Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Udbetaling pensionsopsparing

Her stiller du spørgsmål til din situation og får et vejledende juridisk svar.

Udbetaling pensionsopsparing

Indlægaf tjodense » tirs okt 27, 2015 2:33 pm

Hej
Mit pensionsselskab vil udbetale min pensionsopsparing. Må jeg gerne modtage en sådan engangsudbetaling samtidig med at jeg får dagpenge? Eller skal det modregnes dagpengene? - og er det så kun i den dagpengeperiode (4-5 ugers periode) jeg ikke modtager dagpenge pga. udbetaling af pensionsopsparingen. ?
Jeg kan ikke finde svaret nogle steder, kun hvis det er en løbende pensionsudbetaling, men dette er en opsigelse/udbetaling af min pensionsopsparing og sker kun en gang.
Derfor vil det være rart at vide om jeg mister dagpengene i den periode udbetalingen sker og så i efterfølgende periode er "indtægterne" lig med 0 igen, og det fortsætter som før udbetalingen.
vh TJ
tjodense
 
Indlæg: 1
Tilmeldt: tirs okt 27, 2015 2:26 pm

Re: Udbetaling pensionsopsparing

Indlægaf Louise Schelde » ons okt 28, 2015 9:58 pm

Kære TJ,

Løbende udbetalinger af pension medfører fradrag i dagpengene i henhold til bekendtgørelsen om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge § 8. Undtagelserne af til fradrag omkring bl.a. pensioner fremgår af bekendtgørelsens § 11. Da bekendtgørelsen er meget udførlig beskrevet og giver et godt overblik indsætter jeg den nedenfor.

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

I medfør af § 58, stk. 1, nr. 2, litra a, og nr. 3, litra a og b, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret ved lov nr. 482 af 12. juni 2009, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:1)

Kapitel 1
Fradrag i ydelser
§ 1. I denne bekendtgørelse er fastsat regler om fradrag for arbejde og indtægter i følgende ydelser:
1) Dagpenge, der udbetales efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
2) Orlovsydelse til børnepasning, der udbetales efter lov om børnepasningsorlov.

Kapitel 2
Arbejde
§ 2. Ved arbejde forstås i denne bekendtgørelse aktiviteter, som enten medfører indtægt eller efter sin art normalt medfører indtægt.
Stk. 2. Arbejde, der udføres af et medlem i en periode, hvor medlemmet modtager en ydelse efter § 1, medfører fradrag. Dette gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage samt arbejde, der udføres uden for medlemmets normale faglige område. Ulønnet arbejde medfører også fradrag, jf. dog § 4.
Stk. 3. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres.

Selvstændig bibeskæftigelse
§ 3. Drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse medfører fradrag.
Stk. 2. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde
§ 4. Ved aktiviteter forstås aktiviteter, som et medlem udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.
Stk. 2. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som et medlem udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.
Stk. 3. Aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde skal for at være omfattet af denne bekendtgørelse foregå i Danmark. Aktiviteten eller arbejdet, jf. stk. 1 og 2, skal udføres, uden at medlemmet er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter.
Stk. 4. Aktiviteter, jf. stk. 1, medfører ikke fradrag i ydelser efter § 1.
Stk. 5. Frivilligt, ulønnet arbejde, jf. stk. 2, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, kan udføres uden fradrag i op til 4 timer om ugen, jf. dog stk. 6. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag.
Stk. 6. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag, jf. dog stk. 7 og 8.
Stk. 7. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift, medfører ikke fradrag, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.
Stk. 8. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse, medfører ikke fradrag, hvis
1) arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig, jf. § 5, stk. 3,
2) arbejdet udføres lejlighedsvist,
3) arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.,
4) arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft, og
5) arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.
Stk. 9. Et medlem, der modtager ydelser, jf. § 1, og som udfører frivilligt, ulønnet arbejde, jf. stk. 5-6, skal skriftligt oplyse a-kassen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende arbejdet udføres for.
Stk. 10. Fradraget efter stk. 5 og 6 sker på tidspunktet, hvor arbejdet udføres.

Selvbygger og medbygger
§ 5. Ydelser kan ikke udbetales til et medlem, der som selvbygger eller medbygger deltager i at opføre eller ombygge egen bolig mv., jf. dog stk. 2. Ydelser kan igen udbetales, når den personlige medvirken i byggeriet er ophørt.
Stk. 2. Ved mindre byggearbejder i egen bolig kan et medlem bevare retten til ydelser. Der skal dog ske fradrag for de timer, der anvendes på arbejdet.
Stk. 3. Almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig medfører ikke fradrag.
Stk. 4. Fradraget efter stk. 2 sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres.

Kapitel 3

Indtægter
Løn, rådighedsløn, honorarer mv.
§ 6. Ved indtægter forstås løn, rådighedsløn, honorarer mv. samt indtægter, der træder i stedet for løn.
Stk. 2. Indtægter, der træder i stedet for løn mv., jf. stk. 1, kan bl.a. være:
1) Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
2) Beløb fra Lønmodtagernes Garantifond.
3) Fratrædelsesgodtgørelse, jf. stk. 3 og 4.
Stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelse medfører fradrag i dagpengene i det omfang, beløbet helt eller delvist svarer til, hvad arbejdsgiveren skulle have betalt medlemmet i løn i en opsigelsesperiode, hvis medlemmet var blevet afskediget.
Stk. 4. Hvis medlemmets ansættelsesforhold efter lov, overenskomst, regulativ, cirkulære eller ansættelseskontrakt giver mulighed for rådighedsløn eller lignende i forbindelse med en afskedigelse, medfører fratrædelsesgodtgørelsen fradrag.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-2 anvendes både på engangsbeløb og løbende indtægter.
Stk. 6. Indtægter efter stk. 1-4 medfører fradrag, selvom der ikke udføres arbejde i den periode, indtægterne dækker.

Ombud og hverv
§ 7. Indtægter, som et medlem modtager for at udføre ombud og offentlige og private hverv, medfører fradrag, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Indtægter, som et medlem modtager for hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg, medfører ikke fradrag.
Stk. 3. Indtægter, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd modtager for hverv efter de kommunale styrelseslove og lov om regioner, medfører ikke fradrag.
Stk. 4. Indtægter, som et medlem modtager for hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand og som regionsformand efter lov om regioner, medfører fradrag.
Stk. 5. Fradraget efter stk. 1 og 4 sker for den periode, indtægterne dækker.

Pensioner mv.
§ 8. Løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg), som er led i et tidligere ansættelsesforhold og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag, jf. dog § 11.
Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag.
Stk. 3. Løbende udbetaling af pension og pensionslignende ydelser til et medlem, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, regionsformand, medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet mv., medfører fradrag.
Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag. Dette gælder, uanset om beløbet udbetales løbende efter arbejdsophøret eller som supplement til dagpengene.
Stk. 5. Fradraget sker for den periode, pensionen eller beløbet dækker.

Ophavsrettigheder mv.
§ 9. Indtægter fra førsteudsendelse og indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker, film mv. medfører fradrag. Der skal dog kun ske fradrag, hvis indtægten stammer fra arbejde inden for medlemmets sædvanlige arbejdsområde, hvor genanvendelser mv. er normale.
Stk. 2. Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter, royalties og lignende rettigheder medfører ikke fradrag.
Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 sker på det tidspunkt, hvor indtægterne modtages.

Legater
§ 10. Legater medfører fradrag, hvis der er knyttet en arbejdspligt til legaterne.
Stk. 2. Fradraget sker for den periode, indtægterne dækker.

Indtægter, der ikke medfører fradrag
§ 11. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:
1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.
2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger (herunder livrenter), der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.
3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (herunder SP) og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
4) Pension efter ægtefælle eller samlever samt børnepension.
5) Førtidspension inklusive tillæg og invaliditetsydelse efter lov om social pension.
6) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring.
7) Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.
8) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.
9) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.
10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.
11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.
12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.
13) Underholdsbidrag.
14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.
15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).
16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.
17) Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales, uden at ferien eller feriefridagene afholdes efter ferieloven.

§ 12. Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgnehelligdagsbetaling og lignende udbetalinger, som vedrører et arbejdsforhold, medfører ikke fradrag.
Stk. 2. Et beløb, som modtages fra en arbejdsgiver, medfører ikke fradrag, hvis lønmodtageren har orlov fra arbejdsforholdet, og efter aftale får udbetalt et supplement til orlovsydelsen fra arbejdsgiveren.

Kapitel 4

Beregning af fradrag mv.
Dagpenge
Timefradrag
§ 13. Beregning af fradrag, jf. § 1, nr. 1, herunder belægning af dagpengekort, sker efter reglerne i bekendtgørelse om supplerende dagpenge.
Stk. 2. Timetallet, der skal ske fradrag for efter §§ 7-10, beregnes ved omregning af indtægterne med omregningssatsen. Tilsvarende gælder for løn for arbejde, der ikke kan anses for kontrollabelt, og for honorarer, jf. § 6.
Stk. 3. Ved beregning af fradrag for indtægter efter § 8, stk. 2, omregnes den udenlandske pensionsudbetaling med den officielle valutakurs den første hverdag i udbetalingsperioden.

Selvstændig bibeskæftigelse
§ 14. Beregning af fradrag for selvstændig bibeskæftigelse, jf. § 3, sker for den faktiske tid, som medlemmet har brugt på alt arbejde, der vedrører driften af virksomheden. Herunder administration og transport.
Stk. 2. Medlemmet skal skrive den faktiske tid, jf. stk. 1, på ydelseskortet. A-kassen kan stoppe for udbetaling af dagpenge, hvis medlemmets oplysninger på ydelseskortene ikke stemmer overens med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen af medlemmets ret til dagpenge, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.
Stk. 3. Hvis vederlaget for et enkeltstående tilfælde af selvstændig virksomhed ydes pr. time eller på grundlag af et beregnet timeforbrug, kan dette timeforbrug lægges til grund. Timeforbruget må dog ikke stå i åbenbar modstrid med arbejdsopgavens art og omfang.
Stk. 4. Et medlem, der har animalsk produktion som en del af virksomheden, skal uanset bestemmelsen i stk. 1 skrive mindst 1/2 time om dagen på ydelseskortet. Det gælder dog ikke, hvis driften af den animalske produktion bliver varetaget af ansat arbejdskraft, som ikke må være ægtefælle, samlever eller umyndige børn.
Stk. 5. Direktøren i Arbejdsdirektoratet kan i særlige, konkrete tilfælde, hvor der er sket fejludbetaling, fastsætte timetallet efter skøn. Det gælder, når det oplyste timetal må anses for åbenbart usandsynligt, og medlemmet ikke efterfølgende har oplyst det faktisk anvendte timetal.

Orlovsydelse til børnepasning mv. - kronefradrag
§ 15. Beregning af fradrag for arbejde og indtægter efter § 2 og §§ 6-10 sker krone-for-krone i orlovsydelsen. Indtægten nedsættes forinden med arbejdsmarkedsbidraget.
Stk. 2. Hvis lønindtægten ikke er kendt på tidspunktet, hvor oplysningerne skal gives til a-kassen, beregner a-kassen et fradrag i orlovsydelsen for et beløb, der svarer til det beskæftigede antal timer ganget med omregningssatsen.
Stk. 3. Fradrag for selvstændig bibeskæftigelse, jf. § 3, beregnes som det antal timer, der skal medføre fradrag, jf. § 14, ganget med omregningssatsen.
Stk. 4. Arbejde som selvbygger og medbygger, der overstiger, hvad der kan sammenlignes med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig, jf. § 5, stk. 3, medfører fradrag. Fradraget beregnes som det anvendte timetal, jf. § 5, stk. 2, ganget med omregningssatsen.
Stk. 5. Indtægter i form af sygedagpenge og betaling for G-dage fradrages krone-for-krone.
Stk. 6. Der skal ske belægning af ydelseskortet, når medlemmet holder ferie. Reglerne i bekendtgørelse om supplerende dagpenge følges.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Re: Udbetaling pensionsopsparing

Indlægaf John » tirs jan 15, 2019 12:48 am

Hej Louise

Jeg har samme spørgsmål som den oprindelige trådstarter.

Men jeg synes ret beset ikke du rigtig svarer på spørgmålet...? Og der er heller ikk noget entydigt at finde om det i de mange §.

Der er jo netop ikk tale om løbende udbetalinger, (pension) men et ophør af en firma-pensionsordning, som er optjent på baggrund af løn. (12% fra arb. giver 4 % fra en selv) og hvor ordningen giver mulighed for at det optjente beløb udbetales som et engangsbeløb. Efter 60% skat og div. Slutgebyrer.

Mvh John
John
 
Indlæg: 1
Tilmeldt: tirs jan 15, 2019 12:37 am


Tilbage til Juridisk forum til dagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron