Side 1 af 1

Optjening af løntimer i f.m. uddannelse

Indlæg: tirs dec 13, 2016 7:30 pm
af Rose88
Hej

Kan det være rigtig at personer ikke optjener løntimer i forbindelse med social og sundhedsuddannelsen i voksenlære ?

Kort sag:

Personer som er startet på social og sundhedsuddannelsen i voksenlære og blevet ansat igennem kommunen. Personer modtager løn som svarer mindst til den laveste løn, en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område.

Kommunen har mulighed for at få tilskud fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) på kr. 40,00.

Når kommunen får tilskud, så vil løntimerne ikke tælle med i optjeningen af beskæftigelseskravet for at få dagpenge


På forhånd tak

Re: Optjening af løntimer i f.m. uddannelse

Indlæg: ons dec 21, 2016 4:53 pm
af Louise Schelde
Kære Rose88,

Når en arbejdsgiver modtager tilskud til lønudbetaling medregnes timerne ikke i forhold til optjening i henhold til Lov om arbejdsløshedsforsikring § 53, stk 4.

Det skal bemærkes at § 53 er omfattet af ændringer pr 02. januar 2017. Særligt henvises til ændringer i stk. 3 og 4.

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen

§ 53. Ret til dagpenge opnås efter 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse, jf. dog § 54.
Stk. 2. Retten til at opnå dagpenge i de i § 55, stk. 1, nævnte perioder er endvidere betinget af,
1) at et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller som i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang, eller
2) at et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.258 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister.

Stk. 3. Ved opgørelsen af perioderne i stk. 2 medregnes tidsrum, hvori medlemmet
1) har været indkaldt til aftjening af værnepligt, været ansat på værnepligtslignende vilkår eller forrettet frivillig tjeneste ifølge kontrakt med forsvaret,
2) har gennemført en uddannelse af den i § 54 nævnte art,
3) har udøvet kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand eller været medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet eller regeringen.

Stk. 4. Kun indberettede løntimer m.v., jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3, jf. dog § 52, og selvstændig erhvervsvirksomhed i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af arbejdskravet i stk. 2. Beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, og selvstændig erhvervsvirksomhed, hvortil der ydes offentligt tilskud til etablering og drift, og som efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren indberettes til medlemmets arbejdsløshedskasse af jobcenteret, medregnes ikke.
Stk. 5. Retten til dagpenge ophører, når medlemskabet ophører, jf. § 43.
Stk. 6. De i stk. 2 angivne perioder, inden for hvilke beskæftigelseskravet skal være opfyldt, forlænges med sammenlagt op til 2 år, hvis der forekommer følgende forhold:
1) Perioder med sygdom eller uarbejdsdygtighed af mere end 4 ugers varighed,
2) perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service eller alvorligt sygt barn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,
3) perioder med støtte til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter lov om social service,
4) perioder, hvor et beskæftiget medlem får udbetalt ydelser under uddannelse efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren,
5) perioder med fravær på grund af barsel eller adoption efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,
6) perioder med orlov efter lov om børnepasningsorlov eller
7) perioder med ansættelse i seniorjob efter lov om seniorjob.

Stk. 7. De i stk. 2 angivne perioder, inden for hvilke beskæftigelseskravet skal være opfyldt, forlænges ud over 2 år, jf. stk. 6, med den resterende periode, hvor der ydes støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om opgørelse af beskæftigelseskravet efter denne bestemmelse. Der kan herunder fastsættes regler om, at indberettede løntimer, der ligger delvis i en medlemsperiode, kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i forhold til medlemsperiodens længde inden for indberetningsperioden. Der kan ligeledes fastsættes regler om, at løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, i hvilken ledigheden indtræder, kan medregnes, hvis de har betydning for opfyldelsen af beskæftigelseskravet. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet.

Pr. 2/1 2017 foretages følgende ændring til § 53:
I § 53, stk. 5, der bliver stk. 9, indsættes efter "jf. § 43": ", dog senest ved udgangen af den måned, hvor medlemmet når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension".

Pr. 1/7 2017 foretages følgende ændringer til § 53:
§ 53, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Retten til at opnå dagpenge i de i § 55, stk. 1, nævnte perioder er, jf. dog stk. 5, endvidere betinget af:
1) At et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 218.616 kr. (2016) i henhold til lov om et indkomstregister. Der kan dog højst medregnes 18.218 kr. (2016) pr. måned.
2) At et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 145.740 kr. (2016) i henhold til lov om et indkomstregister. Der kan dog højst medregnes 12.145 kr. (2016) pr. måned.
3) At et fuldtidsforsikret medlem inden for de seneste 3 år har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i 52 uger.
4) At et medlem har gennemført en uddannelse, jf. § 54.",
i § 53 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

"Stk. 3. Indkomstkravet for lønmodtagere, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, opgøres på grundlag af al A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, tillagt eget pensionsbidrag og eget ATP-bidrag i et lønmodtagerforhold. Er indkomsten opnået ved lønarbejde, medregnes kun indkomst, der er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Er indkomsten helt eller delvis opnået ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 eller plejevederlag efter § 120 i lov om social service, medregnes indkomsten ikke efter 1. pkt.
Stk. 4. Indkomstkravet for fuldtidsforsikrede lønmodtagere, jf. stk. 2, nr. 1, reguleres en gang om året pr. 1. januar med tilpasningsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent tillagt 2 procentpoint. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 12. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års regulering af indkomstkravet. Indkomstkravet for deltidsforsikrede lønmodtagere, jf. stk. 2, nr. 2, fastsættes som 2/3 af det regulerede og afrundede beløb for fuldtidsforsikrede. Det beregnede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 12. Indkomstloftet pr. måned for fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, fastsættes ved at dele det beregnede indkomstkrav med 12.
Stk. 5. For et medlem, som er indplaceret i en dagpengeperiode, er genoptjeningen af retten til dagpenge, jf. dog stk. 6, betinget af:
1) At et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Kun løntimer, der er optjent i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, kan medregnes, jf. stk. 3.
2) At et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.258 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Kun løntimer, der er optjent i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, kan medregnes, jf. stk. 3.
3) At et fuldtidsforsikret medlem inden for de seneste 3 år har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i 52 uger.
4) At et medlem har gennemført en uddannelse, jf. § 54.

Stk. 6. Genoptjening af retten til dagpenge sker efter stk. 2, når retten til dagpenge er bortfaldet, som følge af at perioderne efter § 55, stk. 1 og 2, er udløbet, og der ikke er registrerede timer på beskæftigelseskontoen, jf. § 55 a.".