Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Flekslønstilskud - lønloft - tilbagebetaling

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Flekslønstilskud - lønloft - tilbagebetaling

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 10:44 am

Ankestyrelsens principafgørelse 16-18 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - lønloft - sagsoplysning - efterregulering - tilbagebetaling - forældelse

Principafgørelsen fastslår

Løn og fleksløntilskud kan pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til fuldtidsløn med tillæg i samme stilling
Når en person er ansat i fleksjob, betaler arbejdsgiveren løn for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten, og udbetales af kommunen til den ansatte.

Løn og fleksløntilskud kan pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår med tillæg m.v. i den pågældende stilling (lønloftet).

Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end fuldtidslønnen med tillæg i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Arbejdsgiveren oplyser om lønloftet
Arbejdsgiveren oplyser i forbindelse med indgåelsen af aftalen om ansættelse i fleksjob, hvad lønnen på fuld tid udgør i den pågældende stilling. Hvis der sker ændringer i, hvad lønnen på fuld tid udgør, skal arbejdsgiveren oplyse dette til kommunen.

Lønloftet er den fleksjobansattes løn på fuld tid på det pågældende arbejdsområde. Det vil sige uden arbejdstidsnedsættelse og uden eventuel reduktion af timelønnen på baggrund af den nedsatte arbejdsevne. Hvis der ydes tillæg i form af genetillæg, aften/nattillæg, weekendtillæg m.v., skal arbejdsgiveren oplyse den gennemsnitlige månedsløn for en medarbejder, der er ansat på ordinære vilkår i samme stilling.

Kommunen skal i lighed med andre sager, som behandles efter retssikkerhedsloven, sikre, at udbetaling af ydelser sker på et korrekt grundlag, og at alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne fleksløntilskuddet m.v. indgår i sagen. Kommunen skal derfor sikre, at arbejdsgiveren giver oplysninger om, hvad lønloftet udgør.

Myndighedens pligt til at oplyse sagen tilstrækkeligt er en garantiforskrift. Tilsidesættelse af en garantiforskrift betyder, at der er en formodning for, at afgørelsen er påvirket af manglen. Det er myndigheden, der har bevisbyrden for, at manglen ikke har haft betydning for afgørelsens resultat.

Regulering eller tilbagebetaling
Hovedreglen er, at fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud, og at nedsættelse af fleksløntilskuddet sker bagud i den følgende måned.

Har borgeren fået for meget udbetalt i fleksløntilskud i en periode, kan kommunen træffe afgørelse om efterregulering eller om tilbagebetaling. Begge dele kræver, at der i reglerne er grundlag for kommunens afgørelse.

Kommunens mulighed for at foretage efterregulering er begrænset til forhold, der falder inden for rammerne af tre hovedgrupper:
1. Borgerens fleksløntilskud er beregnet på et forventet grundlag i starten af et ansættelsesforhold.
2. Borgeren får løn for arbejde, der er udført over flere måneder.
3. Borgerens løn i indkomstregistret er ændret med tilbagevirkende kraft.

Efterregulering kan derfor ikke forekomme, hvis borgeren har fået for meget udbetalt, fordi kommunen har beregnet fleksløntilskuddet forkert.

Efterreguleringen sker ved, at kommunen foretager fradrag i de månedlige udbetalinger af fremtidige fleksløntilskud, svarende til forskellen mellem det, der er udbetalt, og det, der skulle have været udbetalt i de relevante måneder.

Hvis efterreguleringen ikke kan foretages fuldt ud i den måned, der følger efter udbetalingen, kan kommunen foretage fradrag i de følgende måneders fleksløntilskud. Et sådant fradrag kan maksimalt strække sig over 12 måneder, efter udbetalingen har fundet sted.

12-måneders reglen i bekendtgørelsen er således en begrænsning i kommunens mulighed for efterregulering i borgerens fremtidige ydelser.

12-måneders reglen i bekendtgørelsen begrænser ikke borgerens ret til regulering, hvis fleksløntilskuddet i en periode har været beregnet forkert af kommunen. Borgerens ret til regulering er begrænset af den almindeligt gældende forældelsesregel på 3 år.

Forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor personen i fleksjob ved eller burde vide, at han/hun har fået for lidt udbetalt.

Ved siden af reglerne om efterregulering gælder reglerne om tilbagebetaling.

Tilbagebetaling kan kun komme på tale, hvis lovens betingelse herom er opfyldt. Det vil sige
1. når personen i fleksjob ikke har opfyldt sin oplysningspligt og har modtaget fleksløntilskud med urette eller mod bedre vidende eller
2. når der i en måned er udbetalt løn m.v., der vedrører arbejde udført over flere måneder, og det ikke har været muligt at efterregulere lønindtægten m.v. i de følgende måneders fleksløntilskud eller ledighedsydelse.

Den konkrete sag
I den konkrete sag fastslog Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at det er kommunens ¬pligt at sikre, at arbejdsgiveren oplyser om den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår med tillæg m.v. i den pågældende stilling (lønloftet), når en person begynder i fleksjob.

Da kommunen ikke havde sikret sig arbejdsgiverens oplysninger, var der risiko for, at borgeren havde fået udbetalt for lidt i fleksløntilskud.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg slog også fast, at borgerens mulighed for at få reguleret fleksløntilskuddet på et korrekt grundlag ikke var begrænset til en periode på 12 måneder, men alene var begrænset af den 3-årige forældelsesregel.

Kommunen skulle derfor undersøge, hvad arbejdsgiveren kunne oplyse om lønloftet tilbage til ansættelsen i fleksjobbet, og efterbetale et eventuelt tilgodehavende til borgeren.

Baggrund for at behandle sagen principielt


Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare kommunens ansvar for at indhente arbejdsgiverens oplysninger om lønloftet, og borgerens ret til regulering, når kommunen ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt.

Samtidig er sagen behandlet for at afklare forståelsen af undtagelsen om den efterregulering, der skal ske af fleksløntilskuddet for en periode på op til 12 måneder, hvis lønindtægten efterfølgende ændres (bekendtgørelsens § 8, stk. 4), herunder forskellen mellem efterregulering og tilbagebetaling.

Reglerne


Love og bekendtgørelser
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse 1342 af 21. november 2016.

• § 70 f, stk. 3, om lønloft.
• § 70 f, stk. 10, om tilbagebetaling.
• § 70 f, stk. 11, om regulering.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 188 af 8. marts 2018.

• § 10, om oplysning af sagen.

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015.

• § 3, stk. 1, om den almindelige forældelsesfrist.
• § 3, stk. 2, om hvornår forældelsesfristen regnes fra.

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud, nr. 1182 af 3. november 2017.

• § 3, stk. 3, om lønloft.
• § 3, stk. 4, om løn, der dækker flere måneder.
• § 8, stk. 4, om regulering.

Vi har desuden anvendt bemærkninger til lov nr. 1380 af 23. december 2012 i lovforslag nr. 53 2012/1 og bemærkninger til lov nr. 400 af 28. april 2014 i lovforslag nr. 140 2013/1.

Praksis
Gældende:
Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Ankestyrelsens 51-16, der fastslår, at lønloftet skal forhøjes med det ferietillæg, som en fuldtidsansat ville have ret til ved beregning af fleksløntilskud.

Vejledninger
Vi har også anvendt vejledning om fleksjob m.v., nr. 9345 af 7. april 2017.

• Pkt. 7.2.1. Beregning af fleksløntilskud.
• Pkt. 7.2.3. Loft for fleksløntilskud og løn.
• Pkt. 7.3.1. Indhentelse af oplysninger til beregning af fleksløntilskud.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunens afgørelse om fleksløntilskud. X Kommune afgjorde sagen den 20. marts 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen.
• Du har ret til at få en ny beregning af dit fleksløntilskud fra 12. januar 2015.

Det betyder, at vi hjemviser spørgsmålet om lønloftet til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Det betyder også, at vi ændrer kommunens afgørelse i spørgsmålet om regulering.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, indhente oplysninger fra arbejdsgiveren om den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår med tillæg m.v. i din stilling (lønloftet) fra 12. januar 2015 og senere ændringer.

Når kommunen har de relevante oplysninger, skal kommunen foretage en ny beregning fra 12. januar 2015 og efterbetale et eventuelt tilgodehavende.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen om lønloftet

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at det er kommunens pligt at sikre, at arbejdsgiveren oplyser om den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår med tillæg m.v. i den pågældende stilling (lønloftet), når en person begynder i fleksjob.

Vi vurderer, at din sag ikke er tilstrækkeligt oplyst. Vi kan derfor ikke beregne dit fleksløntilskud fra 12. januar 2015.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at det er arbejdsgiveren, der oplyser, hvad lønnen på fuld tid udgør i den pågældende stilling, når der bliver indgået en aftale om ansættelse i fleksjob.

Hvis der sker ændringer i den løn, skal arbejdsgiveren oplyse dette til kommunen.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at kommunen i lighed med andre sager, som behandles efter retssikkerhedsloven, skal sikre, at udbetaling af ydelser sker på et korrekt grundlag. Det betyder blandt andet, at kommunen skal sikre, at alle nødvendige oplysninger indgår i sagen. Kommunen skal derfor sikre, at arbejdsgiveren giver oplysninger om, hvad lønloftet udgør.

Vi lægger vægt på, at kommunen ikke har bedt din arbejdsgiver om at oplyse, hvad lønloftet udgør for din stilling, men alene lægger vægt på din timeløn.

Lønloftet er den fleksjobansattes løn på fuld tid på det pågældende arbejdsområde. Det vil sige uden arbejdstidsnedsættelse og uden eventuel reduktion af timelønnen på baggrund af den nedsatte arbejdsevne. Hvis der ydes tillæg i form af genetillæg, aften/nattillæg, weekendtillæg m.v., skal arbejdsgiveren oplyse den gennemsnitlige månedsløn for en medarbejder, der er ansat på ordinære vilkår i samme stilling.

Vi er opmærksomme på, at det af ansættelsesaftalen fremgår, at din timeløn er 140 kroner fra 12. januar 2015, og at du har en pensionsordning, men det er ikke nødvendigvis det samme som lønloftet.

Vi vurderer på det grundlag, at din sag ikke er tilstrækkeligt oplyst fra den 12. januar 2015, hvor du begyndte i fleksjob. Vi kan derfor ikke være sikre på, at fleksløntilskuddet fra 12. januar 2015 er beregnet på det korrekte grundlag.

Oplysningerne fremgår særligt af ”Aftale ved oprettelse af fleksjob” og kommunens svar til Ankestyrelsen den 3. januar 2018.

Om reglerne
Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 procent dels af lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 14.398 kroner (2018-niveau), og herefter med 55 procent.

Fleksløntilskud og løn udbetalt af arbejdsgiveren kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling.

Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Arbejdsgiveren oplyser i forbindelse med indgåelsen af aftalen om ansættelse i fleksjob, hvad lønnen på fuld tid udgør i den pågældende stilling. Hvis der sker ændringer i, hvad lønnen på fuld tid udgør, skal arbejdsgiveren oplyse dette til kommunen.

Lønnen for fuld tid i den pågældende stilling er den fleksjobansattes løn på fuld tid på det pågældende arbejdsområde. Det vil sige uden arbejdstidsnedsættelse og uden eventuel reduktion af timelønnen på baggrund af den nedsatte arbejdsevne. Hvis der ydes tillæg i form af genetillæg, aften/nattillæg, weekendtillæg m.v., skal arbejdsgiveren oplyse den gennemsnitlige månedsløn for en medarbejder, der er ansat på ordinære vilkår i samme stilling.

Hvis den fleksjobansattes løn stiger, hæves loftet for fleksløntilskud og løn, således at loftet udgør lønnen ved ansættelse på fuld tid inkl. lønstigningen. Hvis den fleksjobansatte får tillæg som fx anciennitetstillæg og funktionstillæg eller overarbejdsbetaling, indgår disse tillæg også i loftet for, hvad fleksløntilskud og lønnen tilsammen højst kan udgøre, og arbejdsgiveren skal derfor oplyse fuldtidslønnen inkl. tillæg og evt. overarbejdsbetaling til jobcenteret.

Lønnen for fuld tid i den pågældende stilling kaldes lønloftet.

Lønloftet hæves i den måned, hvor et eventuelt ferietillæg efter ferieloven kommer til udbetaling. Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 51-16.

Kommunen skal i lighed med andre sager, som behandles efter retssikkerhedsloven, sikre, at udbetaling af ydelser sker på et korrekt grundlag, og at alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne fx fleksløntilskud indgår i sagen.

Myndighedens pligt til at undersøge sagen tilstrækkeligt er en garantiforskrift. Tilsidesættelse af en garantiforskrift betyder, at der er en formodning for, at afgørelsen er påvirket af manglen, medmindre at det forhold konkret kan afkræftes. Det er myndigheden, der har bevisbyrden for, at manglen ikke har haft betydning for afgørelsens resultat.

Begrundelse for afgørelsen om regulering fra 12. januar 2015

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at du har ret til at få foretaget en ny beregning af dit fleksløntilskud fra 12. januar 2015.

Vi vurderer, at dit eventuelle krav efter reglerne om fleksløntilskud ikke er begrænset til 12 måneder, men alene er begrænset af den almindelige forældelsesfrist på 3 år.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst af kommunen fra den 12. januar 2015, hvor du begyndte i fleksjob.

Vi lægger vægt på, at reglen om, at efterregulering kan foretages for en periode på op til 12 måneder, alene lægger begrænsninger for kommunens mulighed for at regulere, når der er udbetalt for meget.

Om reglerne

Hovedreglen er, at et krav på en social ydelse, herunder fleksløntilskud, forældes efter 3 år.

Hovedreglen er, at fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud, og at nedsættelse af fleksløntilskuddet sker bagud i den følgende måned.

En undtagelse er, at fleksløntilskuddet de(n) første måned(er) reguleres efter at have været beregnet på grundlag af en forventet indtægt, når der foreligger oplysninger om en hel måneds lønindkomst i indkomstregisteret.

En anden undtagelse gælder løn, der vedrører arbejde udført over flere måneder, fx resultatløn.

Desuden gælder en undtagelse, hvis den lønindkomst, der er benyttet til beregning af fleksløntilskud, efterfølgende bliver ændret. Det kan fx være på grund af tildeling af et varigt tillæg med tilbagevirkende kraft, eller fordi arbejdsgiveren har indberettet et forkert beløb i indtægtsregistret.

Det er kun i de situationer, hvor løn efterfølgende ændres med tilbagevirkende kraft, at kommunen kan efterregulere, ellers gælder reglerne om tilbagebetaling.

Efterreguleringen sker ved, at kommunen foretager fradrag i de månedlige udbetalinger af fremtidige fleksløntilskud svarende til forskellen mellem det, der er udbetalt, og det, der skulle have været udbetalt i de relevante måneder.

Hvis efterreguleringen ikke kan foretages fuldt ud i den måned, der følger efter udbetalingen, kan kommunen foretage fradrag i de følgende måneders fleksløntilskud. Et sådant fradrag kan maksimalt strække sig over 12 måneder, efter udbetalingen har fundet sted.

Ved siden af reglerne om efterregulering gælder reglerne om tilbagebetaling.

Tilbagebetaling kan kun komme på tale, hvis lovens betingelse herom er opfyldt. Det vil sige
1. når personen i fleksjob ikke har opfyldt sin oplysningspligt og har modtaget fleksløntilskud med urette eller mod bedre vidende eller
2. når der i en måned er udbetalt løn m.v., der vedrører arbejde udført over flere måneder, og det ikke har været muligt at efterregulere lønindtægten m.v. i de følgende måneders fleksløntilskud eller ledighedsydelse.

Har kommunen beregnet og udbetalt et fleksløntilskud, der er for lavt, gælder almindelige forældelsesregler i forhold til, om personen har ret til at få yderligere tilskud udbetalt.

Forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor personen i fleksjob ved eller burde vide, at han/hun har fået for lidt udbetalt.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron