Side 1 af 1

Arbejdsskade - Opgørelse ved flytning til udlandet

Indlæg: tirs feb 11, 2014 10:01 pm
af Louise Schelde
Ankestyrelsen har i principafgørelse nummer 1-14 truffet afgørelse om, hvordan tab af erhvervsevne skal opgøre ved flytning til udlandet. Læs afgørelsen nedenfor.

Ankestyrelsens principafgørelse 1-14 om - arbejdsskade - tab af erhvervsevne – lønnedgang – lønniveau - EU

Resumé:
Principafgørelsen fastslår
Hvis sikrede efter en arbejdsskade flytter til et land inden for EU, skal tab af erhvervsevne fastsættes efter, hvad denne ville have tjent i Danmark og ikke, hvad sikrede aktuelt tjener i opholdslandet.
I den konkrete sag blev en slagterimedarbejder omskolet til levnedsmiddeltekniker og fik derefter arbejde i Tyskland.

Lov:
Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 17, stk. 1 og § 17, stk. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, hvordan man skal vurdere erstatning for tab af erhvervsevne for en person, der rejser til et land inden for den europæiske union for at arbejde.

2. Reglerne

Lov om arbejdsskadesikring § 17, stk. 1, fastslår, at en skadelidt har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis en arbejdsskade har nedsat pågældendes evne til at skaffe indtægt ved arbejde.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

U-2-03: En dansker, som efter en arbejdsskade var blevet revalideret til dykkerinstruktør, kunne ikke få erstattet det tab, han led, ved at han efter endt revalidering flyttede til fjernøsten, hvor han arbejde på fuld tid som dykkerinstruktør.

U-77-13: En udlænding, som i en periode efter en arbejdsskade flyttede tilbage til sit hjemland, skulle have vurderet sit tab af erhvervsevne ud fra forholdene i det land, hvor udlændingen havde taget ophold.

4. Den konkrete afgørelse

Antaget til principiel behandling for at få afklaret, hvordan man skal vurdere erstatning for tab af erhvervsevne for en person, der rejser til et land inden for den europæiske union for at arbejde.

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne som følge af den anerkendte erhvervssygdom i form af dobbeltsidigt karpaltunnelsyndrom.

·Du har ret til erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent.

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen, som nu beregner den nye erstatning for tab af erhvervsevne. Forsikringsselskabet vil herefter udbetale beløbet.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at du skønsmæssigt har et endeligt tab af erhvervsevne på 15 procent.

Vi har lagt til grund, at du har arbejdet som slagteriarbejder siden 1999, og at du anmeldte dobbeltsidig karpaltunnelsyndrom 20. marts 2006. Du måtte ophøre med dit slagterarbejde og blev omskolet til levnedsmiddeltekniker. I april 2009 fik du arbejde som levnedsmiddeltekniker i Tyskland.

Vi finder ikke, at en sammenligning mellem din aktuelle løn som levnedsmiddeltekniker i Tyskland, og den løn du kunne have tjent som slagteriarbejder i Danmark, hvis du ikke havde fået karpaltunnelsyndrom, er et udtryk for nedsættelsen af erhvervsevnen. Det skyldes, at der er et forskeligt lønniveau i Tyskland og Danmark, hvorfor den nævnte sammenligning også ville omfatte denne forskel, og ikke kun din erhvervsevne.

I stedet for sammenligner vi, hvad du kunne have tjent som levnedsmiddeltekniker i Danmark i år 2012 med den indtægt, du ville kunne have oppebåret i året 2012 som slagterimedarbejder.

Vi har lagt til grund, at en levnedsmiddeltekniker på 45-49 år med 3 års erfaring og flere års erfaring med slagteriarbejde, der har et job i Danmark, kan tjene cirka 425.000 kroner inklusiv pension om året.

Vi har endvidere lagt til grund, at en slagter med 13 års erfaring indenfor kreaturområdet kan tjene 490.000 kroner inklusiv pension om året. Forskellen er derfor på cirka 65.000 kroner om året, hvilket svarer til 13 procent i indtægtsnedgang.

Vi lægger vægt på, at du har skånebehov overfor håndledsbelastende arbejde og du kan ikke vende tilbage til dit arbejde som slagterimedarbejder.

Desuden lægger vi vægt på, at du har et varig mén på 8 procent og har udnyttet dine ressourcer til at blive omskolet.

Vi vurderer derfor, at der kan fastsættes en erstatning for et blivende erhvervsevnetab på 15 procent, selv om lønnedgangen er mindre end 15 procent.

Der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har medført nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Der gives ikke erstatning, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindre end 15 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af årsopgørelse for 2005, dine besvarelser af Arbejdsskadestyrelsens spørgeskemaer dateret 25. juni 2008, 11. februar 2009 og 8. november 2010 samt telefonsamtale med fagforbundet af 1. juli 2013 og arbejdsgiverrepræsentant af 1. juli 2013 og 4. oktober 2013.