Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Sygedagpenge - bortfald - manglende medvirken

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Sygedagpenge - bortfald - manglende medvirken

Indlægaf Louise Schelde » lør jan 09, 2021 4:35 pm

Ankestyrelsens principmeddelelse 3-20 om sygedagpenge - bortfald - manglende medvirken - medvirken samme dag - reel medvirken

Principmeddelelsen fastslår


Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afviser at modtage nødvendig lægebehandling, eller afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt.

Der sker derfor ikke et bortfald af retten til sygedagpenge, hvis den sygemeldte medvirker samme dag. Hvis den sygemeldte eksempelvis udebliver fra en opfølgningssamtale og senere samme dag tilkendegiver at ville medvirke ved kommunens opfølgning, vil der som udgangspunkt ikke ske et bortfald af retten til sygedagpenge. Den sygemeldte vil i det tilfælde have medvirket i tilstrækkeligt omfang den samme dag, selvom den pågældende er udeblevet fra en opfølgningssamtale. Den sygemeldte vil dermed samme dag opfylde betingelserne for at modtage sygedagpenge, før der når at ske et bortfald.

Det afgørende er, om den sygemeldte ved sin adfærd kan anses for at medvirke samme dag og derfor opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

Den sygemeldtes handlemåde eller tilkendegivelse af at ville medvirke skal være udtryk for en reel medvirken. Det beror på en konkret vurdering, om der er tale om reel medvirken.

I vurderingen kan det eksempelvis indgå og tale for en reel medvirken:

- At den sygemeldte tidligere har medvirket under sygeforløbet.

- At den sygemeldte er mødt op i kommunen for at deltage i opfølgningen, men på et for sent tidspunkt. Dette kan sige noget om den sygemeldtes hensigt om at ville medvirke.

I vurderingen kan det eksempelvis også indgå og tale imod en reel medvirken:

- At den sygemeldte flere gange har meldt afbud til opfølgningssamtaler

- At den sygemeldte flere gange har fået ændret tidspunktet for samtalerne uden at møde op til det nye tidspunkt, som den pågældende selv har ønsket.

- At den sygemeldte flere gange har givet udtryk for modvillighed over for f.eks. kommunens opfølgning, et aktivt tilbud eller den anviste lægebehandling.

Det kan dermed føre til et bortfald af retten til sygedagpenge, selvom den sygemeldte tilkendegiver at ville medvirke samme dag, hvis tilkendegivelsen ikke kan anses som reel medvirken.

Det er ikke tilstrækkeligt i sig selv, at den sygemeldte eksempelvis reagerer på partshøringen fra kommunen eller klager over afgørelsen. Den sygemeldte skal tilkendegive at ville medvirke, og tilkendegivelsen skal være udtryk for en reel medvirken.

Den sygemeldtes tilkendegivelse af at ville medvirke kan ske både ved fysisk fremmøde, ved telefonisk kontakt eller ved digitale henvendelser, også uden for kommunens telefontid og kontortid den pågældende dag.

Sag nr. 1:

I den konkrete sag var den sygemeldte udeblevet fra en telefonisk opfølgningssamtale den 13. marts 2019. Den sygemeldte henvendte sig til kommunen via mail den 13. marts 2019 kl. 19.20 og tilkendegav at ville medvirke.

Kommunen traf afgørelse om, at den sygemeldte var udeblevet fra opfølgning uden en rimelig grund. Kommunen vurderede, at den sygemeldte dermed havde brugt sin fortrydelsesret, men at der ikke ville ske en ændring i udbetalingen af sygedagpenge.

Ankestyrelsen vurderede, at den sygemeldte havde medvirket ved kommunens opfølgning i tilstrækkeligt omfang, selvom hun udeblev fra opfølgningssamtalen den 13. marts 2019. Ankestyrelsen vurderede, at den sygemeldte samme dag, som hun udeblev fra opfølgningssamtalen, overfor kommunen havde tilkendegivet, at hun ville medvirke ved kommunens opfølgningsindsats. Ankestyrelsen vurderede videre, at der ikke kunne ske et bortfaldfald af retten til sygedagpenge, når den sygemeldte havde medvirket samme dag, som opfølgningssamtalen skulle have fundet sted. Den sygemeldte havde derfor heller ikke brugt sin fortrydelsesret.

Sag nr. 2:

I den konkrete sag var den sygemeldte mødt op til opfølgningssamtale den 11. marts 2019, men han nægtede at svare på kommunens spørgsmål og udtale sig om sin helbredstilstand. Han oplyste til samtalen, at kommunen kunne afvente den lægeattest, der gerne skulle komme den efterfølgende uge.

Kommunen traf afgørelse om bortfald af retten til sygedagpenge på grund af manglende medvirken ved kommunens opfølgning.

Ankestyrelsen vurderede, at den sygemeldte ikke medvirkede ved kommunens opfølgning den 11. marts 2019 i tilstrækkeligt omfang, selvom han var mødt op til samtalen. Det forhold, at han var mødt op til samtalen, kunne ikke i sig selv anses som et udtryk for at ville medvirke ved kommunens opfølgning, når han ikke ønskede at deltage i opfølgningen ved at svare på kommunens spørgsmål. Der var derfor ikke tale om en situation, hvor den sygemeldte medvirkede samme dag, og hvor der af den grund ikke kunne ske et bortfald af retten til sygedagpenge. Ankestyrelsen vurderer videre, at den sygemeldte ikke havde en rimelig grund til den manglende medvirken, og at han var orienteret om konsekvenserne ved manglende medvirken. Desuden vurderede Ankestyrelsen, at den sygemeldte ikke medvirkede igen efterfølgende, og at udbetalingen af sygedagpenge derfor ikke kunne genoptages.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt. Det har vi gjort for at belyse praksis om medvirken samme dag i sager om bortfald af retten til sygedagpenge på grund af manglende medvirken.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020:

• § 21, stk. 1, om bortfald af retten til sygedagpenge.

• § 21, stk. 3, om tidspunkt for ophør af udbetaling af sygedagpenge.

• § 21, stk. 4, om fortrydelsesret og genoptagelse af udbetaling af sygedagpenge.

Praksis

Kasserede:

Følgende principmeddelelse er kasseret og indarbejdet i denne principmeddelelse:

50-10 (indarbejdet)

En kvinde, der havde været sygemeldt gennem længere tid, havde ikke ved at udeblive fra et indkaldt møde undladt at medvirke til kommunens opfølgning i sagen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at kvinden i det langvarige, forudgående forløb havde deltaget i opfølgningen. Hun mødte rettidigt til samtale det sted, hvor samtaler om opfølgning hidtil var foregået. Hun forsøgte i den forbindelse at få kontakt til sin sagsbehandler og hun ventede på denne, som angiveligt var til møde. Kvinden kontaktede telefonisk sagsbehandleren nogle timer senere, da hun var kommet hjem og havde fundet indkaldelsesbrevet, hvor det korrekte mødested var anført.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 19-17655

Du har klaget over X kommunes afgørelse om bortfald af retten til sygedagpenge. X kommune afgjorde sagen den 14. marts 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du havde ikke brugt din fortrydelsesret.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har medvirket ved kommunens opfølgning i tilstrækkeligt omfang, selvom du udeblev fra opfølgningssamtalen den 13. marts 2019 kl. 14.

Vi vurderer, at du samme dag, som du udeblev fra opfølgningssamtalen, overfor kommunen har tilkendegivet, at du ville medvirke ved kommunens opfølgningsindsats.

Vi vurderer desuden, at du ikke kan omfattes af sanktioner efter sygedagpengelovens § 21 om manglende medvirken, når du har medvirket samme dag, som opfølgningssamtalen skulle have fundet sted. Du havde derfor heller ikke brugt din fortrydelsesret.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at det fremgår af ordlyden i bestemmelsen om bortfald af retten til sygedagpenge, at retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at den sygemeldte ikke har medvirket ved kommunens opfølgningsindsats.

Du udeblev fra opfølgningssamtale i kommune den 13. marts 2019. Udbetalingen af sygedagpenge ville dermed tidligst kunne bortfalde dagen efter udeblivelsen, det vil sige fra og med den 14. marts.

I den forbindelse lægger vi vægt på, at du kontaktede kommunen via mail den 13. marts 2019 kl. 19.20. Du oplyste, at du forgæves havde forsøgt at ringe til kommunen to gange inden for kommunens telefontid. Du oplyste også, at du på intet tidspunkt havde modsat dig at deltage i kommunens opfølgning.

Vi betragter din henvendelse af den 13. marts 2019 som en tilkendegivelse af, at du ville medvirke ved kommunens opfølgningsindsats.

Her bemærker vi, at kommunen også har betragtet din henvendelse som en tilkendegivelse af at ville medvirke. Kommunen har truffet afgørelse om, at du havde brugt din fortrydelsesret, men at der ikke skete en ændring i udbetalingen af sygedagpenge.

Kommunen har dermed vurderet, at udbetalingen både bortfaldt og blev genoptaget dagen efter den 13. marts 2019, og at der er den grund ikke skete en ændring i udbetalingen.

Vi vurderer, at udbetalingen af sygedagpenge ikke kunne bortfalde, fordi du medvirkede ved kommunens opfølgning i din sygedagpengesag samme dag som udeblivelsen fra opfølgningssamtalen.

Da udbetalingen af sygedagpenge ikke kunne bortfalde, var der ikke tale om en situation, hvor en bortfaldet udbetaling blev genoptaget igen efterfølgende.

Du havde derfor heller ikke brugt fortrydelsesretten.

Da vi har ændret kommunens afgørelse, fordi kommunen ikke var berettiget til at lade udbetaling af sygedagpenge bortfalde, har vi med denne afgørelse ikke forholdt os til, hvorvidt du havde en rimelig grund til at udeblive fra opfølgningssamtalen.

Om reglerne

Efter reglerne bortfalder retten til sygedagpenge, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning, herunder når den sygemeldte er udeblevet fra en opfølgningssamtale.

Retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt.

Udbetaling af sygedagpenge, der er bortfaldet, genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne for udbetaling af sygedagpenge på ny er opfyldte, hvis dette sker, senest 4 uger efter at den sygemeldte er blevet underrettet om bortfaldet. Udbetaling af sygedagpenge kan kun genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er ikke enighed om afgørelsen. En mødedeltager mener, at dét at medvirke ikke kan sidestilles med dét at have intentioner om at ville medvirke. Mødedeltageren mener på den baggrund, at den sygemeldte havde opbrugt sin fortrydelsesret.

Sag nr. 2, j.nr. 19-19951

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om bortfald af retten til sygedagpenge. X Kommune afgjorde sagen den 19. marts 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du havde ikke ret til sygedagpenge efter den 11. marts 2019.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har medvirket ved kommunens opfølgning i tilstrækkeligt omfang, selvom du var mødt op til opfølgningssamtalen den 11. marts 2019.

Vi vurderer videre, at du ikke havde en rimelig grund til ikke at medvirke ved kommunens opfølgning, og at du var orienteret om konsekvenserne ved manglende medvirken.

Desuden vurderer vi, at udbetalingen af sygedagpenge ikke kunne genoptages, fordi du ikke medvirkede igen ved kommunens opfølgning.

Hvad er afgørende for resultatet

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at du mødte op til opfølgningssamtalen den 11. marts 2019, men at du ikke ønskede at svare på kommunens spørgsmål. Du ønskede ikke at svare på, hvordan du havde det, men henviste til, at kommunen kunne afvente den lægeattest, der gerne skulle komme den efterfølgende uge.

Det fremgår af reglerne i sygedagpengeloven, at kommunen i løbende sygedagpengesager skal tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb. Kommunen skal som led i opfølgningsforløbet blandt andet indhente oplysningsskema, holde samtale og foretage en samlet vurdering af behov for indsats m.v. og iværksætte den relevante indsats, herunder fremme gradvis tilbagevenden til arbejde for den sygemeldte. Det fremgår også af reglerne, at kommunen løbende skal vurdere, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt. Denne vurdering skal kommunen blandt andet foretage ved hver opfølgning.

Desuden fremgår det af reglerne, at den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, hvis den sygemeldte ikke medvirker ved kommunens opfølgning, og den sygemeldte ikke har en rimelig grund til den manglende medvirken.

Vi lægger særlig vægt på, at du ikke medvirkede ved kommunens opfølgning, når du ikke ønskede at svare på kommunens spørgsmål om din helbredstilstand. Kommunen havde dermed ikke mulighed for at foretage den opfølgning, som det fremgår af reglerne, at kommunen har pligt til.

Vi lægger også vægt på, at du i indkaldelsen til opfølgningssamtale den 7. marts 2019 var blevet orienteret om, at du havde pligt til at deltage i samtalen. Du blev også orienteret om, retten til sygedagpenge ville bortfalde fra den 12. marts 2019, hvis du ikke mødte til opfølgningssamtalen.

Derudover lægger vi vægt på, at du under samtalen den 11. marts 2019 flere gange blev orienteret om, at du havde pligt til at medvirke ved kommunens opfølgning, ligesom du blev vejledt om konsekvenserne ved ikke at medvirke.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at du var meget påvirket efter din fars dødsfald i februar 2019. Du har videre oplyst, at du havde mellemørebetændelse og ikke var i stand til at arbejde.

Her lægger vi vægt på, at du var i stand til at møde op til samtalen i kommunen på trods af omstændighederne i dit privatliv og din fysiske helbredstilstand. Der er ingen holdepunkter i sagen for at antage, at disse forhold forhindrede dig i at medvirke ved kommunens opfølgning.

Du blev i partshøringsbrevet af den 11. marts 2019 også orienteret om, at udbetalingen af sygedagpenge kunne genoptages efter bortfaldet. Genoptagelse var dog betinget af, at du medvirkede igen senest fire uger efter, at du modtog afgørelsen om bortfaldet. Udbetalingen ville blive genoptaget fra og med dagen efter den dag, hvor du medvirkede igen.

Ud fra oplysningerne i sagen, medvirkede du ikke igen efter bortfaldet af retten til sygedagpenge. Derfor var der ikke grundlag for at genoptage udbetalingen, efter den var bortfaldet efter den 11. marts 2019. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at du raskmeldte dig fra og med den 20. marts 2019, hvor du meldte dig ledig i a-kassen.

Om reglerne

Det følger af reglerne, at kommunen i løbende sygedagpengesager skal tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb. Kommunen skal som led i opfølgningsforløbet blandt andet indhente oplysningsskema, holde samtale og foretage en samlet vurdering af behov for indsats m.v. og iværksætte den relevante indsats, herunder fremme gradvis tilbagevenden til arbejde for den sygemeldte. Det fremgår også af reglerne, at kommunen løbende skal vurdere, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt.

Efter reglerne bortfalder retten til sygedagpenge, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning, herunder når den sygemeldte er udeblevet fra en opfølgningssamtale.

Retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt.

Udbetaling af sygedagpenge, der er bortfaldet, genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne for udbetaling af sygedagpenge på ny er opfyldte, hvis dette sker, senest 4 uger efter at den sygemeldte er blevet underrettet om bortfaldet. Udbetaling af sygedagpenge kan kun genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til sygedagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster