfor det er vigtigt at du møder til samtalerne i jobcentret, for at jobcentret kan sikre, at du modtager den hjælp og støtte, der skal til, for at forbedre din situation og bringe dig tættere på arbejdsmarkedet.

Beregning af fradraget

Vi er opmærksomme på, at kommunen har foretaget fradrag for det antal hverdage, der er gået, fra du udeblev fra samtalen den 30. april 2019 til en 3. juni 2019, hvor du genoprettede kontakten til jobcentret.

Vi lægger dog vægt på, at der skal foretages fradrag for det antal dage, der er gået, fra den dag du er udeblevet fra samtalen den 30. april 2019 til den 3. juni 2019, hvor du genopretter kontakten til jobcentret.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der er gået 34 dage, fra du er udeblevet fra samtalen den 30. april 2019 til den 3. juni 2019, hvor du genoprettede kontakten, og at der derfor skal foretages fradrag for 25 dage, da fradraget beregnes på en 5-dages uge.

Vi lægger dog vægt på, at fradrag i hjælpen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Kommunen kan derfor ikke foretage yderligere fradrag for de manglende dage.

Om reglerne

Efter reglerne skal kommunen foretage fradrag i hjælpen for de dage, en person uden rimelig grund er udeblevet fra en jobsamtale. Der foretages fradrag for det antal dage, der går, fra personen skulle have været mødt til samtalen, og indtil kontakten til jobcentret er genoprettet. Der foretages fradrag for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcentret senere samme dag.

Fradrag og nedsættelser skal være sket inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet.

Efter Ankestyrelsens praksis angiver loven udtømmende de undtagelser, der kan anses for rimelig grund til udeblivelse for jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate personer.

Efter reglerne er der kun tale om udeblivelse med rimelig grund, hvis tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud, hvis man er syg, eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis man fortsætter i tilbuddet, hvis afstanden mellem bopæl og tilbuddet medfører en urimelig belastning på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport, hvis man er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, hvis man har ret til orlov i forbindelse graviditet, barsel og adoption, eller fordi man passer handicappet barn eller døende nærtstående, hvis man har ret til ferie, hvis man aftjener værnepligt, hvis arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt, eller hvis arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Når en aktivitetsparat ydelsesmodtager udebliver, skal det efter Ankestyrelsens praksis vurderes, om borgeren har en rimelig grund til at udeblive, herunder om grunden til at udeblive er omfattet af en af de situationer, der udtrykkeligt er nævnt i loven, f.eks. sygdom, og om der er andre forhold end de udtrykkeligt nævnte, der kan begrunde, at borgeren ikke skal have en sanktion. Det kan fx være svær psykisk sygdom, hjemløshed eller misbrugsproblemer. Det skal i den forbindelse vurderes, om sanktionen i den konkrete situation vil fremme borgerens rådighed for arbejde eller uddannelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal borgeren ikke have en sanktion.

Efter Ankestyrelsens praksis anses en meddelelse, der er sendt til borgerens digitale postkasse, for at være kommet frem til borgeren, når meddelelsen er tilgængelig for borgeren i den digitale postkasse. Det er borgerens ansvar at holde øje med post i den digitale postkasse.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron