Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Sygedagpenge - selvstændige - forsikring - frist

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Sygedagpenge - selvstændige - forsikring - frist

Indlægaf Louise Schelde » lør jan 09, 2021 4:40 pm

Ankestyrelsens principmeddelelse 12-20 om sygedagpenge - selvstændige - forsikring - første eller tredje fraværsdag - frist for anmeldelse

Principmeddelelsen fastslår


Selvstændige erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter to ugers sygdom. Den selvstændige skal anmelde sygefraværet senest tre uger efter første fraværsdag, det vil sige en uge efter sygedagpengerettens indtræden. Selvstændige erhvervsdrivende kan dog tegne en sygedagpengeforsikring, som giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra første eller tredje fraværsdag. Også i det tilfælde skal anmeldelsen af sygefraværet ske senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden.

Fristen for at anmelde sygefraværet for den selvstændige er dermed afhængig af, om den selvstændige er forsikret eller ej, om forsikringen gælder fra første eller tredje fraværsdag, og hvornår første eller tredje fraværsdag falder.

Ved opgørelsen skelnes der mellem fraværsdage og sygedage. Ved opgørelsen af fraværsdage skal der kun medregnes de dage, hvor den selvstændige skulle have arbejdet, hvis pågældende ikke var blevet syg. Det betyder, at de dage, hvor den selvstændige normalt ikke arbejder (for eksempel weekender og helligdage) ikke medregnes ved opgørelsen af første eller tredje fraværsdag.

Ved opgørelsen af to ugers sygdom for ikke forsikrede selvstændige skal alle sygedage medregnes, og altså ikke kun den pågældendes fraværsdage.

Den selvstændige skal oplyse, ved anmeldelsen af sygefraværet, hvilke dage om ugen den pågældende arbejder.

I sag 1 havde den selvstændige erhvervsdrivende ikke tegnet en forsikring. Den selvstændige oplyste, at første fraværsdag var onsdag den 20. november 2019. Det fremgik af anmeldelsen, at den selvstændige havde en arbejdsuge fra mandag til lørdag. Der var dermed ret til sygedagpenge fra onsdag den 4. december 2019, hvilket var første fraværsdag efter to ugers sygdom. Fristen for at anmelde sygefraværet var onsdag den 11. december 2019, hvilket var tre uger efter første fraværsdag. Da den selvstændige ikke havde anmeldt fraværet rettidigt, indtrådte retten til sygedagpenge først den 12. december 2019, hvor fraværet var anmeldt.

I sag 2 havde den selvstændige erhvervsdrivende tegnet en forsikring, som gav ret til sygedagpenge fra første fraværsdag. Den selvstændige erhvervsdrivende oplyste, at første fraværsdag var lørdag den 20. april 2019. Det fremgik af anmeldelsen, at den selvstændige havde en arbejdsuge fra mandag til fredag. Mandag den 22. april 2019 var 2. påskedag og dermed en helligdag, som ikke medregnes ved opgørelsen af første fraværsdag. Første fraværsdag var derfor tirsdag den 23. april 2019, hvor den selvstændige erhvervsdrivende første gang var fraværende fra sit arbejde på grund af sygdom. Fristen for at anmelde sygefraværet var derfor tirsdag den 30. april 2019, altså en uge efter første fraværsdag, som i dette tilfælde var tirsdag den 23. april 2019. Første sygedag var derimod lørdag den 20. april 2019.

Den selvstændige erhvervsdrivende anmeldte fraværet den 2. maj 2019. Da dette var efter udløbet af fristen, havde han først ret sygedagpenge fra den 2. maj 2019.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt. Det har vi gjort for at præcisere, hvornår første eller tredje fraværsdag falder, da det har betydning for, hvornår en forsikret selvstændig erhvervsdrivende senest skal anmelde sit sygefravær til kommunen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 107 af den 2. februar 2020:

• § 41, om hvornår retten til sygedagpenge indtræder.

• § 43, stk.1 om selvstændiges ret til sygedagpenge.

• § 45, stk.1 og 2 om forsikring og ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag.

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

62-18: Om beregning af revurderingstidspunktet i tilfælde, hvor borger hverken får udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom, herunder særligt retsstillingen for selvstændige erhvervsdrivende.

13-18: Om at sygedagpengene udbetales efter en 5-dages-uge, medmindre andet er oplyst. Der vil kunne udbetales sygedagpenge i en 6- eller 7-dages-uge, og dagene, der udbetales sygedagpenge for, vil også kunne ligge på lørdage og søndage.

Følgende principmeddelelse kasseres:

D-27-96: Kommunen kan kræve fravær anmeldt på 1. sygedag. Kommunen har ikke hjemmel til at forlange, at sygefravær anmeldes til egen læge på 1. sygedag.

De konkrete afgørelser

Sag nr.1, j.nr. 20-6000

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om afslag på sygedagpenge. X Kommune afgjorde sagen den 2. januar 2020.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du havde ikke ret til sygedagpenge fra den 4. december 2019 til og med den 11. december 2019.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat.

Sådan vurderer vi sagen

Du har ikke anmeldt dit fravær til kommunen inden for fristen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der ikke er grundlag for dispensation fra fristen.

Hvad er afgørende for sagen

Vi lægger vægt på, at første fraværsdag var den 20. november 2019, og at anmeldelsen af sygefraværet er modtaget i kommunen den 12. december 2019. Du ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter to ugers sygdom, hvis du havde anmeldt dit sygefravær til kommunen senest tre uger efter første fraværsdag. Du skulle dermed have anmeldt dit sygefravær til kommunen senest den 11. december 2019.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at du ved sygemeldingen den 11. november 2019 lavede en tastefejl. Du kom til at angive din første fraværsdag som den 20. december 2019 i stedet for den 20. november 2019, og du kunne derfor ikke underskrive og videresende ansøgningen.

Vi vurderer, at dine oplysninger ikke kan danne grundlag for en dispensation fra fristen.

Ved vurderingen lægger vi vægt på, at du selv må bære ansvaret for, at udfylde anmeldelsen korrekt, herunder at angive den korrekte første fraværsdag.

Vi lægger også vægt på, at du selv havde mulighed for at tilgå den oprettede kladde på NemRefusion. Dermed kunne du inden fristens udløb selv have set, at du havde angivet en forkert dato for første fraværsdag og på den baggrund have kontaktet NemRefusion. Du kunne også på den baggrund have oprettet en ny anmeldelse med den korrekte dato, som du derved kunne underskrive og sende til kommunen.

I den forbindelse bemærker vi, at du som selvstændig erhvervsdrivende selv har pligt til at anmelde sygefraværet og derfor også pligt til at kende reglerne, herunder at der er frister for anmeldelse af sygefravær, ligesom du har pligt til at sætte dig ind i brugen af NemRefusion.

Anmeldelsesreglerne fremgår desuden af NemRefusions hjemmeside, hvor der også er adgang til vejledninger og guider til, hvordan NemRefusion bruges, og hvordan der skal ske anmeldelse af sygefravær.

Om reglerne

Efter reglerne skal den selvstændige erhvervsdrivende anmelde sygefravær til kommunen senest tre uger efter første fraværsdag.

Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via NemRefusion.

Hvis sygefraværet ikke er anmeldt til tiden, kan der kun udbetales sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt.

Kommunen kan dog udbetale sygedagpenge for tiden før anmodningsdagen, når den selvstændige på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelse ikke er sket rettidigt. Tilsvarende gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos NemRefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige fra at anmelde rettidigt. Anmodningsfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 måneder efter sygdommens indtræden.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr.2, j.nr. 19-24963

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om afslag på sygedagpengerefusion. X Kommune afgjorde sagen den 2. maj 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du havde ikke ret til sygedagpenge fra den 23. april 2019 til og med den 1. maj 2019.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat.

Vi kritiserer, at kommunen ikke har partshørt dig, inden afgørelsen blev truffet. Det fører dog ikke til et andet resultat i din sag.

Sådan vurderer vi sagen

Du har ikke anmeldt dit fravær til kommunen inden for fristen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der ikke er grundlag for dispensation fra fristen.

Hvad er afgørende for sagen

Vi lægger vægt på, at første fraværsdag var den 23. april 2019. Du har tegnet en forsikring og ville have haft ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis du havde anmeldt dit sygefravær til kommunen senest en uge efter den 23. april 2019. Fristen var dermed den 30. april 2019.

Vi lægger også vægt på, at anmeldelsen af sygefraværet først var modtaget i kommunen den 2. maj 2019. Dette er mere end en uge efter første fraværsdag.

Når der ikke er anmodet om sygedagpenge rettidigt, er der først ret til sygedagpenge fra den dag, anmodningen er modtaget. Det betyder, at du først havde ret til sygedagpenge fra den 2. maj 2019.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at du den 20. april 2019 var inde på NemRefusion for at anmelde dit sygefravær. Det var dog ikke muligt at underskrive anmeldelsen på grund af ”fremtidig sygdom”. Du fik besked i systemet om, at du skulle logge ind senere, og senest den 3. maj 2019.

Ankestyrelsen har i forbindelse med sagen kontaktet NemRefusion, som oplyste, at grunden til, at du ikke kunne underskrive anmeldelsen første gang du forsøgte var, at du havde udfyldt, at du ikke var forsikret.

Ved vurderingen af, at der ikke var grundlag for en dispensation fra fristen lægger vi vægt på, at du selv bærer ansvaret for, at udfylde anmeldelsen korrekt, herunder at krydse korrekt af ved angivelsen af, om du var forsikret.

I den forbindelse lægger vi vægt på, at når en selvstændig erhvervsdrivende ikke er forsikret, er der først ret til sygedagpenge fra kommunen efter to uger sygdom. En selvstændig der anmelder fravær, har samtidig anmodet om refusion. I og med, at du den 20. april 2019 havde været inde for at sygemelde dig på NemRefusion (og dermed samtidig havde anmodet om refusion), og ikke havde krydset af, at du var forsikret, søgte du refusion for et tidsrum, som du ikke havde ret til refusion i. Det var derfor ikke muligt for dig at underskrive anmeldelsen.

Vi henviser på den baggrund til at Ankestyrelsens principmeddelelse 79-13, som fastslår, at det ikke var en undskyldende omstændighed, at den selvstændige erhvervsdrivende havde udfyldt anmeldelsen forkert ved at svare ”Nej” til spørgsmålet om frivillig forsikring. Den selvstændige erhvervsdrivende kunne derfor ikke anmelde fraværet via NemRefusion, men fik besked om at vente til første fraværsdag efter to ugers sygdom.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at den selvstændige erhvervsdrivende som forsikret fra første fraværsdag burde have vidst, at han ikke kunne vente med at anmelde fraværet som meddelt.

I den forbindelse bemærker vi, at du som selvstændig erhvervsdrivende selv har pligt til at anmelde sygefravær og derfor også pligt til at kende reglerne, herunder at der er frister for anmeldelse af sygefravær, ligesom du har pligt til at sætte dig ind i brugen af NemRefusion.

Om reglerne

Efter reglerne skal den selvstændige erhvervsdrivende anmelde sygefravær til kommunen senest tre uger efter første fraværsdag.

Har den selvstændige sikret sig ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag, skal anmeldelsen dog ske senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden.

Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via NemRefusion.

Hvis sygefraværet ikke er anmeldt til tiden, kan der kun udbetales sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt.

Kommunen kan dog udbetale sygedagpenge for tiden før anmodningsdagen, når den selvstændige på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelse ikke er sket rettidigt. Tilsvarende gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos NemRefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige fra at anmelde rettidigt. Anmodningsfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 måneder efter sygdommens indtræden.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til sygedagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron