Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob

Indlægaf Louise Schelde » tors sep 10, 2015 10:50 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 48-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob - midlertidig afgørelse

Resumé:
Fra 1. januar 2013 bevilges fleksjob efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som udgangspunkt for 5 år ad gangen. Efter de 5 år er gået, skal kommunen vurdere, om der fortsat er grundlag for at bevilge fleksjob. Når personen er over 40 år, kan der efter det første fleksjob blive bevilget et permanent fleksjob. Dette er tilfældet, hvis kommunen vurderer, at personen aldrig vil blive i stand til at varetage et arbejde på ordinære vilkår.
Som følge af ændringen af reglerne for tilkendelse af fleksjob, er der også sket en ændring af arbejdsskadesikringslovens § 17a. Udgangspunktet efter § 17a, stk. 4, er, at der træffes en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når tilskadekomne ikke er bevilget permanent fleksjob. Efter anmodning fra tilskadekomne kan Arbejdsskadestyrelsen dog træffe en endelig afgørelse, når styrelsen vurderer, at de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.
Ankestyrelsen har i to sager behandlet spørgsmålet om tab af erhvervsevne, når den tilskadekomne har fået bevilget fleksjob eller er tiltrådt et fleksjob efter 1. januar 2013.
I sag nr. 1 var skadelidte bevilget fleksjob før januar 2013, men først tiltrådt fleksjob efter 1. januar 2013. Ankestyrelsen fandt, at der skulle træffes en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, selvom tilskadekomne var bevilget fleksjob før januar 2013. Et midlertidigt fleksjob betyder, at den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret. Der skal derfor træffes afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne igen, når kommunen har foretaget en ny vurdering.
I sag nr. 2 var skadelidte ansat i midlertidigt fleksjob og havde anmodet om kapitalisering af erstatningen for tab af erhvervsevne. Ankestyrelsen fandt, at der som udgangspunkt ikke kunne ske kapitalisering af en løbende erstatning for erhvervsevnetab, når tilskadekomne er ansat i et midlertidigt fleksjob.
Ankestyrelsen fandt konkret ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at der skal træffes en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når tilskadekomne er ansat i et midlertidigt fleksjob. Vi lagde vægt på, at tilskadekomne havde et moderat skånebehov i forhold til rygbelastende arbejde, og at der blev taget skånehensyn i det nuværende fleksjob. Vi lagde også vægt på, at tilskadekomne havde gode kompetencer og ressourcer, samt en fast og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet gennem sit arbejdsliv. Endelig lagde vi vægt på, at tilskadekomne var 53 år gammel, og at kommunen ville vurdere, om der kunne bevilges et permanent flexjob efter udløbet af den første 5-årige periode.

Lov:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - §§ 17, 17a og 27

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at præcisere de ændrede regler ved bevilling af fleksjob efter den 1. januar 2013, når fleksjob er bevilget før 1. januar 2013, men tilskadekomne får et nyt fleksjob efter 1. januar 2013 samt for at præcisere, om der kan ske kapitalisering af den løbende erstatning, når tilskadekomne er ansat i et midlertidigt fleksjob, som er bevilget efter 1. januar 2013.

2. Reglerne

Lov om arbejdsskadesikring § 17a, stk. 1, fastslår, at tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob, fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og ledighedsydelsen eller indtjeningen i fleksjobbet.

Lov om arbejdsskadesikring § 17a, stk. 4, fastslår, at der træffes midlertidig afgørelse efter stk. 1, når tilskadekomne modtager ledighedsydelse, eller når der ikke er bevilget permanent fleksjob. Arbejdsskadestyrelsen kan træffe en endelig afgørelse, når tilskadekomne er ansat i fleksjob, og styrelsen vurderer, at de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.

Lov om arbejdsskadesikring § 27, stk. 2, fastslår, at den tilskadekomne kan anmode om kapitalisering af op til 50 procent af en løbende erstatning for tab af erhvervsevne på 50 procent eller derover.

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70c bevilger jobcenteret fleksjob for en periode på 5 år. Når den 5-årige periode udløber, tager jobcenteret stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne for et nyt fleksjob.

Beskæftigelsesministeriets vejledning om fleksjob fastslår, at personer, der begynder i et nyt fleksjob efter 1. januar 2013, bliver omfattet af den nye fleksjobordning.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. De konkrete afgørelser

Sag 1 - 2014-5014-22970

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden den 17. juli 2007, hvor du var involveret i en trafikulykke.

Resultatet er

• Du har ikke ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne på mere end 30 procent, som du allerede har fået

• Vi stadfæster Arbejdsskadestyrelsens beslutning om at tage spørgsmålet om tab af erhvervsevne op til revision den 4. marts 2016

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

På baggrund af anmodningen i klagen beder vi Arbejdsskadestyrelsen tage stilling til, om der kan træffes afgørelse om varig erstatning for tab af erhvervsevne.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om tab af erhvervsevne

Ankestyrelsen vurderer, at du har et midlertidigt tab af erhvervsevne på 30 procent, mens du er i fleksjob hos virksomheden A.

Vi har fastsat dit erhvervsevnetab til forskellen mellem den indtjening, du ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket og indtjeningen i fleksjobbet inklusiv tilskuddet fra kommunen.

Om indtjeningen hvis arbejdsskaden ikke var sket

Vi skønner, at du i dag ville kunne tjene omkring 391.000 kroner om året, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Vi har taget udgangspunkt i din årsløn som fastsat i vores afgørelse af 1. november 2012. Vi fastsatte i afgørelsen din årsløn til 330.000 kr. i 2007-niveau, hvilket svarer til 390.870 kr. i 2013-niveau, afrundet 391.000 kr.

Vi vurderer, at den opregulerede årsløn er retvisende for, hvad du i dag ville kunne tjene, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Om indtjeningen i fleksjobbet

Vi vurderer, at din årlige indtjening i fleksjobbet hos A virksomhed inklusiv tilskuddet fra kommunen er 275.000 kroner.

Vi har taget udgangspunkt i oplysningerne fra eIndkomstregistret. Din ugentlige arbejdstid i fleksjobbet er 10 timer. Ifølge oplysningerne fra eIndkomstregistret arbejdede du 160 timer fra 1. september 2013 til 31. december 2013, svarende til 10 timer per uge.

Følgende tal for perioden 1. september 2013 til 31. december 2013 er indgået i beregningen:

Bruttoløn: 26.781,60 kr.

ATP: 630,00 kr.

Feriepenge: 3.000,00 kr.

I alt 30.411,60 kr. eller 91.234,80 kr. årligt.

Tilskuddet fra kommunen udgør for samme periode 61.109,00 kr. inklusiv ATP-bidrag eller 183.327 kr. årligt.

Den samlede indtjening i fleksjobbet udgør herefter 274.561,80 kr., afrundet 275.000 kr.

Om lønnedgangen i procent

Lønforskellen svarer til en procentvis lønnedgang på 29,78 procent.

Vi afrunder procenten til nærmeste tal deleligt med 5. Vi har derfor fastsat dit midlertidige erhvervsevnetab til 30 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af vores tidligere afgørelse om årsløn af 1. november 2012 og udtræk fra eIndkomstregistret for 1. september 2013 til 31. december 2013.

Om den midlertidige afgørelse

Vi vurderer, at erstatningen fortsat skal være midlertidig, da der er tale om et midlertidigt fleksjob, som du er tiltrådt efter den 1. januar 2013.

Vi har lagt vægt på, at din ansættelse i dit nuværende fleksjob er midlertidig.

Vi har også lagt vægt på, at du er tiltrådt dit nuværende fleksjob efter den 1. januar 2013.

Det midlertidige fleksjob indebærer, at din erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, når du er visiteret til fleksjob. Det gælder også, selvom du er visiteret til fleksjob tidligere, og først er tiltrådt dit nuværende fleksjob den 4. september 2013.

Ved ophør af den midlertidige ansættelse i fleksjob kan du overgå til ledighedsydelse, eller du kan blive ansat i et nyt fleksjob, hvor du modtager løn i fleksjobbet og tilskud fra kommunen.

Det er derfor ikke muligt at træffe en endelig afgørelse og fastsætte en endelig erstatning for tab af erhvervsevne ud fra, hvad dit tab af erhvervsevne forventes at blive fremover.

Om reglerne

Erstatning for tab af erhvervsevne kræver, at arbejdsskaden varigt har nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Tabet skal være mindst 15 procent.

Hvis tilskadekomne efter den 1. januar 2013 bliver visiteret til fleksjob som følge af en arbejdsskade, har tilskadekomne ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne svarende til forskellen mellem indtjeningen i fleksjobbet og den indtægt, tilskadekomne ville have haft, hvis skaden ikke var sket.

Reglerne gælder også for personer, der før 1. januar 2013 var bevilget fleksjob, men får et nyt fleksjob efter 1. januar 2013. Det følger af overgangsreglerne i Beskæftigelsesministeriets vejledning om fleksjob.

Der træffes som udgangspunkt en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når der ikke er bevilget permanent fleksjob.

Indtjeningen i fleksjobbet udgør summen af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommunen.

Der er tale om en undtagelse til lovens almindelige udgangspunkt om, at der sker en skønsmæssig vurdering af tab af erhvervsevne.

Begrundelsen for afgørelsen om revision

På tidspunktet for revision i din sag i kommunen er det muligt igen at skønne over din fremtidige erhvervsevne. Vi stadfæster derfor Arbejdsskadestyrelsens beslutning om at tage spørgsmålet om tab af erhvervsevne op til revision igen den 4. marts 2016.

Sag 2 - 2013-5014-57072

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i spørgsmålet om kapitalisering af den løbende erstatning for tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden den 9. november 2007.

Resultatet er

• Du har ikke ret til kapitalisering af den løbende erstatning

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om afslag på kapitalisering

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke kan ske kapitalisering af den løbende erstatning.

Vi har lagt til grund, at du fik bevilliget fleksjob i januar 2012. Du blev ansat i et fleksjob i juni 2013. Denne ansættelse ophørte i december 2013, hvorefter du modtog ledighedsydelse.

Du har den 2. oktober 2013 anmodet om en endelig afgørelse om tab af erhvervsevne. Dit fagforbund anførte i anmodningen, at det på dette tidspunkt var afklaret, at du ikke kunne arbejde flere timer, end du gjorde.

Herudover anførte dit fagforbund, at den omstændighed, at fleksjobreglerne er blevet ændret, således at alle fleksjob er gjort midlertidige, ikke bør medføre en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne i din arbejdsskadesag. Det forhold, at dit fleksjob er midlertidigt, er således ikke et udtryk for, at du ikke er afklaret.

Arbejdsskadestyrelsen traf den 30. oktober 2013 afgørelse om, at du ikke har ret til kapitalisering af den løbende erstatning. Det fremgår af afgørelsen, at det først er muligt at vurdere dit endelige tab af erhvervsevne, når eller hvis du får et varigt fleksjob.

Du blev ansat i et nyt fleksjob den 1. juni 2014. Ansættelsen er tidsbegrænset i 5 år.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at foretage en endelig vurdering af dit tab af erhvervsevne. Du har derfor ikke ret til kapitalisering af den løbende erstatning.

Det fremgår af arbejdsskadesikringsloven, § 17a, stk. 4, at arbejdsskademyndighederne skal træffe en midlertidig afgørelse, når den tilskadekomne modtager ledighedsydelse eller når der ikke er bevilliget et permanent fleksjob. Der kan dog træffes en endelig afgørelse, når den tilskadekomne anmoder herom, og når arbejdsskademyndigheden vurderer, at de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at der skal træffes en midlertidig afgørelse.

Vi har i denne henseende lagt vægt på, at du som følge af arbejdsskaden har et moderat skånebehov i forhold til rygbelastende arbejde. I dit nuværende fleksjob bliver der taget skånehensyn i form af nedsat arbejdstid, mulighed for vekslende arbejdsstillinger og mulighed for at undgå rygbelastende arbejde.

Vi har også lagt vægt på, at du har gode kompetencer og ressourcer, samt en fast og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet gennem dit arbejdsliv.

Endelig har vi lagt vægt på, at du er 53 år gammel. Din alder betyder, at kommunen efter udløbet af den 5-årige fleksjobansættelse, skal tage stilling til, om der er grundlag for bevilling af et permanent fleksjob.

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er grundlag for at træffe en endelig afgørelse om tab af erhvervsevne på nuværende tidspunkt.

Om reglerne

Hvis tilskadekomne efter 1. januar 2013 bliver visiteret til fleksjob som følge af en arbejdsskade, har tilskadekomne ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne svarende til forskellen mellem indtjeningen i fleksjobbet og den hypotetiske indtægt, tilskadekomne ville have haft, hvis skaden ikke var sket.

Erstatningen kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, når der er truffet midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsskademyndigheden skal som udgangspunkt træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når der ikke er bevilget permanent fleksjob. Efter anmodning fra skadelidte kan Arbejdsskadestyrelsen dog træffe en endelig afgørelse, når de vurderer, at de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2045
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst

cron