Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Barselsdagpenge - beskæftigelseskrav - nyuddannet

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Barselsdagpenge - beskæftigelseskrav - nyuddannet

Indlægaf Louise Schelde » ons maj 28, 2014 7:08 pm

Ankestyrelsen har i principafgørelse nummer 14-14 taget stilling til beskæftigelseskravet og dagpenge for en gravid.

Ankestyrelsens principafgørelse 14-14 om barseldagpenge - beskæftigelseskrav - nyuddannet - fraværsperiodens begyndelse

Resumé:
Principafgørelsen fastslår
Tidspunktet for opfyldelse af beskæftigelseskravet
Retten til dagpenge er betinget af, at beskæftigelseskravet for kvinder, som føder, senest er opfyldt på tidspunktet for fødslen. Dette gælder, medmindre ansøgeren på et senere tidspunkt opfylder beskæftigelseskravet for arbejdsløshedsdagpengeberettigede medlemmer af en A-kasse.
Det forudsættes, at en kvinde, som føder, senest påbegynder sin første fraværsperiode ved fødslen.
Uanset, hvornår en kvinde - som har født - anmoder om barseldagpenge, er retten til dagpenge betinget af, at hun opfyldte beskæftigelseskravet senest på tidspunktet for fødslen. Dette gælder, medmindre ansøgeren på et senere tidspunkt opfylder beskæftigelseskravet for arbejdsløshedsdagpengeberettigede medlemmer af en A-kasse.
Nyuddannede kvinder, som har født
En nyuddannet kvinde, som har født, før hun afsluttede sin uddannelse, kan opnå ret til dagpenge efter fraværets påbegyndelse, såfremt hun opfylder beskæftigelseskravet i barsellovens § 27, stk. 1, nr. 2, om personer, som er arbejdsløshedsdagpengeberettiget medlem af en A-kasse.
En nyuddannet kvinde, som har født, før hun afsluttede sin uddannelse, kan ikke opfylde beskæftigelseskravet for nyuddannede i barsellovens § 27, stk. 1, nr. 3, fordi det forudsættes, at hun senest påbegyndte sin fraværsperiode ved fødslen.
Hvis ansøgeren er en nyuddannet kvinde, som har født, kan hun alene opfylde beskæftigelseskravet for nyuddannede i barsellovens § 27, stk. 1, nr. 3, såfremt hun har født inden for en måned efter hun afsluttede sin uddannelse.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at en kvinde ikke var berettiget til barseldagpenge dagen efter, hun afsluttede sin uddannelse.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde ved afgørelsen vægt på, at kvinden havde født, før hun afsluttede sin uddannelse.
Kvinden havde ret til barseldagpenge fra det tidspunkt, hvor hun var berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra sin A-kasse.

Lov:

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel - lovbekendtgørelse nr. 872 af 28. juni 2013 - § 27, stk. 1, nr. 3.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare, på hvilket tidspunkt beskæftigelseskravet i barselloven skal være opfyldt.

2. Reglerne

Barsellovens § 27, stk. 1, nr. 2, fastslår, at beskæftigelseskravet er opfyldt, når den pågældende ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor.

Barsellovens § 27, stk. 1, nr. 3, fastslår, at beskæftigelseskravet er opfyldt, når den pågældende inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

Barsellovens § 29, stk. 1, fastslår, at der kun er ret til dagpenge, såfremt beskæftigelseskravet er opfyldt ved påbegyndelsen af en fraværsperiode.

Barsellovens § 29, stk. 2, fastslår, at der også kan være ret til dagpenge fra et senere tidspunkt end ved påbegyndelsen af en fraværsperiode, såfremt beskæftigelseskravet i § 27, stk. 1, nr. 2, er opfyldt.

Det fremgår af punkt 5.4. i vejledningen om ret til orlov og dagpenge ved barsel, at forældre efter barsellovens § 29, stk. 1, som hovedregel skal opfylde beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor fraværet starter.

En forælder har dog også ret til barseldagpenge, når forælderen efter fraværets påbegyndelse opfylder kravet i lovens § 27, stk. 1, nr. 2, om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

138-11: Sagen omhandlede en kvinde, der var under uddannelse på fødselstidspunktet (december 2008), hvor kvinden påbegyndte sit fravær. Kvinde færdiggjorde sin uddannelse i januar 2009, og opnåede ansættelse i februar 2009 med ret til løn under barsel frem til 15. juni 2009. Arbejdsgiveren fik afslag på refusion, fordi kvinden ikke havde været i beskæftigelse i perioden forud for fødslen, og fordi kvinden ikke var dagpengeberettiget medlem af en a-kasse.

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

D-2-92: Sagen drejede sig om en kvinde, der var under uddannelse, da hun blev syg den 25. marts 1991 pga. graviditet. Hun færdiggjorde sin uddannelse den 4. april 1991 og fødte efterfølgende den 27. april 1991. Ifølge afgørelsen var kvinden berettiget til barseldagpenge fra det tidspunkt, hvor hun havde afsluttet sin uddannelse. Kvinden i sagen opfyldte beskæftigelseskravet for nyuddannede.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag, om på hvilket tidspunkt beskæftigelseskravet i barselloven skal være opfyldt.

Resultatet er

• at du ikke opfyldte beskæftigelseskravet senest på tidspunktet for din fødsel

Det betyder, at du ikke havde ret til barseldagpenge i perioden, efter du afsluttede din uddannelse og frem til det tidspunkt, hvor du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen X.

Vores afgørelse medfører ikke, at du skal tilbagebetale dagpenge modtaget i ovennævnte periode.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at beskæftigelseskravet for kvinder, som føder, senest skal være opfyldt på tidspunktet for fødslen.

Det er ved denne vurdering forudsat, at kvinder, som føder, senest påbegynder sin første fraværsperiode ved fødslen.

Det betyder, at det kun er nyuddannede, som føder efter uddannelsens afslutning, der kan opfylde beskæftigelseskravet for nyuddannede.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du først var berettiget til barseldagpenge på det tidspunkt, hvor du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra din a-kasse.

Vi vurderer således, at du ikke havde ret til barseldagpenge i perioden efter, du afsluttede din uddannelse og frem til det tidspunkt, hvor du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra din a-kasse.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du fødte, inden du havde færdiggjort din uddannelse. Du opfyldte derfor ikke beskæftigelseskravet for nyuddannede på tidspunktet for din fødsel. Du opfyldte først beskæftigelseskravet for personer med ret til arbejdsløshedsdagpenge på tidspunktet, hvor du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke havde været berettiget til barseldagpenge.

Bemærkninger til klagen

A Kommune har oplyst, at det er kommunens opfattelse, at nyuddannede, der er forældre til et barn under 46 uger, først kan opnå ret til barseldagpenge, når beskæftigelseskravet i barsellovens § 27, stk. 1, nr. 2. er opfyldt.

Kommunen har tilføjet, at barsellovens § 29, stk. 2, ikke giver mening, såfremt nyuddannede, der er forældre til et barn under 46 uger, opfylder beskæftigelseskravet i barsellovens § 27, stk. 1, nr. 3, dagen efter uddannelsens færdiggørelse.

Vi er enige med kommunen i, at nyuddannede, der har født inden uddannelsens afslutning, ikke kan opfylde beskæftigelseskravet i barsellovens § 27, stk. 1, nr. 3. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Vi bemærker, at det højst sandsynligt ikke var tilsigtet med lov nr. 852 af 20. december 1989 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, at retten til barseldagpenge for nyuddannede skulle finde anvendelse på en så begrænset persongruppe som regelændringen medførte, samtidig med at nyuddannede, som havde født under uddannelsen, helt blev afskåret fra at opnå ret til barseldagpenge.

Bestemmelsen i nugældende barsellovs 29, stk. 2, blev indført for at rette op på retstillingen, der fulgte af lov nr. 852 af 20. december 1989.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 17. august 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 27. august 2012

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• Brev af 26. oktober 2012 fra A Kommune og brev af 22. november 2012 fra Beskæftigelsesankenævnet
Kommunen traf afgørelse om at du ikke var berettiget til barseldagpenge fra den 29. august 2011 (dagen efter du dimitterede), men først fra den 27. september 2011 (da du var berettiget til arbejdsløshedsdagpenge).

Kommunen traf afgørelse efter barsellovens § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 29, stk. 2, om ret til barseldagpenge fra det tidspunkt, hvor en person efter fraværets påbegyndelse opfylder beskæftigelseskravet om at ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge

Nævnet ændrede kommunens afgørelse, hvorefter du var berettiget til barseldagpenge fra dagen efter hun dimitterede.

Nævnet traf afgørelse efter barsellovens § 27, stk. 1, nr. 3, jf. § 29, stk. 1, om ret til barseldagpenge, ved påbegyndelse af en fraværsperiode, når den pågældende inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at du ifølge ansøgningen påbegyndte din fraværsperiode dagen efter du dimitterede, og at du derfor efter § 27, stk. 1, nr. 3, jf. § 29, stk. 1, opfyldte beskæftigelseskravet på et tidligere tidspunkt end efter § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 29, stk. 2.

Nævnet bemærkede, at nævnet ikke mente, at fødselstidspunktet skulle anses for tidspunktet for fraværets begyndelse.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse, og oplyste, at tidspunktet for fraværets påbegyndelse er ved fødslen.

Kommunen oplyste, at det var kommunens opfattelse, at nyuddannede, der er forældre til et barn under 46 uger, først kan opnå ret til barseldagpenge, når beskæftigelseskravet i barsellovens § 27, stk. 1, nr. 2. er opfyldt.

Kommunen tilføjede, at barsellovens § 29, stk. 2, ikke giver mening, såfremt nyuddannede, der er forældre til et barn under 46 uger, opfylder beskæftigelseskravet i barsellovens § 27, stk. 1, nr. 3, dagen efter uddannelsens færdiggørelse.

Nævnet bemærkede ved genvurderingen, at fraværsperioden ifølge nævnet påbegyndes, når ansøgeren vælger at gøre brug af sin ret til fravær. Nævnet henviste i den forbindelse til barselvejledningens pkt. 6.1.3. om fristen for anmodning om barseldagpenge ved senere påbegyndt fravær.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til dagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster