Side 1 af 1

Barselsdagpenge - alvorligt syge børn - stedforældre

Indlæg: man sep 09, 2013 8:00 pm
af Louise Schelde
Ankestyrelsen har i principafgørelse nummer 100-13 taget stilling til hvem, der er omfattet af personkredsen til barselsdagpenge. Se uddrag af sagen nedenfor.

Resumé:
Principafgørelsen fastslår

Stedforældre kan være berettiget til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn

Efter en konkret vurdering kan stedforældre være omfattet af den berettigede personkreds, der efter barselloven har ret til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, ligesom det er tilfældet efter servicelovens bestemmelse om ret til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

Når myndigheden vurderer, om en stedforælder har ret til dagpenge, bør den lægge vægt på stedforælderens forhold til barnets biologiske eller adoptivforælder og forholdet til barnet, herunder hvor længe de har haft fælles bopæl og fungeret som en familie. Myndigheden bør lægge vægt på, om stedforælderen deltager i varetagelsen af den daglige omsorg for barnet, og hvad der er bedst for barnet og familien i den konkrete situation.

Udbetaling Danmark skal vejlede om reglerne

Når et barn kan være omfattet af den personkreds, hvor forældre kan være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven, skal Udbetaling Danmark vejlede om reglerne.

Udbetaling Danmark skal blandt andet oplyse om, at forældrene kan søge om tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen, og at forældre, som både opfylder betingelserne for at få dagpenge efter barselloven og tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven, har mulighed for at vælge mellem de to regelsæt.


Afgørelse:
1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om stedforældre kan være berettiget til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn.

2. Reglerne

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel § 26 fastslår, at forældre med alvorligt syge børn under 18 år har ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde.

Lov om social service § 42 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

Det fremgår af punkt 4.5.5 i barselsvejledningen (vejledning nr. 9469 af 1. juli 2006 om forholdet til andre regler, at kommunen (nu Udbetaling Danmark) må rådgive om, at forældre kan være omfattet af barsellovens § 26 og servicelovens regler om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, men at der alene kan udbetales ydelser efter den ene af bestemmelserne, og forældre i disse tilfælde må vælge regelsæt.

3. Andre Principafgørelser

Gældende
Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-1-01: Ankestyrelsen fandt, at en stedfar, efter en konkret vurdering, kunne få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med ægtefællens barns indlæggelse og kontrolbesøg på hospital. Stedfaren havde boet sammen med moderen siden barnets fødsel, barnet havde ikke kontakt med sin biologiske fader efter dennes eget ønske, stedfaren havde fællesøkonomi med barnets moder og deltog i forsørgelsen af barnet.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag om refusion af dagpenge i forbindelse med, at NN har passet sin stedsøn under sygdom.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt for at afklare, om stedforældre kan være berettiget til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn.

Resultatet er

• at en stedforælder efter en konkret vurdering kan være berettiget til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn

Det betyder, at afgørelsen fra A Kommune ikke gælder.

Det betyder samtidigt, at vi hjemviser sagen. Udbetaling Danmark skal indhente yderligere oplysninger og træffe en ny afgørelse.

Udbetaling Danmark vil kontakte jer.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at en stedforælder efter en konkret vurdering kan være berettiget til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn.

Ved vurderingen bør der bl.a. lægges vægt på stedforælderens forhold til barnets biologiske eller adoptivforælder og stedforælderens forhold til barnet, herunder hvor længe de har haft fælles bopæl og fungeret som en familie. Der bør lægges vægt på, om stedforælderen deltager i varetagelsen af den daglige omsorg for barnet, og hvad der er bedst for barnet og familien i den konkrete situation.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at hovedformålet med retten til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn er, at forældre skal kompenseres økonomisk for at passe deres syge eller handicappede børn. Vi har lagt vægt på, at det samme gør sig gældende i forhold til retten til tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven og ret til løn under barnets 1./2. sygedag efter overenskomstmæssig praksis.

Vi har lagt vægt på, at stedforældre efter en konkret vurdering kan være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og til løn under barnets 1./2. sygedag efter overenskomstmæssig praksis.

Vi finder, at der er de samme hensyn at tage til familier med alvorligt syge børn, som ligger til grund for, at stedforældre - efter en konkret vurdering - kan være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og til løn under barnets 1./2. sygedag efter overenskomstmæssig praksis.

Vi finder derfor, at en stedforælder i konkrete tilfælde bør kunne være berettiget til dagpenge efter barsellovens § 26 ligesom biologiske eller adoptivforældre.

Vi hjemviser sagen med henblik på, at Udbetaling Danmark skal indhente yderligere lægelige oplysninger om barnets sygdom og sygdomsforløb.

Såfremt der er lægelig dokumentation for, at betingelserne for at udbetale barseldagpenge er opfyldt, skal det konkret vurderes, om NN er berettiget til dagpenge som følge af hans relation til barnets mor og barnet. Ved vurderingen bør ovennævnte kriterier inddrages.

Vi bemærker, at bevilling af dagpenge som udgangspunkt forudsætter, at der ikke er udbetalt dagpenge til andre forældre for det fulde beløb, og at der ikke er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til NN eller andre forældre for den samme periode.

Udbetaling Danmarks pligt til at vejlede

Når et barn muligvis er omfattet af den personkreds, hvor forældre kan være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven, skal Udbetaling Danmark vejlede om reglerne.

Udbetaling Danmark skal bl.a. oplyse om, at forældrene kan søge om tabt arbejdsfortjeneste ved kommunen og at forældre, som både opfylder betingelserne for at få dagpenge og tabt arbejdsfortjeneste, har mulighed for at vælge mellem de to regelsæt.

Bemærkninger til klagen

I har oplyst, at NN har levet sammen med barnet det meste af barnets liv og at han - på lige vilkår med en biologisk far - har været med på sygehuset og været med til diverse lægekontroller.

Vi bemærker, at vi har hjemvist sagen, hvorefter Udbetaling Danmark skal indhente yderligere oplysninger og træffe en ny afgørelse. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 16. august 2012

• Klagen til Ankestyrelsen af 13. september 2012

• A Kommunes genvurdering

Kommunen traf afgørelse om afslag på refusion af barseldagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn.

Afgørelsen blev begrundet med, at personen, der blev søgt om refusion for, ikke var forælder til barnet, som havde været passet.

Kommunen lagde ved afgørelsen vægt på, at det alene er biologiske eller adoptivforældre, der er dagpengeberettiget efter barsellovens § 26.

Arbejdsgiveren klagede over kommunens afgørelse og anførte, at arbejdsgiveren ikke havde været bekendt med, at den ansatte ikke var far til barnet.

Det blev i klagen tilføjet, at stedfaren havde levet sammen med barnet det meste af barnets liv og at stedfaren - på lige vilkår med en biologisk far - havde været med på sygehuset og været med til diverse lægekontroller.

Endeligt blev der anmodet om, at kommunen gjorde en undtagelse af hensyn til virksomhedens økonomi og til at det ville være en belastning for stedfaren.

Ved genvurderingen fastholdt kommunen sin afgørelse.

Kommunen anførte, at kommunen fortolkede barsellovens § 26 sådan, at det alene er biologiske forældre eller adoptivforældre, som kan være berettiget til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn. Der blev henvist til, at der ikke står noget om, at en stedfar kan være berettiget, hvis han har fungeret som biologisk forælder til barnet.