Side 1 af 1

Arbejdsskade - Behandlingsudgift - Psykologbehandling

Indlæg: tirs feb 11, 2014 9:20 pm
af Louise Schelde
Ankestyrelsen har i principafgørelse nummer 111-13 truffet afgørelse om. hvorvidt psykologbehandling kan dækkes af arbejdsskadeforsikringsloven. Læs om afgørelsen nedenfor.

Ankestyrelsens principafgørelse 111-13 om arbejdsskade - behandlingsudgift - psykologbehandling - smerter

Resumé:
Principafgørelsen fastslår
Ikke dækning af udgifter til psykolog som følge af en fysisk personskade
(fysisk arbejdsskade)
Der er som hovedregel ikke tale om behandlinger med varigt helbredende effekt i arbejdsskadesikringslovens forstand, når tilskadekomne går til psykolog for at lære at håndtere og leve med de smerter og de ændringer i livet, som en fysisk arbejdsskade har medført.
I disse tilfælde dækkes udgiften til psykologsamtaler derfor som hovedregel ikke af arbejdsskadesikringslovens regler om dækning af udgifter til behandling.
Dette skyldes, at en fysisk personskade som altovervejende udgangspunkt ikke er egnet til at forårsage en psykisk personskade. Efter en konkret vurdering kan udgifter til psykologbehandlinger efter en fysisk arbejdsskade dog dækkes, hvis der har været tale om hændelser af særligt belastende karakter, der er egnet til at give psykiske gener.
Tilskadekomne bliver kompenseret for sine daglige gener som følge af arbejdsskaden, herunder smerterne og de gener de giver i dagligdagen, i godtgørelsen for varigt mén.
Dækning af udgifter til psykolog som følge af en psykisk personskade
(psykisk arbejdsskade)
Tilskadekomne har ret til dækning af udgifter til psykologsamtaler, når der er tale om en psykisk personskade, der er anerkendt eller kan anerkendes som en arbejdsskade.
Dette er for eksempel tilfældet, hvis tilskadekomnes liv eller helbred har været i alvorlig fare, eller hvis tilskadekomne har haft rimelig grund til at føle sig udsat for en sådan fare. Det vil også være tilfældet, hvis tilskadekomne har været udsat for en helt usædvanlig, chokerende begivenhed eller et forløb gennem længere tid, eller der er tale om situationer, hvor tilskadekomne føler sig ansvarlig for den alvorlige fare, som andres liv er blevet bragt i.
Det er dog fortsat et krav, at psykologbehandlingen har været nødvendig for at opnå bedst mulig helbredelse af arbejdsskadens følger.
Lov:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 15

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om samtaler med psykolog, hvor formålet er smertehåndtering efter en fysisk arbejdsskade, i arbejdsskadesikringslovens forstand er behandlinger med helbredende effekt.

2. Reglerne

Lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring som senest er bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013

§ 15, stk. 1, fastslår, at skadelidte under sagens behandling har ret til dækning af udgifter til behandling, hvis behandlingerne er nødvendige for at opnå bedst mulig helbredelse. Det er et krav, at udgifterne ikke kan afholdes efter sundhedsloven eller som led i behandlingen på offentligt sygehus.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre relevante principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om dækning af udgifter til psykolog.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, om samtaler med psykolog, hvor formålet er smertehåndtering efter en fysisk arbejdsskade, er behandlinger med helbredende effekt i arbejdsskadesikringslovens forstand.

Resultatet er

• Du har ikke ret til dækning af udgifter til psykolog

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at samtaler hos psykolog ikke vil have varig helbredende effekt på følgerne af arbejdsskaden. Formålet med behandlingerne er, at du skal lære at håndtere dine smerter og din erhvervsmæssige situation efter arbejdsskaden. Vi vurderer, at en sådan behandling ikke er helbredende i arbejdsskadesikringslovens forstand, og du har derfor ikke ret til at få udgifterne dertil betalt.

Vi har lagt vægt på, at du efter arbejdsskaden har gået til psykolog for at lære at håndtere din nuværende helbreds- og erhvervsmæssige situation. Samtalerne har taget udgangspunkt i sorg/krise-arbejde i forhold til mistet helbred og nedsat erhvervsevne samt konkret rådgivning i forhold hertil. Samtalerne med psykologen er ikke egnet til at forandre eller helbrede dine gener, men hjælper dig med at mestre din situation og dine smerter bedre.

Vi er opmærksomme på, at psykologbehandlingerne er lægehenvist, og at du oplyser, at dit funktionsniveau er blevet bedre, men dette ændrer ikke ved, at samtalerne hos psykologen ikke er egnet til at mindske eller helbrede dine gener, men hjælper dig med at mestre din situation og dine smerter bedre. Samtalerne har derfor ikke en helbredende effekt på smerterne.

Vi har lagt til grund, at du kom til skade den 5. oktober 2011. Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt smerter i højre arm, skulder, nakke, lænd og ribben som følge af, at du forhindrede en elev i at kaste en kontorstol efter en anden elev, og derved selv blev ramt af stolen.

Der kan under sagens behandling betales udgifter til sygebehandling og optræning, hvis behandlingen er nødvendig for at opnå bedst mulig helbredelse af arbejdsskadens følger. Herved forstås en varig bedring i helbredstilstanden. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er midlertidig lindrende effekt af behandlingen.

Oplysningerne fremgår særligt af erklæring fra psykolog af 2. november 2012 og klagen fra dit forbund.

Bemærkninger til klagen

X Forbund har på dine vegne klaget over Arbejdsskadestyrelsens afslag på dækning af udgifterne til psykolog.

De henviser til, at psykologbehandlingerne er lægehenvist med henblik på håndtering af smerter, som arbejdsskaden har forårsaget. Din funktionsevne er bedret efter hjælpen til at håndtere smerterne og forbundet mener derfor, at behandlingerne har været relevante og af helbredende karakter.

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i vores vurdering, men vi finder, at de ikke kan føre til et ændret resultat. Hjælp til at håndtere smerterne i dagligdagen kan ikke sidestilles med behandlinger, der har en varig helbredende effekt. Dette skyldes, at psykologsamtalerne ikke er egnet til varigt at mindske omfanget af smerterne.